maandag 19 oktober 2020

De "zegeningen" van de privatisering van de gezondheidszorg in enkele woorden

«Daardoor is sinds 2006 het aantal bedden met tienduizend gedaald, zijn de zorgpremies met vijftig procent gestegen, is de eigen bijdrage verdrievoudigd en kunnen uitgerangeerde politici bij zorgverzekeraars gemiddeld drie ton per jaar vangen.»

Dit zijn de bondig geformuleerde consequenties van het neoliberalisme voor de gezondheidszorg in Nederland, zoals Ewald Engelen ze benoemt in zijn column Flatellanten in de Groene Amsterdammer van enkele dagen geleden (14 october 2020), waarin hij ook nog diverse andere cijfers geeft over de nefaste gevolgen voor de Nederlandse bevolking van de neoliberale privatiseringen en over de desinformatie van het Nederlandse régime met betrekking tot de "Corona-Crisis" zoals de stiekeme vergelijking van het aantal Corona-besmettingen een half jaar geleden met het aantal positief geteste mensen nu.

Mijn conclusie: iedereen die met deze kennis over enkele maanden (maart 2021) zijn/haar stem uitbrengt op een van de partijen die zich schuldig gemaakt hebben aan de privatiseringsgolf van de laatste decennis maakt zich medeplichtig aan de talloze slachtoffers daarvan: degenen die -bijvoorbeeld- op een of andere manier geteisterd zijn door armoede, valse beschuldigingen van fraude door de Belastingdienst, en ernstige gezondheidsproblemen tot aan overlijden tengevolge van onvoldoende of geen behandeling.

Coronacrisis: dat wordt nog een lange winter (artikel uit Socialisme*Nu)

 Als neoliberaal gidsland loopt Nederland wereldwijd moedig voorop in de verspreiding van het coronavirus. De tweede golf is nog maar net bezig, maar nu al heeft het kabinet bewezen dat het in staat is om de gezondheidscrisis nog meer te laten escaleren dan in de eerste golf. Toen was de ‘gecontroleerde’ verspreiding van het virus nota bene het verklaarde doel van het beleid.

16 oktober 2020

Als Nederland in de eerste golf de betekenis van het begrip ‘criminele nalatigheid’ leerde kennen, dan leren we nu dat zelfs die woorden tekort schieten. Het is namelijk niet zo dat het kabinet niet heeft geleerd van de eerste golf. Maar de meeste van die lessen hebben een solide basis gelegd voor de nog veel grotere puinhoop. Het gevolg is dat er geen land op de wereld is waar relatief zoveel besmettingen zijn als in Nederland.

Lees hier het volledige artikel1

zondag 18 oktober 2020

Maar WAT heeft Rutte verkeerd ingeschat?

 Nadat Willem A., volledig in strijd met de adviezen van Rutte & Co. voor het Nederlandse volk, toch met zijn gezin naar Griekenland vertrok voor een vacantie en -geschrokken van de daardoor ontstane ophef- weer spoorslags naar Nederland terugkeerde, verklaarde Mark Rutte dat hij een verkeerde inschatting had gemaakt. 

Hij zegt dat hij „te laat beseft [had dat dat] „niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. (Zie hierover vandaag het NRC).

Ik kan me echter niet voorstellen dat Rutte zo dom is dat iets dergelijks niet bij hem is doorgedrongen, terwijl het hele Nederlandse volk bezig is met de bestrijding van Covid-19 en met het voorkomen van besmetting.

Nee, ik denk dat Rutte een van de volgende zaken niet goed heeft ingeschat:
1. de domheid van Willem A. (tenslotte al jaren geleden openbaar bekendgemaakt door Máxima); of...
2.het risico dat het "regeringsvliegtuig" gesignaleerd zou worden door een vliegtuigspotter (zie Trouw vandaag).

Het lijkt mij vooral dat Rutte niet veel zin had om zich te verzetten tegen de wens van zijn koning, en dat hij maar stiekem hoopte dat niemand zou doorkrijgen dat Willem en zijn gezin gewoon op vacantie waren gegaan...

Met het oog op de ingebouwde mogelijkheden tot misbruik van de grondwettelijke ministeriële aansprakelijkheid (uit artikel 42, tweede lid) lijkt het me dan ook dringend noodzakelijk om die uit de grondwet te verwijderen.
En als we dan toch bezig zijn met die grondwet, is het -dunkt mij- handig om meteen ook de artikelen 24 tot en met 49 te verwijderen en de artikelen 64, 65,74, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 103, 105, 117, 125, 126, 131, 136, 137, 138, 139 en 141 aan te passen door de begrippen "koning" en 'koninklijk" te vervangen door de nieuw in te voeren begrippen, En ook het begrip "koninkrijk" in artikel 91, 94, 96, 97 en 142 te vervangen door de voor Nederland vast te stellen staatsvorm (bijv. Republiek) of door "de Natie").

Misschien zou bij dezelfde grondwetsherziening ook het Nederlandse onderwijsstelsel eindelijk gemoderniseerd kunnen worden door slechts openbaar onderwijs te betalen uit de openbare middelen (zie in dezen artikel 23), onverminderd de mogelijkheid om daarbij verschillende didactische systemem (zoals Montessori, Jena, e.d.) toe te staan. 
Uiteraard staat het ouders, opvoeders vrij hun kinderen de beginselen van door hen gewenste godsdiensten bij te brengen, maar dat buiten het normale onderwijs. En het ware nog beter kinderen niet in een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging groot te brengen, maar hun die keuze te laten voor wanneer zij daar zelf behoefte aan mogen hebben.

zaterdag 17 oktober 2020

Ben ik een "Dwarsdenker"?

De laatste tijd is er in de media soms sprake van "dwarsdenkers" - dat zijn mensen die anders over bepaalde zaken denken dan de overheden en de media. De "dwarsdenkers" baseren zich daarbij minder op kennis van zaken dan op wantrouwen jegens die overheden en media, waarbij ook de onderbuik vaak nog een rol speelt.

Om misverstanden te voorkomen wil ik daarom hierbij mogelijke geruchten of verdenkingen (verdachtmakingen?) uit de wereld helpen als zou ik ook een "dwarsdenker" zijn, omdat ik immers ook niet overloop van vertrouwen jegens de diverse overheden en de media.

Mijn naam - Dwarslezer - geeft eigenlijk al aan dat ik niet gewoon dingen denk, maar dat ik de beschikbare informatie (dus van overheidswege en uit de media) dwars lees, dus tussen de regels door, of (voor dingen die niet vermeld worden) door het raadplegen van andere bronnen.
Dat is ook de reden waarom ik vaak bepaalde onderwerpen (hoe belangrijk ook) hier niet aansnijd (aan de kaak stel) omdat ik simpelweg niet genoeg tijd heb om alle nodige informatie te doorvorsen en te analyseren - en er daardoor ook niet over kan schrijven.

donderdag 15 oktober 2020

Zijn electrische auto's wel zo verantwoord?

 Nog afgezien van de zeldzame grondstoffen (zoals Lithium) die nodig zijn voor de enorme accu's van electrische auto's -om dan nog maar niet te spreken over de soms spontane ontbrandingen- zitten er heel wat meer haken en ogen aan deze tegenwoordig als oplossing voor o.a. milieu-problemen gezien voertuigen, die door de roverheden van dienst ook nog eens zwaar gesubsidieerd worden. 

Waarom trouwens die subsidies? Wat voor belangen hebben de roverheden bij de handel in e-auto's? Er zullen ongetwijfeld nog steeds mensen zijn die ervan uitgaan dat overheden bij al hun activiteiten alleen het belang van de mensheid voor ogen hebben, maar wie een beetje verder kijkt dan de nieuwsbulletins van het TV-journaal van het NPO (Nederlands Propaganda-Orgaan) heeft allang ontdekt dat er heel wat beslissingen genomen worden die in het belang zijn van bepaalde "vriendjes" van politici.

Een artikel in De Correspondent van gisteren heeft mij echter de ogen nog verder geopend. In dit artikel wordt verwezen naar het boek Thinking in Systems van Donella Meadows, die daarin uitlegt dat er vaak maar één aspect van een probleem wordt benaderd en beredeneerd, waardoor een foute (want onvolledige) conclusie bijna niet vermeden kan worden. 

En, inderdaad, dat geldt niet alleen voor de redeneringen over electrische auto's, maar kan ook op talloze andere problemen toegepast worden. Ik wil daarom iedereen dit artikel van harte aanbevelen, want het gaat veel verder dan het nut van electrische auto's; het kan bij allerlei andere zaken helpen om verder te kijken dan je technologische blikveld reikt.


woensdag 7 oktober 2020

Soort van "Hoor en wederhoor" voor de SP

Na het commentaar (in mijn blog) over de SP van «De Socialist» van een paar uur geleden, hierbij een column van Lilian Marijnissen uit de «Tribune», eveneens van deze maand. En de overname geschiedt hier onder dekking van de Creative Commons-licentie van de SP.


EERLIJKE VOORSTELLEN

Van links tot rechts is vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen het neoliberalisme al op zijn retour verklaard. De economische modellen bleken toch niet heilig. Dit jaar nam zelfs de VVD afstand van het marktdenken in de zorg. In woord, althans.

Voor een socialist zijn het bijzondere tijden. Een onzeker inkomen, de werkdruk in de zorg, huurschulden: de coronacrisis vergroot de problemen die er voor de coronacrisis ook al waren. We leven in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Meer dan ooit is het nodig om solidair met elkaar te zijn. Niet alleen in woord, maar ook in daad. 
Dit kabinet wil twee miljard aan bedrijven geven. Dat probeerden ze al eerder, met het afschaffen van dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting. Nu proberen ze het onder de noemer 'baangerelateerde investeringskorting'. Het is gewoon de dividendbelasting 3.0.

Tegelijkertijd komt er geen geld voor de salarissen van zorgverleners. Het kabinet weigert. Kamerleden van de coalitie renden de Tweede Kamer uit toen er gestemd moest worden.

Mark Rutte grapte dat de SP zichzelf wel kon opheffen, nu iedereen onze plannen overneemt en het marktdenken vaarwel zegt. De SP heeft immers het neoliberalisme nooit gesteund. Ook niet toen, van links tot rechts, partijen alleen maar de zegeningen van de manager telden.

Het zijn hoopvolle tijden voor een socialist. Want als enige partij die het marktdenken niet heeft omarmd hebben wij de eerlijke voorstellen al klaar liggen. Ons verkiezingsprogramma staat er vol mee. Ik kondigde al drie SP-wetten aan bij de Algemene Beschouwingen. Medewerkers moeten meedelen in de winsten van bedrijven: de wet eerlijk delen. Ze moeten ook meer zeggenschap bij die bedrijven krijgen: de wet eerlijk beslissen. En het minimumloon moet naar 14 euro: de wet eerlijk loon

Een sterke SP is meer dan ooit nodig om het neoliberalisme definitief te begraven. Voor een sociaal en eerlijk alternatief. Hij zijn mooie tijden om socialist te zijn!


Het lijkt mij een goed idee om zelf te proberen dieper na te denken over beider standpunten. Tenslotte is dat een eerste vereiste om échte democratie mogelijk te maken: de kiezers moeten zelf nadenken, want alleen dan kunnen ze op verantwoorde wijze hun stem uitbrengen.

dinsdag 6 oktober 2020

SP op de verkeerde weg?

«De Socialist» heeft in het oktobernummer een artikel gepubliceerd onder de titel SP omarmt hard neoliberale Europolitiek. Je kunt het al dan niet eens zijn met de titel en/of de inhoud, maar het artikel geeft in ieder geval te denken. Helaas staat het artikel niet op de website van «De Socialist», en daarom neem ik hierbij de vrijheid het -op grond van hun Creative Commons-licentie- in zijn geheel over te nemen. Zo kan iedereen het artikel op zijn mérites beoordelen. Misschien steekt de SP er ook iets van op!
 

SP omarmt hard neoliberale Europolitiek
In de afgelopen jaren is de SP steeds meer veranderd in een nationalistische anti-migratiepartij met een gelukkig nog altijd sterke sociaaleconomische politiek. In het nieuwe verkiezingsprogramma wordt het nationalisme verder onderstreept.

Inmiddels heeft het nationalisme de kritiek op het neoliberalisme niet alleen naar de achtergrond geduwd, maar steeds meer vervangen. Dat bleek eerder toen de partij de neoliberale aanval op de WW-rechten van arbeidsmigranten steunde. Daarmee schilderde de partij arbeiders uit het buitenland af als bedreiging voor de belangen van arbeiders in Nederland.
In de buitenlandparagraaf van het conceptverkiezingsprogramma van de partij - dat gezien de auteurs als het voorstel van het partijbestuur mag worden gezien - wordt nog duidelijker welke kant de partij op wil.
Ten eerste wordt beweerd dat de EU oorspronkelijk voor de 'vrede en het welzijn van de burgers' bedoeld zou zijn. Dat is pure fictie: de eerste voorloper van de EU was de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - de belangen van het kapitaal waren altijd het uitgangspunt.

NATIONALISME
De auteurs zetten de lijn voort die is ingezet bij de desastreus verlopen Europese Parlementsverkiezingen. Volgens hen is het neoliberale karakter van de EU het werk van 'ambtenaren uit Brussel', die kennelijk een soort coup tegen de EU-landen hebben gepleegd. Daarom zou de nationale soevereiniteit van Nederland in het geding zijn. Dit is een totale verdraaiing van de geschiedenis, die akelig dicht in de buurt komt van de praatjes van een zekere boreale zwetser. Nederland heeft zich in de EU altijd als een neoliberale hardliner ingezet en dat was ook in het belang van de Nederlandse multinationals. Door te doen alsof 'Nederland' een slachtoffer is, draait de partij de rollen om. Dat is des te schandaliger, omdat dit het zicht ontneemt op de echte slachtoffers van het rechtse EU-beleid.
Ook wil de SP nu naar een aparte Euro voor Noordelijke EU-landen. Er is namelijk een disbalans in de Eurozone, zegt de partij. En dat klopt: Europese kernlanden als Nederland en Duitsland hebben een structureel handelsoverschot: ze exporteren meer dan ze importeren, voor een belangrijk deel binnen Europa. Door neoliberale afbraak van arbeidsrechten kunnen deze landen namelijk goedkoper produceren.
Bij periferielanden als Spanje en Griekenland is het andersom en om hun handelstekort te kunnen betalen, leenden ze bij banken uit de kernlanden. Toen de schuldencrisis in 2011 uitbrak, konden ze hun schulden niet meer betalen, mede doordat kapitaalmarkten de kosten enorm opdreven. Daardoor kwamen de banken in de problemen.
Toen 'de Grieken' werden 'gered' met keiharde neoliberale afbraakpakketten die de Griekse arbeidersklasse en de Griekse samenleving ruïneerden, werden in feite de Europese banken en het verdienmodel van veel Noord-Europese multinationale gered. De arbeidersklasse van Griekenland betaalde voor de problemen van ING.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
De 'oplossing' die de SP voorstelt is er een, die tot nog toe voornamelijk populair was onder neoliberale hardliners: er zou een aparte euro voor het Noorden en een aparte voor het Zuiden moeten komen. Sommige neoliberalen in Europa zijn daar tegen, omdat het het voortbestaan van de zo winstgevende EU kan bedreigen.
Sommige meer agressieve neoliberalen zien het als een soort verzekering. Zij willen hun neoliberale roofpolitiek voortzetten en ze weten dat dit opnieuw tot problemen zal leiden in de Europese periferie. Door de monetaire unie te splitsen, hoeven landen in het Noorden dan niet meer garant te staan voor de schulden.
Dat de SP-top deze politiek wil steunen is een schandaal. Internationale solidariteit begint bij de erkenning dat de ellende onder werkenden van het ene land niet losstaat van die in het andere en dat solidariteit niet zomaar een nobel streven, maar een strategische noodzaak is. In 2011 organiseerde de SP geen solidariteit met de Grieken, inmiddels ziet zij het kapitaal als bondgenoot.

zondag 4 oktober 2020

Zou er toch eindelijk eens gedaan worden aan 'sportief' rijlawaai?

Vandaag werd ik wakker met een mij voorlopig (want nog niet definitief) zeer welkom nieuwtje: De gemeente Rotterdam wil gaan optreden tegen geluidsoverlast door sportwagens" (zie bij RTLnieuws van gisteren). Ook andere gemeentes (Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht en Utrecht) overwegen de invoering van 'lawaaiflitsers' of 'patserbakmicrofoons'. 

Wat mij betreft mogen ze die dingen ook gaan gebruiken voor motoren, want -eerlijk gezegd- heb ik meer last van de herrie van motoren dan van sportwagens, zeker op zonnige dagen. En als er dan toch camera's en detectie-apparatuur wordt opgehangen kan er meteen ook een «stanksnuffelaar» bijgehangen worden, want een aanzienlijk deel van de motoren (en van de brommers en scooters) verspreidt een onaangename stank, die ongetwijfeld niet gezond zal zijn.

En daarnaast kan er dan tegelijk ook een snelheidsdetector bijgezet worden, want de meeste van die herriebakken rijden vér boven de maximaal toegestane snelheid, dat hoort kennelijk bij de sportieve uitstraling die de berijders/bestuurders van die decibelmonsters willen tentoonspreiden.

donderdag 1 oktober 2020

Meer vragen dan 1000 wijzen kunnen beantwoorden...

Een grote koffie- en theeproducent -nouja, verpakker en leverancier- is op het idee gekomen (ik kwam daar toevallig op, toen ik ergens een kopje thee dronk) om labeltjes aan de theezakjes te hangen met daarop een vraag, die misschien bedoeld is om gespreksstof te bieden aan mensen die niet weten wat ze elkaar (nog) kunnen zeggen. Op zich geen slecht idee, denk ik. Of???

Op het eerste gezicht lijken het eenvoudige vragen - en dat is misschien ook wel de bedoeling. Als je er echter wat langer naar kijkt (ook tussen de regels - en daar ben ik als Dwarslezer redelijk goed in), blijkt er toch meer te antwoorden te zijn dan één kort antwoord.

OF je komt niet eens tot een antwoord, want wat moet je bijvoorbeeld antwoorden op de vraag Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Ik kan met gemak een groot aantal min of meer goede adviezen opsommen, maar het beste? Nee, daar ben ik nog niet uit! 

Of wat te denken van Ben je een dromer, denker of doener? Hier wordt kennelijk verwacht dat je óf droomt, óf denkt, óf doet. Wat kies ik nou?

Of: Zonder welke 3 dingen kun je niet leven? Zouden ze daarmee lucht, water, voedsel bedoelen? Vermoedelijk niet, want dat zou, voor mensen, een zinloze vraag zijn. Ieder mens heeft immers die drie dingen nodig.


En ook de volgende is een doordenker: Wat is jouw favoriete genre boeken? Ik heb sterk de indruk dat de vraagstellers mensen als erg platte wezens zien, die maar één ding interessant of belangrijk vinden. Dat blijkt ook uit de vraag Welke film heeft echt indruk op jou gemaakt? 

De kaartjes zijn klein, dus je kunt er ook maar een beperkte hoeveelheid informatie op kwijt. En dan schrijf ik nog behoorlijk klein. Er staat trouwens niet eens een adres op de labeltjes voor het inzenden van de antwoorden. Noch wat je ermee kunt winnen...

Hoe meer ik over dit initiatief nadenk, hoe vreemder ik het eigenlijk begin te vinden... Wie -of wat- zit hier eigenlijk achter? En WAARTOE?