woensdag 27 juli 2022

Verhelderende steun van Donald Trump (e.a.) / Instructivo apoyo de Donald Trump (y otros)

Bij onduidelijkheid (politiek of hoe dan ook) wil het wel eens helpen om na te gaan door wie een bepaalde actie ondersteund wordt. Die duidelijkheid is nu geboden, voor wat betreft de protesten van "de" Nederlandse boeren (lees: veefokkers en veevoederindustrie), want de opruiende Verenigdestaatse ex-president Donald Trump heeft bij een toespraak in Tampa (Florida) - zoals afgelopen weekend Marine Le Pen en demonstranten in Ottawa (Canada) - zijn steun uitgesproken voor die "boeren" (zie de Volkskrant van vandaag). Zouden de Nederlandse veefokkers zich nu achter de oren krabben?

*******************

Cuando hay incertidumbre (política o de otro tipo), a veces es útil saber quién apoya una acción concreta. Esta claridad se nos ofrece ahora, en lo que respecta a las protestas de "los" agricultores holandeses (léase: ganaderos e industria de piensos), porque el sedicioso expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo a esos "agricultores" en un discurso en Tampa (Florida), al igual que este pasado fin de semana Marine Le Pen y un grupo de manifestantes en Ottawa (Canadá) - véase de Volkskrant de hoy. ¿Se estarían rascando la cabeza los ganaderos holandeses?

woensdag 20 juli 2022

Waarom, Willem-Alexander? / ¿Por -o para- qué, Guillermo?

Vroeger TV-presentator Frank Masmeijer was in 2019 in België veroordeeld voor zijn aandeel in de zaak van een grote cocaïne-smokkel (het zou gaan om honderden kilo's via de Antwerpse haven). Die straf mocht hij uiteindelijk in Nederland uitzitten. Hij was tot 9 jaar verooordeeld, waarvan hij er nog minstens anderhalf moest uitzitten, maar hij was altijd van mening geweest dat hem een te hoge straf was opgelegd. Vermoedelijk had hij daarom een verzoek om gratie ingediend.

"Onze" koning heeft dat gratieverzoek nu gehonoreerd, kennelijk omdat meer mensen, zelfs dus de "koning kennelijk ook" vonden dat de opgelegde straf te zwaar was. (Algemeen Dagblad van vandaag).

Volgens hetzelfde artikel worden gratieverzoeken steeds minder gehonoreerd, en de koning is daarbij alleen in zoverre betrokken dat hij "enkel zijn krabbel" zet. Desondanks blijft de vraag waarom een figuur als deze Frank M. toch op deze manier de kans krijgt om zijn eigen vooroordeel over zijn onterechte veroordeling te bevestigen" met verwijzing naar zijne koninklijke Willem.

*******************

En Bélgica se condenó (en el año 2019) al ex presentador de televisión Frank Masmeijer por su participación en el caso de una importante operación de contrabando de cocaína (presuntamente con cientos de kilos a través del puerto de Amberes). Finalmente se le permitió cumplir esa condena en los Países Bajos. Fue condenado a nueve años, de los que aún debía cumplir al menos uno y medio, pero siempre creyó que la condena que se le impuso era demasiado larga. Se puede suponer que por ese motivo solicitó un indulto.

"Nuestro" Rey ahora le ha concedido ese indulto, al parecer porque más personas, incluso el "por lo visto también el rey", pensaban que la pena impuesta era demasiado dura.
(Algemeen Dagblad, de hoy).

Según el mismo artículo, cada vez se atienden menos peticiones de indulto, y el rey sólo interviene en la medida en que "se limita a poner su garabato". Sin embargo, queda la pregunta de por qué a un personaje como este Frank M. se le da la oportunidad de confirmar de esta manera su propio prejuicio sobre su injusta condena" justificándose por a su real Guillermo.

vrijdag 15 juli 2022

De Verenigde Staten en hun staatsgrepen / EEUU y sus golpes de estado

In een interview op CNN heeft John Bolton (vroeger o.a. ambassadeur bij de Verenigde Naties en veiligheidsadviseur van het Witte Huis) op 13 juli toegegeven dat hij betrokken is geweest bij het plannen van diverse staatsgrepen van de Verenigde Staten, o.a. in Venezuela. Verdere informatie wou hij echter niet geven: "Ik ga niet in op de details" (zie De Volkskrant en de Washington Post van 13 juli 2022).

Het is uiteraard bekend dat de VS betrokken is geweest bij talloze eerdere staatsgrepen, denk bijv. aan Iran (1953) en Chili (1973), naast uiteraard neokoloniale oorlogen, zonder zelfs maar een correcte poging tot rechtvaardiging (o.a. in Irak, Afghanistan, Libië). Voorbeelden zijn in ruime mate voorhanden bij Wikipedia.

Trouwens ook de recente provocaties van Rusland door John Biden inzake Oekraïne, en die van de NAVO (het Vreemdelingenlegioen van de VS) door haar uitbreidingen naar het Oosten na de val van de Berlijnse muur -tegen eerdere toezeggingen in om dat niet te doen- moeten gezien worden in het kader van de Verenigdestaatse machtspolitiek. En uiteraard ook die van de de EU in Kiev 2014, onder leiding van Guy Verhofstadt, met vingermatige beklemtoning van de VVD-er Van Baalen). De EU moet hierbij ook gezien worden als een marionet van de VS - denk aan de invloed van de NAVO in steeds meer EU-lidstaten. Immers, conform artikel 25ter 49.c.6 van het Verdrag van Lissabon moet de (beoogde) Europese strijdmacht nauw samenwerken met de NAVO.

*******************

En una entrevista en la CNN, John Bolton (entre otras cosas ex embajador ante las Naciones Unidas y asesor de seguridad de la Casa Blanca) admitió el 13 de julio que había participado en la planificación de varios golpes de Estado en Estados Unidos, incluido el de Venezuela. Sin embargo, no quiso dar más información: "No voy a entrar en detalles" (véase De Volkskrant y el Washington Post (y Público) del 13 de julio de 2022).

Por supuesto, se sabe que los EE.UU. han estado involucrados en numerosos golpes de estado anteriores, por ejemplo, en Irán (1953) y Chile (1973), además de, por supuesto, guerras neocoloniales, sin siquiera un intento de justificación adecuada (por ejemplo, en Irak, Afganistán, Libia). Los ejemplos están ampliamente disponibles en Wikipedia.

Por cierto, también las recientes provocaciones cara a Rusia de John Biden en cuanto a Ucrania, y las de la OTAN (la Legión Extranjera de Estados Unidos) por sus expansiones hacia el Este tras la caída del Muro de Berlín -en contra de anteriores promesas de no hacerlo- deben verse en el marco de la política de poder de Estados Unidos. Y, por supuesto, también la de la UE en Kiev 2014, bajo el liderazgo del belga Guy Verhofstadt, con la acentuación con el dedo de Van Baalen (del VVD neerlandés). En este sentido, la UE también debería considerarse una marioneta de EE.UU.: pensemos en la influencia de la OTAN en cada vez más Estados miembros de la UE. Después de todo, según el artículo 25b 49.c.6 del Tratado de Lisboa, la fuerza militar europea (prevista) debe cooperar estrechamente con la OTAN.

maandag 11 juli 2022

Boerenprotesten terecht?

Ik ga me vandaag beperken tot een artikel over dit onderwerp, waaruit minstens blijkt dat er heel wat meer kanten zitten aan de claims van de protestboeren, en dat het zeker nodig is om GOED NA te DENKEN over wat er allemaal beweerd wordt namens "de" boeren (en niet te vergeten de veevoederproducenten!).

- "Boeren, Bedankt! De wrange vruchten van het tractorprotest" (De Republikein van 07.01.2022, eerder gepubliceerd in De Republikein N° 3, 2021).

Daarnaast nog twee colums over achtergronden bij de "boerenprotesten":

- "Het pro-boerensentiment is een door sociale media aangejaagde uiting van het internationale fascisme" van Sander Schimmelpenninck (de Volkskrant, 10.07.2022);

- "Boeren willen ons toch niet dwingen vlees te eten?" van Teun van de Keuken (de Volkskrant, 10.07.2022).

zaterdag 9 juli 2022

Doorgaans... / Normalmente...

... ben ik het in grote mate eens met wat Sheila Sitalsing schrijft in haar columns in de Volkskrant, maar nu moest ik toch wel even wat dieper nadenken over wat ze in haar column van gisteren stelde (ergens in het midden) over de overkokende inflatie in Nederland:

De toestand heeft veel te maken met de oorlog, want alles zit aan alles vast met ontelbaar veel draadjes. Een en ander hangt ook samen met het feit dat we misschien te lang te goedkoop hebben geleefd. Op de pof als het ware, terend op de illusie van eeuwigdurende vrede, onuitputtelijke grondstoffen, een vergevingsgezinde aarde, nimmer opdrogende aanvoer van nog nieuwere innovaties, en een door elke wereldbewoner gedeeld ideaalbeeld van gezellig samen de tevreden consument uithangen. 

Uiteindelijk zijn de problemen terug te voeren naar politieke beslissingen, van partijen die zich vooral druk maken om hun neoliberale vriendjes van het grootkapitaal. Die houden de lonen laag, en staan achter een neokoloniale oorlog, die in eerste instantie gesponsord wordt door de Verenigdestaatse wapenindustrie, met de VS-president Biden (en sommigen van zijn voorgangers) als ceremoniemeester(s), wiens (bij Biden eerste) presidentiële activiteit bestond uit het provoceren van Rusland.

Hoewel... hoe komen de politici aan de macht? Ze zijn tenslotte "democratisch" gekozen door een simpel kiesvolk, dat de neoliberale praatjes van de gelijkgeschakelde pers slikt als zoete koek, zonder verder na te gaan of die praatjes wel kloppen. Maar hoe is dat mogelijk? Omdat ze in het moderne onderwijs (vanaf de invoering van de Nederlandse Mammoet-wet - en soortgelijke onderwijs-"vernieuwingen" elders in het "Vrije" westen) niet meer geleerd hebben om zelf na te denken! En als er al eens een vraag opduikt in hun gedachten, dan verdrinken ze in met de overvloed aan "Brood & Spelen" op TV, of anders in bier enz.

*******************

... estoy muy de acuerdo con lo que escribe Sheila Sitalsing en sus columnas en de Volkskrant, pero ahora he tenido que reflexionar un poco más sobre lo que afirmó en su columna de ayer (más o menos en la mitad) sobre la inflación excesiva en los Países Bajos:

La situación tiene mucho que ver con la guerra, porque todo está unido a todo lo demás con innumerables hilos. También está relacionado con el hecho de que quizá hayamos vivido demasiado barato durante demasiado tiempo. A crédito, por así decirlo, viviendo de la ilusión de una paz eterna, de materias primas inagotables, de una tierra indulgente, de un suministro que nunca se agota de innovaciones aún más nuevas, y de una imagen ideal compartida por todos los habitantes del mundo de ser consumidores satisfechos.

En última instancia, los problemas se remontan a las decisiones políticas, tomadas por los partidos que se preocupan principalmente por sus amigos neoliberales de las grandes empresas capitalistas. Mantienen los salarios bajos y apoyan una guerra neocolonial, patrocinada en primera instancia por la industria armamentística de Estados Unidos, con el presidente estadounidense Biden (y algunos de sus predecesores) como maestro(s) de ceremonias, cuya (primera) actividad presidencial era provocar a Rusia.

Aunque... ¿Cómo llegan al poder los políticos? Al fin y al cabo, son elegidos "democráticamente" por un simple electorado, que se traga la palabrería neoliberal de la prensa controlada sin comprobar si es cierta. ¿Pero cómo es posible? Porque en la educación moderna (desde la introducción de la neerlandesa «Ley del Mamut» -y otras "innovaciones" educativas similares en otros lugares del Occidente "libre") ¡no se les ha enseñado a pensar por sí mismos! Y si les surge alguna pequeña duda, la ahogan con la abundancia de Panem et circenses en la televisión (telenovelas, programas"deportivos, o bien en cerveza, etc.

zaterdag 2 juli 2022

Hoezo, "slavernij" beëindigd? / ¿Cómo, esclavitud abolida?

Plotseling is er van alle kanten kennelijk reden om het einde van de slavernij te herdenken, en daarvoor excuses aan te bieden: Arthur van Dijk, de commissaris van de koning voor Noord-Holland (Noordhollands Dagblad gisteren), de  Nederlandsche Bank (gisteren), Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam (Het Parool van gisteren), ABN-Amro (RTL-Nieuws, 13 april 2022), de burgemeester van Utrecht (Duic, 23 februari 2022) en ongetwijfeld nog talloze andere mensen of instanties. Daarnaast zijn er echter ook tallozen die twijfels hebben bij de noodzaak van deze excuses, zoals Maarten van Rossem, die dit "politiek correct gezeur" vindt (MaartenOnline, mei 2015): "Het is zinloos om verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden te veroordelen of te verhullen. Wat je ook zegt of doet, het verleden blijft altijd bestaan [...]". Ook in Trouw (28 februari 2022) gaf Stella Oudgenoeg aan dat deze excuses schijnheilig zijn, zolang als Nederland zaken blijft doen met Qatar, waar mensen worden gedwongen om onder onmenselijke omstandigheden te werken.

Bovendien is het nog maar de vraag of de slavernij ook in 'beschaafde' landen, zoals Nederland, werkelijk verdwenen is, want ook hier worden mensen op groffe wijze uitgebuit, denk maar aan de "koffergooiers" ('ratten' of 'mollen') op Schiphol, die onder walgelijke omstandigheden dag na dag zich -vaak kruipend- te pletter werken (soms 1200 koffers per dag) voor een subminimaal inkomen (zie de Volkskrant, 30 april 2022). 

Maar ook de participatie-slavernij is een recente uitvinding van de Nederlandse roverheid: mensen die om een of andere reden geen werk hebben (bijv. na een reorganisatie bij hun werkgever zijn ze hun baan kwijtgeraakt en na de wettelijke duur van hun werkloosheidsuitkering krijgen ze nu een bijstands-uitkering), kunnen sinds 2015 op grond van de Participatiewet (ingevoerd door de 'socialisten' PvdA-ers Lodewijk Asscher en Jette Klijnsma) gedwongen worden werk te verrichten, vaak onder onmenselijke omstandigheden (zie Bijstandblues van 6 februari 2021).

Daarnaast is in Nederland nog een nieuwe vorm van slavernij bedacht, ter vervanging van de (thuis)zorg, die onder de sociale zekerheid placht te vallen, de Mantelzorg-slavernij. Dat "is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd", "alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving" Zie Mantelzorg.nl). Wikipedia definieert die naasten als "familieleden, vrienden, kennissen en buren". De roverheid stelt dan wel dat "mantelzorg nooit als een verplichting [kan] worden opgelegd", maar de truuk is dat een naaste min of meer gedwongen wordt de benodigde hulp te gaan bieden, wanneer de officiële zorg niet geboden wordt of ontoereikend is. Veel mantelzorgers komen in fysieke of psychische problemen, omdat ze voor die zorg geen opleiding of ervaring hebben.

Lees in dit verband ook mijn artikel van 16 juni 2021.

*******************

De repente parece por todos lados que hay motivos para conmemorar el fin de la esclavitud, y para pedir perdón por ella: Arthur van Dijk, Comisario del Rey [gobernador] para [la provincia de] la Holanda Septentrional (Noordhollands Dagblad, ayer), [el Banco Central Neerlandés] de  Nederlandsche Bank (ayer), Femke Halsema, la alcaldesa de Ámsterdam (Het Parool, ayer), [el banco] ABN-Amro (RTL-Nieuws, 13 de abril de 2022), la alcaldesa de Utrecht (Duic, 23 de febrero de 2022) y, sin duda, otras innumerables personas o instituciones. Sin embargo, también hay otros tantos que dudan de la necesidad de tales excusas, como Maarten van Rossem, que considera que se trata de un "lloriqueo políticamente correcto" (MaartenOnline, mayo de 2015): "Es inútil condenar o encubrir hechos terribles del pasado. Digas lo que digas o hagas, el pasado siempre permanece [...]". También en Trouw (28 de febrero de 2022), Stella Oudgenoeg indicó que estas excusas son hipócritas, mientras Holanda siga haciendo negocios con Qatar, donde se obliga a la gente a trabajar en condiciones inhumanas.

Además, cabe preguntarse si la esclavitud ha desaparecido realmente en los países "civilizados", como los Países Bajos, ya que aquí también se sigue explotando groseramente a las personas, basta con pensar en los "tiradores de maletas" ('ratas' o 'topos') del aeropuerto de Schiphol, que trabajan día tras día -a menudo arrastrándose, de rodillas- en condiciones repugnantes (a veces 1.200 maletas al día) por unos ingresos ínfimos (véase de Volkskrant, 30 de abril de 2022).

Pero también la esclavitud de la "Participación" es un invento reciente de las ladronidades neerlandeses: las personas que por una u otra razón no tienen trabajo (por ejemplo, después de una reorganización de su trabajo, perdieron su empleo y después de la duración legal de su beneficio de desempleo ahora reciben un pago de la seguridad social), desde 2015 pueden, a base de la "Ley de Participación" (introducida por los "socialistas" Lodewijk Asscher y Jette Klijnsma del PvdA [especie de PSOE neerlandés]) ser obligados a realizar un trabajo, a menudo en condiciones inhumanas (ver Bijstandblues del 6 de febrero de 2021).

Además, en los Países Bajos se ha ideado una nueva forma de esclavitud que sustituye a la asistencia (a domicilio) que solía corresponder a la seguridad social, la esclavitud Mantelzorg [literalmente algo como 'abrigo de cuidados']. Se trata de "una ayuda no remunerada y que nunca puede imponerse como una obligación", "toda ayuda a una persona necesitada por parte de alguien de su entorno social inmediato" Ver Mantelzorg.nl). Wikipedia define al entorno social inmediato como "miembros de la familia, amigos, conocidos y vecinos". El gobierno puede afirmar que "los cuidados informales nunca pueden imponerse como una obligación", pero el truco está en que (p.e.) un vecino está más o menos obligado moralmente a prestar la ayuda necesaria cuando los cuidados oficiales no se prestan o de manera insuficiente. Muchos cuidadores informales se encuentran con problemas físicos o psicológicos porque no tienen formación ni experiencia para estos cuidados.

Ver también mi articulo del 16 de junio de 2021 en este contexto.

vrijdag 1 juli 2022

Scheefwoonboete... / Multa por vivir desequilibrado...

10 Weetjes over de scheve toren van Pisa - Alletop10lijstjes

Volgens het Brabants Dagblad van vandaag verdient 9% van de Brabanders eigenlijk te veel voor het huis dat ze huren, dus vallen ze onder het verzonnen begrip "scheefwoners", zodat ze ofwel moeten verhuizen naar een duurdere woning, ofwel geconfronteerd worden met een huurverhoging.

Het probleem is dat er in Nederland wel huizen gebouwd worden voor mensen die veel geld vangen (van "verdienen" is vaak geen sprake), maar niet voor mensen met lage inkomens, zodat de "scheefwoners" geconfronteerd worden met het alternatief: een huurverhoging, waardoor ze meer geld moeten betalen voor een woning die de verhoogde huur niet rechtvaardigt.

Dit is dus onrechtvaardig, zeker in acht genomen dat "onze" koning, zijn gezin en zijn moeder verschillende woningen "bewonen" en daar geen cent voor betalen!

Misschien is het duidelijker als je je voorstelt dat je een fiets koopt en daarvoor de prijs van een Mercedes moet betalen omdat je je die zou kunnen permitteren op grond van je inkomen.

 ******************

Según el Brabants Dagblad de hoy, el 9% de los habitantes [de la provincia] del Brabante ganan demasiado para la casa que alquilan, por lo que entran en el término inventado de "vivir desequilibrados", de modo que tienen que mudarse a una casa más cara o se ven enfrentados a un aumento del alquiler.

El problema es que, en los Países Bajos, se construyen casas  para personas que ganan mucho dinero (a menudo sin que lo merecen), pero no para personas con bajos ingresos, por lo que los "desequilibrados" se enfrentan a la alternativa: un aumento del alquiler, lo que significa que tienen que pagar más alquiler por una casa que no justifica tal aumento.

¡Eso por consiguiente es injusto, sobre todo teniendo en cuenta que "nuestro" Rey, su familia y su madre ocupan varios palacios sin pagar un céntimo por ello!

Tal vez esté más claro si se te imaginas que quieres comprar una bicicleta y te cobran el precio de un Mercedes porque te lo podrías permitir en función de tus ingresos.