woensdag 30 december 2009

Nieuwe acties in de anti-communistische campagne in Spanje en Europa (Communiqué van de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje)

Communistische Partij van de Volkeren van Spanje (PCPE).
Uitvoerend Comité

Nieuwe activiteiten in de anti-communistische campagne in Spanje en Europa

Met het oog op de laatste berichten over de wens van de "Koninklijke Spaanse Academie" (RAE) om de term "totalitarisme" op te nemen in de definitie van het communisme en over pogingen om de Communistische Partijen van Bohemen en Moravië buiten de wet te stellen, evenals andere soortgelijke in Roemenië, Polen en andere voormalige socialistische landen uitgevoerde voorstellen, VERKLAART het Uitvoerend Comité van de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje als volgt:

Het voorstel van enkele leden van de RAE, die verantwoordelijk is voor het woordenboek van de Spaanse taal, om in de definitie van het begrip "communisme" een verwijzing op te nemen naar zijn "totalitaire" karakter, past ongetwijfeld in de verwoede anti-communistische campagne van de ideologische en politieke centra van de bourgeoisie, voornamelijk in Europa, die erop gericht zijn communistische ideeën te criminaliseren en deze gelijk te stellen met fascisme en nazisme.

Wij zijn fel gekant tegen elke poging om het communisme en het nazifascisme aan elkaar te koppelen en gelijk te schakelen, we veroordelen het reactionaire klasse-karakter, en de vijandige houding jegens de arbeidersklasse van al die leden van de "Koninklijke Spaanse Academie" die deze nieuwe poging om de geschiedenis te verdraaien, om de socialistische opbouw in de XXe eeuw te belasteren en die de intimidatie-campagne tegen de belangrijkste vijand van het kapitalisme -het communisme- nog verder willen uitbreiden, bevorderen en ondersteunen, of die zich daar niet tegen verzetten.

In een tijd waarin de crisis van het kapitalisme de historische grenzen van dit verouderde uitbuitingssysteem blootlegt, wordt er nog heviger campagne gevoerd tegen de communistische ideeën die het proces van de socialistische opbouw in de 20e eeuw in vele landen in Europa en de rest van de wereld ondersteunden, en waarvan de successen en de sociale verworvenheden de superioriteit aantoonden van een model dat niet was gebaseerd op de uitbuiting van de mens door de mens. Na de vaststelling dat het kapitalisme geen oplossing biedt voor de problemen van de overgrote meerderheid van de bevolking, wil de bourgeoisie niet toestaan dat de communistische ideeën opnieuw het bewustzijn van de werkende klasse bereiken, en daarom ontketent zij een woeste campagne op ideologisch en juridisch vlak om het communisme te criminaliseren.

Wij eisen de volledige geldigheid van de communistische ideeën, van de opbouwprocessen van het socialisme in de twintigste eeuw, de volledige toepasbaarheid van de leninistische ideologische en organisatiecriteria , de rol van de arbeidersklasse als revolutionair subject en het eigen revolutionaire karakter van het liquidatieproces van het kapitalisme en de vestiging van het socialisme en het communisme.

De pogingen die momenteel in Spanje gedaan worden, deze keer op het ideologische vlak, maar morgen -als we niet krachtdadig genoeg reageren- op het politieke vlak, vooral als we al het verachtelijke precedent in aanmerking nemen van het buiten de wet stellen van organisaties van het Baskische volk, zijn eerder al uitgetest door de burgerlijke regeringen van veel voormalige Europese socialistische landen. Het meest recente geval is dat van de Tsjechische Republiek, waar verschillende senatoren, zonder inachtneming van het noodzakelijke quorum of zelfs van de burgerlijke wetgeving, de regering hebben gevraagd om het proces op te starten waarmee de Communistische Partij van Bohemen en Moravië, de derde politieke macht van het land, buiten de wet gesteld kan worden, daarbij de procedure volgend van een paar jaar geleden tegen de Unie van de Tsjechische Communistische Jeugd (KSM).

De aanval op de CPBM is uitsluitend gebaseerd op de subjectieve beoordeling van haar marxistische positie, en betekent voor ons een aanval op alle communisten, alle arbeiders, op alle anti-fascisten die in dat land, in ons land en in heel Europa het fascisme en het nazisme hebben bevochten.

Ook in andere landen (Polen, Roemenië) zijn de communistische symbolen al buiten de wet gesteld en zijn er wetten gemaakt die specifiek bedoeld zijn om de activiteiten van communistische organisaties te bemoeilijken of te criminaliseren, en dat alles met de steun van de organisaties die het Europese monopoliekapitaal dienen, zoals de EU, de OVSE en de Raad van Europa, die een ideologische dekmantel bieden voor deze onrechtmatigheden.

Tegen deze achtergrond roept het Uitvoerend Comite van de PCPE op:

- Om alle mogelijke protest- en mobilisatie-acties op te zetten tegen de poging van de RAE om de geschiedenis te vervalsen en het communisme gelijk te stellen met het fascisme en nazisme.

- Om bij de ambassades en consulaten van de Tsjechische Republiek in Spanje solidariteisacties te voeren met de Tsjechische communisten.

- Om op alle fronten de ideologische strijd te intensiveren teneinde deze nieuwe acties in het kader van het grofste anti-communisme te ontkrachten. door de defaitistische, reformistische en opportunistische standpunten binnen linkse organisaties te bestrijden, evenals manipulaties en aanvallen uit gauchistische kringen en andere elementen, die met een zogenaamd "socialistische" rhetoriek beogen de burgerlijke ideologische posities te versterken.

Uitvoerend Comité
Communistische Partij van de Volkeren van Spanje (PCPE)
Madrid, 22 december 2009.

Geen opmerkingen: