donderdag 28 mei 2009

Citaat van de dag...

De huidige verwarring op economisch gebied, die een rechtstreeks gevolg is van de verwarring van het wereldkapitalisme tegenover de talloze problemen, die het niet bij machte is op te lossen, geeft alle troeven in handen van een revolutionaire organisatie, die deze taak op zich zou willen nemen.
Geen maatschappelijk probleem is onoplosbaar, indien aan het beginsel dat tot oplossing ervan geroepen is de idee ten grondslag ligt van zelforganisatie, van vrijheid van individu en gemeenschap, van anti-autoritair federalisme. [...]

De kritieke situatie, waarmee ieder land op het ogenblik te kampen heeft, met moeilijkheden waarbij het steeds gaat om zijn of niet-zijn van het gehele bestaande stelsel, eisen onverbiddelijk van de revolutionaire arbeidsbeweging, zowel van het ene land als van het andere, de moed om tot heroïsche oplossingen te komen en het zoeken van de praktische weg om deze oplossingen te realiseren.
(Alexander Schapiro, De politiek der Internationale, gepubliceerd in het Syndicalistisch Jaarboekje 1932)

zaterdag 23 mei 2009

Toch nog referendum over Europese grondwet (Verdrag van Lissabon)?

De Balkenbende heeft in Nederland dan wel besloten om geen nieuw referendum te houden over de Europese grondwet (met het smoesje dat het geen 'grondwet' is maar een 'verdrag') en de PvdA heeft zich door de neoliberale zijwind zonder veel verzet laten meevoeren, weg van de belofte dat er hoe dan ook een referendum moest komen over alles wat maar op een grondwet zou lijken, maar we hebben nog een kans om ons tegen dat verdrag van Lissabon te verzetten. We kunnen namelijk bij de Europese verkiezingen op 4 juni stemmen op een partij die tegen een uitbreiding van de macht van de EU is, die de laatste tijd steeds meer bestaat uit allerlei onzinnige regeltjes. Als er in het Europese parlement maar genoeg tegenstanders van dat verdrag zitten, zal daar alsnog een pittige discussie ontstaan. Bovendien zal een dergelijke verkiezingsuitslag een krachtige steun zijn voor de Ierse bevolking die binnenkort weer een referendum voor haar kiezen krijgt.

Kijk op de site Nederland wil minder Brussel waarom een stem op de SP niet alleen goed is voor een menselijke(re) en sociale(re) maatschappij, maar ook de Brusselse regelzucht kan afremmen. Je moet het natuurlijk zelf weten, maar ik zou je toch dringend willen voorstellen mijn advies op te volgen.

Officier van justitie: god is "niet toetsbaar"

In een ingezonden brief in de Metro van 19.05.2009 reageert een lezer op een reclamebord dat hij langs een snelweg zag staan met het opschrift "Er is waarschijnlijk geen God. Durf zelf te denken en geniet van het leven".

In eerste instantie vroeg hij zich af wie hier geld in wilde steken. Dat vraag ik me ook wel eens af bij de campagnes van de Bond tegen het Vloeken, met haar irritante campagnes: we mogen niet vloeken, omdat we geen napraters moeten zijn. En dus moeten we de alleluya-club maar napraten en in plaats van 'nondedju' voortaan 'koekoeksklok' zeggen...

Even terug naar de briefschrijver, want hij probeert -net als de alleluya-mafia- de logica om te draaien. Hij suggereert namelijk dat het woord 'waarschijnlijk' gebruikt is, omdat de makers "niet kunnen bewijzen dat God niet bestaat". Me dunkt dat hij eerst maar eens moet bewijzen dat die god van hem wél bestaat, want eerlijk gezegd denk ik dat het schrijvelaartje ook niet kan bewijzen dat het vliegende spaghettimonster niet bestaat!
Het woord 'waarschijnlijk' is ongetwijfeld gebruikt, omdat de makers ervan niet de bedoeling hebben gehad de gelovigen al te hard met de waarheid te confronteren.

Gelukkig zijn er mensen, die wél goed kunnen nadenken, zoals blijkt uit de uitspraak in de zaak van de gebedsgenezeres Jomanda, die aanvoerde dat ze niet meer is dan een doorgeefluik van 'de goddelijke wereld'. De officier van justitie accepteerde dit verweer niet en was van mening dat zij "zich niet [kan] beroepen op een bron die niets toetsbaar is". (Trouw, gisteren)

Deze uitspraak betekent in feite niets minder dan dat de officier van justitie niet gelooft in de 'goddelijke openbaring', zoals die door talloze profeten (en uiteindelijk door de schrijvers van het oudste sprookjesboek ter wereld, de bijbel) wordt aangevoerd om boodschappen door te geven van 'de goddelijke wereld'. Al die boodschappen blijken door deze uitspraak dus ook 'niet toetsbaar' en zagen dus alle poten onder de godsdiensten uit en ook -bijvoorbeeld- onder de goddelijke wilsbestemming die ten grondslag lijkt te liggen aan de Nederlandse monarchie...

Het is te hopen dat de advocaat van Jomanda in beroep gaat en dat uiteindelijk door de Hoge Raad bevestigd wordt dat boodschappen van goden 'niet toetsbaar' zijn. En daarna kan dan eindelijk Nederland omgevormd worden tot de seculiere staat, die het eigenlijk formeel zou moeten zijn.

dinsdag 19 mei 2009

Het wordt tijd dat «La Pirenaica» terugkomt...

Na de zoveelste onwettigverklaring in Spanje van een linkse politieke partij (deze keer was Iniciativa Internacionalista het slachtoffer - zie hierover mijn artikel Franco is dan misschien wel dood, maar zijn mentaliteit waart nog steeds rond... van eergisteren), kan de stem van Radio España Independiente, estación pirenaica (Radio Onafhankelijk Spanje, Pyrenees station, een anti-Franco-station dat uitzond vanuit diverse landen, in Spanje beter bekend als «La Pirenaica»), die van 1941 tot en met 14 juli 1977, zonder hinder van de censuur van het Franco-régime, Spanje informeerde over wat er binnen en buiten Spanje gebeurde, niet meer gemist worden. In haar afscheidsuitzending had de zender aangegeven dat hij niet meer nodig was, omdat Spanje weer een democratische regering had.

Het lijkt wel alsof er zó veel angst heerst, dat ik nog geen enkel protest heb gehoord van parlementsleden, wier partijen wél door de trechter van de Ley de Partidos [de Wet inzake de (Politieke) Partijen] uit 2002, gedoopt met het wijwater van de postfascistische Partido Popular en de radiozender van de Spaanse bisschoppenconferentie, COPE, maar ook met de goedkeuring van de sociaaldemocratische partij PSOE en de overgrote meerderheid van de overige partijen (er waren maar 16 tegenstemmen en geen enkele onthouding!).

Het zal toch niet zo zijn dat door de bijna ononderbroken herhaling van de magische woorden "de terroristische bende' inplaats van ETA uitkomt wat Hitler in Mein Kampf schreef over het gegeven dat een leugen als hij maar vaak genoeg herhaald wordt in waarheid verandert. In dit geval tot het punt dat het idee van een grote(re) mate van autonomie of van onafhankelijkheid van een deel van de huidige Spaanse staat, al wordt beschouwd als een synoniem voor het gebruik van bommen, zoals enkele dagen geleden gesuggereerd werd door de Spaanse minister van binnenlandse zaken Alferdo Pérez Rubalcaba (TV3, 16 mei).

Ik ben geen voorstander van welke vorm van geweld dan ook, maar wanneer het een volk of een representatief gedeelte daarvan onmogelijk wordt gemaakt vrijelijk gebruik te maken van zijn burgerrechten, breekt op een bepaald punt het moment aan waarop er geen andere mogelijkheid overblijft dan het gebruik van geweld. Het zou me, eerlijk gezegd, zelfs niet eens verbazen wanneer de gevestigde orde zich in de handen wrijft bij elke aanslag van ETA, hoe klein dan ook, omdat deze haar elke keer weer de gelegenheid bieden om te herhalen dat ze het toch wel gezegd hadden, dat ETA niets anders is dan een terroristische bende.

Nee, beste mensen, dit zijn wanhoopsdaden van een deel van de bevolking, dat de mogelijkheid ontnomen is om zijn mening en wil langs democratische weg uit te drukken.

Dat de Partido Popular elk onafhankelijksstreven wil uitroeien is niet vreemd: deze erfgenamen van de ideologie van dictator Franco lijkt nog steeds niet te hebben begrepen (en zal daar waarschijnlijk nooit toe in staat zijn) dat het Spaanse Imperium in 1898 ophield te bestaan. Maar hoe is het mogelijk dat de sociaaldemocraten, de communisten en talloze andere groepen die zwaar geleden hebben tijdens de dictatuur, zich nu aan de kant van de centralistische Partido Popular scharen - of daar althans niet tegen protesteren?

maandag 18 mei 2009

Grote bek van Hillary Clinton om eigen verantwoordelijkheden te overschreeuwen?

Nadat eerder deze maand een onbeschofte Verenigdestater (de Mormoonse alleluya-fanaat John Yettaw) op slinkse wijze was binnengedrongen in de woning van de Burmaanse Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, zal zij voor de rechter geleid worden. Zij bevond zich namelijk (nadat haar partij in 1990 bij verkiezingen een grote overwinning had behaald) in haar woning onder huisarrest en mocht zonder toestemming van de overheid niemand ontvangen. Het feit dat zij de indringer niet had uitgenodigd, was niet voldoende om haar vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor het ongewenste bezoek.

Intussen heeft o.a. Hillary Clinton, de Verenigdestaatse minister van buitenlandse zaken, haar onmiddellijke vrijlating geëist. (BBC News, 15 mei).

Het klinkt natuurlijk geweldig om dit soort eisen te stellen, maar misschien zou het Clinton wel passen haar eisen een beetje te dempen en eerst eens werk te maken van alle mensen die in de Verenigde Staten (en daarbuiten) in allerlei al dan niet geheime gevangenissen opgesloten zitten en daar al jaren aan martelingen en vernederingen onderworpen zijn, in veel gevallen zonder dat ze zelfs in staat van beschuldiging gesteld zijn.
Of zou het de bedoeling zijn dat we door haar geëis over het hoofd zien dat Obama zijn belofte om het concentratiekamp in Guantánamo te sluiten niet gehouden heeft?

zondag 17 mei 2009

Hoe moet het toch verder met Wouter Bos?

Tot op heden is Wouter Bos nog zonder al te veel kleerscheuren uit al zijn gedraaikont gekomen - wat overigens minder zegt over zijn kwaliteiten dan over het gemak waarmee zijn partijgenoten en de Nederlandse kiezers alles zomaar slikken.

Onlangs gaf hij te kennen (in verband met de populariteit van Geert Wilders in diverse peilingen) dat hij er niet over peinst om met Geert Wilders' PVV te gaan regeren. Dat is volgens hem "volstrekt ondenkbaar", omdat het Nederland van Wilders "vervelend, koud en kil" zou zijn (Elsevier, 11 mei 2009).

Het is natuurlijk de vraag of Wilders wél met de PvdA zou willen regeren, maar als de de woorden van Bos hoort, krijg je in ieder geval de indruk dat er nooit een coalitie zou komen met beide partijen.

Mensen die echter de afgelopen jaren het nieuws een beetje bijgehouden hebben, zullen zich zijn opmerkingen in RTL Nieuws van begin maart 2006 nog wel herinneren dat hij geen zitting wou nemen in een kabinet onder leiding van Balkenende (zie Trouw van 1 maart 2006, of de Leeuwarder Courant van 2 maart 2006).

Het zal dus nog spannend worden na de volgende verkiezingen, maar wat daar ook uit komt, de kans is klein dat er voor de gewone mensen iets wezenlijks verandert - tenzij er toch nog een coalitie van écht linkse partijen op zou duiken, maar ik weet niet of de NAVO dat wel zal pikken...

Franco is dan misschien wel dood, maar zijn mentaliteit waart nog steeds rond...

Het was eigenlijk mijn bedoeling een uitgebreid artikel te schrijven over de zoveelste onwettigverklaring van een linkse politieke partij (volgens de rechtse krant NorteCastilla van de 14e van deze maand de tiende partij), Iniciativa Internacionalista, en daarvoor te beginnen met de Spaanse grondwet,
  • die nadrukkelijk melding maakt van "de politieke partijen [die] uitdrukking geven aan het politieke pluralisme, en die samen de wil van het volk vorm geven en die uitdragen en die een basisinstrument vormen voor de politieke deelname." (artikel 6);
  • die aangeeft dat het "de taak is van de overheid om te zorgen voor de voorwaarden om de vrijheid en de gelijkheid van het individu en de groepen waarin dit zich bundelt, reëel en doeltreffend te maken; om de hinderpalen uit de weg te ruimen die het onmogelijk of moeilijk maken om dit ten volle te realiseren, en om de deelname van alle burgers aan het politieke, economische, culturele en maatschappelijke leven mogelijk te maken." (artikel 9,2);
  • die stelt dat "de normen met betrekking tot door de grondwet erkende basisrechten en vrijheden worden geïnterpreteerd conform de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de door Spanje geratificeerde internationale verdragen en overeenkomsten over dezelfde materie." (artikel 10,2);
  • die "het recht tot vereniging erkent", daaraan toevoegend dat "de verenigingen die doeleinden nastreven of middelen gebruiken die als misdadig worden beschouwd onwettig zijn" en dat "de verenigingen slechts kunnen worden ontbonden of hun activiteiten worden opgeschort op grond van een gemotiveerde rechterlijke beschikking." (artikel 22); en
  • blijkens welke "de burgers het recht hebben om deel te nemen aan openbare aangelegenheid, hetzij rechtstreeks hetzij door vertegenwoordigers, die vrij gekozen zijn in periodieke verkiezingen volgens het algemeen kiesrecht." (artikel 23).
De verklaring van Alfredo Pérez Rubalcaba, de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken (o.a. te zien in een uitzending van gisteren van TV3) heeft het overbodig gemaakt om een lange opsomming te geven van alle kwaadsprekerij, insinuaties, veronderstellingen en indirecte beschuldigingen die nodig geweest zijn om te komen tot een meerderheid om de partij buiten de wet te stellen: "Ze moeten een keuze maken: stemmen of bommen. En zolang als ze deze keuze niet maken door voor democratie te kiezen, zal de democratie logischerwijs zijn best doen om er voor te zorgen dat degenen die de bommen ondersteunen niet in de overheidsinstellingen terechtkomen."

Op dit niveau is redeneren onmogelijk. Hoe kan men spreken over democratie, wanneer juist het recht op een vrij uit te brengen stem, op openbare deelname aan de openbare aangelegenheden, om zich te verenigen verhinderd wordt? Waar is men bang voor? Niet voor de genoemde bommen, want om zich daartegen te beschermen bestaat het strafwetboek. Voor het terrorisme van ETA? Misschien zou het een goed idee zijn om uiteindelijk de Basken (en alle andere burgers van de Spaanse staat) de kans te bieden zich vrij uit te spreken, zonder dat elke keer opnieuw politieke partijen verboden worden op grond van een of andere veronderstelde band met ETA. Of zijn ze misschien bang dat een meerderheid van de Baskische bevolking daadwerkelijk kiest voor de onafhankelijkheid?

Volgens mij moet het om het laatste gaan, want ook van andere partijen kan gesuggereerd worden dat ze banden met ETA hebben, of met de een of andere verboden politieke partij. Toch lijkt men er niet bang voor te zijn dat Catalaanse, Gallicische of bijv. Asturiaanse nationalistische partijen een volledige afhankelijkheid nastreven. Daarom worden die wel toegelaten, want zo kan de fictie van een representatieve democratie gehandhaafd worden, ofschoon deze in werkelijkheid slechts bestaat totdat de belangen van de gevestigde orde in gevaar komen.

In deze context is het typisch dat de Asturiaanse partij UNA (Unidá Nacionalista Asturiana [Asturiaanse Nationalistische Eenheid]) niet buiten de wet gesteld is, ofschoon gebleken was "het feit dat er een bepaald aantal handtekeningen onder de aanmelding stond van mensen die gemeenteraadslid waren van AVN, maar" in dit geval leverde dit kennelijk "niet voldoende gegevens" op. (La Voz de Asturias van 15 mei). Volgens Gara van de 14e ging het om 24 van de 50 handtekeningen. ANV (Acción Nacionalista Vasca [Baskische Nationalistische Actie] - Eusko Abertzale Ekintza)
, werd op 16 september verleden jaar buiten de wet gesteld.

Het gaat hier echter niet om een probleem dat alleen in Spanje bestaat dat de gevestigde orde er voor zorgt dat haar plannen niet gedwarsboomd worden:
  • In Nederland werden ambtenaren ontslagen vanwege het simpele feit dat ze lid waren van de CPN, (de niet meer bestaande Communistische Partij Nederland), die na de Tweede Wereldoorlog redelijk populair was, omdat zij de kern vormde van het verzet tegen de nazi-bezetting.
  • In de Verenigde Staten laten een aanzienlijk deel van de pers (Fox News bijv.) en de Republikeinse Partij geen kans onbenut om alles wat ook maar iets minder conservatief is, te kwalificeren als 'liberaal', 'communistisch' of 'socialistisch', welke termen in het Verenigdestaatse taalgebruik nagenoeg synoniem zijn. Er worden zelfs kapitalen uitgetrokken om een president af te laten zetten vanwege een avontuurtje met een stagiaire.
  • In de USSR werden degenen die kritiek hadden op het stalinisme simpelweg opgesloten in psychiatrische klinieken of in Gulags, ofschoon de Sovjet-grondwet wel degelijk allerlei burgerrechten 'waarborgde'.
  • Toen in de Palestijnse gebieden in 2006 Hamas de verkiezingen won met een overgrote meerderheid, wenste Israel deze uitslag niet te erkennen (ongetwijfeld omdat het makkelijker was om de partij Fatah om te kopen), en samen met de Verenigde Staten en de Europese Unie werd daarom de door Hamas gecontroleerde Gaza-strook van de buitenwereld afgesloten.
Het vreemde is dat de rechtse pers van Vocento/ABC alles vergeten lijkt te hebben wat meer dan ± 40 jaar geleden (onder de dictatuur van Franco) gebeurd is. ABC wijdde op 15 mei (in het kader van haar lastercampagne tegen Iniciativa Internacionaliste een artikel aan het leven van de lijsttrekker, de belangrijke dramaturg Alfonso Sastre, waarin alles vermeld was wat hij in de laatste 40 jaar maar 'verkeerd' had gedaan, maar daarbij werd geen melding gemaakt van zijn belangrijke anti-Franco werken, zoals Tierra roja (1954) of Guillermo Tell tiene los ojos tristes (1955). Vermelding daarvan zou waarschijnlijk te verwarrend zijn geweest voor het beperkte denkvermogen van de rechtse lezers.

Rajoy, de lijsttrekker van de post-fascistische Partido Popular liet weten dat de beslissing om Iniciativa Internacionalista buiten de wet te stellen "erg belangrijk is en bijna van doorslaggevende betekenis in de strijd tegen het terrorisme". Bij een interview met de radiozender COPE [eigendom van de Spaanse bisschoppenconferentie] verklaarde hij ook dat in het beleid tegen het terrorisme nu bereikt was dat "de terroristen of hun vertegenwoordigers" geen deel konden uitmaken van de overheid. (Nortecastilla, 16 mei). Het is overigens niet vreemd dat hij juist de zender van de Spaanse bisschoppen had uitverkozen om zijn blijdschap te uiten, want de katholieke kerk (en dat impliceert niet noodzakelijkerwijs al haar leden of haar functionarissen) en extreem rechts hebben elkaar altijd wederzijds gesteund, zoals gebleken is onder de dictaturen van Hitler, Franco, Salazar, Pinochet, Videla en tal van anderen, en zelfs nog op dit moment in het beleid van de Partido Popular.

Het is duidelijk dat Rajoy (en mét hem allen -te velen- die op dezelfde manier denken) niet geschikt is om te regeren. Hij is zoals zovelen anderen die (zoals George W. Bush of het Israelische régime) het terrorisme zien (of doen alsof ze dat zien) als een spontaan gegeven, dat uit het niets opkomt. In plaats van de oorzaak van het geweld te beëindigen (de illegale bezetting van Irak en Afghanistan, de oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen, de onderdrukking van de democratische rechten van de Basken) beperken ze zich tot het opvoeren van de onderdrukking.
En dat terwijl de oplossing voor Spanje zo eenvoudig is: handelen in overeenstemming met de grondwet en elke politieke vereniging toelaten zodat de burgers zich vrijelijk kunnen uitspreken. Mocht een of andere politicus (of een partij) oproepen tot of deelnemen aan misdrijven, dan kan heel eenvoudig het strafrecht worden toegepast. Als deze democratische wilsuitdrukking zou leiden tot de onafhankelijkheid van een deel van Spanje, dan is het maar zo. In 1898 is Spanje meer kwijtgeraakt (toen werden Cuba, Puerto Rico en de Filippijnen door de Verenigde Staten gewapenderhand afgenomen) en toch is daardoor de Spaanse staat niet opgehouden te bestaan.

Om nog even terug te komen op de katholieke kerk: zonet kwam de vraag bij me op waarom tot op heden artikel 22, 5 van de Spaanse grondwet ("Geheime verenigen en verenigingen met een paramilitair karakter zijn verboden") nog niet is toegepast op de Opus Dei. Ik ben nu toch benieuwd of Zapatero en het Spaanse Openbaar Ministerie het wagen deze geheime organisatie met dezelfde energie te vervolgen, die tot op heden gereserveerd is voor authentiek linkse partijen (waarvan ik nadrukkelijk het pseudo-linksisme van de PSOE en haar autonome zusterpartijen uitsluit).

zaterdag 9 mei 2009

Wat is het verschil tussen de ene dode en de andere?

Die vraag heb ik in het verleden ook al diverse malen gesteld in verband met de logica waardoor de Nederlandse en de Verenigdestaatse massamedia (in slaafse imitatie van het Israelische régime) altijd veel geschokter reageren op het aantal doden aan Israelische zijde in het bezette Palestina dan dat aan Palestijnse zijde, terwijl bijvoorbeeld bij de Israelische aanvallen op de Gaza-strook meer dan 100 maal zoveel Palestijnse doden gevallen zijn dan Israëlische doden. En die Israeli's waren dan ook nog eens soldaten, die in de Gaza-strook simpelweg niets te zoeken hadden.

Verleden week reed in Apeldoorn iemand met vage bedoelingen (hij zou een actie tegen het 'koningshuis' beoogd hebben, maar je moet wel behoorlijk simpel zijn om te denken dat je met een kleine personenauto iets kunt doen tegen een stevige autobus) een flink aantal mensen aan, waarvan er inmiddels al acht overleden zijn (als ik het goed gehoord heb).

Tragisch, uiteraad, want elk mens, die niet door een natuurlijke oorzaak sterft, is er een te veel. Inmiddels zijn de hele week al herdenkingsbijeenkomsten gehouden in Nederland. Zojuist hoorde ik in een radio-uitzending van het ANP-nieuws dat er een herdenkingsbijenkomst gehouden was voor kinderen en dat er later op de dag nog een herdenkingsbijeenkomst zou zijn voor oudere kinderen (zie in deze context ook Trouw van vandaag).

Verleden maand (op 22 april) publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht over een "Grote daling verkeersdoden in 2008". Volgens dat bericht zouden er verleden jaar in Nederland nog maar 750 verkeersdoden gevallen zijn (in 2007 was dat aantal nog 791).

Wordt het niet eens tijd om voor dat veel grotere aantal verkeersdoden (die óók in heel veel gevallen te wijten zijn aan onverantwoord (verkeers)gedrag) herdenkingsbijeenkomsten te organiseren, en dan niet alleen voor de directe familie? Of is dat pas nodig als er iemand van de familie Von Amsberg in de buurt was toen die slachtoffers met geweld gedood werden?

En misschien wordt het ook wel eens tijd om nu eindelijk eens serieus werk te gaan maken van de verkeersveiligheid. Wel een hoop geld voor de bestrijding van gesuggereerd terrorisme, maar het verkeersterrorisme, dat ons al tientallen jaren teistert wordt bestreden met af en toe eens een alcoholcontrole en een APK.

Waarom moeten auto's sneller kunnen rijden dan de maximumsnelheid? Waarom mogen kolossale vrachtwagens nog steeds door woonwijken rijden, vaak met veel te hoge snelheid? Waarom worden auto's niet verplicht voorzien van apparaten die bij het binnenrijden van een bebouwde kom of een woonerf automatisch de snelheid beperken en die bij bepaalde (alcohol- of drugsgerelateerde) verschijnselen van de bestuurder de motor uitschakelen? Ik noem zomaar wat mogelijkheden...

donderdag 7 mei 2009

"Objectieve informatie" in het NOS-journaal

Meestal wordt simpelweg ontkend dat het nieuws op de Nederlandse TV gemanipuleerd wordt (en niet alleen door de selectie van welke berichten wél en welke niet vermeld worden), maar deze keer heeft de hoofdredactie van het NOS-journaal het zelfs toegegeven. Het was ook moeilijk om de manipulatie te loochenen, want via YouTube is te zien hoe het er in werkelijkheid aan toe ging.

Afgelopen maandag was hare koninklijke Bea aanwezig bij een plechtigheid in Amsterdam ter gelegenheid van Dodenherdenking. Toen burgemeester Cohen aangaf dat hij extra blij was met haar aanwezigheid, na wat er enkele dagen eerder in Apeldoorn was gebeurd, begon het publiek na enkele seconden te klappen. Die tussentijd had het NOS-journaal weggeknipt. Bovendien duurde het applaus in het Journaal een aantal seconden langer dan het in werkelijkheid duurde: 17 seconden in plaats van de werkelijke 10 seconden. (Elsevier, gisteren)

Deze manipulatie was "zeker niet bedoeld om de koningin te steunen" volgens adjunct-hoofdredacteur Gelauff, maar het applaus was om technische redenen verlengd. (NRC, vandaag)

Om diezelfde redenen waren zeker zeven seconden weggeknipt tussen het moment waarop Cohen over Beatrix gesproken had en het 'spontaan' uitbarsten van het applaus van het publiek. Wie op de originele opname van YouTube kijkt/luistert (je kunt rustig de eerste zes minuten overslaan), hoort duidelijk dat er één enthousiasteling (?) begon te klappen en dat pas daarna de massa aarzelend volgde. Dat aarzelende begin is bij het
NOS-Journaal ook helemaal weggelaten.

Persoonlijk ga ik ervan uit dat het gezagsgetrouwe
NOS-journaal probeert de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel zich door het NOS-journaal oriënteert op de samenleving, vooral niet te laten begrijpen dat het hard tijd wordt dat de leden van de familie Von Amsberg ook eens gewoon werk gaan zoeken. Het heeft al lang genoeg geduurd dat men ons probeert wijs te maken dat zij "bij de gratie gods" de baas over ons mogen spelen...

dinsdag 5 mei 2009

Hoe schijnheilig mag een ambassade zijn?

De Verenigdestaatse president Barack Obama heeft Nederland ingedeeld bij de belastingparadijzen en overweegt maatregelen in het kader van zijn acties ter bestrijding van de belastingontduiking (*). De Nederlandse ambassade is 'bijzonder verbaasd' dat Nederland met een tarief van 25,5% als belastingparadijs beschouwd wordt. (NRC, vandaag)

Als dienst aan de waarheid zal ik de ambassade een beetje inlichten over wat er de laatste jaren door de een of andere Balkenbende is uitgespookt.

De Volkskrant meldde op 24 october 2006 dat er eerder dat jaar in Nederland onrust ontstaan was, nadat de vennootschapsbelasting [van 29,6%] was verlaagd tot 25,5%. Men was bang voor extra Japanse heffingen op bedrijven die winst maakten in belastingparadijzen. Het percentage dat daarvoor in Japan gehanteerd wordt bedraagt echter 25% en dus zit, volgens Joop Wijn, de toenmalige minister van economische zaken, "met dat halve procent verschil [...] Nederland in Japan wel goed".

Jan-Kees de Jager (CDA-staatssecretaris van financiën) was van plan de vennootschapsbelasting nog verder te verlagen, maar zijn partijgenoot De Nerée wees hem erop dat dat wel eens tot internationale problemen zou kunnen leiden, omdat Japan 'landen met een vennootschapsbelasting onder de 25,5% als belastingparadijs' beschouwt. Als dat het geval is kan aan Japanse dochterbedrijven in die landen een strafheffing opgelegd worden. (Elsevier, 27 maart 2007).

Obama is dus zeker de eerste niet die Nederland helemaal (of bijna) tot de belastingparadijzen rekent. Een zekere bescheidenheid (en een waarschuwing aan het Nederlandse régime) zou de ambassade gesierd hebben

(*) ik snap trouwens werkelijk niet waarom dit overduidelijke woord moet worden vervangen door de eufemistische term "belastingontwijking"; "ontlasting" noem je toch ook niet "darmontwijking"?

maandag 4 mei 2009

Dodenherdenking... Mooi! Maar, waarom eigenlijk?

Het is natuurlijk hartstikke goed om te denken aan al die mensen die in de loop der tijden door en tijdens oorlogen vermoord zijn, al vind ik één keer per jaar (op 4 mei) toch wel een beetje erg mager.

Al dat geherdenk heeft echter maar weinig zin, wanneer er nog steeds oorlogen gevoerd blijven worden, sommige met directe steun van het Nederlandse leger (zoals in Afghanistan), andere met indirecte ("politieke") steun (zoals in Irak), of in het kader van NAVO-oorlogshandelingen (denk maar aan de oorlog in het voormalige Joegoslavië, Srebrenica), of zelfs door het leveren of doorvoeren van wapens (zoals naar Israel), in plaats van de gepleegde oorlogsmisdaden te veroordelen.

Ik heb nog niet gehoord wat haar koninklijke Bea zodadelijk voor fraaie woorden te berde zal brengen, maar de enige juiste belofte zal er ongetwijfeld niet bij zijn. En toch zou het zo gemakkelijk zijn om te zeggen, dat de Nederlandse overheid heeft besloten om met onmiddellijke ingang de Nederlandse deelname aan welke oorlogen dan ook te beëindigen en nooit meer (tenzij eventueel defensief) aan oorlogen deel te nemen.

vrijdag 1 mei 2009

En dan nu Iran uithongeren?

De Verenigdestaatse minister van oorlog, Robert Gates (door Obama naadloos overgenomen van zijn voorganger, George W. Bush) heeft verklaard dat het geen goede optie is om Iran met militair geweld te dwingen zijn kernprogramma te beëindigen. Volgens hem zijn sancties zinniger. (Jerusalem Post, gisteren).

Om te beginnen is het natuurlijk absurd, dat het enige land dat ooit kernwapens tegen een ander land gebruikt heeft (op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945, terwijl Japan op dat moment in feite de oorlog al verloren had) een ander land meent te mogen verbieden kernenergie te ontwikkelen, omdat dat land daardoor de mogelijkheid zou hebben om kernwapens te produceren.

Maar afgezien daarvan, schijnt het oorlogsminister Gates geen bal te interesseren dat door een dergelijke boycot het weer (net zoals in de jaren 1990 tegen Irak) de gewone bevolking zal treffen en daardoor duizenden doden zal veroorzaken.

Wat mij betreft wordt het hoog tijd dat de hele wereld de Verenigde Staten economische sancties oplegt. Dat is natuurlijk wel vervelend voor de gewone Verenigdestaatse bevolking, maar die heeft het ook al jaren behoorlijk slecht en volgens de wetgeving van de VS heeft die bevolking in ieder geval theoretisch de mogelijk voor een andere regering te kiezen, waardoor ze het zelf in de hand heeft om de sancties te laten eindigen door een menselijke regering te kiezen.

Iedereen kan daar zelf al mee beginnen door Verenigdestaatse producten en bedrijven te boycotten (McDonald's, Chrysler, Pepsi Cola, Disney-parken, om er maar een paar te noemen) en door niet naar de Verenigde Staten op vacantie te gaan.

De VS, grootste exporteur van terrorisme

Het Verenigdestaatse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in zijn nieuwe terrorismerapport een overzicht gegeven van de meest terroristische staten ter wereld (in de visie van Washington, wel te verstaan): Iran, Cuba, Syrië en Soedan. (NRC, vandaag)

Mottaki Manouchehr, de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken, momenteel op bezoek in Cuba voor een bijeenkomst van de Organisatie van Niet-gebonden Landen, reageerde gisteren op een persconferentie als volgt: "De Verenigde Staten, na alles wat ze gedaan hebben in de gevangenis in Guantánamo en ter ondersteuning van Israel op het gebied van racisme en bezetting, heeft geen recht van spreken om andere landen te beschuldigen [van het steunen van terrorisme]." (PressTV, vandaag)

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, sprak zich in gelijke termen uit: "Wij kennen de regering van de Verenigde Staten geen enkel recht toe om lijsten te maken, waarover dan ook. Het grondgebied van Cuba is nooit gebruikt om terreurdaden te organiseren, te financieren of uit te voeren [...] het Ministerie van Buitenlandse Zaken [van de VS] dat deze informatie verstrekt, kan niet hetzelfde zeggen." (Prensa Latina, gisteren)

Het behoeft geen betoog dat de lijst van het Verenigdestaatse régime broddelwerk is. Immers het land dat - direct of indirect - verantwoordelijk is voor elk enigszins grootschalig geweld ter wereld, zijn de VS - hetzij rechtstreeks georganiseerd door Washington (zoals in Irak en Afghanistan), met steun van het régime (zoals de onderdrukking en eliminatie van de Palestijnse bevolking, pogingen tot staatsgreep in bijv. Venezuela, de provocatie van Rusland door de NAVO) of door met name de Verenigdestaatse wapenindustrie (op talloze plaatsen in Afrika), om dan nog maar niet te spreken van de dreigementen richting Noord-Korea en Iran...

Verschil moet er zijn, nietwaar?

Balkenende heeft, na het, voorlopig als 'aanslag' beschouwde bloedbad gisterenmiddag in Apeldoorn, gesproken met de 'koninklijke familie'. Op de TV vertelt hij dat de koningin en haar familie "zeer ontdaan" zijn. (NRC, gisteren).

Voorlopig heb ik nog nergens iets gelezen over een bezoek van Balkenende aan de échte slachtoffers van het bloedbad. Was dat niet belangrijk genoeg, of vond het NRC het niet belangrijk genoeg om te melden?...