donderdag 29 mei 2008

Wat in Nepal kan, moet toch hier ook kunnen?!

Vanmorgen las ik in de sufferdjes Spits en Metro (helaas zonder RSS-links) verheugende koppen: Nepal schaft de monarchie af, resp. Nepalese koning krijgt twee weken. En inderdaad, de grondwetgevende vergadering heeft gisteren de 240 jaar oude monarchie afgeschaft. (zie ook de Volkskrant, gisteravond).

Niet alleen verheugend, maar ook belangwekkend nieuws, want als in Nepal de monarchie afgeschaft kan worden, dan zou je denken dat ook het Nederlandse volk ook eindelijk wel eens af zou moeten willen van de familie, die met een hoop truukjes (en natuurlijk "bij de gratie Gods", dus van de hoofdfiguur uit een van de oudste sprookjesboeken ter wereld) Nederland al weer bijna twee eeuwen gebruikt om zich te verzekeren van een luxe leventje.

Ook in de voorbije eeuw zijn in Europa talloze monarchieën opgedoekt (denk maar aan Italië, Duitsland, Griekenland, Bulgarije, Rusland), en het wordt hard tijd dat dit soort overblijfsel uit de duistere Middeleeuwen nu ook in Nederland maar eens afgeschaft wordt.
En als we dan toch in Nederland bezig zijn, kunnen we meteen ook de andere monarchieën op onbezoldigd pensioen sturen, zoals die van de Spaanse koning Juan Carlos, die door de fascistische dictator Franco op zijn troon is gezet, of die in het Verenigd Koninkrijk, België of de Scandinavische landen.


Leve de Republiek, zou ik zeggen!

Kijk voor meer argumenten en informatie op de website van het Nieuw Republikeins Genootschap, en klik hier voor een verhelderend filmpje.

vrijdag 16 mei 2008

Papier en potlood, of uiteindelijk toch een stemcomputer?

Op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is vandaag een stukje gepubliceerd onder de titel Stemmen met potlood en papier. Het komt er daarin op neer dat we "zolang er geen goed alternatief" is, met papier en potlood gaan stemmen in dit land.

Als reden wordt niet verwezen naar het feit dat verkiezingen met stemcomputers niet te controleren zijn (sterker nog: dat ze gemanipuleerd kunnen worden!), terwijl juist in een land dat (volgens de grondwet) democratisch geregeerd wordt een exacte registratie en telling van de stemmen in een verkiezing van het grootste belang is.

Wél komt het ministerie met het verhaal (net als ongetwijfeld de massamedia, aan het lijntje van het
ANP, ook weer zullen benadrukken) dat "van een nieuw te ontwikkelen apparaat waarop de kiezer zijn keuze kan bepalen niet kan worden gegarandeerd dat de gemaakte keuze op geen enkel moment is ‘af te luisteren’."

Met andere woorden: het Ministerie wil beslist graag met computers laten stemmen, en daarom moeten wij vooral denken dat het alleen maar gaat om de (praktisch gezien theoretische) afluisterbaarheid van de apparatuur. Zodra hiervoor een oplossing gevonden is (metalen stemhokjes of zoiets?) is er dus geen probleem meer.

Dat niet af te 'luisteren' computers nog steeds gemanipuleerd kunnen worden moet bij voorbaat vast uit de aandacht gehouden worden. Is die manipuleerbaarheid misschien de uiteindelijke bedoeling van het Nederlandse régime? Misschien is het wel de bedoeling om op een elegantere wijze dan in de decennia na de Tweede Wereldoorlog de communisten het leven moeilijk gemaakt werd, te voorkomen dat linkse (en dan bedoel ik: écht linkse) partijen en bijv. moslimpartijen een politieke machtsfactor kunnen worden.

Het artikel merkt dan verder weliswaar op dat "het ontwikkelen van nieuwe apparatuur een grote investering [vergt], zowel in geld als in organisatie", en dat dit volgens het kabinet "te weinig meerwaarde heeft ten opzichte van stemmen met potlood en stembiljet", maar de opmerking eerder in het artikel ("zolang er geen goed alternatief is") geeft ofwel aan dat het kabinet dom is (wat mij geenszins verbaast), ofwel dat het verhaal van die "grote investering" er alleen als afleidingsmanoeuvre is bijgesleept. Iedereen met een beetje fantasie kan bedenken dat gedrukte stembiljetten en potloden in multiplex hokjes altijd goedkoper zullen zijn dan computers, die onderhouden en gecontroleerd, opgedateerd en bewaakt moeten worden.

Er moet dus iets anders achter het gekronkel van Den Haag zitten: ofwel de wens om verkiezingen te kunnen manipuleren, ofwel financiële belangen bij (of chantage van?) producenten van stemcomputers...

woensdag 14 mei 2008

Wat is het verschil tussen de ene dode en de andere?

Waarom betreurt de pers -geheel terecht overigens- de tienduizenden gewonden en doden van de cycloon in Myamnar en de aardbevingen in China en vallen de zogenaamde democratieën in het zogenaamd vrije Westen over de dictatuur in Myanmar, terwijl ze (zowel de massamedia als de "democratieën") nog steeds actief of passief de moordpartijen in Irak, Afghanistan en de Palestijnse gebieden, de oorlogsvoorbereidingen tegen Iran ondersteunen, en terwijl ze nog steeds geen druk uitoefenen, resp. plannen maken om de wapenfabrieken te sluiten en om de handel aan dictaturen (met name in Afrika) en misdadigersbenden (drugsboeren e.d.) te bestrijden. Waarom wordt nu dreigende taal geuit jegens het régime van Myanmar (NRC gisteren), terwijl de dictatuur in bijv. Saudi-Arabië nog steeds geen haarbreed in de weg gelegd wordt?

Overigens bevreemdt het me in hoge mate dat het Olympische geneuzel (dat uitsluitend de handel dient, én natuurlijk de nationalistische stromingen in de deelnemende landen) gewoon doorgaat. Het zou een uitstekende maatregel geweest zijn om de overlevenden van de aardbevingen in de Olympische nieuwbouw te huisvesten. Dát zou nog eens sportief geweest zijn!

maandag 12 mei 2008

Waarschuwing voor Balkenende, Bush, en alle andere christenfundamentalisten

Lees wat er in jullie heilige boek staat in het evangelie van Mattheüs:
En Jezus ging uit en vertrok van den Tempel; en zijne discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te toonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet alle deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teeken zijn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: [...] En gij zult hooren van oorlogen en geruchten van oorlogen: ziet toe, wordt niet verschrikt; want alle die dingen moeten geschieden, maar nog is het het einde niet. Want het ééne volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ééne koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en daar zullen zijn hongersnooden en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. (Matth. 24:1-7).

Waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw Heere komen zal. (Matth. 24:42)
Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijnen dienstboden gesteld heeft om hunlieden hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer komende zal vinden alzóó doende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over alle zijne goederen. Maar zoo die kwade dienstknecht in zijn hart zoude zeggen: Mijn heer vertoeft te komen, en zoude beginnen zijne mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards: zoo zal de heer dezes dienstknechts komen ten dage op welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden: dáár zal weening zijn en knersing der tanden. (Matth. 24:45-51)

En wanneer de Zoon des menschen komen zal in zijne heerlijkheid en alle de heilige Engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid: en vóór hem zullen alle de volkeren vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt: en hij zal de schapen tot zijne rechterhand zetten, maar de bokken tot zijne linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen, die tot zijne rechterhand zijn: komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, 't welk u bereid is van de grondlegging der wereld; [...] Dan zal hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijne engelen bereid is; want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt of krank, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, zeg ik u, voor zooveel gij dit één van deze minsten niet gedaan hebt, zoo hebt gij het mij óók niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (Matth. 25:31-34, 41-46)
Nóg, witgepleisterde christenfundamentalistische medemensen, is het niet te laat om tot inkeer te komen. Nóg is het einde der tijden niet aangebroken, maar het wordt wel tijd om, áls jullie tenminste geloven in wat jullie zeggen te zien als je hoogste inspiratiebron, berouw te hebben en jullie talloze fouten te herstellen:
Betert u dan en bekeert u, opdat uwe zonden mogen uitgewischt worden [...]. (Handelingen, 3:19)
Indien wij zeggen, dat wij geene zonde hebben, zoo verleiden wij onszelven en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zoo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. (1 Johannes, 1:8-10).

zondag 11 mei 2008

Hoezo: "wij als Nederlanders"?

Harry van Bommel (SP) vindt dat premier Balkenende bij zijn bezoek aan Suriname (half mei) zijn excuses moet aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden: "Excuses zouden passend zijn voor het enorme leed dat wij als Nederlanders deze mensen hebben aangedaan". (Nu.nl, 1 mei 2008).

Hoezo, 'wij als Nederlanders'? Mijn voorouders werden even erg uitgebuit door het gespuis dat zijn zakken vulde met het verhandelen van slaven, en wier nageslacht ongetwijfeld nog steeds in walgelijke rijkdom daarvan profiteert (als het deze niet, bijv. in speelzalen, al verkwanseld heeft), net zoals de koninklijke voorouder Willem I heel wat geld in zijn zakken stak door de uitbuiting van Indonesië, geld dat even vrolijk weer verkwist werd door zijn spilzieke zoon Willem II ('Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren' van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra, 2008; zie artikel in NRC op 14 november 2007).

Daarom lijkt de enige juiste oplossing dat de bezittingen van de nabestaanden van de uitbuiters in beslag genomen worden, waarna ze verdeeld kunnen worden over de nabestaanden van de Nederlandse arbeidersklasse en over die van de misbruikte slaven. Het zal ons wel niet veel opleveren, maar het nageslacht van degenen die Nederlandse en Afrikaanse slaven misbruikt heeft, heeft inmiddels al lang genoeg geprofiteerd van het bloedgeld op hun bankrekeningen of waar dan ook.

vrijdag 9 mei 2008

Wanneer ziet de Balkenbende het licht?

Nadat Nieuw-Zeeland jarenlang hét grote voorbeeld is geweest van de neoliberale privatiseringsdrang, besloot het land in 2001 Air New Zealand te renationaliseren (door voor een bedrag van $ 726 miljoen 83% van de aandelen te kopen), nadat de luchtvaartmaatschappij in twaalf jaar tijds nagenoeg kapotgeprivatiseerd was. (ABC, de Australische staatsomroep, op 4 october 2001)

Intussen heeft de Nieuw-Zeelandse overheid ook besloten de privatisering van het openbaar vervoer (treinen en veerboten) terug te draaien, nadat door van de privatiseringen zowel de prijzen als het aantal ongevallen (tengevolge van bezuinigingen op het onderhoud) flink waren gestegen - en dat terwijl het railbeheer na enkele jaren veiligheidshalve door de overheid weer in eigen handen genomen was. (Financial Times van 5 mei 2008)

Ook in Groot Brittannië heeft de privatisering van het openbaar vervoer grote problemen veroorzaakt, waarbij achterstallig onderhoud geleid heeft tot ongevallen en waar door het winstbejag van de aandeelhouders de prijzen schrikbarend gestegen zijn. (zie o.a. in The Guardian van 18 october 2000 en 22 mei 2006.

Enkele maanden geleden besloot de Britse overheid zelfs een grote bank (Northern Rock) te nationaliseren, omdat de kapitalistische wereld kennelijk niet in staat is verantwoord om te gaan met de belangen van de bevolking. (BBC News op 22 februari 2008).

Ook in Nederland zijn de gevolgen van de privatisering op allerlei vlakken duidelijk voelbaar: PTT, KPN Post, TNT sluit postkantoren en ontslaat personeel, terwijl het resterende personeel onder druk gezet wordt om slechtere arbeidsvoorwaarden te accepteren; de diverse privé bus- en treinbedrijven leveren ondermaatse diensten en zorgen er in toenemende mate voor dat passagiers hun aansluitingen missen (
Zie in dit verband ook het recente rapport Komt de bus wel zo? van het Wetenschappelijk Bureau van de SP.); de bevolking wordt gek van de druk om te moeten kiezen tussen energie-, telefoon-, en gezondheidszorg-aanbieders.

In al deze sectoren, die eigenlijk als nutsvoorzieningen voor de hele bevolking tegen kostprijs ter beschikking zouden moeten staan, wordt de bevolking misbruikt om de zakken van enkele nuttelozen (aandeelhouders e.d.) te vullen, nadat in eerste instantie de staatskas gevuld is voor allerlei overbodige, megalomane en onwettige uitgaven (hoge-snelheidsspoorweg, Betuwelijn, JSF-straaljagers, waarvan nog steeds niet duidelijk is hoe duur ze uiteindelijk zullen zijn; en niet te vergeten de deelname aan de koloniale oorlogen van de Bush-bende).

Het betreft hier de verkoop van bedrijven die met ons eigen geld (namelijk van de belastingbetaler) zijn opgericht. Het is niet voldoende dat we die bedrijven uit onze eigen zak betaald hebben, nu worden we ook nog eens gedwongen de kosten van die privatisering uit eigen zak te betalen - via hogere premies en kosten!


Het wordt zeer dringend tijd dat de Balkenbende en alle andere régimes in de Europese Unie beseffen dat ze steeds meer de poten onder hun eigen legitimiteit aan het doorzagen zijn. Of proberen ze
misschien uit hoe lang de bevolking alles slikt totdat ze in opstand komt. Het moge duidelijk zijn dat dat even kan duren, maar dat de gevolgen dan ook wel érg drastisch zullen kunnen zijn... Het moderne onderwijs heeft weinig op met spreekwoorden, maar misschien kan de Balkenbende toch eens even nagaan wat de betekenis is van 'De kruik gaat zolang te water tot ze barst'!...

[Met dank aan blogger Eurocraat, die voor blog GeenCommentaar een artikel schreef over de renationaliseringen in Nieuw-Zeeland en de nationalisering van Northern Rock.]

Referendum Europese (niet?-)grondwet

Enkele dagen geleden gaf ik (in mijn artikel EU als 'voorbeeld' van democratie en vrijheid...) de link door van een filmpje over hommeles in Straatsburg. Aan het eind van dat filmpje werd verwezen naar een site waar je kunt aangeven dat je een referendum wilt over de het Europese grondwet verdrag. Die site was toen niet beschikbaar.

Zojuist heb ik geconstateerd dat de site van x09.eu weer bereikbaar is, dus ik hoop dat zo veel mogelijk van mijn lezers (en anderen uiteraard) te kennen geven dat ze een referendum willen over iets waarvan de goedkeuring een enorme invloed zal hebben op onze samenleving.

donderdag 8 mei 2008

Selectieve verontwaardiging bij Amnesty International

Naar aanleiding van het jaarrapport over 2007 van Amnesty International publiceerde Rebelión een uitgebreid commentaar over de selectieve wijze waarop Cuba veroordeeld wordt vanwege "tenminste 69 gewetensgevangenen" die in dat land "vanwege hun politieke mening" gevangen zitten. Verder zouden "politieke dissidenten, onafhankelijke journalisten en mensenrechtenactivisten lastiggevallen, geïntimideerd en gearresteerd [worden], soms zonder tenlastelegging of rechtszaak".

Amnesty International legt verder uit (bladzijden 54 en 55 van het rapport) dat aan het eind van 2007 "69 gewetensgevangenen nog opgesloten waren vanwegen hun niet-gewelddadige politieke standpunten of activiteiten", terwijl twaalf anderen hun straf om gezondheidsredenen buiten de gevangenis uitzaten. Van vier gevallen wordt iets verteld, zonder dat al teveel wordt ingegaan op de achtergronden van hun aanhouding.

In een ander rapport geeft Amnesty International een klein kijkje in de achtergronden met betrekking tot een groep van 75 personen die in maart 2003 gearresteerd werden, en die het grootste deel vormen van de bovengenoemde 69 gewetensgevangenen: "De meesten hunner werden beschuldigd van misdaden, waaronder 'acties tegen de onafhankelijkheid van de staat', omdat ze middelen en/of materialen gekregen hadden van de regering van de Verenigde Staten om die te gebruiken bij activiteiten die door de autoriteiten werden beschouwd als subversief en schadelijk voor Cuba. Deze activiteiten omvatten het publiceren van artikelen of het geven van interviews aan door de VS opgerichte media
[denk bijv. aan Radio en TV Martí - Dwarslezer], contacten met internationale mensenrechtenorganisaties en contacten met lichamen of individuelen die als vijandig ten opzichte van Cuba beschouwd worden. Deze mannen werden veroordeeld tot straffen tussen 6 en 28 jaar gevangenisstraf [...]."

Het artikel van
Rebelión geeft verder een uitleg van de Cubaanse wetgeving terzake, alsmede een opsomming van de strafmaat die voor soortgelijke gevallen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, België, Italië, Zwitserland en Zweden gehanteerd wordt. Andere landen worden, volgens de schrijver, niet opgenomen, om het artikel niet onmetelijk lang te maken.

Ik ben daarom zelf zo vrij geweest om de artikelen 97a en 97b uit het Nederlandse Wetboek van Strafrecht te copiëren:
Artikel 97a
Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 97b
Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
  1. hij die enig voorwerp invoert dat geschikt is tot het verschaffen van stoffelijke steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat het daartoe bestemd is;

  2. hij die enig voorwerp onder zich heeft of tot onderwerp van een overeenkomst maakt dat geschikt is tot het verschaffen van stoffelijke steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat het daartoe bestemd is en dat het voorwerp of enig ander voorwerp waarvoor het in de plaats is getreden, hetzij met die bestemming is ingevoerd, hetzij door of vanwege een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam daartoe is bestemd.
Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat Cuba al sedert de machtsovername door Fidel Castro (waardoor de Verenigde Staten niet alleen de macht verloren over de belangrijke Cubaanse rum- en sigarenproductie, maar ook geen toegang meer hadden tot de speelhallen en bordelen in het Cuba van de Verenigdestaatse zetbaas Batista) door de Verenigde Staten bedreigd wordt, en dat de VS vanaf dat moment geen poging onbeproefd heeft gelaten om Fidel Castro te vermoorden en/of Cuba opnieuw in haar macht te krijgen.

Het "lastigvallen" van politieke dissidenten komt, tenslotte, ook in Nederland regelmatig voor, denk bijv. aan de demonstranten die enkele maanden geleden opgepakt werden, omdat ze met een anti-Wilders poster demonstreerden. Zie hierover de blog van Frank Pels met een link naar het
NRC-artikel, dat dit meldde.

Nederland krijgt overigens op bladzijden 154 en 155 van het rapport van Amnesty International ook een veeg uit de pan.

woensdag 7 mei 2008

Laten we Bolivia redden!

Communiqué van het Casa de las Américas (van dinsdag 6 mei 2.008)

Na de raadpleging om steun te krijgen voor de uitvoering van afscheidingsplannen in Bolivia, beginnen de internationale communicatiemedia deze nu uit te leggen als een overwinning voor de krachten die hadden opgeroepen tot het zogenaamde referendum.

Hierbij worden resultaten, afkomstig uit een actie zonder enige juridische basis, zonder enige controle of internationaal toezicht, gelegitimeerd. De getallen, die de hoge mate van onthoudingen (meer dan 40%) aantonen en die samen met de ongeldige en tegenstemmen, de helft van de kiesgerechtigde bevolking van Santa Cruz ruim overtreffen, worden achtergehouden, terwijl juist daaruit blijkt dat een ruime meerderheid van die bevolking zich verzet tegen autonomie.

Opnieuw verzwijgen en verdraaien de overheersende media de waarheid. Anderzijds verzwijgen zij de massale demonstraties en protestacties in verscheidene steden in het land, waarmee het volk president Evo Morales ondersteunt. Verder verspreiden zij de voorbarige ceremonie, waarbij de procureur van Santa Cruz een niet te controleren overwinning afkondigde, alsof het hierbij gaat om een erkenning van steun voor de afscheiding.

De oproep tot solidariteit met de Boliviaanse regering, die is gestart door het netwerk "En Defensa de la Humanidad"
[letterlijk: Ter Ondersteuning van de Mensheid] en gesteund door meer dan tienduizend intellectuelen uit de hele wereld, waaronder verscheidene Nobelprijs-winnaars en belangrijke figuren uit de wereld van de kunst en letteren, wordt daarbij ook niet vermeld.

Veel van deze intellectuelen, die al sedert lange tijd in contact staan met ons instituut, hebben gevraagd om dringend actie te nemen tegen deze vervalsingen en onwettigheid.

Wij kunnen niet toestaan dat leugens en manipulatie voorwaarden scheppen voor interventies, racisme en afscheiding. Op dit kritische tijdstip voor het Boliviaanse volk, moeten we onze stemmen verheffen ter verdediging van het recht op vrede, rechtvaardigheid en vooruitgang voor al haar kinderen.


De oproep en de mogelijkheid om die te ondersteunen is ook beschikbaar in het Engels, via deze link.

dinsdag 6 mei 2008

EU als 'voorbeeld' van democratie en vrijheid...

Het was natuurlijk niet de bedoeling dat we dit zouden zien, maar dankzij een waakzame burger (?) is nu toch vastgelegd hoe op 12 december 2007 een groot aantal Europarlementariërs in Straatsburg in opstand kwamen tegen de wijze waarop de EU de negatieve referendum-uitslagen van enkele jaren geleden (in Frankrijk en Nederland) naast zich neerlegde met het truukje dat de 'grondwet' voortaan een 'verdrag' was. Ze waren het er ook niet mee eens dat vijf andere EU-lidstaten besloten hadden de beloofde referenda te annuleren - zodat nu alleen nog een Europees referendum in Ierland het hele circus in het water kan doen vallen.

De Spaanse Europarlementariër José Pomes Ruiz probeerde weliswaar de filmer de zaal uit te bonjouren, maar dat neemt niet weg dat duidelijk te zien en te horen is dat een aanzienlijk deel van de aanwezigen een REFERENDUM wil.Dankzij de blog Schall und Rauch, waarop Freeman de bovenstaande link opnam, kan ik er nu toe bijdragen dat ook mijn lezers kennis kunnen nemen van wat in de EU wordt beschouwd als 'vrijheid en democratie'. (Dat doet een beetje denken aan die Nederlandse club, de VVD, die ook Vrijheid en Democratie in haar naam heeft staan...)

Helaas is de aan het eind van de video-opname vermelde link van http://x09.eu in ieder geval op dit moment niet beschikbaar...

maandag 5 mei 2008

4 mei - Dodenherdenking. Dodenherdenking?

Op 4 mei worden jaarlijks in heel Nederland de Nederlandse doden herdacht die sedert het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld het leven verloren hebben.

Hare koninklijke Bea en haar zoon Willem-A legden bijvoorbeeld gisteravond in Amsterdam een krans bij het "Nationaal Monument" op de Dam. Ook diverse andere politici deden hun best om (schijnbaar) erg veel respect te betonen voor de doden.

Tot mijn spijt hoorde ik dat er werd stilgestaan bij de Nederlandse militairen, die in de oorlog in Afghanistan het leven verloren hadden, terwijl er geen enkele politicus de moed had om met de vinger naar zichzelf te wijzen, omdat het bloed van die gedode militairen, net zoals dat van de honderden gedode Afghanen (veelal gewone burgers) kleeft aan de vingers van de Nederlandse politici, dezelfde die nu dapper met een pokerface wat gemeenplaatsen te berde brengen over moed en verdriet.

Bah! Wat een schijnheilige vertoning! Als ze écht zo begaan waren met die Nederlandse oorlogsslachtoffers, zouden ze er wel voor gezorgd hebben dat ze nooit aan die, in alle opzichten illegale, koloniale oorlog van de Bush-bende hadden meegedaan, en zéker niet nog eens twee jaar (of meer?) extra bloedvergieten voor hun verantwoordelijkheid hadden genomen.

In memoriam: J.J. Voskuil

Schrijver J.J. [Han] Voskuil is overleden. Hij leed aan kanker en had ervoor gekozen om op 1 mei, de Dag van de Arbeid, waardig te sterven, zoals zijn echtgenote Lousje liet weten. (de Volkskrant vandaag).

Dit is, geloof ik, de eerste keer dat ik in mijn bijna tien jaar als blogger een In memoriam schrijf, maar het gaat deze keer dan ook om een van mijn favoriete schrijvers, wiens werken het verdienen om in alle talen, ten mínste van de kapitalistische wereld, vertaald te worden, omdat ze -als geen ander mij bekende roman- beschrijven hoe het dagelijkse leven van allerlei functionarissen en eruitziet en waaraan al dan niet wetenschappelijke instituten zich wijden; hoe ze zich in een regelmatig terugkerend ritueel bezighouden met erg vergelijkbare en herkenbare nietige zaken, die toch op een of andere manier van belang zijn - maar toch ook weer niet...

Juist echter door de gedetailleerdheid, die zijn magnum opus Het Bureau (1987-1994, zeven delen van in totaal zo'n 5.000 bladzijden) zo herkenbaar en invoelbaar maakt voor Nederlandstaligen (waarschijnlijk meer voor Nederlanders dan voor Vlamingen), moet het een onbegonnen taak zijn om het even invoelbaar in een andere taal om te zetten. Helaas, zeer helaas, want ik zou het maar al te graag aan al mijn vrienden willen aanbevelen.
[Foto afkomstig van de flap van deel 4 van Het Bureau, uitgegeven 1998 door Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam]

zaterdag 3 mei 2008

Kotsverdomme!

Sorry dat ik dit artikel zo krachtig begin, maar ik kon even niets anders bedenken, toen ik zoëven in NRC/Handelsblad las dat minister van justitie Hirsch Ballin in een conceptbrief te kennen heeft gegeven dat niet alleen het beledigen van god, maar ook 'belediging van andere aspecten van godsdienst of levensovertuiging strafbaar [moeten] worden'.

Dit moet impliceren dat ook het beledigen van „heilige boeken of andere kernwaarden van een godsdienst of levensovertuiging” bestraft moeten worden.

Het huidige verbod op godslastering -uit artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht *)- moet volgens Hirsch Ballin hanteerbaar gemaakt worden door de wet zodanig te wijzigen dat het niet meer nodig is te bewijzen dat de beschuldigde daadwerkelijk de bedoeling had om god te beledigen.

Het wordt steeds achterlijker in dit christenfundamentalistische knikkerland (waar het NIET om het spel gaat, maar WEL om de knikkers).

Wanneer je overal rond bazuint dat je iemand vermoord hebt, gebeurt er niks, zolang als er geen lijk gevonden wordt, of tot er ten minste iemand vermist wordt, maar het is hier wél mogelijk om iemand te beledigen die niet bestaat. En alsof het al niet genoeg is dat niet-bestaande entiteiten beledigd schijnen te kunnen worden, moet dit ook nog eens gaan gelden voor boeken of andere zaken die met het betreffende bijgeloof te maken hebben.

Is het beledigend als ik stel dat de bijbel niets anders is dan een verzameling oude sprookjes? Ik wil het nog wel eens zien!

*) Artikel 147:
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
1°. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;

"Liberté, égalité, fraternité" op zijn Frans (vervolg)

Het geval van de Fransman (Frédéric Minvielle), die zijn Franse nationaliteit kwijtraakte omdat hij met een Nederlandse man getrouwd is (zie mijn artikel van gisteren) en dat tot heftige reacties leidde in Frankrijk, zal opnieuw onderzocht worden, zoals de Franse minister van Immigratie gistermiddag aankondigde.

De hele gang van zaken is het gevolg van een erg letterlijke interpretatie van de nationale en internationale wetgeving. Blijkens een verdrag (uit 1985) tussen Nederland en Frankrijk verliezen burgers van de beide landen hun oorspronkelijke nationaliteit wanneer ze die van het andere land verkrijgen. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een huwelijk en de een de nationaliteit van de ander aanneemt. Helaas kent de Franse wetgeving geen huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en dus is Frédéric volgens de Franse wet ongehuwd, en in die situatie heeft hij dus geen recht meer op de Franse nationaliteit. (Libération van gisteren)

vrijdag 2 mei 2008

Wat deed Máxima in Argentinië?

De beoogde Nederlandse koningin, de Argentijnse Máxima Z., dochter (echte? - denk aan de film «La historia oficial» van Luis Puenzo, uit 1985...) van een minister van het régime van dictator Videla, bezocht onlangs Argentinië om een vergadering van een VN-werkgroep bij te wonen, wat te winkelen en familie te bezoeken.

Naar het Argentijnse weekblad Noticias in haar laatste nummer meldt, heeft ze daarbij meteen (echter met een verzoek om maximale discretie) een megalomane aartsbisschop (Jorge Bergoglio, van Buenos Aires) gematst met een cadeautje van $ 15.000 à 20.000 per maand. Dankzij dit geld kan Bergoglio de 'blijde boodschap' van de door hem gestichte televisiezender Canal 21 via een satellietverbinding over heel Latijns-Amerika verspreiden.

Zijn uitzendingen zullen ongetwijfeld, gezien zijn politieke ideeën ook gericht zijn tegen de huidige Argentijnse presidente Cristina Kirchner en tegen de presidenten Hugo Chávez van Venezuela, Evo Morales van Bolivia en Raúl Castro van Cuba.

Van de zijde van het Hof in 's-Gravenhage wordt het bericht ontkend, terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst "het [wil] ontkennen noch bevestigen, omdat over privébestedingen van leden van het Koninklijk Huis geen mededelingen worden gedaan". (Nieuw Republikeins Genootschap 30 april 2008 [om een of andere vreemde reden werkt deze link niet in Firefox]). Dat wil uiteraard niks zeggen, want ontkennen en 'geen commentaar' zijn standaardreacties in deze kringen.

Nu dringt zich de vraag op wat voor effect dit heeft op de troonopvolging, omdat het nog steeds een traditie is dat de koning(in) lid moet zijn van de Nederlands Hervormde Kerk, en dan komt het wel vreemd over als de paapse aartsvijand gesteund wordt.

Daarnaast vind ik het ook danig schraal dat wanneer hare koninklijke Bea een feestje wil vieren de armlastige gemeente Franeker daarvoor € 300.000 moet uittrekken (Trouw, 30 april 2008), terwijl Máxima tot in lengte van dagen een kapitaal spendeert aan een propagandazender van een club die over de hele wereld al beschikt over zenders voor dezelfde indoctrinerende boodschap.

Géén sprake van martelen...

Op 27 januari verleden jaar hebben Nederlandse militairen drie gevangenen (Taliban?) naakt in de (Afghaanse) winterse koude regen laten staan.

De situatie "heeft niet geleid tot ziekte of tot levensgevaar voor de detainee", schreef het toen nog militaire opperhoofd Dick Berlijn aan de minister van Defensie. De 'directeur Operatiën' had eerder al geschreven dat er "geen sprake [was] geweest van marteling, onoorbare praktijken of misstanden, maar slechts van een onacceptabele situatie die vervolgens in de kiem werd gesmoord." (NRC van vandaag)

Dit is niet de eerste gelegenheid waarbij het christenfundamentalistische Nederlandse régime, dat voortdurend hamert op het belang van 'normen en waarden', verklaart dat er bij martelingen geen sprake is van martelingen. Lees hoe Nederlandse soldaten zich eerder in Irak schuldig aan martelingen, die echter 'ernstige gebeurtenissen' bleken te zijn (zie mijn artikel Nieuwspraak: "martelingen" heten voortaan "ernstige gebeurtenissen" van 16 juni 2007).

Ook Pyn in 't Hooft schreef in dit verband al eerder een stukje over "ernstige zintuigproblemen na onthoofding".

"Liberté, égalité, fraternité" op zijn Frans

Een in Nederland wonende Fransman was met een Nederlandse man getrouwd, zoals conform de Nederlandse wetgeving (en die van nog enkele min of meer ontwikkelde landen) mogelijk is.

Tot zijn verbazing ontdekte hij onlangs dat hij zijn Franse nationaliteit kwijt is, omdat volgens de Franse wetgeving huwelijken tussen personen van gelijk geslacht niet mogelijk is. (nieuwsuitzending van de radiozender
France Bleue, vandaag 11:00)

Dat is dus kennelijk wat in Frankrijk wordt verstaan onder "vrijheid, gelijkheid, broederschap", zoals nochtans nog steeds op de Franse munten vermeld is. Hoe lang duurt het nog voordat de Franse nationaliteit van alle polygame moslims ingetrokken gaat worden (aangezien de Franse wetgeving ook polygamie verbiedt)?... Of heeft dat dan weer met de vrijheid van godsdienst te maken?

Weer een land dat geboycot moet worden!