zondag 30 september 2007

Over complotdenken gesproken...

De aartsbisschop van Maputo (het vroegere Lourenço Marques) in Moçambique heeft te kennen gegeven dat de Europese producenten van condooms deze willens en wetens besmetten met het HIV-virus. Zo zouden ze de Afrikaanse bevolking willen uitroeien om het land te kunnen veroveren. Trouwens ook medicijnen voor seropositieven zouden met het virus besmet zijn en zo de ziekte alleen maar verergeren. (Trouw gisteren).

Toegegeven: een groot deel van de aandeelhouders van de farmaceutische industrie hecht waarschijnlijk meer belang aan de winstcijfers dan aan de gezondheid van de patiënten, maar juist om die reden hebben die aandeelhouders belang bij werkende medicijnen. Alleen al om die reden zouden ze nooit producten leveren die hun doelgroep verkleint en uiteindelijk uitroeit. En datzelfde geldt uiteraard voor de condoomfabrikanten.

Van de andere kant zou ik me best kunnen voorstellen dat 'het westen' maar al te graag heel Afrika tot zijn beschikking zou hebben om het vol te zaaien met koolzaad voor de productie van biobrandstof - tenslotte zijn veel mensen tot alles in staat als ze maar auto kunnen blijven rijden. Desondanks kan ik me nauwelijks voorstellen dat 'het westen' zo cynisch zou zijn om te doen zoals die bisschop suggereert. Maar, eh... als je kijkt wat het régime van de VS doet om zijn eigen wapen- en olie-industrie te matsen, dan toch... misschien...

Voorlopig houd ik het er echter gewoon op dat die aartsbisschop een aartsleugenaar is (of gewoonweg gestoord). Misschien grijpt god nu zijn kans om die man te straffen: een duidelijk teken is voldoende. De man hoeft niet neergebliksemd te worden. Ik zou, als ik god was, alle TV- en radiozenders ter wereld tegelijk overnemen en op alle zenders vertellen dat het soort verzinsels over AIDS en HIV, zoals hierboven aangehaald, uiteindelijk alleen bedoeld zijn om mensen te kunnen intimideren en overheersen. Voor een god, die op het pinksterfeest zijn apostelen alle talen tegelijk liet spreken*) moet dat met de moderne technieken toch een fluitje van een halve cent zijn.

P.S.: In de RSS-feed van het Katholiek Nieuwsblad vind ik geen melding van de opmerkelijke, ofschoon niet nieuwe, beschuldiging uit Maputo, maar daaraan kan nauwelijks een conclusie worden verbonden. Ook de Vaticaanse spreekbuis Osservatore romano maakt geen melding van het aartsbisschoppelijke optreden, noch de toch erg katholieke Famiglia cristiana of Catholic World News, dus het lijkt er sterk op dat de RK kerk zelf ook een beetje omhoog zit met deze hallucinerende 'man van god'.

*) En daar waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen die onder den hemel zijn: en als deze stem geschied was, kwam de menigte te zamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen [de apostelen] in zijne eigene taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Zie, zijn niet alle dezen die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij ze een iegelijk in onze eigene taal in welke wij geboren zijn? (Handelingen der Heilige Apostelen, 2:5-8)

zaterdag 29 september 2007

Birma

Ik kreeg enkele uren geleden van een vroege lezer een verontwaardigd mailtje, omdat ik helemaal geen aandacht besteed had aan de door het Birmaanse régime gepleegde misdaden.

Vooruit, laat ik dan om te beginnen zeggen dat ik élke vorm van gewelddadigheid ten strengste veroordeel en wat dat betreft zou ik inderdaad aandacht moeten besteden aan wat er in Birma gebeurt.

Van de andere kant zie ik dat de situatie aldaar van alle kanten wordt uitgebuit om de eigen misdaden uit de aandacht te halen - en daaraan wil ik dan weer beslist niet meehelpen.

Het is natuurlijk absurd dat het régime van George Bush verontwaardigd reageert (althans doet alsof) over de gewelddadigheden in Birma, terwijl datzelfde régime de ene na de andere onwettige oorlog begint en voorbereidt, waarbij zonder met de ogen te knipperen duizenden en duizenden mensen worden vermoord.

Datzelfde gebeurt in Nederland, want de 'regering' van ons land doet -zelfs tegen de zin van een groot deel van de Nederlandse bevolking- mee aan de oorlogsavonturen van het régime Bush.

Daarom zou ik de Nederlanders, hoe terecht en oprecht ze wellicht ook verontwaardigd zijn over wat er in Birma gebeurt, willen oproepen om eerst naar de Balk in hun eigen oog te kijken en daarna pas naar de splinter in het oog van een ander.

Minder regeltjes? Meer inburgering? Moet van Balkenende! Ha...

Inburgeren moet van de overheid. Maar de papieren rompslomp is zo groot dat slechts een fractie van de inburgeraars een klaslokaal ziet.

Aldus begint een artikel in Trouw vandaag. De inleiding van het artikel geeft al aan dat er allemaal niet veel van de bekendgemaakte bedoelingen uitkomt. Het is zelfs zo erg dat veel Regionale Opleidingscentra (ROC's) en particuliere opleiders de speciaal aangetrokken leerkrachten weer dreigen te moeten ontslaan.

Ook dit is een typisch voorbeeld van de Balkeniaanse politiek: met veel heisa nieuwe maatregelen aankondigen, en als er dan niets van uitkomt de zaak gewoon stilhouden.

Het enige waarmee het régime zich op dit moment -op het vlak van regelvereenvoudiging- bezighoudt is de versoepeling van het ontslagrecht. En dat dient tevens uitstekend als afleidingsmanoeuvre: de vakbonden en kritische politieke partijen houden zich daarmee bezig en zo wordt de aandacht mooi weggehouden van het fiasco van de inburgering.

vrijdag 28 september 2007

Nog een petitie vóór EU-referendum

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte hier een stukje uit Poster 418, de Nieuwsbrief van de SP, van vandaag:

Na de draai van de PvdA inzake het referendum over het nieuwe Europese verdrag, zal de SP zich maximaal inzetten om alsnog via publieke druk een volksraadpleging af te dwingen. Via www.referendumnu.nl wil de SP met alle voor- én tegenstanders, van alle politieke gezindten, een oproep doen aan de coalitiepartijen om een referendum mogelijk te maken.
Daarvoor wordt ook de hulp ingeroepen van VVD, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, vakbonden en maatschappelijke organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de SP en onderteken ook deze petitie!

Referendum-nieuws: Denemarken en Acties

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte volgt hier het tweede deel van de Nieuwsbrief Ander Europa N° 12 van vandaag:

Denemarken
De discussie in Denemarken over een referendum over het nieuwe Europese verdrag heeft plotseling een andere wending genomen na uitspraken van een vooraanstaand lid van de conservatieve regeringspartij Pia Christmas-Moller. Het is ‘idioot’ om het nieuwe verdrag niet aan een referendum te onderwerpen zei zij tegen het dagblad Berlingske Tidende die dit bericht meteen groot op de voorpagina bracht.

‘Hoe meer transparantie en hoe meer directe dialoog met de burgers hoe beter’, verklaarde ze. ‘Wij hebben niets te verbergen en het zou idioot zijn om te doen alsof dat wel zo was’, zei ze, er aan toevoegend dat het een ramp zou zijn als de Denen tegen het verdrag zouden stemmen.’

Een andere opmerkelijke uitspraak: ‘Een referendum is essentieel voor de steun van de burgers op lange termijn. De Denen behoren tot de best geïnformeerde burgers van Europa dankzij onze referenda’. ‘Dit is een kwestie van democratie, en democratie begint uit de hand te lopen als politici bang worden van de kiezers’, zei mevrouw Chritmas-Moller die lange tijd politiek leider van haar partij was.

Deze opstelling kan leiden tot een kentering in de discussie over een referendum in Denemarken. De Rood Groene Alliantie en de uiterst rechtse Deense Volkspartij zijn voor een referendum evenals een kleine centrum partij. Drie partijen die gezamenlijk een meerderheid in het parlement hebben: de Sociaal Democraten, Liberalen en Sociaal Liberalen hebben nog geen standpunt bepaald.

In 2005 zou er in Denemarken een referendum gehouden worden over de Europese grondwet. Dit werd na het Franse en Nederlandse nee afgelast. Een eventueel Deens referendum zou naast Ierland het tweede referendum zijn over het hervormingsverdrag.’

Actietips
Zoals wij al eerder aangekondigd hebben gaan we met onze acties door tot er een definitief besluit van het parlement ligt over het wel of niet houden van een referendum. Veel mensen hebben de indruk dat met de opstelling van de PvdA fractie een referendum nu al definitief van de baan is. Daarom is het belangrijk om er op te blijven wijzen dat er nog geen beslissing is genomen in het parlement, dat er zelfs nog geen nieuw verdrag ligt en ook geen (initiatief) wetsvoorstel. Het uitoefenen van druk op parlementariërs, met name van de PvdA, blijft belangrijk.

In de media werd melding gemaakt van de vele honderden brieven en mails die bij Tichelaar en zijn fractiegenoten waren bezorgd. Het blijft nuttig om hen met vragen en opmerkingen te blijven bestoken. Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om op eigen kosten kleine advertenties/oproepen in bladen te plaatsen waarin opgeroepen wordt de petitie te tekenen. Dat is een uitstekend initiatief dat wat ons betreft navolging verdient.

U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Hier zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden. Via deze link kunt u op de inhoud reageren.

Actie in Amsterdam vóór referendum EU-'grondwet' op 6 october

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte volgt hier Nieuwsbrief Ander Europa N° 12 van vandaag:

Actie op 6 oktober
ACTIE: ‘WIJ WILLEN REFERENDUM’ BIJ PVDA-CONGRES, ZATERDAG 6 OKTOBER, RAI (AMSTERDAM)

Op 6 oktober houdt de PvdA haar congres in Amsterdam. Dat is een goede gelegenheid om te laten zien en horen wat wij vinden van de opstelling van de PvdA over het referendum over het nieuwe Europese verdrag. Dat zullen we zo massaal mogelijk gaan doen. Daarbij zullen we er op aandringen dat het standpunt van de PvdA-ers in het kabinet en in Kamer wordt herzien en dat de PvdA waarmaakt wat ze in haar verkiezingsprogramma schreef: “Voor een nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig."

Deze actie is een initiatief van wij willen referendum. Wij roepen iedereen die voor een referendum is op hier aan deel te nemen. Er zullen flyers aanwezig zijn.
Verspreid deze oproep zo breed mogelijk!

Zaterdag 6 oktober, 9.30 uur voor de Forumzaal van het RAI-Congrescentrum, Europaplein, Amsterdam.
De RAI is bereikbaar met tramlijn 4, via NS station Amsterdam RAI en vanaf de ringweg A 10 via afslag S 109. [En volgens mij -Dwarslezer- ook met metrolijn 50 vanaf station Sloterdijk en metrolijn 51 vanaf Amsterdam-Centraal.]

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Hier zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden. Via deze link kunt u op de inhoud reageren.

De Pers snapt het nóg niet (of zou het bewuste domheid zijn?)

Na het fantastische nieuws van gisteren dat we voorlopig gelijk hebben gekregen ten aanzien van de onbetrouwbaarheid van stemcomputers (o.a. in Webwereld, kan de pers -en dus óók De Pers - er niet omheen dat te melden (vandaag op pag. 4). Ofschoon wel de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Ank Bijleveld) aangehaald werd (de telling van stemmen is met de huidige electronische apparaten niet te controleren), volgt een halve kolom verder een beschrijving van de werkwijze van het stemmen met een papieren stembiljet, zoals De Pers die ziet:
Hoe gaat dit in zijn werk? Op een elektronische machine kies je een partij en een persoon van de kieslijst. Deze stem wordt niet opgeslagen, maar uitgeprint. Dit papiertje stop je vervolgens zelf in een ouderwetse stembus. Aan het eind van de dag worden de stemmen geteld door een elektronische stemmenteller. Bij twijfel kunnen de printjes van de stemmen alsnog met de hand worden herteld.
Dat blijkt uiteindelijk een voorstel te zijn van de commisie Korthals Altes, want er moet tenslotte toch geld verdiend kunnen worden aan electronische apparatuur - ongetwijfeld weer uit de stal van Nedap.*)

Het artikel vermeldt voorts dat Korthuis Altes toegeeft 'dat handmatig tellen in het verleden juist vaak fraudevoelig bleek', zonder dat hij aangeeft wanneer en hoe dat dan wel in zijn werk gegaan moet zijn (het artikel meldt dat tenminste niet). Misschien verwijst hij daarbij wel naar verkiezingen in Mexico (zie hierover een programma van Democracy Now), Zimbabwe of de Verenigde Staten, maar in Nederland zou een dergelijke fraude uitsluitend mogelijk zijn wanneer alle waarnemers en tellers collectief boter op het hoofd hebben. Frauderen met tellingen is juist met stemcomputers uiterst gemakkelijk, zoals mevrouw Bijleveld zelf overigens ook al te kennen gaf.

Aan het eind van het artikel vat De Pers de reden voor de commotie rond het gebruik van stemcomputers nog eens even samen door uitsluitend een marginaal probleem te noemen ("Bij bepaalde computers bleek dat het stemgedrag van kiezers op afstand gevolgd kon worden", wat bij de huidige stand van zaken nog een schromelijke overdrijving van de feiten is), in de hoop wellicht, dat de lezer daardoor vergeet dat het gebruik van stemcomputers juist het hele uitgangspunt van betrouwbare en controleerbare verkiezingen ondermijnt.

Afgezien van de behoefte naar het maken van winst bij apparaatfabrikanten, kan ik geen enkel voordeel zien in het gebruik van stemapparaten, gekoppeld aan een printer, waarna de afdrukken dan nog eens door een OCR-apparaat moeten. De kosten daarvoor zullen ongetwijfeld hoger zijn dan bij écht stemmen met papier en potlood. De gedrukte stembiljetten en de potloden moeten betaald worden, maar de productie daarvan verandert niet. Alle gebruikte apparaten bij het 'stemmen met een papieren stembiljet' volgens de commissie Korthals Altes vergen onderhoud, kunnen defect raken (en daardoor een stemming onderbreken), verbruiken goede inkt én een hoop electriciteit; en dan moeten ze ongetwijfeld ook nog eens om de zoveel tijd vervangen, gemoderniseerd of wat dan ook worden.

Bovendien mag het hertellen van de stemmen niet beperkt blijven tot twijfelgevallen, want het is niet duidelijk wanneer iemand redenen zou hebben om te twijfelen - tenzij bijvoorbeeld bij blikseminslag in een stemlokaal. Aangezien ik vermoed dat verzoeken om hertelling wegens "twijfel" gemakkelijk ongegrond verklaard zullen worden, blijft het mogelijk om de telapparaten te manipuleren (we hebben deze week, bij de voorzittersverkiezing van de PvdA, gezien wat alleen een verkeerd algoritme al kan doen).

Om althans enigszins zeker te kunnen zijn van de juiste resultaten bij de electronische telling volgens het scenario van de commissie zou in een significant aantal -steekproefgewijs geselecteerde- stembureaux (25% lijkt mij toch wel minimaal vereist) nageteld moeten worden. Wanneer daarbij een verschil van ook maar één stem gevonden wordt, is het niet mogelijk om de uitslag voor de verkiezing voor betrouwbaar te houden - voor het hele gebied waarin gestemd is (gemeente, provincie of land). Als er immers één fout gemaakt is, blijkt dat het semi-geautomatiseerde systeem niet feilloos is, zoals geclaimd wordt, en dan is het daardoor automatisch volledig onbetrouwbaar.

Er is derhalve maar één betrouwbare manier van stemmen: stembiljet en rood potlood, vakje kleuren, stembiljet opvouwen en in stembus deponeren, aan het eind van de dag alle stembiljetten handmatig tellen - gecontroleerd door iedereen die zijn tijd beschikbaar wil stellen aan het waarborgen van democratische verkiezingen.

*) Misschien is het een beetje ver gezocht, maar wellicht was Korthals Altes niet echt een geschikte figuur om de naar hem genoemde commissie te leiden. Hij was immers in ieder geval van 1 januari 1997 tot en met 31 december 1999 adviseur bij Cross Options Beheer B.V. (zie in Wikipedia) en dat bedrijf is weer een van de grootste aandeelhouders -'major shareholders'- van ... Nedap, de fabrikant van de enige tot op heden in Nederland goedgekeurde stemcomputers (zie bij SNS Securities). Het zou, al was het alleen maar om misverstanden te voorkomen beter geweest als de voorzitter een neutraal iemand was geweest, of liever nog een tegenstander van stemcomputers: tenslotte was het de bedoeling om te onderzoeken of stemcomputers geschikt zijn voor democratische verkiezingen en dan kun je niet genoeg nadelen voorgeschoteld krijgen.

Nederland koopt liever straaljagers dan HIV-medicatie

Nou, eh... niet helemaal, volgens de kop van een krantenbericht in De Pers van vandaag (op bladzijde 13 van de papieren editie) gaat het om Zimbabwe, maar wat we wél van Nederland kunnen zeggen is dat het, althans de zogenaamde regering van ons land, liever straaljagers koopt dan de gezondheidszorg, de zorg voor ouderen en jongeren en het onderwijs te verbeteren. Wat ook voor Nederland geldt is dat diezelfde regering liever het traktement van de koningin verhoogt, dierzelfde koningins plezierjacht voor rekening van de belastingbetaler laat onderhouden door defensie (zie bijv. in Elsevier op 16 augustus dit jaar), en liever het salaris van parlementariërs met 30% en van ministers met 10% verhoogt dan ervoor te zorgen dat het inkomen van de Nederlandse bevolking tenminste niet achteruitgaat...

De met de titel van het artikel beoogde boodschap is dan ook meer dan duidelijk: Zimbabwe is een onbeschaafd land, zoiets zou in ons land nooit mogelijk zijn. Zoals je hierboven ziet is er met Nederland in ieder geval helemaal niks mis!

donderdag 27 september 2007

Moeten? Wat moeten? Van wie?


Het ANP meldt o.a. in de Metro van vandaag (zie hiernaast - klik op de afbeelding voor een betere weergave) dat de Scheveningse strandtenten op 1 october hun deuren moeten sluiten. Er was weliswaar een verzoek ingediend om tot half october open te mogen blijven, maar aangezien drie strandtenten (van de 26!) hun tent op 1 october willen opruimen, 'kon' dat niet doorgaan. Tja, en de gemeente had nog wel gezegd dat ze wel langer open mochten blijven als minimaal 24 van de 26 tenten dat wilden.

De gemeente wil op deze manier 'de overlast bij het afbreken [...] beperken' en wees er ook op dat op 1 november het strand 'schoon' MOET zijn. Van wie MOET dat? Van de paus van Rome, van George Bush, of misschien op grond van een gemeentelijke verordening? Kennelijk was het geen probleem geweest wanneer minstens 24 tenten pas half october hadden willen sluiten, dus waarom wordt dat argument van 1 november dan vermeld? Waarom is die datum zo belangrijk? Die is toch immers ook gewoon met een natte vinger bedacht? Het is toch niet zo dat vanaf 1 november zeeschildpadden eieren gaan leggen op het strand van Scheveningen?

Bovendien, het is maar net wat je 'schoon' noemt. Ik heb al heel wat stranden gezien in Nederland, maar een 'schoon' strand was daar niet bij. Over het algemeen vind ik de hele cultuur van strandboulevards (zoals in Scheveningen of Noordwijk) storender dan de strandtenten die op zich eerder een wat nostalgische sfeer brengen...
(foto uit Panorama van 8 juli 1914)

Nieuwe draaikont-manoeuvre staat alweer te trappelen

Het ANP meldt vandaag (via Spits) dat er -volgens PvdA-bronnen tenminste- een kabinetscrisis dreigt, wanneer minister Donner zijn plannen voor versoepeling van het ontslagrecht doorzet.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer ontkenden woordvoerders van het CDA (Eddy van Hijum) en de PvdA (Mariëtte Hamer) dat de PvdA zich verzet heeft tegen het referendum over de Europese on-grondwet in ruil voor het niet-doorgaan van Donner's plannetjes. Desondanks gaat de PvdA er wel van uit dat zij daardoor 'het CDA gunstig heeft gestemd voor een compromis over het ontslagrecht'.

Het betreffende artikel staat intussen niet [meer?] in de RSS-feed van Spits (daarom heb ik maar even een stukje gescand - zie hiernaast), maar wel een ander, zij het kort, waaruit blijkt dat alle PvdA-ministers uit het kabinet stappen als Donner zijn plannen doordrukt.

Donner beweert overigens dat het er niet alleen om gaat mensen gemakkelijker te ontslaan, maar ook om 200.000 werklozen aan een baan te helpen. Misschien zou hij daar eerst eens mee moeten beginnen en daarna zeuren over ontslagversoepeling. Ik verwacht echter dat die banen van hem zijn wat in Spanje "precair werk" genoemd werd en daar door het post-fascistische régime van José María Aznar werd aangevoerd als bewijs dat onder zijn bewind de werkloosheid gedaald was. Het ging daarbij grotendeels om werk op basis van kortlopende contracten en/of laagbetaald werk. Er is in Spanje een aparte term ("mileuristas", letterlijk "duizend-euristen") voor een groot deel van deze banen, omdat de salarissen onder € 1.000 per maand liggen.

Het dreigement van de PvdA is een lege huls, want als Donner ook maar één komma verandert aan zijn huidige plannen, zijn het niet meer de plannen waartegen de PvdA zich momenteel verzet, en dan kunnen ze met een gerust hart gewoon blijven zitten en beweren dat Donner zijn plannen onder druk van de PvdA heeft aangepast. Fraaie pyrrhus-overwinning!

Ik ben overigens een groot voorstander van een versoepeling van het ontslagrecht, maar alleen voor twee categorieën mensen:
- politici, die liegen, draaikonten en het volk belazeren - kortom: de grote meerderheid der Haagse konkelfoesbende;
- directeuren, managers en wat voor nuttelozen dan ook, die hun eigen bankrekeningen vullen over de ruggen van 'hun' personeel.

woensdag 26 september 2007

Nationale Volksraadpleging - doe mee!

Ofschoon de oproep voor zichzelf spreekt, wil ik toch nog even iets toevoegen voor degenen die de Volkskrant niet lezen.

Het nevenstaande
Gorilla Referendum stond vandaag namelijk op de voorpagina van die krant. Ik wil iedereen graag uitnodigen gevolg te geven aan de oproep om deze volksraadpleging over het referendum (gezien de bestemmeling gaat ongetwijfeld door het referendum over de Europese on-grondwet, dat de PvdA ineens niet meer wil) in te vullen en zo spoedig mogelijk -ongefrankeerd- op te sturen. Oók als je tégen een referendum bent, want beter een bewuste tegenstemmer dan een gedwongen vóórstemmer.

Print hem uit - of teken hem na, maar stuur je stem op!

Prieten of niet prieten

Zoals ik indirect begrijp uit reacties, heeft Geert Wilders de opmerkingen van Máxima Zorreguieta over het ontbreken van een Nederlandse identiteit afgedaan als "prietpraat" (zie ook in het Noordhollands Dagblad van 24 september). Toen ik de opmerkingen (van Máxima) eerder deze week las, had ik eerlijk gezegd andere gedachten, maar de door Wilders gebruikte term kan ik wel aanvaarden, evenals de omschrijving "wijsneusje Máxima" van brievenschrijver R.E. Verboon in de Metro en Spits van vandaag.

Ach, de opmerkingen van Máxima zijn niet ernstig en ik ben het er zelfs in grote lijnen wel mee eens. Wat mij stoort is echter wel dat nu krantenkoppen en lappen tekst besteed worden aan constateringen die iedereen met een normaal IQ zelf kan bedenken en waarschijnlijk allang al dan niet bewust gemaakt heeft. Nieuwswaarde hebben de opmerkingen dus geenszins, maar toch krijgen ze een prominente plaats in de media. Waarom? Misschien is het weer eens tijd voor een charme-offensief voor de familie Von Amsberg - Zur Lippe Biesterfeld? Misschien als goedmakertje voor de ellende die Balkenende Hare Koninklijke Bea verleden week over ons heeft laten uitstorten?

Moralélastix bij de PvdA

Ik weet niet hoeveel mensen Asterix en de koperen ketel (als ik me goed herinner) in het Frans gelezen hebben (Astérix et le chaudron), maar in de Franse versie komt een personage voor met de overduidelijke naam Moralélastix. Die naam kun je beslist geven aan Jacques Tichelaar (PvdA), evenals trouwens aan (nagenoeg?) talloze andere parlementsleden van die partij.

In haar verkiezingsprogramma werd verleden jaar nog duidelijk verklaard:

De uitslag van het referendum over de grondwet was glashelder. De PvdA zal niet accepteren dat er via een omweg toch aan gemorreld wordt. Voor een nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig.

Maar inmiddels is ook de PvdA een trouwhartig navolger van Balkenende geworden voor wat betreft de redenering dat het nieuwe verdrag geen 'grondwettelijk karakter' heeft. Kletskoek, natuurlijk, want als dat zo is, had de 'Grondwet' uit 2005 dat ook niet. De nieuwe verdragtekst, zo veel is intussen al wel duidelijk, is (afgezien van wat kleine cosmetische aanpassingen en wat dingen die anders verwoord zijn) inhoudelijk nagenoeg identiek met de ontwerptekst uit 2005.

Ik vraag me overigens wel af wat voor geheugenproblemen de koppenmaker van De Pers heeft. Ofschoon het artikel op bladzijde 5 van de editie van vandaag duidelijk is, staat op de voorpagine een warmmakertje met de kop: Geen EU-referendum - PvdA gaat niet om. Het is natuurlijk maar net waarvan je uitgaat: als je de beslissing vergelijkt met het standpunt van eind verleden week, dan klopt het, maar als je kijkt naar wat de PvdA beloofde vóór de verkiezingen, dan is er wel degelijk sprake van 'omgaan', zeg maar ostentatief kiesbedrog!

Volgens de PvdA-staatssecretaris voor Europese Zaken is daarvan echter geen sprake: "In het verkiezingsprogramma wordt gesproken van een grondwettelijk verdrag. Daarvan is nu geen sprake." Jaja, van dat soort kronkelwoorderij kan ik ook nog wel wat bedenken, zoals: "De PvdA is nog een socialistische partij!"

dinsdag 25 september 2007

Niet zwak en ziek worden - goed idee!

Minister Klink (Volksgezondheid) riep in zijn gisteren gepresenteerde kabinetsbeleid voor gezondheid en preventie vooral op om mensen gezond te houden.

O.a. De Pers bericht daar vandaag over. In het betreffende artikel worden diverse redenen genoemd waarom dat beter is, maar typisch genoeg verwijzen ze allemaal naar economische aspecten:
- werkgevers hebben last van ongezonde werknemers, want minder productief;
- dronken leerlingen leren minder [dus worden later ook minder productief];
- gemeenten ondervinden hinder van de overlast van dronken jongeren [dus meer kosten voor ordehandhaving en door vernielingen];
- en "tot slot" kosten zieke verzekerden de zorgverzekeraars geld (letterlijk staat er dat gezonde verzekerden "minder zorg nodig hebben en dus minder geld kosten").

De achterliggende gedachte bij dat aspect van de zorgverzekeraars (en dat is ongetwijfeld de reden waarom hier nu eens niet naar de negatieve consequenties van zieken, maar naar de positieve van gezonden gekeken wordt) is dat ze door minder geld te hoeven besteden aan zieken meer van de door ons betaalde premies overhouden voor hun aandeelhouders (want dat was toch uiteindelijk de feitelijke reden om zelfs de gezondheidszorg te privatiseren).

Het artikel vermeldt ook nog wat 'de diverse partijen precies kunnen doen om ziektes te voorkomen'. 'Scholen kunnen hun leerlingen aanzetten tot meer bewegen'.

Nee er komt écht niks meer bij wat de scholen kunnen doen. Zou de minister werkelijk niet weten dat veel scholen aan extra geld komen door een kantine te exploiteren of die door een ander te laten uitbaten? Zou de minister niet weten dat in die schoolkantines allerlei ongezonde rommel verkocht (en gekocht!) wordt? Allerhande chocoladeproducten (Mars e.d.), frisdranken (Cola), kroketten...

Zou het niet een goed idee zijn om die kantines terug te brengen tot een overblijfruimte, waar de leerlingen hun van thuis meegebrachte brood en een appel kunnen opeten, en waar de school dan (zoals in mijn jeugd in de jaren 1950) gratis thee verstrekt?
Of zou de minister van Financiën daar bij voorbaat al een stokje voor gestoken hebben, omdat dat zou betekenen dat de scholen die kantine-inkomsten kwijt zouden raken en dan weer meer geld uit de algemene middelen zouden moeten krijgen?


Bovendien, wat mij ook danig stoort, is dat de Minister er niet even op wijst dat een gezonder leven ook leidt tot een gelukkiger leven - maar (laat ik niet te negatief zijn) misschien gaat hij ervan uit dat de burger dat zelf ook wel kan bedenken...

Petitie vóór referendum gaat door

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte hierna een persbericht van vandaag van Wij Willen Referendum:

Referendum petitie gaat door

De PvdA fractie heeft besloten een referendum over een nieuw Europees verdrag niet te steunen. Net als eerder de PvdA bewindslieden zwicht de fractie voor de druk van het CDA en gaat ze lijnrecht in tegen het verkiezingsprogramma op basis waarvan ze in de Kamer is gekozen. Dit is een beslissing die slecht is voor Europa, slecht voor de democratie en slecht voor de PvdA.

Maar het is niet de definitieve beslissing over het referendum. Daarover wordt niet besloten in de Trevezaal of de fractievergadering van de PvdA. De definitieve beslissing wordt pas genomen als er een nieuw Europees verdrag ligt en een wetsvoorstel voor een referendum. Dan zullen alle leden van het parlement zich in alle openheid voor of tegen een referendum uit moeten spreken.

Tot dat moment is er gelegenheid om parlementariërs te beïnvloeden. Dat kan onder andere door de petitie voor een referendum massaal te ondertekenen.
De afgelopen dagen is de petitie gemiddeld door duizend mensen per dag getekend. Dat geeft aan hoe het referendum leeft onder de bevolking.

Voorafgaande aan het debat en de stemming in de Tweede Kamer zal de petitie aan het parlement aangeboden worden.

De petitie is hier te vinden. En via dit e-mail adres kun je meer informatie krijgen.

Maar waar had hij die tekst gevonden?

Vanmiddag zat ik in de bus, toen ik ineens twee bankjes achter me twee mannen nogal luid hoorde spreken. Ik had hen niet binnen zien komen, want ik was bij de eindhalte (eigenlijk de beginhalte) ingestapt - en toen ik later uitstapte, waren ze alweer verdwenen. Beetje jammer vond ik dat wel, want ik had toch wel eens willen zien wat voor mensen het waren.

Ik begon pas op hun dialoog te letten (een échte dialoog is so-wie-so verfrissend, want tegenwoordig hoor je in het openbaar vervoer vooral halve dialogen van met veel stemverheffing telefonerende passagiers), toen een van de twee zei dat hij de tekst van de nieuwe Europese grondwet bekeken had. Blij verrast was ik, want dat was de eerste keer dat ik merkte toch niet de enige burger te zijn die daadwerkelijk wil weten wat de Europese overheden voor plannetjes hebben.

De blijdschap was echter al gauw weer over, nadat zijn buurman hem gevraagd had of er nog wat interessants in stond. "Nou eh...", luidde het antwoord, "ik ben niet ver gekomen, want er is geen doorkomen aan. Het lijkt wel of ze hem expres zo geschreven hebben dat niemand begrijpt wat er staat."

Dat kan inderdaad zo lijken, maar ik denk dat dat maar een gedeelte van de reden is. Zo'n verdrag moet waterdicht zijn en dus is het vaak nodig om met alle luxe van details punten uit te werken - dat maakt zoiets minder leesbaar dan -om maar iets te noemen-
Kort Amerikaans van Jan Wolkers. Wat echter niet wegneemt dat de lastige puntjes, de cobra's in het gras zeg maar, achter in de laatste regels van de artikelen weggemoffeld zijn, al is dat in wetsteksten eigenlijk ook wel logisch: een artikel begint zo algemeen mogelijk en gaat daarna steeds gedetailleerder in op uitzonderingen.

De Nederlandse overheid heeft dat in 2005 een beetje doeltreffender aangepakt: in de drie - voor rekening van de belastingbetaler gedrukte en verspreide - pro-grondwet brochures werden de gifslangen simpelweg niet vermeld.

Ondanks dat alles was de ontwerptekst voor de Europese Grondwet duidelijk - het is alleen wel een tekst die je niet even met een boterham in de ene hand en een mok koffie in de andere hand doorleest. Het is, kortom, een vrij weekend stevig doorbijten, maar dan weet je ook wél precies wat er voor plannen bestaan.

Alleen... als die ene stem daadwerkelijk de nieuwe tekst gelezen had, dus van de niet-meer-Grondwet, van het "herzieningsverdrag", dan had ik toch wel heel graag willen weten waar hij die gevonden had, want ik heb hem nog steeds niet kunnen vinden: wel een overzicht van de "belangrijkste punten", maar daar koop ik niks voor. Ik wil zelf kunnen bepalen wat ik het belangrijkste vind!

Wat is er van die vrijheidslievende Nederlanders overgebleven?

Nederland werd altijd -en niet alleen binnen het eigen land, maar ook elders- gezien als een groot voorvechter van burgerlijke vrijheden, maar daar lijkt steeds minder van over te zijn.

Maurice de Hond publiceerde afgelopen zaterdag een peiling, waaruit blijkt dat 60% van de ondervraagden van mening is dat Geert Wilders door zijn optreden "tegenstellingen onnodig op scherp zet".
(Trouw) Het ANP-nieuws had daarvan vanmiddag op Arrow Classic Rock gemaakt dat hij daardoor "zelf agressie opwekte"!

Van dezelfde ondervraagden vond overigens 67% dat Wilders het recht heeft 'om in de Kamer te zeggen wat hem goeddunkt', omdat hij 'meer dan een half miljoen kiezers vertegenwoordigt'.

Laat ik, voordat ik verderga, eerst maar even plechtig verklaren dat ik niet achter Wilders sta of achter wat hij zegt.

Dat gezegd zijnde, vind ik echter dat iedereen (dus ook iemand zonder ook maar één kiezer achter zich) het recht heeft om te 'zeggen wat hem goeddunkt'. De polariserende opmerkingen van Wilders (en van wie dan ook) komen misschien hard aan, maar zijn van de andere kant ook een uitnodiging tot debat, misschien dan wel niet met Wilders zelf, maar toch wel met anderen. Pittige standpunten (of uitingen) zijn heel wat betere uitgangspunten voor een discussie dan halfzachte, al bij voorbaat genuanceerde suggesties van standpunten.

Uiteraard stelt een dergelijk debat wél eisen aan degenen die het niet met de gewraakte opmerkingen eens zijn: ze moeten zelf een mening hebben, en moeten ook bereid zijn te luisteren naar de mening van anderen. En daarbij is het niet voldoende om iets af te keuren, omdat het vroeger ook niet zo was.

Wat is er mis met Wilders' opmerkingen (ik weet niet of het echt 'standpunten' zijn, want ik weet niet in hoeverre hij zijn kreten niet aandikt voor meer effect)? Waarom kloppen ze niet? Hoe vind ik dat het zou moeten zijn, en waarom? Dat zijn enkele van de vragen die gesteld zouden kunnen worden door degenen die het met Wilders oneens zijn.

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat hij 'tegenstellingen onnodig op scherp zet'. Die tegenstellingen ontstaan omdat mensen ongenuanceerd vóór of tegen zijn opmerkingen zijn en zich dan tegenover elkaar opstellen, in plaats van samen juist te proberen Wilders de wind uit de zeilen te nemen.

Ik denk dat juist dát een van de eerste eisen is die gesteld moeten worden aan mensen die in Nederland wonen: bereidheid om naar elkaar te luisteren en te proberen elkaars standpunten te begrijpen. Niet zeuren over boerenkool, kraambezoek of desnoods vrouwen- of homo-emancipatie. Bereidheid ook om te accepteren dat anderen een andere invulling van hun leven willen, maar dat dan ook wederzijds en zonder anderen om hun anderszijn negatief te bejenigen.

En wanneer iemand dan toch nog écht te ver gaat in zijn opmerkingen, dan hebben we de Nederlandse wetgeving die ingeroepen kan worden om de overtreders tot de orde te roepen.

Computermanipulatie - of toch nog niet?

PvdA-voorlichter Jan de Bruyn legt aan Webwereld uit waarom het zolang moest duren voordat duidelijk was dat Jan Pronk geen voorzitter van de partij zou worden: "Er was een fout in het algoritme dat gebruikt werd om de stemmen te verwerken. [...] De stemwijze is vrij ingewikkeld, maar het komt er op neer dat je eigenlijk zeven stemrondes in één keer doet, om veel tijd te besparen."

Het NRC meldt vandaag nog iets anders, namelijk dat Jan Pronk meer voorkeurstemmen (39%) kreeg dan de uiteindelijke winnaar, Lilianne Ploumen (36,6%). Dat is te danken aan het gebruikte systeem, omdat daardoor polarisatie afgeremd wordt (volgens politicoloog Rudy Andeweg). Iemand die veel weerstand oproept maakt daardoor, ondanks onvoorwaardelijke steun, minder kans dan iemand die als tweede keus aanvaardbaar is.

Het is ver van mij om in dit geval manipulatie van de uitslagen te veronderstellen, maar wel blijkt dat door middel van een verkeerd algoritme verkiezingsuitslagen niet juist kunnen zijn. Dat risico zit er dus ook bij de door de Nederlandse overheid zo warm gewenste stemcomputers in. En eerlijk gezegd begin ik me toch steeds meer af te vragen of daar niet meer achter zit, dan gewoon een blind vertrouwen in computers...

We hebben al enkele malen kunnen zien dat verkiezingsuitslagen in de VS gemanipuleerd zijn, we zien nu dat een "fout in het algoritme" leidt tot een verkeerde uitslag. Tussen een "fout in het algoritme" en bewust verkeerd geprogrammeerde verkiezingssoftware ligt maar een heel dunne lijn - en eerlijk gezegd kan ik niet begrijpen dat een overheid, die zegt democratisch te willen regeren, niet alle mogelijke moeite doet om zelfs maar twijfels te voorkomen.

maandag 24 september 2007

Dringende oproep: Mail de PvdA-fractie

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte volgt hier de tekst van de Nieuwsbrief Ander Europa N° 11 van vandaag:

Morgen neemt de PvdA fractie in de tweede kamer een besluit over het EU referendum. Ze kan dan kiezen voor het standpunt van het kabinet, of vasthouden aan haar verkiezingsprogramma. U kunt ze voor die tijd nog even te laten weten hoe er door u over dit punt gedacht wordt. Dat kan door een mail te sturen naar de leden van de fractie. Bijvoorbeeld met de volgende tekst:
In het PvdA verkiezingsprogramma stond: "Voor een nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig."

Ik verzoek u vriendelijk aan dit standpunt, op basis waarvan u in het parlement bent gekozen, vast te houden.

Met vriendelijke groet.....
Of woorden van gelijke strekking.

De e-mail adressen vind u hieronder:
k.arib@tweedekamer.nl
m.besselink@tweedekamer.nl
L.Blom@tweedekamer.nl
s.bouchibti@tweedekamer.nl
l.bouwmeester@tweedekamer.nl
Ferd.Crone@tweedekamer.nl
M.vDam@tweedekamer.nl
S.Depla@tweedekamer.nl
M.vDijken@tweedekamer.nl
J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl
A.Eijsink@tweedekamer.nl
c.gillard@tweedekamer.nl
M.Hamer@tweedekamer.nl
t.heerts@tweedekamer.nl
p.heijnen@tweedekamer.nl
l.jacobi@tweedekamer.nl
p.kalma@tweedekamer.nl
M.Kraneveldt@tweedekamer.nl
a.kuiken@tweedekamer.nl
J.Leerdam@tweedekamer.nl
l.roefs@tweedekamer.nl
D.Samsom@tweedekamer.nl
P.Smeets@tweedekamer.nl
h.spekman@tweedekamer.nl
p.tang@tweedekamer.nl
J.Tichelaar@tweedekamer.nl
e.vdveen@tweedekamer.nl
Voorzitter@tweedekamer.nl
r.vermeij@tweedekamer.nl
m.vos@tweedekamer.nl
H.Waalkens@tweedekamer.nl
a.wolbert@tweedekamer.nl
A.Wolfsen@tweedekamer.nl

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Hier zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.

Via info@wijwillenreferendum.eu kunt u op de inhoud reageren.

zondag 23 september 2007

Intussen elders in de wereld...

De laatste paar weken heb ik weinig aandacht besteed (althans hier) aan de situatie in en rond de VS, de belangrijkste bevriende mogendheid van Nederland, althans van het Nederlandse régime, én de meest oorlogszuchtige natie ter wereld. Dat betekent niet dat daar niets aan de hand is natuurlijk.

Om te beginnen gaat het nog steeds ellendig met de economie. De dollar heeft bijvoorbeeld verleden week een nieuw dieptepunt bereikt ten opzichte van de Euro, en is nu evenveel (of -gezien de tendens- 'even weinig') waard als de Canadese dollar (ABC News van 20 dezer). Nadat de hypotheekmarkt in de VS al in een diepe crisis terechtgekomen is, waardoor uiteindelijk besloten is de rentetarieven te verlagen, om in ieder geval de crisis een beetje af te remmen, is er nu een nieuw probleem ontstaan.

Nadat Venezuela en Iran besloten hadden om hun olie niet langer in dollars te verhandelen (een soortgelijke beslissing had Saddam Hussein ook genomen vlak voor de volstrekt niet gerechtvaardigde aanval op dat land!), en nadat China voor de VS-economie nadelige anti-inflatoire maatregelen neemt (zie o.a. Asia Times van gisteren) en in feite in staat is de economie van de VS in één klap uit te schakelen door een strategisch gebruik van de kolossale dollarvoorraden in dat land, heeft nu, tot overmaat van ramp (althans voor de Verenigdestaatse economie, maar daarmee samenhangend ook voor de Europese) de regering van Saudi-Arabië besloten om niet mee te gaan met de Verenigdestaatse rente-verlaging, waardoor de positie van de dollar nog verder in gevaar komt. (zie de Britse Telegraph van eergisteren)

Intussen, maar dat gaat dan weer een beetje over iets anders- meldde Newsweek op 20 september dat de grote telecombedrijven in de VS het régime Bush onder druk zetten om garanties te krijgen dat ze niet vervolgd zullen worden om de door hen in opdracht van de overheid uitgevoerde spionage-activiteiten. Dit, nadat het erop lijkt dat diverse rechtszaken van zonder rechterlijk bevel afgeluisterden erg nadelig kunnen uitvallen voor die telecombedrijven. Waarschijnlijk zullen ze hun zin wel krijgen, want anders komt Bush' programma voor de bescherming van zijn Heimat (Homeland) ernstig in gevaar.

Verkeerde link, Ben?

Eerder vandaag schreef ik een stukje naar aanleiding van een column van Ko Colijn, waarin deze weer verwees naar een uitgebreid artikel van de World Socialist Web Site (WSWS) over de relatie tussen Wouter Bos, Shell en de olie-oorlogen in het Midden-Oosten.

Ben reageert in zijn eigen blog op mijn artikel en vertelt dat hij altijd giechelig wordt van de analyses van de WSWS e.d. - dat mag natuurlijk: giechelende mensen zijn meestal niet oorlogszuchtig, dus wat mij betreft kan er niet genoeg gegiecheld worden.

Wanneer hij daarna echter aangeeft dat Co Kolijn zelf ook giechelt om het WSWS-artikel, en er zelfs de vloer mee aanveegt, vraag ik me werkelijk af of we het wel over dezelfde columnist (en dezelfde column) hebben. Die waar ik over schrijf is Ko Colijn (niet Co Kolijn) en die zie ik niet giechelen (op de foto bij zijn column ziet hij er zelfs eerder bezorgd uit). Hij badineert wel enigszins over de WSWS, "waar de lastigste wereldproblemen immer glashelder worden uitgelegd", maar in de manier waarop hij het betreffende artikel samenvat, herken ik niets giecheligs en zeker niks vloervegerigs.

Wat me ook stoort is de opmerking over de lay-out van de WSWS ("let ook op de fantastische lay-out van de site"). Argumenten bestrijd je met tegen-argumenten, niet met zaken die volledig buiten de kwestie staan. De WSWS oogt inderdaad vrij kaal, maar het is tenslotte ook niet de site van een kunstacademie of zo. Het is een keurig in alinea's verdeelde en van tussenkopjes voorziene tekst in een duidelijk leesbaar lettertype op
een witte ondergrond. Een beetje saai misschien, maar dat is geen reden om hem belachelijk te maken.

Inhoudelijke kritiek op het WSWS-artikel zie ik hier graag tegemoet, maar dan wel graag iets meer dan "onze regering zou zoiets nooit doen", want dat soort vertrouwen heeft alleen nog een plaats in sprookjesboeken en niet in een kapitalistische maatschappij.

Wat moet een republikein met een SIRE?

De club SIRE (bekend van ideële campagnes zoals "Je bent een rund als je met vuurwerk stunt") bestaat 40 jaar en daarom mogen bezoekers van de SIRE-site zelf een onderwerp aandragen voor een komende campagne en/of hun steun aangeven voor door anderen aangedragen onderwerpen.

Hun umaghetzeggen.nl-site is nogal rommelig - om te beginnen, maar niet iedereen heeft een cursus gevolgd om een webpagina te vullen met bewegende dingen en dat dan ook nog goed te doen. Dat wil ik dus SIRE niet verwijten.

Wat ik hen wel kwalijk neem is echter dat ik, als ik wil stemmen moet aanvinken dat ik accoord ga met hun algemene voorwaarden én dat ik e-mail van hen wil ontvangen over het verloop van de actie (dat noem ik "opt-in spam"!). Ik kan echter klikken zonder dat accoord aan te vinken, maar dan gebeurt er niks zichtbaars... Wanneer ik overigens wél accoord ga (een hitmail-account is gauw verzonnen) gebeurt er óók niks. Heb ik dan gestemd? Of niet? Hoe vaak mag ik stemmen?


Of werkt hun site wellicht alleen op de Internet Explorer? Tja, dan hebben ze wat mij betreft pech gehad, want ik gebruik Firefox. Ik ben desnoods bereid Mozilla of Opera te gebruiken, maar de Internet Explorer vind ik een veel te gevaarlijk programma, en dat weiger ik dus te gebruiken.

Uit nieuwsgierigheid nog maar even verder gekeken op de site (ik heb SIRE op zich altijd wel sympathiek gevonden, ofschoon erg naïef) en zo kwam ik dan bij de Algemene Voorwaarden uit. En daar schrok ik toch wél van... Onder de kop Site en procedure vond ik namelijk de volgende bepalingen:
  • SIRE garandeert niet dat de website www.sire.nl en/of www.umaghetzeggen.nl en/of alle content daarvan foutloos werkt of altijd beschikbaar is;
  • Over de procedure, de inzendingen, de jurering of de toekenning van de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
  • SIRE stelt geen statistieken of informatie beschikbaar ten aanzien van aantallen bezoeken van de website, bezoeken van individuele bijdragen/inzendingen, aantallen stemmen e.d.
  • SIRE is gerechtigd dit reglement tussentijds te wijzigen.
Met andere woorden: het is best mogelijk dat de site niet goed werkt en dat de stemmen niet goed geteld worden. sterker nog: SIRE wil niet bekend maken wat voor aantallen stemmen zijn uitgebracht. Met andere woorden: niemand, behalve SIRE zelf bepaalt welk onderwerp het hoogste aantal stemmen heeft gekregen.
Als je dan ook nog ziet dat SIRE het reglement tussentijds kan wijzigen, dan weet je helemaal niet meer waarmee je eigenlijk accoord bent gegaan.

Het zou me niks verwonderen als er al lang een onderwerp is bepaald voor een nieuwe campagne en deze actie alleen bedoeld is om extra aandacht te krijgen.

Ik begin hard te denken dat deze SIRE net dezelfde enge trekken heeft als absolutistische vorsten, die alleen hun eigen agenda volgen en zich geen bal aantrekken van "hun" volk. Het wordt tijd dat ook SIRE in democratische handen komt.

Balkenende en de Bonzo Dog Doo Dah Band (en democratie)

Het verband tussen een vernieuwende groep musici, humoristen (en wat al niet meer) enerzijds en een grauwe, kleurloze, smakeloze, onbetrouwbare, liegende en nep-christelijke 'politicus' zal niet meteen iedereen duidelijk zijn, maar wanneer ik verwijs naar de titel van een al tientallen jaren oud nummer van de Bonzo Dog Doo Dah Band, dat ik nog nooit op maar één radiozender gehoord heb (behalve in de tijd dat ik zelf een programma had op een lokale piraat in mijn toenmalige woonplaats en ik het draaide) zal het verband meteen duidelijk zijn aan de hand van de titel: No Matter Who You Vote for, the Government Always Gets In.

We hebben het de afgelopen tientallen jaren kunnen zien: wat er ook voor stemmen uitgebracht worden, er komt altijd een christocratisch-conservatief-kapitalistisch régime uit. Zelfs in de tijd dat er (onder Wim Kok) een régime was van zogenaamde liberalen en zogenaamde socialisten ging alles op dezelfde christocratische-conservatieve-kapitalistische voet door. Vanaf het begin van de 20e eeuw (je leest het goed: 20e eeuw, dus meer dan 100 jaar geleden) is de Nederlandse politiek nagenoeg ononderbroken bepaald door christocratisch-conservatieve kapitalisten. De enige twee korte onderbrekingen werden gevormd door de Tweede Wereldoorlog en een korte periode begin jaren 1970 (onder Joop den Uyl van de toen nog sociaal-democratische PvdA).

Ook de afgelopen 5 jaar zien we hetzelfde: het ene na het andere Balkenrégime werkt zichzelf in de nesten en wordt door de bevolking uitgekotst, maar na verkiezingen zijn het toch weer de volgende broddelaars die aan de touwtjes trekken.

Zo maakte bij de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten de SP (de enige partij met nog een écht links, zij het sociaal-democratisch, programma) veel winst, maar in alle provincies konkelfoesden de andere partijen net zolang totdat ze in een haat-liefde verhouding de SP overal buitenspel konden houden.

En, eerlijk gezegd worden de mogelijkheden om de huidige situatie te bestendigen alleen maar gerieflijker. Het gebruik van niet democratisch te controleren (en daarom per definitie onbetrouwbare) stemcomputers maakt het alleen maar gemakkelijker om verkiezingsresultaten 'aan te passen', zoals in de VS al diverse malen gebeurd is, en in Nederland ook al tenminste één keer (zij het op kleine schaal - zie o.a. mijn artikel 'Democratisch' stemmen per stemcomputer? van 6 juli 2006). De druk die er van overheidszijde uitgeoefend wordt om toch maar die stemcomputers door te drukken, doet me steeds meer twijfelen aan de zin van deelname aan verkiezingen.

Probeer maar eens te begrijpen wat er in de Rijksbegroting 2008 -onder te kop "Veilig en betrouwbaar"- precies bedoeld wordt: de termen 'DigiD' en 'internetstemmen' worden zodanig verweven gebruikt, dat het mij niets zou verbazen dat zo tussen de regels door de basis verbreed wordt om verkiezingen in Nederland voortaan niet eens meer met computers in stemlokalen te laten uitvoeren, maar door iedereen thuis op zijn eigen (al dan niet met viri, wormen of wat dan ook besmette) computer te laten stemmen.

Daarna moet het een klein kunstje zijn (zoals in Duitsland gebeurt met het begluren van privé-computers - zie mijn artikel
Hypocrisie ten top (ofwel: boeven die klagen over andere boeven) van 27 augustus dit jaar) om privé-computers te besmetten met software die door burgers uitgebrachte stemmen onderschept en vervangt door politiek-gewenste stemmen. En het kan nog simpeler: de uitgebrachte stemmen kunnen in het centrale stembureau al dan niet geautomatiseerd worden 'aangepast'.

En zo blijkt No Matter Who You Vote for, the Government Always Gets In een hoge voorspellende waarde te hebben gehad. Diezelfde 'regering' beschikt over alle, al dan niet legale, middelen om dat te verwezenlijken. Ik zou niet durven beweren dat dat nu al gebeurt (voorlopig blijkt het gewenste doel nog bereikbaar door het sluiten van gelegenheidscoalities), maar ik ga ervan uit dat het -wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om het gewenste resultaat te bereiken- zal gebeuren: wanneer iets technisch mogelijk is, zal er altijd iemand zijn die het ook daadwerkelijk doet.

Vrijheid van meningsuiting in het VOC-land (met foto's verluchte herplaatsing)

Enkele dagen geleden kreeg ik van een vriendin uit Den Haag de copie van haar klacht aan de politie Haaglanden, in verband met de inperking van haar vrijheid van meningsuiting. Met haar toestemming neem ik haar klacht hier over.

In haar begeleidende tekst schrijft ze:

Een mening die geen bevolkingsgroepen stigmatiseert, criminaliseert of beledigt.
Het steunen van illegale oorlogen om macht en grondstoffen is een misdaad tegen de menselijkheid. Openheid over de ware redenen voor deze oorlog zou juist een teken van kracht zijn, niet het onthouden van informatie of het deelnemen aan een oorlog op valse informatie en leugens.
Als de heer Wilders mag gillen en schreeuwen wat hij ook maar wil, waarom mag ik mijn mening niet geven?
Hierna volgt de feitelijke klacht:
Op prinsjesdag hield ik een eenmansactie tegen deze regering. Ik had een paraplu met de teksten "VOC is gelijk aan vredesmissies, openheid over deelname oorlog Irak en Afghanistan" en "Balkenende, Verhagen, Middelkoop en andere oorlogsmisdadigers".
Daar je een eenmansactie niet hoeft te melden heb ik dit ook niet gedaan.

Mijn teksten zijn meerdere malen gecontroleerd en na mij geïdentificeerd te hebben, mocht ik doen wat ik wilde doen. Mijn protest door middel van mijn kleding en paraplu met teksten aan de bezoekers laten zien. Op een gegeven moment werd ik door iemand aangesproken met de vraag "wat bent u aan het doen?" Deze man en (om mij heen kijkend) meerdere mannen behoorden tot de politie.

Ik moest iets later afstand nemen van het publiek en meekomen. Dit weigerde ik en heb enkele stappen gezet richting agent (in burger). Deze wilde mijn identiteitsbewijs en heeft de tekst over Balkenende in beslag genomen. Dit ivm met de noodverordening. Hij vond de tekst "aanstootgevend".

Een land dat zich op de borst klopt wat betreft "vrijheid van meningsuiting" zou zich moeten schamen dat de vrijheid juist ingeperkt wordt als de tekst voor politici niet vriendelijk is.
De agent is Bastiaan van Baarle nummer 5782 en zijn collega 351. Ook de journalist die een foto van het voorval nam, moest zich identificeren.

Deze klacht zal ik naar de diverse politieke partijen sturen zo ook naar burgemeester Deetman.

Ik beklaag mij dus over de beperking van de vrije meningsuiting en neem dit hoog op.

Tijdens mijn weg naar huis liep ik met een vriendin over het Binnenhof, nog steeds verkleed als half militair, half Michiel de Ruyter. De vriendin had haar actie aangemeld en liep onnadenkend met haar bord over het Binnenhof. Ik zag de heer Balkenende en wilde hem een titel van een boek geven maar werd tegen gehouden door de DKDB. Ik riep "de heer Balkenende" en hij stond mij te woord. 2 minuten later werden wij beiden tot stilstand gemaand met de woorden dat wij samen liepen te demonstreren. Ook toen moesten wij ons identificeren en we hadden intussen een groot publiek om ons heen. De DKDB ging tussen het publiek staan om een foto van mij te maken. Een inbreuk op de privacy en zeer ongepast. Is niet de taak van de DKDB.

Na het controleren van de gegevens mochten wij gaan. De agent zei tegen mij (vrouw van 52) "Het is oké, je kunt gaan, jongedame". Ik ben geen jonge dame en wil ook niet door een politie agent zo aangesproken worden. Kledingnummer 8213 de heer F Perigaultmonte.
Naam: José [...]
De klacht is inmiddels (afgelopen donderdag) behandeld in de gemeenteraad, waarbij in ieder geval bleek dat de genoemde noodverordening alleen gericht was op wapens en munitie.

Waarom het Nederlandse régime wel in Afghanistan moet (wil) blijven

Van een goede kennis kreeg ik de link door naar een Vrij-Nederland column van Ko Colijn, waarin deze met een paar woorden uitlegt waarom Nederland (dat wil dus zeggen, de club rond Balkenende) niet anders kán dan in Uruzgan blijven. De uitgemoorde Afghanen en de geslachtofferde Nederlandse soldaten zijn kennelijk van minder belang en waarde dan de winstcijfers van Shell (vollediglijk: Koninklijke Shell), bij welk bedrijf Wouter Bos (de medeplichtige van Balkenende) een hoge functie bekleedde, voordat hij zich in de politiek begaf.

Colijn verwijst naar een artikel op de World Socialist Web Site (van 24 juli dit jaar), waar je heel veel aanvullende informatie kunt vinden, zij het in het Engels.

zaterdag 22 september 2007

Koehandel en powerplay

In het kader van aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte volgt hier de tekst van de Nieuwsbrief Ander Europa N° 10 van vandaag:

Gisteren heeft het kabinet haar beslissing bekend gemaakt. Wat haar betreft komt er geen referendum over het nieuwe Europese verdrag. Op zich was dat helemaal geen nieuws, want ook in het coalitieakkoord was al bepaald dat de regering niet het initiatief zou nemen voor een referendum. Maar inmiddels is de aap uit de mouw. Want zoals de Volkskrant van vandaag bericht, heeft het kabinet ook besloten dat zij een initiatiefwet vanuit de Kamer tegen zal houden.

Dat betekent in feite dat het kabinet - inclusief de PvdA-bewindslieden - tegen de PvdA-kamerfractie zegt: als jullie (conform het PvdA- verkiezingsprogramma) steun geven aan een voorstel voor een referendum blazen wij het kabinet op, wordt de Kamer ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen. Dat is een staaltje machtspolitiek dat volgens deskundigen in Nederland nog niet eerder is vertoond.

Het kabinet bruuskeert daarmee niet alleen de PvdA-fractie (die dat door haar slappe houding natuurlijk een beetje over zich heeft afgeroepen), maar ook een duidelijke meerderheid van de bevolking. Immers, uit alle beschikbare onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voor een nieuw referendum is. In het laatste onderzoek, van RTL 4, sprak 62% zich uit voor een referendum, 15% tegen en 23% weet het niet of heeft geen mening.

Nog belangrijker dan opiniepeilingen is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van november vorig jaar, waar een meerderheid van de kiezers (goed voor 77 van 150 kamerzetels) zijn/haar stem gaf aan een partij die zich voor een referendum had uitgesproken.

Het CDA beroept zich in zijn strijd tegen het referendum op de vertegenwoordigende democratie en het mandaat van de kiezer aan de volksvertegenwoordiger. Maar in de praktijk doet het CDA niets anders dan coalitiegenoot PvdA onder druk zetten om tegen dit mandaat in te gaan. Balkenende cs. gokken er op dat de PvdA, die onveranderd laag staat in de peilingen (bij de laatste peilingen van het NIPO 28 zetels, 5 minder dan nu in de Kamer), tot iedere prijs een val van het kabinet en nieuwe verkiezingen wil voorkomen.

De enige manier om tegenwicht tegen het powerplay van de regering te bieden, is om zo veel mogelijk druk te organiseren vanuit de bevolking. Om - met name de PvdA-fractie in de Tweede Kamer - te laten zien dat het niet steunen van een referendumvoorstel echt een brug te ver is. Dat is de bedoeling van onze petitie. Daarbij gaat het er niet om wat wij inhoudelijk van het nieuwe verdrag vinden of hoe we gestemd hebben in het referendum over de Europa Grondwet. Het gaat er nu om dat de bevolking de kans krijgt om zich uit te spreken over dit verdrag dat in de plaats komt van de verworpen grondwet.

Petitie komt op gang
De petitie voor een nieuw referendum heeft lange tijd een min of meer sluimerend bestaan geleid. Tot een week geleden waren er iets meer dan 1900 handtekeningen binnen en bleef de aanwas beperkt tot een enkele ondertekenaars per dag. Nu de discussie over het referendum weer is opgelaaid, en vooral na het besluit van het kabinet, is daar verandering in gekomen. Nu komen er tientallen en soms meer dan honderd ondertekenaars per dag bij. Daarbij gaat het alleen nog maar om de mensen die direct op de site tekenen. De handtekeningen op papieren lijsten moeten nog verwerkt worden.

Wat de stand op dit moment is kan u hier zien.

Het is duidelijk dat er grote woede bestaat over het optreden van het kabinet in deze. Wij proberen die woede te kanaliseren en effectief te maken. Het is duidelijk dat als mensen met ons initiatief in aanraking komen er een grote bereidheid bestaat om te tekenen. De grootste belemmering waar we mee te maken hebben is de geringe bekendheid van de petitie. Wij hebben geen budget voor advertenties of andere vormen van publiciteit. We moeten het doen met zeer bescheiden middelen. Wij zijn slecht een kleine groep vrijwilligers die naast hun dagelijkse beroeps- en andere activiteiten dit initiatief dragen.

Deze actie moet het hebben van de mond-tot-mond reclame, van mensen die de moeite nemen om anderen in hun omgeving er op te wijzen en aan te sporen ook te tekenen. Van het sneeuwbaleffect dat hierdoor kan ontstaan. Een van de manieren waarop u daar aan bij kunt dragen is onder uw e-mail berichten een vaste zin op te nemen, bijvoorbeeld:

Steun de petitie voor een referendum over het EU-verdrag.

Of u kunt onderstaande tekst doorsturen aan mensen waarvan u hoopt dat ze ook zullen tekenen:
Als het aan de regering ligt komt er geen referendum over het nieuwe Europese verdrag dat in de plaats komt van de verworpen Europese grondwet. Ik vind dat de bevolking zich wel weer uit moet kunnen spreken. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat ook. Om de Tweede Kamer er toe te brengen weer een referendum te organiseren heb ik de petitie op www.wijwillenreferendum.eu getekend. Doe jij dat ook?
Of u kunt zelf een nog veel pakkender tekst bedenken en rondsturen. Als u echt een mooie tekst heeft, stuur hem ons dan ook even toe! U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich ook abonneren op de Nieuwsbrief. Hier zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.

Via info@wijwillenreferendum.eu kunt u op de inhoud reageren.

Vrijheid van meningsuiting in het VOC-land

Enkele dagen geleden kreeg ik van een vriendin uit Den Haag de copie van haar klacht aan de politie Haaglanden, in verband met de inperking van haar vrijheid van meningsuiting. Met haar toestemming neem ik haar klacht hier over.

In haar begeleidende tekst schrijft ze:
Een mening die geen bevolkingsgroepen stigmatiseert, criminaliseert of beledigt.
Het steunen van illegale oorlogen om macht en grondstoffen is een misdaad tegen de menselijkheid. Openheid over de ware redenen voor deze oorlog zou juist een teken van kracht zijn, niet het onthouden van informatie of het deelnemen aan een oorlog op valse informatie en leugens.
Als de heer Wilders mag gillen en schreeuwen wat hij ook maar wil, waarom mag ik mijn mening niet geven?

Hierna volgt de feitelijke klacht:
Op prinsjesdag hield ik een eenmansactie tegen deze regering. Ik had een paraplu met de teksten "VOC is gelijk aan vredesmissies, openheid over deelname oorlog Irak en Afghanistan" en "Balkenende, Verhagen, Middelkoop en andere oorlogsmisdadigers".
Daar je een eenmansactie niet hoeft te melden heb ik dit ook niet gedaan.

Mijn teksten zijn meerdere malen gecontroleerd en na mij geïdentificeerd te hebben, mocht ik doen wat ik wilde doen. Mijn protest door middel van mijn kleding en paraplu met teksten aan de bezoekers laten zien. Op een gegeven moment werd ik door iemand aangesproken met de vraag "wat bent u aan het doen?" Deze man en (om mij heen kijkend) meerdere mannen behoorden tot de politie.

Ik moest iets later afstand nemen van het publiek en meekomen. Dit weigerde ik en heb enkele stappen gezet richting agent (in burger). Deze wilde mijn identiteitsbewijs en heeft de tekst over Balkenende in beslag genomen. Dit ivm met de noodverordening. Hij vond de tekst "aanstootgevend".

Een land dat zich op de borst klopt wat betreft "vrijheid van meningsuiting" zou zich moeten schamen dat de vrijheid juist ingeperkt wordt als de tekst voor politici niet vriendelijk is.
De agent is Bastiaan van Baarle nummer 5782 en zijn collega 351. Ook de journalist die een foto van het voorval nam, moest zich identificeren.

Deze klacht zal ik naar de diverse politieke partijen sturen zo ook naar burgemeester Deetman.

Ik beklaag mij dus over de beperking van de vrije meningsuiting en neem dit hoog op.

Tijdens mijn weg naar huis liep ik met een vriendin over het Binnenhof, nog steeds verkleed als half militair, half Michiel de Ruyter. De vriendin had haar actie aangemeld en liep onnadenkend met haar bord over het Binnenhof. Ik zag de heer Balkenende en wilde hem een titel van een boek geven maar werd tegen gehouden door de DKDB. Ik riep "de heer Balkenende" en hij stond mij te woord. 2 minuten later werden wij beiden tot stilstand gemaand met de woorden dat wij samen liepen te demonstreren. Ook toen moesten wij ons identificeren en we hadden intussen een groot publiek om ons heen. De DKDB ging tussen het publiek staan om een foto van mij te maken. Een inbreuk op de privacy en zeer ongepast. Is niet de taak van de DKDB.

Na het controleren van de gegevens mochten wij gaan. De agent zei tegen mij (vrouw van 52) "Het is oké, je kunt gaan, jongedame". Ik ben geen jonge dame en wil ook niet door een politie agent zo aangesproken worden. Kledingnummer 8213 de heer F Perigaultmonte.
Naam: José [...]
De klacht is inmiddels (afgelopen donderdag) behandeld in de gemeenteraad, waarbij in ieder geval bleek dat de genoemde noodverordening alleen gericht was op wapens en munitie.

Zo kritisch was de Volkskrant in 1976!

Achterop een kranteknipsel uit maart/april 1976 kwam ik een kritisch artikel (van "onze correspondente" Jacqueline Wesselius) tegen over een nieuwe in Frankrijk voorgestelde veiligheidswet.

In verband met een TV-toespraak van president Giscard d'Estaing (op 24 maart) signaleerde ze dat hij daarbij enkele voorbeelden over veiligheid aanhaalde 'die niets met elkaar te maken hadden' (in Djibouti gegijzelde kinderen en Franse boerenopstanden). Hij beloofde dat er 'nog meer gedaan zou worden om de veiligheid van de Fransen te verhogen'.

Jacqueline vertelt verder:
Als het wetsontwerp wordt aangenomen, mag de eerste de beste politieman, om welke reden dan ook, van iedere voorbijganger zijn identiteitspapieren vragen, als hem dat zint. Als iemand zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, kan hij meegenomen worden naar het politiebureau, waar hij opgesloten blijft, "zolang als strikt noodzakelijk is voor het vaststellen van de identiteit". Dat dit net zo lang of zo kort kan zijn als de politie maar wil, behoeft geen betoog.
Hier ontbreekt op mijn knipsel een stuk, maar uit het vervolg blijkt wel dat het wetsontwerp het erg gemakkelijk wil maken om mensen te pakken op kleine dingetjes, zelfs op het maken van plannen:

Jacqueline:
Valt iemand die achteloos zegt: "Ik zou die en die wel kunnen vermoorden", daar ook onder? Allerlei politieke acties zouden ook tot "misdrijven" gerekend kunnen worden. Waarschijnlijk gaat onze verbeelding nog veel minder ver dan die van eventueel kwaadwillige politici die het onderste uit de kan wensen te halen en rechters naar hun hand kunnen zetten.
Intussen zitten we in Nederland ook in een land, waar men zomaar opgepakt kan worden vanwege het maken van terroristische (althans als zodanig beschouwde) plannen of wegens het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

De kritische houding van de Volkskrant uit de jaren 1970 is intussen ver te zoeken, behalve waar het betreft zaken die de SP betreffen. Dan haalt de Volkskrant graag breed uit. Lees hierover bijvoorbeeld het artikel Giftenaftrek SPérs volstrekt legitiem; Volkskrant schiet weer mis op de site van de SP.

Het is geen leuke tijd voor Microsoft

Het gaat niet zo best met Windows Vista® en de EU is niet tevreden met de manier waarop Microsoft zijn software afgrendelt en het zo de concurrentie moeilijker maakt om alternatieve software te verkopen.

En dan is nu IBM ook nog bezig met een Office-pakket dat een directe concurrent vormt voor Microsoft Office, Lotus Symphony-Office. Het pakket is gratis voor huis-, school- én zakelijk gebruik, en dat kan bepaald niet gezegd worden van Microsoft Office! Via de vorenstaande link kan het pakket worden gedownload, maar let op: het bevindt zich nog in het bèta-stadium, dat wil zeggen dat het in de meeste gevallen probleemloos werkt, maar dat er nog foutjes in kunnen zitten.

Lotus Symphony-Office is gebaseerd op het eveneens gratis open source officepakket OpenOffice. Beide paketten bevatten als belangrijkste onderdelen een tekstverwerker, een spreadsheat en een presentatie-programma, die in grote lijnen compatibel zijn met Word®, Excel® en PowerPoint®.

OpenOffice bevat daarnaast ook nog een database-module, die met MS Access®-bestanden overweg kan, maar eerlijk gezegd vind ik Access® prettiger werken, al kan dat ook nog een kwestie zijn van gewenning.

Hoe dan ook, het ontbreken van een database-module hoeft voor de meeste gebruikers geen bezwaar te zijn, ook bij Microsoft Office vind je die alleen in de duurste versie. Een simpele database (boeken, adressenbestand of CD's, om maar een paar voorbeelden te noemen) kan ook met Excel® gemaakt worden.

Veel mensen zijn nog -ten onrechte- huiverig om van Windows® over te stappen op een van de vele Linux-distributies, ook al is dat onnodig voor iemand die af en toe een brief tikt, MP3's wil afspelen op zijn computer, op het internet wil surfen en e-mailen. Met bijv. de laatste versies van Ubuntu, Suse of Knoppix kan iemand die zelf Windows® op zijn computer kan installeren, ook Linux installeren.

Voor Openoffice is zelfs die angst uit den boze (en ik veronderstel ook voor Lotus Symphony, maar dat heb ik zelf nog niet uitgeprobeerd: ik ben meer dan tevreden met OpenOffice, dat overigens zelfs een versie in het Fries biedt!). Je kunt het programma gewoon downloaden, op je PC installeren en uitproberen. Bevalt het je niet, dan kun je het gewoon weghalen - en als het je wél bevalt... dan hoef je voortaan geen duur Microsoft Office-pakket te kopen. En dan kun je toch al gauw een paar keer extra uit eten (of naar de bioscoop of schouwburg).