dinsdag 8 november 2005

Gewelddadigheden in Parijs niet islamitisch!

Ik heb er vandaag al eerder naar verwezen, maar ík zie geen direct verband tussen de islam en de gewelddadigheden in Frankrijk. De ellende vindt zijn oorsprong in de achterstandswijken in de nabijheid van diverse grote steden. De werkloosheid is er groter dan elders en de sociale omstandigheden (scholen, faciliteiten) zijn er slechter.

Ik wil graag aannemen dat de Unie van Islamitische Organisaties in Frankrijk de beste bedoelingen had toen zij gisteren een "fatwa" afkondigde, waarin eraan herinnerd werd dat het voor goede moslims verboden is zich te vergrijpen aan het privé of openbaar bezit van anderen of aanslagen te plegen op het leven van anderen (La Vanguardia van vandaag). Hierdoor wordt volgens mij echter vooral een heel verkeerd signaal afgegeven, namelijk dat de oorzaak van het geweld in de islam te vinden zou zijn.

Het feit dat in de betreffende wijken naar verhouding veel moslims wonen, zal ongetwijfeld bijgedragen hebben aan het lagere voorzieningenniveau en de hogere werkloosheid in deze wijken, maar het is juist de sociale achterstand die geleid heeft tot de opstandigheid.

Vergelijk het maar met het Aardappeloproer in Amsterdam in 1917. Ook toen en daar was er sprake van sociale achterstand en ook toen kwam de bevolking ten einde raad in opstand, zij het op een meer directe manier: er werden geen mensen in elkaar geslagen of huizen verbrand (auto's waren er uiteraard nog nauwelijks), maar er werden treinwagons met aardappels geplunderd. Het behoeft geen betoog dat het hier om autochtone Nederlanders ging, zonder dat er sprake was van gewelddadige moslims.

De vraag dringt zich nu echter wel op hoelang het nog duurt voordat ook in Nederland de kruik barst. Misschien is de situatie hier niet helemaal te vergelijken met die in Frankrijk, maar ook in Nederland zijn er, met name in de grote steden, achterstandswijken.

Wanneer in Nederland de druk op de ketel te hoog wordt, zal de oorzaak ook hier niet de islam zijn, maar het feit dat de Nederlandse overheid vanaf de jaren 1970 zonder nadenken goedkope, bij voorbaat zo laag mogelijk opgeleide, arbeiders heeft geïmporteerd uit met name Marokko en Turkije. Deze mensen waren alleen bedoeld als goedkope arbeidskrachten en het spreekt bijna vanzelf dat de overheid geen moment stil heeft gestaan bij het verschil in culturele achtergrond tussen de autochtone Nederlanders (uit een op christelijke regels gebaseerde omgeving) en de geïmporteerde arbeiders (met hun islamitische achtergrond).

Het is goed dat de overheid nu in ieder geval begrijpt dat er meer (had) moet(en) gebeuren, maar de ellende die in de afgelopen decennia is aangericht, is nu niet meer te herstellen.

Geen opmerkingen: