dinsdag 13 december 2022

Heeft god het gehad met zijn schapen?

 'Vroeger' werd door pastoors wel eens geschermd met het evangelie van Mattheüs (6:25 e.v.), wanneer mensen zeiden dat ze zich niet meer kinderen konden permitteren op grond van de kosten.Daarbij werd de evangelist Mattheüs aangehaald die stelde dat god voor het nodige zou zorgen (vers 26: "Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt dezelve [...], enz."

Helaas heeft god het kennelijk niet nodig gevonden de (2) kerken (en andere ruimtes) van de Emmaüsgemeente in Bodegraven te voorzien van het nodige, want de Ontmoetings- en de Lutherkerk gaan deze winter dicht, omdat ze geen geld hebben voor de extra energiekosten (€ 40.000,=), nadat het oude contract is afgelopen. De gelovigen moeten zich nu behelpen in de Dorpskerk... (Algemeen Dagblad, 12 december).

Of zou god vinden dat drie kerken te veel van het goede is? Dat hij het overdreven vindt om drie kerken te exploiteren voor zo'n 20.000 inwoners? Het aantal praktiserende gelovigen is me niet bekend...

vrijdag 9 december 2022

Complotleugen van Minister van Financieel Wanbeleid!!!

 Enkele dagen geleden beweerde Sigrid Kaag (Minister van Financieel Wanbeleid, uit de door veel te veel mensen onbegrijperlijkerwijs als links beschouwde neoliberale partij D'66) dat we "een stapje terug [zullen] moeten doen van het royale vangnet dat er nu hangt" (zie o.a. in het Financieele Dagblad van 2 augustus). Onder welke steen heeft deze neoliberale samenzweerster geleefd sinds Ruud Lubbers eind jaren 1970 voorzichtig is begonnen de sociale zekerheid in Nederland af te breken?

Inderdaad, in de jaren 1960 leek de Nederlandse sociale zekerheid goed op weg om de ingezetenen "van de wieg tot het graf" te verzekeren van zorg.

Sinds die tijd is die zekerheid echter langzaam aan het verworden tot nieuwe vormen van slavernij, zoals de "participatieslavernij" en "mantelzorg-slavernij", naast de als 'vrijwilligers' benoemde slaven door bezuinigingen in bijv. het onderwijs (voorleesmoeders) en de gezondheidszorg (vrijwilligers om patiënten bijv. naar operatiekamers te rijden).

Vangnet, aan haar hoela! Even (maar dat kan ik me bij haar kapitalistische gedachtengoed gedachtenslecht niet voorstellen!) dacht ik dat ze een steeek onder water uitdeelde naar Zijne Koninklijke Willem (& Co.) wiens uitkering (zonder sollicitatieplicht! - en met talloze gratis extra's, die niet gemeld hoeven te worden) dit jaar met een half miljoen verhoogd is - voor volgend jaar trouwens ook!

dinsdag 29 november 2022

Waarom bang voor China en niet voor de VS?

Het Brabants Dagblad publiceerde gisteren onder de kop 'Nederland [zich] onvoldoende bewust van dreiging [omdat] "China [...] machtigste land ter wereld [wil] worden"' een interview met hoge pieten van het NCTV [Nederlands Centrum voor Terrorisme en Veiligheid].  

Waarom zouden we daar nu bang voor moeten zijn? Nederland is tenslotte al ¾ eeuw actief de Verenigde Staten aan het helpen om het "machtigste land ter wereld" te worden en te blijven, waarvoor de Nederlandse roverheid er niet voor terugdeinst om actief deel te nemen aan de koloniale oorlogen van de VS, en daarvoor Nederlandse soldaten aan op te offeren...

Of is dat een soort van dankbaarheid, omdat de VS ons zogenaamd bevrijd hebben van de nazi-overheersing? Niemand weet dat kennelijk [of wil dat weten] dat de VS alleen aan die oorlog deelgenomen hebben, omdat ze bang waren dat de Sovjet Unie ook West-Europa zou bezetten, zodat de Verengdestaatse economie een belangrijk afzetgebied zou kwijtraken. We moeten daarbij niet vergeten dat de het VS-leger een groot deel van de Nederlandse bevolking tot de 'Hongerwinter' veroordeelde, omdat ze graag zo spoedig mogelijk naar het oosten wilden trekken om 'de Russen' daar tegen te houden.

Ook de uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa na de 'val van de muur', ondanks eerdere vage toezeggingen dat dat niet zou gebeuren, heeft daarmee te maken...

zaterdag 19 november 2022

Foebbal en de bijbel...

 Het Nederlands Dagblad, dat me steeds opnieuw bespamt met bijgelovige propaganda, wil me laten weten hoe godvruchtig de "oranje" voetballers (ik snap werkelijk niet waarom die ballenfrutters -en andere Nederlandse 'sporters'- de onechte naam van "ons" koningshuis voeren) zijn, want "zo uiten Oranjespelers hun geloof: 'Ik lees elke dag een halfuur uit de Bijbel". De formulering is duidelijk: ze lezen niet de bijbel, maar UIT de bijbel, waarin ze misschien een pornoblaadje verstopt hebben.

Van mensen die zich zó hard inspannen om miljoenen bij elkaar te schrapen, kan ik me nauwelijks voorstellen dat ze zich iets gelegen laten liggen, aan de leer van de min of meer hoofdpersoon van die bijbel (Jezus Christus).


zaterdag 5 november 2022

Nederland: "democratische" bananenmonarchie met staatscensuur

David Icke mag Nederland niet in! (NRC vandaag). Niet omdat hij een moordenaar zou zijn, of een oorlogsmisdadiger (zoals Verenigdestaatse presidenten, die desondanks in het verleden wel welkom waren in Nederland, waarvoor dan delen van het land afgegrendeld werden). Nee, het probleem is dat David Icke dingen beweert die in het "vrije" Westen niet op prijs gesteld worden.
Hij is zelfs gedurende twee jaar niet welkom in het hele Schengengebied! Het is namelijk "niet ondenkbaar dat de komst van David Icke bij de ‘Samen voor Nederland’ demonstratie zal leiden tot een verstoring van de openbare orde" (aldus meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie (enz.) in een (Nederlandstalige!) "brief" aan Icke).

Om misverstanden te voorkomen: Zowel David Icke als bijv. de Nederlandse "Gele hesjes", het zogeheten Forum voor Democratie en VirusWaarheid verkondigen talloze zaken, waar ik volstrekt niet achter sta (of die me vooral verbazen, zoals verhalen over reptielen of Corona-besmettingen via G5-zendmasten). maar censuur en gesloten grenzen helpen natuurlijk niet tegen besmettingen met waanideeën, netzomin als de bestrijding van nepnieuws - dat overigens niet perse NEP hoeft te zijn, maar gewoon wordt beschouwd als staatsgevaarlijk - omdat het bijvoorbeeld onwelgevallige feiten of meningen verkondigt tegen het neoliberalisme, de monarchie of het Verenigdestaatse kolonialisme...

De enige manier om dat soort dingen te bestrijden is een  bevolking die zelf kan nadenken en in staat is op eigen houtje het al dan niet neppe nieuws te onderzoeken en zelf te concluderen of bepaalde beweringen waar zijn, of zelfs maar gedeeltelijk op waarheid zouden kunnen berusten. Door bepaalde meningen te verbieden verdwijnen deze ideeën niet, maar zullen ze ondergronds verder woekeren.

Helaas, sinds de zogenaamde onderwijsvernieuwingen (lees: "-vernielingen") vanaf de jaren 1960 is er alles aan gedaan om juist te voorkomen dat de bevolking zelfstandig kan nadenken. Het Nederlandse onderwijs is in toenemende mate gericht op het creëren van trouwe consumisten, met een "carrière", waar ze trots op kunnen zijn (denk aan de indoctrinatie vanaf vóór de geboorte in Brave New World van Aldous Huxley: zie een samenvatting in Wikipedia). En alsof dit uitgeklede onderwijs (bovendom?) nog niet genoeg is om het analytische vermogen van de burgers te doen verdwijnen, worden alom "brood en spelen" op ons losgelaten via televisie (met inbegrip van Netflix e.d.) en bijv. sport-evenementen (waarin regelmatig het geld voor de deelnemers kennelijk belangrijker is dan het sporten zelf) of computerspelletjes, zodat mensen na hun vermoeiende baan of hun problemen [dat heet dan "uitdagingen" in modern Nederlands!] om met een te laag inkomen zichzelf en hun gezin in leven te houden hun resterende tijd verdoen met verstrooiing...

zaterdag 15 oktober 2022

Dringend advies voor "links" in Nederland

Dankzij de "linkse" versnippering gaan er elke keer bij verkiezingen reststemmen verloren die doorgaans terecht komen bij andere, enge, partijen.

Het is helaas niet mogelijk in onze "democratie" om deze "enge" partijen te verbieden - althans, ze kunnen wel verboden worden, maar dan kunnen ze gemakkelijk onder een andere naam terugkomen (*).

Wel bestaat de mogelijkheid (zoals ik in het verleden ook al betoogd heb) om een (zo) groot (mogelijk) links blok te vormen, waarbinnen politieke partijen die zichzelf als 'links' beschouwen kunnen samenwerken (zoals SP, GroenLinks, PvdA). Dit blok maakt een gezamenlijk kiesprogramma, waarin de punten worden opgenomen die de deelnemende partijen met elkaar gemeenschappelijk hebben, zoals bijv. deprivatisatie van de energiebedrijven. Verder blijven de deelnemende partijen ook bestaan met hun eigen kiesprogramma, waarin ze ook hun eigen programmapunten vermelden, dus ook plannen die ze niet gemeen hebben met de andere 'linkse' partijen.

De kieslijst van dit links blok (voor het voorbeeld ga ik hierbij uit van PvdA, SP en GroenLinks) wordt samengesteld op volgorde van het aantal zetels dat de Partijen in het zittende parlement hebben, momenteel de PvdA 9, SP 9, en Groenlinks 8, dus op de 1e plaats de PvdA-lijsttrekker, op de tweede die van de SP en op de derde die van GroenLinks; vervolgens op de 4e, 7e, 10e, enz. kandidaten van de PvdA, op de 5e, 8e, 11e, enz. van de SP en op de 6e, 9e, 12e, enz. van GroenLinks. Op deze manier komen er gegarandeerd minder restzetels terecht bij niet-Links.

Eenmaal binnen het parlement, stemmen de Links Blok-parlementariërs dan op grond van het gezamenlijke verkiezingsprogramma én op grond van de programmapunten van de eigen partij.

 

(*) Bovendien zou het niet moeten kunnen dat 'slechte' partijen (of boeken, denk aan Hitler's  Mein Kampf) verboden worden. Dat past niet in een samenleving die gebaseerd is op een aantal vrijheden, zoals die van meningsuiting (en -vorming). Het onderwijs in een democratie zou erop gericht moeten zijn om de burgers te leren zelfstandig en verstandig na te denken, anders hebben ze niets aan hun vrijheden - of sterker nog: die worden misbruikt om de bevolking te misleiden. Als het onderwijs daarvoor zorgt, zouden de burgers ZELF in staat zijn goed van slecht te onderscheiden!

dinsdag 20 september 2022

Doorbrekend inzicht bij 'onze' koning?

Een artikel in de Volkskrant van vandaag doet toch hopen dat Willem (of althans degene die zijn preek van vandaag heeft geschreven...) begint te begrijpen hoe de situatie in Nederland zich in de laatste decennia aan het ontwikkelen is. Enkele citaten:

‘Onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen.’

Dat vergt [...] "Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen".

Ik zie met belangstelling uit naar zijn eigen invulling met betrekking tot deze punten. Tenslotte zou wat voor ons geldt ook voor hem (en zijn familie) moeten gelden, indachtig artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Misschien wil hij voor zichzelf ook een scheefwoonboete in laten voeren, want wat hij voor de door hem gebruikte woningen betaalt staat in geen verhouding tot de hoogte van zijn uitkering en andere inkomsten (zoals onterechte subsidies voor Het Loo en voor het onderhoud van meubels).

donderdag 15 september 2022

De Vriendenloterij en goede doelen...


 Volgens de eigen website van de bovengenoemde club ondersteunen zij "goede doelen: organisaties die waken over onze rijke cultuur én organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen". Ik waag dat te betwijfelen, want kennelijk wordt iedereen wiens adres op een of andere manier ooit in handen bij die lieden gekomen is wekelijks verrast met een lijvig stuk drukwerk. Pogingen om die zooi met de aantekening "Niet gewenst! Minachtend [...]" leiden tot op heden tot niets.

De enigen die wel gesteund worden door deze Vijandenloterij zijn, voorzover als mij duidelijk is, degenen die deze rommel drukt, het bedrijf dat deze zooi bezorgt (PostNL?) en de reclame-afdelingen van de diverse (publieke en commerciële) televisiezenders, die met zeer grote regelmaat mijn kijkgenot verzieken. Van kijkgenot is trouwens toch al weinig sprake, gezien de erbarmelijke kwaliteit van hetgeen over de TV-kijkers wordt uitgestort.

Ziehier een foto van een deel van de oogst van de laatste tijd: