zaterdag 13 januari 2007

Wat is een 'superchristen'?

Dit lijkt misschien een rare vraag, maar volgens een bericht in de Volkskrant van 'onze verslaggeefster Janny Groen' wil de Christelijke Hogeschool Ede (sorry, wanneer ik daarbij een raar gezicht trek, maar beschouw het maar als een psycho-allergische reactie) 'superchristenen' klaar gaan stomen "voor sleutelposities in de maatschappij". Volgens de voorzitter van het bestuur (Kees Boele) is er namelijk een "grote behoefte aan overtuigde christenen op belangrijke posities bij de overheid, in zorg en welzijn, het onderwijs en in het bedrijfsleven".

En ik maar altijd gedacht (en geleerd!) hebben dat Nederland een seculiere staat is, maar echt verbaasd ben ik toch ook niet. Tenslotte wilde Donner enkele jaren geleden ook vloeken strafrechtelijk laten vervolgen.

Boele vindt dat er tegenwicht geboden moet worden aan de 'doorgeschoten marktwerking in allerlei sectoren van de maatschapij'.

Het lijkt me daarom uiterst belangrijk om te weten wat we ons moeten voorstellen bij Boele's 'superchristen'. Tenslotte zijn George W. Bush en de paus van Rome de zich het meest profilerende christenen (die zich beiden afficheren als gods vertegenwoordigers op aarde) en als dat soort misselijke figuren op "sleutelposities in de maatschappij" moet komen zitten, dan mogen ze wat mij betreft Nederland opheffen.

Maar misschien wil Boele ook wel dat de ideeën van hun grote profeet Jezus Christus eindelijk eens serieus genomen gaan worden. In dat geval heb ik er wat minder moeite mee, ook al blijf ik dan toch nog met de vraag zitten waarom niet serieus aandacht wordt besteed aan een wérkelijk socialistisch alternatief. Dan heb je in ieder geval geen last van allerlei vage aanwijzingen die de christelijke god zogenaamd gegeven zou hebben en waarvan je niet mag afwijken, omdat het nu eenmaal om het woord van god gaat...

Het komt, kortom, neer op de keuze tussen de mentaliteit van lui als Balkenende die zoveel mogelijk mensen zalig wil maken (ná hun dood uiteraard, dat moge duidelijk zijn), zoals omschreven in Mattheüs 5: 1-12:
1. En Jezus de scharen ziende, is geklommen op eenen berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijne discipelen tot hem. 2. En zijnen mond geopend hebbend leerde hij hen, zeggende:
3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wille; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig zijt gij, als u de menschen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwille.
12. Verblijft en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzóó hebben zij vervolgd de Profeten, die vóór u geweest zijn.
Óf de mentaliteit van ware christenen, zoals de vermoorde bisschop Romero of de talloze anonieme priesters die tijdens de Tweede Wereldoorlog verder gingen dan wat paus Pius XII wilde of de arbeiderspriesters die tijdens het fascistische régime van Franco in Spanje aan de kant van mijnwerkers en arbeiders stonden en die zich o.a. baseerden op wat wordt samengevat als 'de Zeven Werken van Barmhartigheid', die zijn afgeleid uit Matthëus (25: 31-40), waarin beschreven wordt hoe aan het einde der tijden 'de Zoon des menschen' zal oordelen over de mensheid:
31. En wanneer de Zoon des menschen komen zal in zijne heerlijkheid en alle de heilige Engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid; 32. en vóór hem zullen de volkeren vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt; 33. en hij zal de schapen tot zijne rechterhand zetten, maar de bokken tot zijne linkerhand. 34. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijne rechterhand zijn: komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, 't welk u bereid is van de grondlegging der wereld; 35. want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en bij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, 36. ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. 37. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? 39. En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen? 40. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zooveel gij dit één van deze mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat mij gedaan.
Laten we deze schijnheilige 'christelijke' lieden in o.a. Ede goed in de gaten houden, want in hun schijnheiligheid varen zij voortdurend negatief uit tegen landen, waarin een op de koran gebaseerde wetgeving gehanteerd wordt, terwijl zij er kennelijk naar streven Nederland te hervormen tot een christocratische samenleving - waarbij best vermeld mag worden dat de Nederlandse wetgeving (en die van nagenoeg alle 'westerse' landen) toch al een krachtig christelijk accent heeft.

1 opmerking:

Anoniem zei

mooie zeden in Ede zei oom.

dit is een mooie palindroom, maar dat is dan ook het enige dat in dit verband van Ede gezegd zou kunnen worden.

Ik griezel werkelijk van de gedachte dat dit soort schijnheilige intelligentia aan de macht zou kunnen komen.
Dat plannetje van ze gaat mogelijk nog lukken ook: iedereen denkt "ach, dat lukt ze toch nooit" en dan zijn ze ineens, net als Bart de Graaff destijds, in het centrum van de aandacht...
brrrrrr.

Superchristen.
Superman.
Spiderman.
Superwoman.
De Hulk.
Bush...

En ik vernam zoeven dat Bos ook al in een hervormd gezin is opgegroeid...