dinsdag 24 maart 2015

De kosten van het Duitse nazisme voor Griekenland (en voor Spanje)

Het volgende artikel, van de hand van Vicenç Navarro, hoogleraar Politieke Wetenschappen en Openbaar Beleid aan de Universiteit Pompeu Fabra in Barcelona, werd vandaag gepubliceerd in Público en met toestemming hier door mij overgenomen [vertaald door mijzelf]. Ziehier voor de originele (Spaanstalige) versie van dit artikel.
Om de huidige crisis in de Europese Unie te begrijpen, helpt het als je weet wat er in de jaren 1930 in Europa gebeurde, en hoe beide crises invloed hebben gehad op de betrekkingen tussen Duitsland -het centrum van het Europese economisch stelsel- en de periferie, waarbij we ons in dit artikel concentreren op Griekenland, en met ook nog enige opmerkingen over de betrekkingen tussen Duitsland en Spanje in beide historische tijdvakken.

In Duitsland leidde de eerste crisis, die gedeeltelijk het gevolg was van de enorme opgehoopte openbare schuld (die het resultaat was van de eisen van de landen die de Eerste Wereldoorlog gewonnen hadden en die van Duitsland herstelbetalingen wilden voor de tijdens de oorlog aan de vijanden toegebrachte schade), ertoe dat een nazi-regering onder leiding van Hitler gekozen werd. De enorme bezuinigingen op de publieke uitgaven, nodig voor het betalen van de schuld, en de hervormingen van de arbeidsmarkt die leidden tot de groei van de door deze bezuinigingen veroorzaakte werkloosheid, veroorzaakten een afkeer van de bevolking jegens de partijen die deze maatregelen opgelegd hadden en voerden tot de eerste verkiezing van een nazi-regering in Europa. We mogen niet vergeten dat het nazisme op democratische wijze in Duitsland aan de macht kwam, dankzij haar electorale aantrekkingskracht (en ook door de verdeeldheid aan linkerzijde, in concreto tussen de sociaaldemocratische SPD en de communistische KPD).

Het nazisme haalde Duitsland uit de economische crisis door de militarisatie van zijn economie (militair keynesianisme) en door de plundering van de omringende landen, waaronder Griekenland. De bezetting van Griekenland (1941-1945) hoorde bij de meest brutale die Europa gekend heeft. Die periode werd gekenmerkt door een eindeloze reeks wreedheden. Dorpen en steden waren getuigen van die gewelddadigheden. Moussiotitsa (153 mannen, vrouwen en kinderen), Kommeno (317 mannen, vrouwen en kinderen, waaronder zelfs 30 kinderen jonger dan een jaar vermoord werden en 38 personen in hun huizen levend verbrand werden), Kondomari (60 vermoorden), Kardanos (meer dan 180), Distomo (214 doden), en nog een lange lijst. Meer dan 460 dorpen werden verwoest en meer dan 130.000 burgers werden vermoord, en ook nog 60.000 joden, die het grootste deel van de joodse bevolking in Griekenland vormden. Het menselijk leed was enorm. En de onderdrukking diende om een enorme uitbuiting en diefstal mogelijk te maken. In werkelijkheid roofde het IIIe Rijk de tegenwaarde in Duitse munt van 475 miljoen marken, wat in hedendaagse munt neerkomt op 95 miljard Euro. Tegenover deze situatie, hoe kan van de volksmassa's, die grotendeels leden onder de onderdrukking, verlangd worden dat ze deze fase van hun leven vergeten? (zie Conn Hallinann: "Greece: Memory and Debt", Znet Magazine, 18.03.2015, waaruit ik de meeste gegevens voor dit artikel gehaald heb).

En het is belangrijk om te onderstrepen dat de verantwoordelijken voor zoveel wreedheid, de militairen die de moordpartijen, de plundering en de diefstal leidden, maar licht gestraft werden in Duitsland, véél lichter dan de Griekse bevolking eiste. Generaal Hubert Lanz, die leiding gaf aan een van de voor deze wandaden verantwoordelijke divisies, hoefde maar drie jaar in de gevangenis door te brengen, waarna hij adviseur veiligheid werd voor de Duitse liberale partij, de FDP. De tolerantie, om niet te zeggen medeplichtigheid, van de westerse regeringen (die later in Griekenland rechts hielpen -dat eerder met het nazisme had samengewerkt- om de anti-nazi militie te verslaan, in wat de Burgeroorlog genoemd werd) met de nazi-leiders, is ook bekend. De westerse regeringen, die zich presenteerden en zichzelf definieerden als democratisch, hielpen -zoals ook in Spanje gebeurde- om dezelfde oligarchische structuren te laten voortbestaan die gedurende zo veel jaren Griekenland in armoede en ellende hebben gehouden. In Oost-Duitsland (onder Sovjet-bezetting), kregen de nazi-militairen daarentegen strengere straffen. General Karl von Le Suire (de slachter van Kalavryta) werd door de Sovjet-Unie gevangen genomen en stierf in 1954 in een concentratiekamp, en generaal Friedrich Wilhelm Müller (die de moordpartijen in Viannos bevolen had) werd in 1947 door de Grieken zelf geëxecuteerd.

De zogenaamde herstelbetalingen van de Duitse regering

De Duitse regering heeft nooit de eis van de Griekse regering aanvaard om 677 miljard Euro te betalen als tegemoetkoming voor de tijdens hun bezetting veroorzaakte schade en bovendien het geld terug te geven -waaronder het geld van de Griekse Centrale Bank- dat de Duitse troepen geroofd hadden. In 1960 betaalde de Duitse regering slechts 115 miljoen Duitse marken, een onbeduidend bedrag naast de veroorzaakte schade. Zolang als Duitsland verdeeld was, luidde het standpunt van de Duitse regering dat er niet over herstelbetalingen gesproken kon worden voordat Duitsland weer herenigd was. En toen dat het geval was (in 1990), luidde het argument dat er al veel jaren voorbij waren, en dat er al 115 miljoen Duitse marken aan Griekenland betaald waren. Hoe kan van het Griekse volk verlangd worden dat het zijn enorme offer en het geroofde geld vergeet?

Deze eisen van de Syriza-regering beschouwen als een simpele taktiek in de onderhandelingen met de Duitse regeringen voor het vernieuwen van de tweede steunbetaling (goedgekeurd door de vorige regering) is een bagatellisering van de betekenis van de bezetting door de nazi's en het enorme leed en de armoede waaronder deze het Griekse volk heeft laten lijden. De Syriza-regering is de eerste progressieve en linkse regering, een duidelijke vertegenwoordiging van de klassen die het meeste geleden hebben onder de nazi-onderdrukking, en het is terecht dat een van de eerste eisen erin bestaat de historische nagedachtenis van de overwonnenen te doen herleven en herstelbetalingen te eisen. Deze eisen beschouwen als een simpele taktiek in de onderhandelingen met Duitsland, zoals de meeste Spaanse media ze voorgesteld hebben, is een ontkenning van de Griekse en de Europese geschiedenis, hetgeen overigens erg gebruikelijk is bij die media.

De dubbele moraal van de zogenaamd democratische landen

Het is ook belangrijk om te wijzen, niet alleen op de enorme ongevoeligheid van de Duitse regering voor dit leed, maar ook op het contrast tussen de manier waarop na de Tweede Wereldoorlog het grote probleem opgelost werd van de openbare schuld die de Duitse regering aan de geallieerden verschuldigd was, en anderzijds naar wat de Duitse regering de Griekse regering heeft willen opleggen voor de betaling van haar schulden aan (onder andere) de Duitse banken die geld aan Griekenland geleend hadden (voor veel projecten die hun grote winsten opgeleverd hebben, maar waarvan de Griekse volksmassa's niets of heel weinig baat van hebben gehad). De geallieerden scholden in 1953 (bij het Verdrag van Londen) de Duitse staat 50% van de totale schuld kwijt, en verbonden aan de terugbetaling tevens de voorwaarde dat een economische groei die betaling zou moeten vergemakkelijken. Dit is precies hetzelfde was de Syriza-regering vraagt. De Duitse regering heeft zich er krachtig tegen verzet dat Griekenland nu behandeld zou moeten worden zoals zij indertijd behandeld werd. Syriza vraagt om dezelfde voorwaarden, en het was de Duitrse regering die de oppositie ertoe bracht om dit voorstel zelfs te overwegen. Hoe kan van het Griekse volk verlangd worden dat het niet naar het verleden kijkt om de toekomst op te lossen? Dit verzoek heeft cynische afmetingen. De verklaringen van de woordvoerder van Kanselier Merkel dat "Griekenland zich zou moeten bezighouden met onderwerpen van nu, en naar de toekomst moet kijken" getuigt van een enorme ongevoeligheid, vol cynisme. Mevrouw Merkel weet niet of verbergt dat een groot deel van de huidige problemen in Griekenland het gevolg zijn van wat er in het verleden gebeurd is.

Het nazisme en zijn gevolgen in Spanje

Het verzoek van mevrouw Merkel lijkt op het verzoek van rechts in Spanje, momenteel geleid door de heer Rajoy (de grote bondgenoot van mevrouw Merkel), erfgenamen van degenen die de verkeerd genoemde "Burgeroorlog" (want het was een staatsgreep, die gewonnen werd dankzij de militaire hulp van de Duitse nazi-regering en die een van de meest wrede dictaturen in Europa vestigde), die aan de slachtoffers van die genocide verzocht het verleden te vergeten en alleen naar de toekomst te kijken. Op alle mogelijke manieren is geprobeerd het Spaanse volk te doen vergeten dat er in Spanje een militaire staatsgreep plaatsgevonden heeft, uitgevoerd door het leger en de fascistische partij (samen met de [Rooms Katholieke - vertaler] kerk), die het begin was van veertig jaar met een enorme onderdrukking (Spanje is, naast Cambodja, een van de landen met het hoogste percentage -om politieke redenen- vermoorde en verdwenen mensen), waardoor het land ondergedompeld werd in een enorme economische, sociale en culturele onderontwikkeling. En we zouden nooit mogen vergeten dat de overwinning van de militaire staatsgreep nooit mogelijk zou zijn geweest zonder de hulp van nazi-Duitsland. De nazi-regering speelde een sleutelrol voor het waarborgen van de militaire overmacht van de Spaanse coupplegers. En het waren de overheersende machtsstructuren van de Spaanse staat die -zoals ik in mijn geschriften heb aangetoond- verantwoordelijk zijn geweest voor de enorme armoede van de Spaanse staat, van zijn overheersend repressieve karakter, met nauwelijks een sociaal bewustzijn, en zeer weinig herverdelend, hogelijks corrupt en weinig gevoelig voor de verschillende nationaliteiten (zie mijn boek El Subdesarrollo Social de España: causas y consecuencias [De sociale onderontwikkeling van Spanje: oorzaken en gevolgen]). Er zijn veranderingen geweest, vooral in de tijd na de democratische Transitie [de overgang naar 'democratie' na het verdwijnen van Franco - vertaler], maar gezien de grote onbalans in de periode van de Transitie tussen rechts -dat de staat controleerde en de meerderheid van de media- en links -dat de democratische krachten leidde- was de democratie erg beperkt. Spanje en Griekenland hebben het grootste aantal politie-agenten en agenten van de ordediensten per 10.000 inwoners, en het laagste aantal volwassenen die werkzaam zijn voor de Welzijnsstaat, de hoogste cijfers van belastingfraude en corruptie, en de laagste openbare uitgaven voor sociaal beleid.

Een ander Europa, een ander Duitsland, een ander Griekenland en een ander Spanje (en een ander Catalonië) zijn mogelijk.

De huidige situatie is het resultaat van een bondgenootschap tussen de financiële, economische en politieke establishments die de leiding hebben over hat politieke, financiële en economische (en mediatieke) leven van de Euro-zône, tegenover de volksmassa's van die landen, degenen die het meest te lijden hebben onder de bezuinigingsmaatregelen en de arbeidshervorming, die zonder enige vorm van mandaat van het volk opgelegd worden, ten koste van enorme menselijke kosten. Wat nodig is, is een bondgenootschap van politieke krachten en sociale bewegingen die zich opstellen tegenover die politiek, om zo een ander Europa te organiseren dat verandering brengt in de verhouding centrum-periferie, die zowel de volksmassa's van de periferie als die van het centrum benadeelt.

In dit verband moeten we de steun van Duits links begroeten, dat als vertegenwoordiger van de Duitse arbeidersklasse (wier situatie aanmerkelijk verslechterd is door de maatregelen van de regeringen Schröder en Merkel) steun betuigd heeft aan het verzoek van de Syriza-regering dat Duitsland aan de Griekse regering de herstelbetaling doet die het aan het Griekse volk verschuldigd is. Dit teken van solidariteit is de beste aanwijzing dat het mogelijk is om transnationale bondgenootschappen aan te gaan, waardoor wordt verhinderd en bemoeilijkt dat het Duitse establishment bijna racistische termen gebruikt (zoals dat de Duitse gepensioneerden aan het betalen zijn voor de vacanties van de Griekse arbeiders, die bovendien lui zijn), en die verspreid worden door de grootste Duitse massamedia. We moeten ervoor waken het huidige conflict voor te stellen als een conflict tussen enerzijds het Duitse volk en anderzijds het Spaanse en Griekse volk). Als je het conflict zo voorstelt, wordt het bondgenootschap dat noodzakelijk is om een ander Europa op te bouwen enorm bemoeilijkt. Het conflict is een conflict tussen enerzijds de financiële, economische, politieke en mediatieke minderheden, die de grote meerderheid van de landen van de Euro-zône beheersen en regeren, en anderzijds de volksmassa's van die landen, door welk conflict het welzijn en de leefkwaliteit van iedereen geschaad wordt. De sterke verslechtering van de Duitse arbeidsmarkt is daar een duidelijk voorbeeld van. Het "Duitse exportsucces", zoals beschreven door Oskar Lafontaine (die indertijd Minister van Financiën was van de regering Schröder), berust op salarissen die veel lager zijn dan ze zouden moeten zijn, waardoor een wedijver is ontstaan tussen de landen in de Euro-zône om de salarissen te verlagen. En intussen wordt tegen de Duitse arbeider gezegd dat het probleem te wijten is aan de Griekse arbeider die weinig gedisciplineerd is in zijn werk. En zo beledigen de media van het Duitse establishment met een zelfs racistisch verhaaltje (zoals tijdens het nazisme) dagelijks de Griekse (en de Duitse) arbeider.

Vandaar de dringende noodzaak om in de politieke analyses opnieuw vergeten analyse-categorieën te ontdekken (zoals het bestaan van klassen en klasse-conflicten, die in elk land voorkomen), die het mogelijk maken transnationale bondgenootschappen aan te gaan tusen de volksmassa's, waardoor verhinderd wordt dat verhaaltjes benut worden met het doel hen onderling te verdelen.

woensdag 18 februari 2015

Wat is eigenlijk de taak van een regering?

Een normaal denkend mens zou ervan uit moeten kunnen gaan dat een regering zich naar beste kunnen inzet voor het wel van de bevolking van het land dat zij regeert.

In Nederland was dat ook ooit het geval, met name in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog - ofschoon daar ook toen al de nodige kanttekeningen bij moeten worden gemaakt: De SDAP (SociaalDemocratische Arbeiderspartij) moest afstand nemen van haar meest vergaande (socialistische) uitgangspunten en verwerd tot de PvdA, toen (dat is nu bijna niet meer voor te stellen) nog een écht sociaaldemocratische partij die haar best deed zoveel mogelijk de scherpe kanten van de kapitalistische realiteit weg te vijlen. Ook de Communistische Partij Holland (na de oorlog hernoemd tot Communistische Partij Nederland, CPN) moest zoveel mogelijk gedwarsboomd worden (ongetwijfeld op last van het kapitalistische hoofdkwartier in Washington, waar de heksenjacht tegen "het" communisme onder leiding van Joseph McCarthy in alle heftigheid was losgebarsten). Als je lid was van de CPN was je kans op een betrekking als ambtenaar (zelfs als gewone postbode bij de nationale posterijen, PTT) niet-bestaand.

Ofschoon onder de regeringen Den Uyl (1973-1977) ook de nodige grote fouten gemaakt werden (denk aan de Lockheed-affaire, en de door Den Uyl onder de tafel gehouden Northrop-affaire, zie hierover Vrij Nederland van 2 april 2005)  ging het pas daarna met de kwaliteit van de regeringen snel bergafwaarts. Zo werd al gauw de "nominale premie" ingevoerd bij het Ziekenfonds, om op deze manier de hogere inkomens wat meer te ontzien, omdat de rechtse partijen (met name VVD en KVP) vonden dat de inkomens onder Den Uyl teveel genivelleerd waren.

Sedertdien heeft de "regering" zich steeds meer ingezet om de belangen van de rijkste Nederlanders en van het bedrijfsleven te behartigen (denk maar aan de privatiseringen -en de daarbij horende lastenverzwaring voor de gewone mensen- van allerlei nutsdiensten) ten koste van de gewone mensen, ofschoon zij juist degenen zijn die de Nederlandse economie aan het draaien houden.

Zo werden er allerlei mogelijkheden gecreëerd om het voor grote bedrijven (denk aan Apple, Micro$oft, $tar$ucks) en rijken (denk aan Hare Koninklijke Bea en haar familie) mogelijk te maken de belasting legaal te ontduiken (wat dan "ontwijken" wordt genoemd). Ook werden de hoogste tarieven voor de inkomstenbelasting steeds meer verlaagd. Dit alles zogenaamd om te voorkomen dat de nu bevoordeelden Nederland zouden ontvluchten - waarmee gesuggereerd wordt dat Nederland zonder die nuttelozen tenonder zou gaan. Problemen die door de grootgraaiers veroorzaakt worden, komen op de schouders van de arbeidsbevolking terecht: massa-ontslagen (om te voorkomen dat de aandeelhouders van de grote bedrijven een beetje minder dividend zouden krijgen) leiden tot een steeds grotere werkloosheid. En de werklozen komen door de uitgeklede werkloosheidsverzekering al gauw terecht in een bijstandsuitkering (of geen uitkering, wanneer ze een partner met een eigen inkomen hebben). Nog niet zolang geleden is er nog een nieuwe manier gecreëerd om de winsten bij het bedrijfsleven te vergroten: slavenarbeid, waarbij mensen met een uitkering gedwongen worden om "met behoud van hun [minimumuit]kering" tewerkgesteld worden bij bedrijven, die op deze manier nog meer uit de arbeiders kunnen persen.

De miljarden die verloren zijn gegaan door foute manipulaties bij banken in binnen- en buitenland (die desondanks daarna niet of nauwelijks gereorganiseerd zijn) komen eveneens grotendeels terecht op de schouders van de mensen met de laagste inkomens, terwijl zij op diverse manieren toch al het slachtoffer geworden zijn van diezelfde manipulaties. Denk maar aan de hun aangeprate hoge hypotheken voor -eigenlijk- véél te dure huizen, die ze na ontslag niet meer kunnen aflossen.

Daarom verbaast het me ook helemaal niets dat de Nederlandse Roverheid zich niets heeft aangetrokken van de reeds in 1993 uit onderzoek gebleken risico's voor de bevolking van de aardgaswinning (zie de Volkskrant van vandaag). Pas na een ernstige aardbeving in 2012 werd er wat meer aandacht besteed aan die gevolgen. Tot dan toe had de Roverheid alleen aandacht gehad voor de te behalen inkomsten. Desondanks blijven tot op heden serieuze maatregelen om de veiligheid van de Groningse bevolking in ieder geval vanaf nu te waarborgen uit. Van de VVD-minister Kamp (in een eerder kabinet minister van Oorlog) hadden we niet anders verwacht (de Volkkrant van 12 dezer), maar ook de PvdA laat de Groningers gewoon barsten (de Volkskrant van 13 februari), ondanks alle mooie beloften van Samsom (de Volkskrant van 11 februari 2015).

Wat kunnen wij, gewone Nederlanders, doen om Nederland weer een beetje socialer te maken?

Aangezien ik niet de indruk heb dat er veel Nederlanders bereid zijn tot een revolutie met alle risico's van dien, zit er niet veel anders op dan in ieder geval zo bewust mogelijk deel te nemen aan alle 'democratische' verkiezingen in Nederland, dus voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten (en daarmee indirect voor de Eerste Kamer), de Gemeenteraden en voor het vrijwel machteloze Europese Parlement.
Het moge intussen duidelijk zijn dat Nederland met de VVD en de PvdA niet beter wordt! Ook de partijen D66, CDA, SGP, CU en GroenLinks zijn onbetrouwbaar gebleken, omdat ze maar al te gemakkelijk het PVVDA-régime geholpen hebben om bepaalde verslechteringen door te voeren.

Blijven dus over de PVV. de SP (en de PvdD, maar ik houd eerlijk gezegd niet van 'one-issue'-partijen). 
Over de PVV kunnen we kort zijn: iedereen weet hoeveel de beloften van Geert Wilders & Co. waard zijn, Tot de verkiezingen van 9 juni 2010 hield Wilders vol dat het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar voor hem een 'breekpunt' was, maar de verkiezingen waren nog geen dag achter de rug of hij liet dat breekpunt al los, in de hoop dat hij met VVD en CDA samen een coalitie zou kunnen vormen (NRC van 10 juni 2010).

Een verantwoorde stem kan dus alleen uitgebracht worden op de SP, die al jaren een consequente politiek van solidariteit voorstaat en daarbij de privatisering zoveel mogelijk wil terugdraaien, de belastingtarieven voor de rijken wil verhogen, gelegaliseerde belastingontduiking wil uitsluiten en de speciale belastingregelingen voor bedrijven wil herzien.
En voor wie dat wil, lijkt een stem op de PvdD me misschien ook nog wel zinvol, al ben ik niet zo goed geïnformeerd over haar partijprogramma...

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (en dus voor de Eerste Kamer, die heel belangrijk is om de beslissingen van de Tweede Kamer tegen het licht te houden). Door bij deze verkiezingen een verantwoorde stem uit te brengen kunnen we ervoor zorgen dat het huidige graaierskabinet minder mogelijkheden heeft om de Nederlandse maatschappij nog asocialer te maken en misschien zelfs valt.

Je hebt nog een hele maand de tijd om hierover na te denken en dan op 18 maart een verantwoorde stem uit te brengen. Ik reken op jullie!

dinsdag 3 februari 2015

Is Jezus een historische figuur?

Volgens een artikel in Trouw van vandaag in ieder geval wel, althans volgens Arjan Plaisier, de secretaris van Protestantse Kerk Nederland.

In hoeverre de overgeleverde Jezus historisch is vertelt Plaisier er niet bij, maar "hij hing aan [een] echt kruis en droeg zo de echte last van de wereld,"

Ik neig ertoe die kruisiging te accepteren, want de Romeinse senator Tacitus maakt daarvan melding in zijn Annalen en noemt in die context ook Pontius Pilatus, maar hoe hij die "last van de wereld" aannemelijk wil maken, is mij volstrekt onduidelijk! Bovendien blijkt bij Tacitus niet waarom Jezus gekruisigd werd, en het is maar zeer de vraag of dat is omdat hij de zoon van god zou zijn...

Waarop Plaisier zijn zekerheid (die in het artikel in Trouw nogal absoluut klinkt) baseert, wordt in het artikel niet vermeld, maar dát lijkt me nu juist van het eerste belang.

De overeenkomsten tussen oude Sumerische legendes en mythes zijn intussen algemeen bekend en het is ook overbekend dat de evangelies pas ruime tijd na het leven van de grote christelijke inspirator geschreven zijn. Juist de evangelies van tijdgenoten van Jezus werden in het jaar 325 op last van het eerste concilie van Nicæa verboden en vernietigd, terwijl die wellicht een historisch meer verantwoord beeld van de figuur Jezus gegeven zouden kunnen hebben. Uit de ontdekte delen van deze teksten komt echter veel minder dan in de officiële evangelies het beeld naar voren van een mensgeworden god.

Persoonlijk wil ik best aannemen dat er een Jezus bestaan heeft die het niet eens was met een hoop zaken, zoals er ook nu mensen rondlopen die andere ideeën hebben over hoe de maatschappij ingericht zou moeten zijn en die hun best doen om een alternatief voor het materialistische kapitalisme te vinden.

Er is in ieder geval geen enkel fysiek bewijs voor het bestaan van deze Jezus. Ongetwijfeld zullen fanatieke aanhangers dat aanvoeren als een bewijs voor het bestaan van 'hun' Jezus, net zoals ze het bestaan van hun god "bewijzen" door aan te voeren dat niet te bewijzen is dat hij niet bestaat...


woensdag 28 januari 2015

Nederland een rechtstaat?

Misschien volgens de definitie wel (in die zin dat mensen zich te houden hebben aan zogenaamde rechtsregels), maar in de praktijk komt het erop neer dat veel van die regels niets met recht te maken hebben, maar alles met een legalisering van de geldwolvige behoeften van degenen die aan de touwtjes trekken. En die geldwolven legitimeren hun Boris Boef-mentaliteit met het excuus dat zij zogenaamd democratisch gekozen zijn door het Nederlandse volk, wat "dus" automatisch schijnt te moeten impliceren dat wat zij beslissen de wil is van het Nederlandse volk.

Laat ik maar meteen zeggen dat ook die zogenaamde democratie in Nederland niet meer is dan een formalistische definitie. Inderdaad: het Nederlandse volk mag om de zoveel tijd een stem uitbrengen, maar... er zijn maar weinig stemmers die zich vooraf zorgvuldig voorbereiden door verkiezingsprogramma's te bestuderen en vergelijken. De meesten, voorzover ze al proberen een bewuste stem uit te brengen, leveren zich over aan de diverse "stemwijzers" (zeg maar: stemdommers). Ik zal beslist niet de enige zijn die daarbij een absurd stemadvies gekregen heeft: van de PVV, via D'66 naar SGP of ChristenUnie...

Helaas blijft het daar niet bij, want wanneer dan eenmaal de stemmen geteld zijn, wordt er overlegd en vooral een hoop water bij de wijn gedaan (dat zal er wel op neer komen dat de wijn opgedronken wordt en er water in de flessen gegoten wordt). En na dat ge-overleg blijft er meestal maar heel weinig over van de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsbeloften. Wie herinnert zich niet hoe Geert Wilders tot de dag vóór de verkiezingen volhield dat de AOW-leeftijd absoluut op 65 moest blijven en de volgende dag die belofte "vergat" om maar mee te mogen doen met het nieuwe "régime".

Wie de binnenlandse politiek een beetje volgt (ditzelfde geldt overigens ook in andere landen), weet intussen dat verreweg de meeste politici zich vooral druk maken over hun eigen toekomst (een aantal leuke adviseursfuncties of commissariaten nadat ze de bevolking belazerd hebben) en over die van hun doelgroep en/of hun geldschieters.

Zo heeft de VVD er onlangs voor gezorgd dat er vooralsnog niets gedaan wordt aan de verlaging van de topsalarissen in de (semi)-publieke sector (zie het Financieele Dagblad van 29 december 2014). Kennelijk is de VVD bang dat de grootgraaiers zomaar ineens aan de bedelstaf geraken. Diezelfde bekommernis hebben ze al jaren niet bij de financiële situatie van de gewone burgers: de reservers bij de zorgverziekers worden steeds groter, terwijl de premies en de eigen risico's hoger worden en/of het basispakker steeds verder wordt uitgekleed. De huren stijgen kolossaal door allerlei maatregelen van de Roverheid, zoals de "verhuurdersheffing", die gewoon doorberekend wordt aan de huurders (zie het Algemeen Dagblad van 9 mei 2014) en de "inkomensafhankelijke huurverhoging (zie bijv. Tubantia van 2 januari 2015), waarbij de huur niet verhoogd wordt omdat de woning dat waard zou zijn, maar omdat de huurder dat -volgens een of andere mistige berekening- kennelijk wel kan missen).

Maar over het algemeen richt de Roverheid zich vooral op mensen die niet kunnen staken, zodat de kapitalistische sector geen winstrisico loopt: zieken en ouderen. De thuiszorg wordt praktisch afgeschaft en hulpbehoeftige ouderen moeten maar gewoon thuis blijven zitten totdat ze het loodje leggen. En als er dan familieleden of vrienden zijn die zo'n hulpbehoevende in huis neemt, dan wordt die geacht de kosten voor eigen rekening te nemen, want het is de bedoeling (zoals momenteel al vastgelegd is voor de AIO en de Anw) ook de AOW onder de "kostendelersnorm" te brengen (zie op de site van de Sociale Verzekeringsbank, de SVB).
Bij die "kostendelersnorm" zit overigens nog een dikke adder onder het gras, want ook een huisgenoot zonder inkomen telt gewoon mee. Stel je voor dat je een weduwe bent met een Anw-uitkering. Je kind, bijv. 23 jaar oud, is klaar met zijn studie en kan geen baan vinden, een zeer goed mogelijk scenario. Het kind is jonger dan 27 jaar en woont thuis, en krijgt dus geen bijstandsuitkering. De "kostendelersnorm" wordt toch toegepast, want volgens de informatie van de SVB is "een kostendeler [...] een persoon van 21 jaar of ouder die bij u in huis woont", kennelijk onverschillig of die persoon inkomen heeft of niet. "Jaarlijks wordt het normbedrag van de Anw-uitkering 5% minder, tot het normbedrag van 50% van het netto minimumloon is bereikt.
De meeste weduwen/weduwnaars raken overigens hun Anw al kwijt wanneer hun jongste kind 18 is geworden. Alleen nabestaanden met een behoorlijke invaliditeit hebben tot hun AOW-leeftijd recht op een Anw.

En zo zijn er nog veel meer gelegaliseerde vormen van Roverheidsdiefstal, zoals bijvoorbeeld de redenering dat mensen die vaak bij elkaar verblijven, maar om welke reden dan ook elk een eigen woning hebben, tóch beschouwd worden als samenwonend, hetgeen leidt tot beëindiging van de Anw of verlaging van de AOW. Hiervoor is verleden jaar een "tweewoningenregel" ingevoerd, die bepaalt dat in het geval dat deze personen, als ze elk de kosten voor hun eigen woning (hypotheek/huur) betalen, niet als samenwonend beschouwd worden, maar... daarvoor moeten ze dan weer wel de "vrije beschikking hebben" over hun eigen woning, en dat kan kennelijk niet wanneer er een meerderjarig kind bij een van betrokkenen in huis woont. Op de eerste plaats is het belachelijk om te stellen dat in zo'n geval de bewoner niet meer vrij kan beschikken over zijn/haar woning, maar het is bovenal absurd om een dergelijke voorwaarde te stellen. Het oneerlijke van het samenwonen zonder samen te wonen is namelijk dat betrokkenen geen enkel financieel voordeel hebben van hun on-samenwonen, in tegenstelling tot mensen die daadwerkelijk één gezamenlijke woning bewonen, dus waarom zouden ze dan financieel gestraft moeten worden? Waarschijnlijk "omdat het kan", want dat is de enige redelijke verklaring van de meeste regelingen van de laatste decennia.

Het gaat er duidelijk niet om rechtvaardige regelingen in te voeren, maar regelingen die het moeilijk maken om een redelijk inkomen te kunnen verwerven of behouden, maar die het anderzijds gemakkelijk maken voor de Roverheid om mensen zoveel mogelijk uit te persen.
Het is nog niet genoeg dat er veel mensen afhankelijk zijn van een voedselbank om nog een beetje verantwoord te kunnen eten... het wachten is nu op een steeds groter aantal mensen die op straat gezet worden omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen.

Mijn advies: zorg ervoor dat de Rutte/Samsom-mafia, samen met de Kunduz-partijen, zo vlug mogelijk valt (en wat mij betreft mogen ze daarbij al hun armen en benen breken!) en stem volgende keer massaal op de SP. Niet dat de SP mijn ideale partij is (ze is veel te sociaaldemocratisch en niet socialistisch), maar in ieder geval heb ik vertrouwen in de goede bedoelingen van de SP-mensen. Zorg dat de SP een absolute meerderheid behaalt, want dat is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat er weer compromissen gesloten moeten worden met onze belangen (die van de gewone Nederlandse bevolking: de grootgraaiers hebben geen steun nodig om prettig te leven, daar hebben ze genoeg financiële reserves voor achterovergedrukt).

Overigens vind ik het wel pijnlijk om te zien dat Tiny Kox (weliswaar op werkbezoek met een delegatie van de Raad van Europa) stelt dat "Europa [...] zou solidair moeten zijn" met Oekraïne, waar hij met het régime (met behoorlijke fascistische invloeden) heeft gesproken. Hij lijkt bovendien wel erg goed van vertrouwen jegens Poroshenko, die "vertelde [...] dat hij bewijzen heeft van de aanwezigheid van 9000 Russische militairen met 500 tanks" (site van de SP, 16 januari 2015).
En ALS hij al bewijzen heeft, zullen ze ongetwijfeld van dezelfde kwaliteit zijn als de bewijzen die Colin Powell toonde ten aanzien van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak (een paar foto's met kruisjes en pijltjes)...

zondag 25 januari 2015

Lange tenen, ook bij paus Franciscus...

Volgens paus Frans, het laatste charme-wapen van de criminele organisatie R.K. kerk (toedekken van kindermisbruik, steun aan het fascisme in Duitsland, Spanje, Portugal, Chili, Argentinië, AIDS-verspreider [door het gebruik van condooms te verbieden], ga maar door), gaat het te ver om grappen over geloof te maken. (Trouw van 15 januari dit jaar). Bedoelt hij daarmee ook het geloven in spoken, of het geloven in geesten die op aarde rondzwerven omdat ze geen rust vinden na hun dood, het vaste vertrouwen in de voorspellende waarde van de sterren? Sorry, maar ik zie eerlijk gezegd niet veel verschil tussen het ene (bij)geloof en het andere. 

Goed, ik vind wel dat je respect moet hebben voor de mensen die zich overeind houden aan een geloof (zo was mijn moeder er heilig van overtuigd dat ze mijn vader na haar overlijden in "de hemel" weer zou zien, maar ze had er geen last van als ik kritiek had op de R.K. Kerk, ze bad voor mij...), maar als je grapjes mag maken over mensen die in groten getale al hun bezittingen verkopen en naar de Mont Blanc trekken om daar het einde van de wereld af te wachten, dan mag je volgens mij toch ook grapjes maken over mensen die waarde hechten aan de beweringen van priesters, zeker wanneer het om priesters gaat die zich bezig houden met dubieuze (of gruwelijke) praktijken.

Laat ik maar meteen even vertellen dat ik niet geprobeerd heb om een van de 7 miljoen (?) exemplaren van de speciale editie van Charlie Hebdo te kopen. Ik heb het blad nooit gelezen, dus dan hoef ik dit speciale exemplaar ook niet te kopen als een soort souvenir om te bewijzen hoe enorm ik meeleef met de slachtoffers.
Bovendien ben ik volstrekt niet overtuigd van de officiële versie van de moordpartij. De aanvullende wetgeving (meer politie en zwaardere bewapening) werd verbluffend snel ingevoerd. Ik heb zelfs op sommige plaatsen gelezen dat er bij de aanslag losse flodders gebruikt zouden zijn, maar ik heb niet genoeg kijk op wapentuig om dat te kunnen afleiden van de diverse filmpjes die op YouTube verschijnen - en (verrassend snel) weer verdwijnen. Laten we zeggen dat deze aanslag wel verbazend goed van pas komt bij de diverse régimes die steeds meer onze privacy willen uitkleden in hun streven naar een politiestaat (ook in Nederland!).

Overigens vind ik het vreemd dat mensen op tilt slaan wanneer hun (bij)geloof belachelijk wordt gemaakt. Als ik mijn vrije tijd (en mijn geld) besteed aan het verzamelen van postzegels (of poststempels, of sigarenbandjes, of plaatjes van voetballers), maak ik me niet druk over mensen die mij daarom uitlachen, omdat ik dat nu eenmaal een leuke hobby vind. En als ik in een of andere god geloofde, zou ik, wanneer die belachelijk gemaakt wordt, in mijn vuistje lachen, omdat ik zou weten (althans zou denken te weten) dat de spotters later nog wel eens van een koude kermis thuis zouden komen na hun dood, wanneer ze tegenover mijn god (de énige ware) zouden staan.

donderdag 8 januari 2015

Toch wel handig, die terroristen...

Typisch vind ik het toch wel... Toen op 11 september 2001 in New York zogenaamd (volgens de officiële versie van de schurkenstaat VS) door Al Q'aida-terroristen aanslagen gepleegd waren, werd daar een ongeschonden paspoort aangetroffen van een van de zogenaamde plegers van de aanslag. Dat paspoort was op wonderbaarlijke wijze uit de vuurhaard van de brandende vliegtuigen (ik volg gemakshalve de omschrijving van de officiële versie) naar beneden gedwarreld, waar het de bevoegde diensten in staat stelde althans een van de terroristen te identificeren.

Na de aanslag gisteren op het satirische Franse weekblad «Charlie Hebdo» zijn er nu twee van de gezochten zo vriendelijk geweest om hun identiteitskaarten in hun vluchtauto achter te laten. (de Volkskrant van vandaag). Ik zie het helemaal voor me:

bestuurder: "Hé, heb jij je ID-kaart bij je?"
buurman: "Jahoor, kijk maar." (haalt hem uit zijn zak en laat hem zien).

bestuurder: "Ik ook, voici." (laat de zijne zien).

buurman: "Wat een rare foto die van jou. Laat eens zien." (pakt ID-kaart van bestuurder aan en vergelijkt de foto met de zijne).
bestuurder: "Dit is een goede plaats om de auto achter te laten."
buurman:"OK. Wacht, ik leg die kaarten hier even neer, dan pak ik ze wel als we veilig buiten staan."

Politiesirene dichtbij... beiden rennen weg en vergeten de auto af te sluiten, en de ID-kaarten mee te nemen.
[en dat natuurlijk allemaal in het Frans]
 Ik vind het allemaal maar vreemd... Wanneer krijgen we de waarheid te horen?

donderdag 1 januari 2015

Rechts bijgekleurd nieuws

Afgaand op de kop in het Financieele Dagblad van gisteren ("Tienduizenden Spanjaarden bij demonstratie Podemos"), krijg ik de indruk dat het bericht afkomstig is van de neoliberale spreekbuis voor de Nederlandse gelijkgeschakelde pers, het ANP (Algemeen Nederlands Propagandabureau), maar nee: het komt uit de koker "van onze redacteur". Mogelijk heeft "onze redacteur" zijn informatie gehaald uit het artikel dat Le Monde gisteren om 14:04 publiceerde ("Podemos a rassemblé des dizaines de milliers d'espagnols à Madrid"). Gisteren om 14:04 was de demonstratie echter pas net begonnen en van veel kanten kwamen nog grote stromen mensen op de Madrileense Puerta del Sol af.

Volgens de Madrileense politie waren er 100.000 demonstranten, en het is een bekend gegeven dat de politie (zeker in Spanje) altijd heel zuinig rekent. De online krant Público neemt het aantal van 100.000 demonstranten over, ofschoon er volgens sommige bronnen zelfs 130.000 waren.

Het was trouwens ook wel leuk geweest om ook het alom hoorbare "tic tac" te vermelden, was verwijst naar de seconden tot de komende Spaanse parlementsverkiezingen - maar dat was voor de verslaggevers misschien te moeilijk om uit te leggen?

zaterdag 29 november 2014

Zwart en wit

De volgende 'ingezonden brief' staat deze week in de «Vrije Geluiden» (zoals ik de VPRO Gids nog steeds noem). Ik hoop dat de schrijver er geen bezwaar tegen heeft dat ik zijn mening (waarin ik me helemaal kan vinden!) via mijn blog wat verder verspreid. - Anders hoor ik het graag van hem!


Zwart en wit

Ik wil niemand de zwarte piet toespelen of zwartmaken, maar wordt het niet eens tijd dat we ons door de antipieten niet meer laten afleiden van waar het werkelijk om gaat. Dat de slavernij misschien is afgeschaft, maar dat in grote delen van de wereld nog steeds diepe armoede heerst die in niets onderdoet voor slavernij, dat ik een VPRO Gids vol kan schrijven over wat er allemaal scheef en mis is in deze wereld. Dat we ons zeker niet door Amerika [bedoeld is: de Verengde Staten - Dwarslezer], waar nog volop wordt gediscrimineerd en waar de gevangenis overvol zitten met gekleurde mensen, de les moeten laten lezen over Zwarte Piet.


Ik heb mijn stukgelezen Sjors en Sjimmie van zolder gehaald. Sjimmie was mijn eerste kennismaking met iemand met een andere huidskleur en ik hield en houd nog steeds van hem als van geen ander. Misschien wel meer dan van Sjors. Dat de Sjimmie in mijn boek niet bestaat, weet ik al vele jaren, maar ik heb wel van hem geleerd dat ik niet bang hoef te zijn van iemand met een andere huidskleur en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Verder is het nu een onleesbaar boek en net zo verschrikkelijk als de Sint en Piet uit mijn jeugd.

Laat de huidige Sint en Piet rustig en ongedwongen mee evolueren met de tijd en wij moeten ons weer druk maken over donkergekleurde bootvluchtelingen die worden afgehouden aan onze grenzen en al het leed dat ons werkelijk scheidt.
Willem Boermans, Frankrijk

dinsdag 18 november 2014

Lachen met het radionieuws...

Vandaag was er in Uden een vliegtuigbom ontdekt, waarbij de "explosieve ópruimingsdienst", zoals regelmatig gezegd wordt. Eerlijk gezegd vind ik een explosieve dienst erg gevaarlijk als er toch al een bom ontdekt is. Ik zou zeggen: schakel dan de "explosíevenopruimingsdienst" in!

Zo hoor ik ook regelmatig spreken over "blinde geleidehonden", in plaats van blindengeleidehonden"

Het is triest dat er in Nederland wel een hoop moeite wordt gedaan om om de paar jaar de spelling van de taal te bemoeilijken, maar er (kennelijk) geen aandacht besteed wordt aan de uitspraak. De grote massa doet wel braaf zijn best om (onnodiglijk) de tussen-N uit te spreken, maar de klemtoon heeft duidelijk geen hoge prioriteit...

Aanvulling (21:02): in het NOS-radiojournaal werd melding gemaakt van mensen die in een Tilburgs winkelcentrum onwel waren geworden. Mogelijk was er "koolmonoxyde" vrijgekomen...

maandag 10 november 2014

Joris Demmink...

Ongeveer een week geleden (op 2 november) meldde het NRC dat een nieuwe getuige bij een notaris een verklaring heeft afgelegd over pedoseksuele activiteiten van Joris Demmink, vroeger Secretaris-Generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is wel bijzonder dat dit gebeurt vlak na het uitkomen (op 23 october 2014) van de nieuwe "faction"-thriller van Tomas Ross «de Vrienden van Pinocchio». Pinocchio was de "besloten club in Praag" waarvan in het artikel sprake is. De schrijver beschuldigt weliswaar Demmink nergens van, maar desondanks vraag je je als lezer toch al gauw af wat er werkelijk aan de hand is/was...

Het zal wel moeilijk te bewijzen zijn of Joris Demmink zich inderdaad schuldig gemaakt heeft (en men kan nu eenmaal niet schuldig zijn aan "niet bewezen feiten"), maar het boek van Ross maakt in ieder geval veel duidelijk van de manier waarop bewijzen kunnen verdwijnen en waarop getuigen "overtuigd" kunnen worden om hun verklaringen in te trekken of af te zwakken.

Zie over Joris Demmink artikelen in Vrij Nederland van 1 october 2012, van 25 september 2012 (samen met Freke Vuijst) en nogmaals van 25 september 2012, en van 21 januari 2014  van de hand van Harry Lansink.

Zijn electrische auto's werkelijk een oplossing?

Inderdaad bieden ze voor de electriciteitsbedrijven momenteel een oplossing voor hun overproductie, zeker omdat het aantal mensen met zonnepanelen nog steeds toeneemt. Maar je kunt er donder op zeggen dat er een tijd komt dat er een andere oplossing wordt gevonden voor een soepelere productie bij de electriciteitscentrales, en dan gaan ongetwijfeld de prijzen voor het afnemen van auto-stroom omhoog. Om nog maar niet te denken aan het gevaar dat de Roverheid ineens op het idee komt dat mensen met electrische auto's voordeliger rijden, waardoor er een speciale belasting geheven gaat worden. (Ik ga er maar van uit dat mijn blog niet interessant genoeg is voor de Roverheid, want anders heb ik ze misschien weer op een idee gebracht.)

Dat electrische auto's (en fietsen) niet zo erg milieuvriendelijk zijn is natuurlijk duidelijk, want ze produceren dan wel niet zélf uitlaatgassen, maar op afstand wordt hun uitlaatgas uiteraard door de electriciteitscentrales uitgestoten.

Bovendien produceren electrische auto's ook fijn stof [fijnstof?], zoals blijkt uit een artikel in De Standaard van vandaag

Ik blijf dus bij mijn standpunt dat er maar één manier is om de vervoersbehoeften van de bevolking milieuvriendelijker te bevredigen: gratis openbaar vervoer (of misschien voor een symbolische prijs om te voorkomen dat mensen hele dagen lekker gratis gaan treinen of bussen, al zal de lol daar toch vlug af zijn). Het gebruik van auto's hoeft daarvoor niet extra belast te worden, want veel mensen zullen bij gratis openbaar vervoer de nadelen graag op de koop toenemen. De kosten van dit gratis openbaar vervoer kunnen volgens mij bijvoorbeeld betaald worden uit de daardoor overbodige uitbreiding van het aantal snelwegen in Nederland.

maandag 3 november 2014

Het misbruik van ons geld gaat gewoon door...

Alsof het al niet genoeg is, dat wij, de arbeidersklasse, verplicht een kaste maatschapelijk nuttelozen moeten onderhouden, die vrijelijk de hele wereld mogen bereizen, en die rustig van ons geld voor 4 miljoen een tuin mogen aanleggen, trekt de gemeente Utrecht zonder blikken of blozen dik 15 miljoen euro uit om de Tour de France in Utrecht te laten starten (zie de Volkskrant van vandaag)... Alsof dat geld in Utrecht niet beter besteed had kunnen worden: ook daar zitten genoeg mensen in ernstige problemen met alle "bezuinigingen" in de zorg en op andere terreinen.

Laat dit soort zinloze prestige-zaken, áls die al perse in Nederland moeten plaatsvinden, kotsverdomze organiseren in plaatsen als Wassenaar of Blaricum en eis dan dat geld van de grootgraaiers die daar wonen. Maar eigenlijk is het zoïzo belachelijk dat dit soort geldverslindende zaken nog steeds georganiseerd wordt, want in Frankrijk zitten ze net zoals hier in een dikke economische crisis.

Ik snap het heus allemaal wel: dit soort "sport"-manifestaties (brood en spelen, waarbij ik me afvraag hoeveel mensen er zijn die al niet eens meer genoeg te eten hebben) is nodig om te voorkomen dat de massa tijd krijgt om na te denken over wat er werkelijk aan de hand is.
Stel je voor dat er geen Tour de France, Olympische spelletjes en foebbalkampioenschappen op de TV worden uitgezonden en dat de Nederlandse bevolking, die uit verveling weer na is gaan denken, en masse Den Haag bezet en de verantwoordelijke politici gijzelt... Ik ben er overigens van overtuigd dat de "orde"-diensten en het Ministerie van Oorlog grootschalig uit de slof zullen schieten en dat de gegijzelde politici al gauw weer ontgijzeld zullen zijn en weer rustig verder gaan met hun wanbeleid, maar het oogt zo slecht in de buitenlandse pers, niet waar.


Trouwens, hoeveel moet de NOS (of heet dat tegenwoordig ook NPO?) betalen om die Tour de France uit te mogen zenden. Dat geld komt immers ook rechtstreeks uit onze zakken, zelfs uit die van mensen die nooit TV kijken...

maandag 6 oktober 2014

De kromme logica van de zwartsokken

Blijkens een artikel in de PZC van 4 october steunt het Vlissingse gemeenteraadslid mevrouw Janse van de SGP het partijstandpunt dat de doodstraf weer ingevoerd moet worden.

En inderdaad, deze door het grote gristelijke sprookjesboek geïnspireerde club geeft op haar website (bij het onderwerp "doodstraf") aan: "De mens is geschapen naar het beeld van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen."

Het vreemde is dat volgens deze bijgelovigen de mens "misdadiger" dus kennelijk niet naar het beeld van hun god geschapen is, en dat een "rechter" wél getrouw is aan zijn beeld. De SGP heeft er kennelijk geen enkele moeite mee dat er maar al te vaak mensen ten onrechte veroordeeld worden, en soms een groot deel van hun leven achter de tralies gezeten hebben voordat de waarheid uitkomt. (Zie hierover bijv. het boek «Convicting the Innocent».) Die mensen mogen dus onschuldig vermoord worden... Maar ach, als ze onschuldig zijn, komen ze natuurlijk meteen in de hemel, het sprookjesland van de bijgelovige zwartsokken. Die kromme redenering werd door de RK inquisitie ook gehanteerd.

Nog afgezien natuurlijk van het feit dat hun god kennelijk een prutser is, die niet eens in staat is om alle mensen daadwerkelijk naar zijn evenbeeld te boetseren.

En dit is dan dezelfde SGP, die elders op haar website (bij het onderwerp "abortus provocatus") stelt dat ook een "leven dat nog niet geboren is en in een pril stadium verkeert" "beschermwaardig" is. Immers, "het besef dat het leven van de mens een geschenk is, maakt duidelijk dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met het broze en vergankelijke leven. Een geschenk kapot maken voor de ogen van de Gever, is een slag in Zijn gezicht. Een overheid die toestaat dat pril kinderleven, leven met een handicap of leven in de laatste fase wordt gedood, gaat eraan voorbij dat God Zelf de Gever van ieder mensenleven is."

Die god van hen mag dus wel een klap in zijn gezicht krijgen wanneer een (échte of vermeende) misdadiger vermoord wordt (valt die misdadiger dan niet in de categorie "ieder mensenleven"?), maar niet wanneer voorkomen wordt dat een kind ter wereld komt dat -om wat voor reden dan ook (geestelijke of lichamelijke handicap of waarvan de ouders niet of onvoldoende in staat zijn het een goed leven te bieden) - bij geboorte veroordeeld zou worden tot een ongelukkig leven.

Ja, ik weet het, zo'n kind komt later ook in die fictieve sprookjeshemel terecht, maar voor die tijd heeft het hier op aarde al een hel gehad, en dat is geen sprookjeshel uit hun sprookjesboek. En ja, ik weet ook dat er mensen zijn die O-ZO gelukkig zijn met hun zieke kind, maar wat voor kansen heeft ook dat kind in deze keiharde neoliberale maatschappij? Tenzij het natuurlijk ouders zijn, die nog gestolen geld uit de VOC-tijd op hun bankrekening hebben staan en daardoor hun kind met alle mogelijke zorg kunnen omringen (wat overigens geen enkele zekerheid biedt dat het kind zélf GELUKKIG is.

Het walgelijke van de SGP in dezen is dat deze club zich christelijk noemt, en zich voor haar gedachtensgoed gedachtenslecht baseert op het Oude Testament, waarin hun naamgever Jezus Christus op geen enkel moment voorkomt, terwijl deze lieden zich niets gelegen laten liggen aan het Nieuwe Testament, waarin hun Christus voortdurend spreekt over begrip en vergevingsgezindheid, over "de andere wang toekeren" en dat "wie zonder zonden is, de eerste steen werpe"...

zaterdag 4 oktober 2014

Akelige verrassing...

Vandaag kocht ik bij mijn plaatselijke boekhandel het tiende en laatste deel van de Kriminalgeschichte des Christendums van Karlheinz Deschner (enkele maanden geleden gepubliceerd). Toen ik buiten stond en de papieren zak met het boek erin achter op mijn fiets wilde snelbinderen, zal ik tot mijn stomme verbazing (en schaamte ten opzichte van de mensen die mij met die zak hadden zien lopen), dat het een reclamezak was voor de Bijbel in gewone taal.
Kennelijk heeft iemand bedacht dat die bijbel, aangezien het een sprookjesboek is, ook maar eens in kinderlijke taal geschreven moest worden (en dat is kennelijk "gewone" taal, zoals ook in de meeste TV-programma's gebruikt wordt).

Ze blijven het maar proberen, die zwartsokken en zwartrokken. Misschien is dat het initiatief, waarover ze al in 2007 aan het hersenstormen waren (zie mijn artikel Ultiem vereenvoudigde bijbel van 5 october 2007). Om de zwartdenkers van het Nederlands Bijbel Genootschap daarbij te helpen, heb ik toen voorgesteld de bijbel dusdanig te vereenvoudigen dat hij op een simpele poster afgedrukt kon worden, en ik noemde hem de SimBel.

Kennelijk zijn die gristenfundamentalisten zó hard bezig geweest met hun gedoe dat mijn voorstel aan hun aandacht ontsnapte. Daarom hierbij nogmaals, als dienst aan de bijgelovige aanhangers van zwarte sokken en rokken (en andere mensen die sprookjes serieus nemen), de volledige SimBel:
Er is maar 1 god.
God heeft altijd bestaan.
Ook toen er nog niks bestond.
God heeft alles gemaakt.
Daarom is hij de baas van alles en iedereen.
God is on-ein-dig goed.
Mensen zijn vaak stout.
God vindt dat niet leuk
Dan straft hij de mensen.
Dat vindt hij zelf ook niet leuk.
Maar het moet nu eenmaal.
Wanneer wordt god niet boos?
En krijgen wij geen straf?
Als wij braaf zijn en doen wat hij wil!
Wat moeten wij dan doen?
Precies zoals de paus van Rome zegt.
Ook de pastoor weet er alles van.
En ook de president van Amerika weet dat.
En de eerste minister van Nederland.
Alleen jokken die twee veel te veel.
En dat vindt god stout.
Daarom gaat hij ze later beslist straffen.
Het zal allemaal wel goed komen!
Aanvulling: in plaats van die paus van Rome en de pastoor kun je natuurlijk ook ayatollah, dominee, medicijnman, rabbi of wat dan ook schrijven.

woensdag 1 oktober 2014

Kennelijk is er toch weinig mis met slavernij... of?

De laatste jaren zijn er al massa's mensen over elkaar heengebuiteld over het verschijnsel Zwarte Piet en aanverwante verschijnselen. Ikzelf heb al jaren véél meer een probleem met het consumistische Sinterklaasfeest, en heb nooit gemerkt dat Zwarte Pieten beledigd werden of dat gepigmenteerde medemensen zich daardoor gediscrimineerd voelden.

Zou het dan overigens ook geen tijd worden om Sinterklaas zelf te verbieden? Het feit dat in november en december heel Nederland vergeven is van bisschoppen, moet toch ook kwetsend en bedreigend zijn voor de vele slachtoffers van bisschoppen die hen hebben misbruikt of die kindermisbruikers uit de wind gehouden hebben?

Op grond van klachten van de (Surinaamse) Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij besloot de fabrikant van Negerzoenen (koekfabrikant Van der Breggen) deze voortaan Buys Zoenen te noemen. Rare gang van zaken! Omdat een heel klein deel van de Nederlandse bevolking (volgens mij grotendeels ethnische Hollanders en natuurlijk de zogenaamde Oranjes) in het verleden geprofiteerd heeft van de uitbuiting van koloniën en slaven, wordt de hele bevolking ineens tot racisten gebombardeerd.
Misschien wordt het ook tijd om zwart-wit foto's te verbieden...? 

Onlangs besloot Fisher Prize een Zwarte-Piet poppetje uit de collectie te halen (zie De Telegraaf van 8 september 2014) en volgens een bericht in de Volkskrant van vandaag is in Zweden de genealogie van Pippi Langkous opgeschoond (haar vader was namelijk een negerkoning en dat KAN niet meer tegenwoordig).

Het zal allemaal wel. Ik begrijp er niets van - maar ik ben dan ook wit, en ik ben nooit gediscrimineerd, behalve dan omdat ik scheel was, en omdat ik niet kon foebballen, maar dat telt niet, omdat het 'gewone' discriminatie is en niet racisme.

Wat ik me nu afvraag is wat er met mij zou gebeuren wanneer ik een theelichtje naar die wansmakelijke houten koets gooi uit protest tegen de daarop afgebeelde uitbuiting van slavernij.

Ik begrijp -althans word geacht dat te begrijpen, omdat in de grondwet "immers" staat dat de koning "onschendbaar" is- dat iemand die dat doet uit protest tegen de monarchie een lange opsluiting "verdient" (dat krijg je in een kromstaat, waarin alle dieren gelijk zijn, maar sommige dieren gelijker). In het geval van enkele jaren geleden (zie De Morgen van 21.09.2010) werd de "koning" overigens ook geen haar gekrenkt (geschonden), maar degene die zijn statement maakte werd desondanks gedurende bijna twee jaar opgesloten, totdat hij uiteindelijk in 2013 tot vijf maanden cel veroordeeld werd (zie NOS, 1 februari 2013) - en dat vind ik een pittige straf voor het met nadruk uiten van een bewijsbaar feit...

Maar als ik nou eens (met een theelichtje, of misschien met een tennisbal) zou willen protesteren tegen de op die protserige houten koets afgebeelde verheerlijking van de slavernij, wordt dat dan ook beschouwd als "majesteitsschennis"? 


Misschien wordt het eindelijk eens tijd om de monarchie volledig af te schaffen, en over te gaan naar een republiek. Dan kan dit soort onzinnige en zinloze discussies ook voortaan achterwege blijven...