maandag 9 juli 2007

Was Jezus Christus anti-socialistisch?

Wijsneuzen - eerst even verder lezen. Het heeft geen zin om te antwoorden dat het socialisme dik 2.000 jaar geleden nog niet gedefinieerd was. Ik bedoel namelijk of Jezus Christus zich verzet zou hebben tegen de basis-ideeën van het socialisme. Daarmee bedoel ik expliciet niet de staatskapitalistische ideologie van Stalin of Mao, maar bijv. de onderlinge solidariteit en het ontbreken van uitbuiting, die aan de grondslag liggen van diverse socialisten (overigens ook communisten en anarchisten, zoals Bakunin' en Kropotkin').

Wie de bovenstaande ideeën vreemd vindt, leze de vier door de christelijke kerken geaccepteerde evangelies door. Zie hoe Jezus steeds opkomt voor zieken en ouderen, hoe hij zich verzet tegen het vernederen van minderheden en hoe hij staat tegenover hongerigen en dorstigen.

Lees dan de reactie van de Venezolaanse bisschoppenconferentie op de voorstellen tot grondwetswijzing: "De bisschoppen in dit land stellen tegenover de problemen die ons land teisteren de door de Heer aangewezen weg, een fundamentele weg naar de door ons allen gewenste vrede, de verzoening en de solidariteit. Daarom kunnen wij niet accepteren dat men van plan is de Venezolanen in twee tegenovergestelde en onverzoenbare groepen op te delen. De aan elke democratie eigen en noodzakelijke verscheidenheid aan ideologische uitgangspunten mag niet veranderen in strijd en intolerantie."

In een verklaring van de Venezolaanse bisschoppenconferentie wordt ervoor gewaarschuwd dat de regering met de hervorming een socialistisch régime wil opleggen, dat is gebaseerd op de praktijk en de ideologie van het marxisme-leninisme, aan het hoofd van een hegemoniale staat. (
El Universal van 7 juli)

Het meest tragisch is bijna nog dat de bisschoppenconferentie vóór het aantreden van Hugo Chávez zich hoogstens in wat algemeenheden uitsprak over sociale wantoestanden in het land, terwijl er toen véél meer een tweedeling was in een kleine rijke élite en een overgrote arme minderheid.

Wie zich grondig wil verdiepen in de achtergrond van de klachten van de RK bisschoppen, kan hier alvast de tekst van de huidige grondwet van 1999 vinden. (Hier staat een Engelse vertaling.) De tekst van het nieuwe grondwetsvoorstel kan ik echter nog niet bieden, want die wordt pas in de tweede helft van juli aangeboden aan de "Nationale Vergadering"... (informatie van persbureau Pulsar).

De bisschoppen hebben dus ofwel rechtstreeks van god informatie gekregen over wat er in het voorstel staat of ze beginnen maar vast te gillen, in de hoop dat ze tegen het eind van de maand al een massa goedgelovige gelovigen verzameld hebben om de regering in verlegenheid te brengen.
Zo werd in november 2005 in Spanje ook een half miljoen mensen op de been gebracht (met dankbare inzet van de nationale radiozender van de Spaanse bisschoppenconferentie COPE) omdat de regering het in haar hoofd had gehaald om het vak godsdienst (wel te verstaan RK godsdienstles) niet langer verplicht te stellen in het onderwijs - waarbij een onjuiste voorstelling van zaken niet alleen niet geschuwd, maar bewust toegepast werd. (zie mijn artikel Wel minder erg, maar toch nog erg genoeg! van 13 november 2005)

Uiteraard wil ik niets zeggen ten nadele van de talloze priesters (en bisschoppen, zoals de vermoorde Romero) die in Latijns-Amerika (en bijv. ook in het Spanje van Franco) de aanwijzingen van Jezus Christus wel opvolgden en zich aan de kant van de behoeftigen en onderdrukten opstelden.

Het is echter droevig genoeg een historisch gegeven dat de kerk als instituut zich na de eerste eeuw(en) van haar bestaan, bijna systematisch, steeds aan de kant van de bezittende klasse opgesteld heeft. De waarheid is daarbij steeds een ondergeschikt gegeven geweest.

Geen opmerkingen: