zaterdag 31 oktober 2009

Is er werkelijk een accoord in Honduras?

Dat wordt dan wel gesuggereerd in de Nederlandse en de internationale pers (bijv. in NRC/Handelsblad, La Vanguardia, Le Monde en de New York Times van gisteren), maar wat mij betreft kan er in de huidige omstandigheden geen sprake zijn van een accoord (tenzij daarmee natuurlijk een accoord tussen de VS en de staatsgreepplegers bedoeld wordt).

Gisteren publiceerde Cubadebate, onder de titel Honduras: una victoria del pueblo; la lucha debe ser más intensa que nunca, [Honduras: een overwinning van het volk; de strijd moet nog intensiever worden dan hij ooit geweest is] de volgende, grondige, analyse van de situatie van de hand van de Hondurese socioloog Ricardo Salgado, die ik hieronder reproduceer:

Honduras: een overwinning van het volk; de strijd moet nog intensiever worden dan hij ooit geweest is

Zij die beweerden dat de president begin november zijn werk zal hervatten om zo – aan handen en voeten gebonden - de verkiezingen te wettigen, slaagden er weken geleden al in het eind te beschrijven, waarvan wij nu getuige zijn. Maar laat het duidelijk zijn dat dit niet het einde van de staatsgreep is; deze blijft van kracht, en de opzet ervan blijft op de eerste plaats staan; de omstandigheden die ertoe leidden blijven nog net zo geldig als op 28 juni.

Het politieke accoord, dat tot stand is gekomen onder de druk van de Verenigdestaatse diplomatie, houdt zich niet bezig met kritische onderwerpen, maar probeert veeleer diepgaande zaken te omzeilen en maakt maar al te duidelijk welke belangen de oligarchie heeft. President Zelaya zette zijn handtekening onder het besluit om hem weer in zijn macht te herstellen, wat geïnterpreteerd kan worden als een overwinning op de staatsgreep en de staatsgreepplegers.

De details blijven echter lastig: er moet nog steeds een tijdschema opgesteld worden van de acties die Zelaya terug moeten brengen naar de ambtswoning van de president. Technisch gezien kan, ondanks het accoord, de grondwettelijke president nog verscheidene dagen gevangen gehouden blijven in de Braziliaanse ambassade, want het is het Nationaal Congres dat moet beslissen over het lot van het land.

Dit is hetzelfde Congres dat het misdrijf pleegde van de vervalste handtekening van de president, en dat besloot tot zijn afzetting. Het is nogal een accoord waarin de dief beslist over het recht dat aan zijn slachtoffer gedaan zal worden. Het Hooggerechtshof, dat besliste tot de arrestatie en deportatie van Manuel Zelaya Rosales, zal een juridische mening moeten geven om het Congres te oriënteren. Een mooie oplossing!

Er moeten verschillende commissies ingesteld worden: een begeleidende commissie, een waarheidscommissie, en wie weet wat al niet meer. In het kader van deze warboel verkrijgt de oligarchie de erkentenis van de frauduleuze verkiezen; nu mag Zelaya zich inspannen om de deuren van de internationale hulp aan de mishandelde Hondurese economie weer te laten openen.

Uiteindelijk zijn er geen waarborgen voor wat er gaat gebeuren, of hoe, of wanneer. Net zoals in de loop van al deze tragische maanden, zal de onzekerheid het toneel overheersen. We blijven afhankelijk van de zwendelarijen van de moordenaars die decreten bedenken, die ze zelfs niet eens respecteren.

Gisteren werd het verzet, in scherp contrast met de onderhandelingen, gewelddadig onderdrukt. Ofschoon de demonstranten beschikten over de vereiste vergunningen, besloten de politie en het leger de volksbeweging een nieuwe dosis traangas, slagen en kogels te geven als om hen eraan te herinneren dat de accoorden de onderdrukking niet beëindigen; ze maken geen einde aan de paramilitaire groepen; ze maken geen einde aan de selectieve moorden; ze maken geen eind aan de schendingen van de mensenrechten.

Het zou erg naïef zijn om te denken dat we iets hebben kunnen oplossen. Het leger behoudt een erg autonome positie ten opzichte van de politici en ze gehoorzamen aan hun bazen, de ondernemers, die ervan overtuigd blijven dat hun belangen behouden kunnen blijven door het volk af te slaan. Ook blijven de door Micheletti getekende repressieve decreten van kracht. De structuur van de schendingen van de mensenrechten blijft intact en goed geolied en zal nog steeds vooral ingezet worden tegen het Hondurese volk.

Het lijkt wel alsof bij de onderhandelingen, althans tot op het moment dat ik deze woorden schrijf, vergeten is dat het de facto régime een enorme gevangenis gecreëerd heeft. Het is de moeite waard zich af te vragen wat er nu gaat gebeuren met president Zelaya; zal hij dezelfde Erewacht krijgen? Wat zal zijn relatie zijn met de strijdkrachten? En zijn relatie met het Congres van Micheletti?

Anderzijds moet de zaak van de door de militairen met de medeplichtigheid van het de facto régime en de misdadige oligarchie gepleegde misdaden tegen de mensheid nog worden afgehandeld. Gelukkig voor het Hondurese volk zijn de staatsgreepplegers, uit hoogmoed of door lompheid, het thema van de amnestie vergeten, die Óscar Arias hun in zijn oorspronkelijke plan geschonken cadeau had gedaan

Nu komen er zeer belangrijke kwesties aan voor de Hondurese volksbeweging. De staatsgreep werd bespoedigd door de terechte eisen van het Hondurese volk, en hieraan is door de overheersende klassen nog niet voldaan. Ze hebben misschien alleen wat tijd gewonnen om het veranderingsproces in Honduras te vertragen.

Wat zal er gebeuren met het verkiezingsproces? Er is sprake van een fraude, die ook niet in de onderhandelingen is inbegrepen. Toch zal er nu veel druk worden uitgeoefend om ervoor te zorgen dat de progressieve kandidaten aan dit proces deelnemen. Dit gevoelige thema vereist een zeer zorgvuldige analyse. Toch kan de deelname aan dit verkiezingsproces, onafhankelijk van het resultaat, ervoor zorgen dat de protesten van het volk blijven doorgaan.

Op dit moment hebben we een visie nodig voor de langere termijn; we moeten zeer goed onze acties kiezen, zonder afstand te nemen van onze principes of van onze eisen. De politieke situatie confronteert ons met nieuwe uitdagingen, en nu is de EENHEID een kritische zaak; niet met electorale doeleinden; de conjunctuur verplicht ons het volk te antwoorden; een antwoord dat impliceert dat onze mensen hun politieke ruimte krijgen.

Het is de moeite waard eraan te herinneren dat er veel argumenten gegeven zijn door al onze vrienden die hun mening gaven. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat de acties van het verzet de duistere machten van rechts gedwongen hebben om te onderhandelen over hun positie. Zonder de volksbeweging zou deze conclusie niet mogelijk zijn geweest

De hoofdrol die het volk van ons land gespeeld heeft, is het centrale element geweest dat geleid heeft tot een in de geschiedenis van Latijns-Amerika ongebruikelijk verschijnsel: een afgezette president wordt teruggeplaatst op zijn post. Laten we hopen dat president Zelaya nooit vergeet dat het de acties van het volk geweest zijn, die zijn terugkeer veroverd hebben; dat hij niet zijn morele verplichtingen vergeet voor de reconstructie van Honduras.

Dit is een overwinning van het volk, maar het is ook een triomf op de weg met veel leed en wanhoop die we moeten gaan op zoek naar een nieuw land, waarin we allemaal in vrede kunnen leven. De oligarchie en de VS hebben bewezen dat ze ons niets cadeau zullen geven. Als we onze vrijheid willen veroveren, zullen we daarvoor moeten vechten.

Op deze manier blijven de leuzen nog steeds van kracht. Vandaag vieren we feest, maar we blijven alert. De strijd is vandaag misschien nog wel intensiever dan ooit tevoren. Vandaag zullen er opnieuw vele verraders uit de schaduw opduiken; vandaag moeten we nog krachtiger denken aan onze martelaars, aan degenen aan wie wij de verovering van een droom te danken hebben: de onafhankelijkheid van Honduras.

Laten we het niet vergeten: de strijd begint hier. Laten we niet de vergissing maken de huidige situatie te verwarren met ons streven.

De moordenaars mogen niet vergeten of vergeven worden.

Vertaling: Dwarslezer

donderdag 29 oktober 2009

Wat als we het nu eens andersom deden?

Gisteren is in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de ontelbaarste keer weer eens de door de Verenigde Staten opgelegde economische blokkade tegen Cuba veroordeeld, met een nóg meer overweldigende meerderheid van stemmen: van de 192 vertegenwoordigde landen stemden er 187 tégen de blokkade. Vóór de blokkade stemden de Verenigde Staten (ondanks de Nobelprijs voor de Vrede voor Barack Obama), Israel (uiteraard, dat durft niets te doen waarmee Washington het niet eens is, omdat die twee elkaars bloedige handen wassen), Palau (een kolonie van de VS), en zich onthielden de Marshall Islands (ook een Verenigdestaatse kolonie) en Micronesië... (zie o.a. De Pers van gisteren).

Zou het niet eens tijd worden om de vraagstelling om te draaien? Als we nu eens stemden over een economische blokkade tegen de Verenigde Staten? Stel je eens voor dat er 187 landen stemden vóór een blokkade van de VS? Dát zou nog eens een duidelijk signaal afgeven, en waarschijnlijk héél wat meer effect hebben dan een Nobelprijs voor een president met fraaie beloften, maar tot op heden nog maar verdomd weinig daden.

Het was natuurlijk nog beter geweest als enkele jaren geleden al besloten zou zijn tot die blokkade (dan zou het nu ook heel wat beter gegaan hebben met de wereldeconomie), maar we kunnen zo in ieder geval voor de toekomst nog heel wat ellende voorkomen. De hele wereldbevolking zou er dankbaar voor zijn - met uitzondering natuurlijk van enkele nutteloze leden daarvan (zoals grootaandeelhouders, commissarissen, een hoop politici), maar uiteindelijk hebben we die niet nodig voor een vreedzame wereld - en bovendien hebben ze al veel te lang hun bankrekeningen en hun buiken gevuld uit de zakken van de rest van de mensheid!

maandag 19 oktober 2009

Met dank aan het op vak-idioten gerichte Nederlandse onderwijs...

... is het kennelijk steeds moeilijker om nog genuanceerd na te denken.

Onder de suggestieve titel Wij zijn de puinruimgeneratie presenteerde
Trouw enkele dagen geleden de standpunten van de jongerenorganisaties van de Nederlandse politieke partijen, waarbij "alleen ROOD [...] niet mee[doet]", omdat de "SP-jongeren [...] tegen de leeftijdsverhoging [zijn]." Zijn die van de PVV niet tegen, of worden die maar gewoon doodgezwegen (of hebben die geen jongerenorganisatie misschien)?

Het is diep droevig hoe enorm veel Nederlanders, en met name veel jongeren zich laten misbruiken door de Balkenbende, die niets anders wil dan verdeeldheid zaaien onder de Nederlandse bevolking. Typisch genoeg hebben die jongeren allemaal onderwijs 'genoten' in het kader van het "vernieuwde" Mammoet-onderwijs, dat duidelijk meer gericht is op het opleiden tot vak-idioten dan tot mensen met een goed ontwikkeld denkvermogen. En voorzover als er nog denkvermogen over is, wordt dat afgestompt door een overvloed aan domme en onzinnige televisie-programma's en allerhande circusvoorstellingen: Olympische Spelen, presidentsverkiezingen in de VS, allerlei voetbal-, tennis- en wielrenwedstrijden; en natuurlijk door de consumptie-obsessie.

Dankzij de al decennia durende experimenten op het vlak van het steeds verder uitgeholde onderwijs in Nederland is het nu dus kennelijk al zover dat mensen zich volstrekt ongenuanceerd tegen elkaar laten opzetten: autochtonen tegen allochtonen, jongeren tegen ouderen, slimmen tegen dommen. De oude Romeinen kenden in dit verband al de uitdrukking "divide et impera" (verdeel en heers). Dat is precies wat de (meeste) Nederlandse politici de laatste jaren aan het doen zijn, met als voorlopig zwaarste dieptepunt de Balkenbendes.

Men is kennelijk alweer vergeten dat Donner al jaren geleden de pensioenleeftijd wilde verhogen, en hij komt er nu dan ook niet mee als middel om de crisis te bestrijden. Hij maakt alleen misbruik van die crisis om zijn plannetjes nu wél te kunnen doordrukken. Opvallend genoeg valt de laatste tijd weer steeds meer de term 'vergrijzing' als rechtvaardiging van de leeftijdverhoging, nadat hij de voorbije maanden steeds de crisis als reden aanhaalde. Het lijkt me ook moeilijk om de huidige crisis te gaan bestrijden met maatregelen die pas over 10 jaar ingaan...

De besparing bestaat uiteraard niet uit de winst van mensen die twee jaar langer werken, maar omdat ze pas twee jaar later hun AOW gaan krijgen. Donner weet donners goed dat mensen van 65 maar al te vaak niet meer kunnen werken of, als ze werkloos worden, geen andere baan meer vinden. Dankzij de al vanaf de tijd van Dries van Agt (maar vooral sinds de PvdA-er Wim Kok) verslechterde regelingen voor werklozen en arbeidsongeschikten is het lot voor deze ouderen steeds meer slechts een bijstandsuitkering met het risico op mensonterende dwangarbeid - of simpelweg géén uitkering omdat de partner nog inkomen heeft.

Intussen worden degenen die zonder pijn best een stapje (een heleboel stappen) terug kunnen doen ontzien: het 'koningshuis', de bankiers die uit de zak van de belastingbetalers nog steeds hun kolossale bonussen laten bijschrijven op hun bankrekeningen (in het belastingparadijs Guernsey - net zoals prinses Marijke Christina?), en de multinationals, die in het belastingparadijs Nederland veel te weinig belasting betalen (zie mijn artikel
Hoe schijnheilig mag een ambassade zijn? van 5 mei dit jaar en het programma Zembla van gisteren).

Get Microsoft Silverlight

Als de Balkenbende écht iets zou willen doen aan de gevolgen van de huidige crisis, zijn er wel doeltreffendere maatregelen te bedenken: zoals uitsluitend rente-aftrek voor hypotheken tot bijv. € 350.000, annulering van de JSF-deelname, opheffing van het koningshuis, en -niet te vergeten- verhoging van de vennootschapsbelasting en dichten van de belastingtruukjes voor multinationals, die volgens de
Zembla-uitzending van gisteren al 18 miljard per jaar zou opleveren...

Een werkelijke oplossing van deze crisis en de ongetwijfeld nog komende crises bieden deze maatregelen uiteraard niet, want deze periodieke economische crises zijn een ingebakken gevolg van het kapitalisme (ook al wordt het dan tegenwoordig bij voorkeur 'neoliberalisme' genoemd) en het daarbij behorende consumisme. Door de overgang naar een socialistische samenleving, zou niet alleen een einde gemaakt worden aan de milieu-verziekende consumptiemaatschappij, maar ook aan het daarmee onlosmakelijk verbonden individualisme en het daaruit voortvloeiende gebrek aan solidariteit onder de bevolking, die nu door het kapitalisme in kunstmatige hokjes wordt onderverdeeld. Ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen, handarbeiders en 'stropdassen' hebben elkaar nodig (al vraag ik me wel eens af wat de toegevoegde waarde van veel 'stropdassen' is: die lijken zich vooral -of zelfs uitsluitend- bezig te houden met het verhogen van hun banksaldi).

Hoe het ook zij: op dit moment zijn we
allemaal slachtoffers van de wanpolitiek van de Balkenbende - en triest genoeg laten velen zich daar ook nog voor lenen (of ze stinken in de halve waarheden van de PVV, die niet meer is dan een behoorlijk conservatieve en xenofobe club, die in andere omstandigheden -net als D66- ook vrolijk zou snoeien in de belangen van de arbeidersklasse). Juist in tijden als deze is het zaak dat de hele bevolking zich verzet tegen de last die ook nu weer wordt afgewenteld op degenen die deze maatschappij aan het draaien houden: de arbeiders.

zondag 18 oktober 2009

Aznar, waarom was jouw moeder zo stom om 'ja' te zeggen?

Onder verwijzing naar de demonstratie van gisteren in Madrid tegen de nieuwe Spaanse Abortuswet, gaf de voormalige leider van de postfascistische Partido Popular (PP) te kennen dat hij daaraan deelnam, omdat hij zijn afkeuring wilde uiten tegen een wetsontwerp "dat alle grenzen overschrijdt". Vreemd genoeg werd de demonstratie gehouden onder de leus «Cada vida importa» [Elk leven telt] (La Voz de Galicia, gisteren).

Ik weet niet óf er wel een verklaring is, maar als die bestaat, zou ik het erg prettig vinden als iemand me zou kunnen uitleggen wat al die (tussen 1 en 1½ miljoen) demonstranten, die zich door de Spaanse (post-)fascisten van de PP en de katholieke kerk hebben laten manipuleren, bewogen heeft om mee te lopen. Waarom ze enerzijds wél de nog niet-bestaande foetale levens wil beschermen, zonder dat er ook maar enige waarborg is dat die eventueel een waardig leven zouden krijgen en bijvoorbeeld niet voor eeuwig verwoest worden door een zwartgerokte en/of fascistische kinderverkrachter, en anderzijds niet hun stem verheffen tegen de door de PP zo krachtig gesteunde moordpartijen op bestaande levens in Irak en Afghanistan.

N.B.: de tekst op het spandoek betekent: 'Zapatero [de huidige Spaanse minister-president], jouw moeder zei ja.'!

dinsdag 13 oktober 2009

Balkenende mag van mij een masochist zijn...

Enkele dagen geleden gaf ik al aan dat ik niet veel verwachtte van het debat over het 'koningshuis', en helaas zijn mijn verwachtingen weer helemaal uitgekomen. Desondanks heeft het toch wel enkele interessante dingen opgeleverd.

Zo blijkt nu ineens dat de leden van het 'koningshuis' jaarlijks ruim € 610.000 mogen declareren voor privé vliegkosten (NRC, 8 october 2009). Dat zijn o.a. diezelfde mensen (vermoed ik) die tot in 2006 in Amsterdam met een speciale vergunning illegaal gebruik maakten van parkeerplaatsen voor hulpverleners. Zie hierover mijn artikel Nog een reden om korte metten te maken met de monarchie... van 23 mei 2006.

Balkenende wil -zegt hij tenminste- "kritisch" gaan kijken naar de kosten van het 'koningshuis', maar hij wil nog niets concreets zeggen over de maatregelen die hij misschien gaat nemen. Ook suggereert hij dat hij nog wat wil morrelen aan de belastingvrije schenkingen van de familie Von Amsberg & Co. Hij gaat in ieder geval de vliegkosten beperken, zegt hij: voorzover als het van hem afhangt mogen alleen Willem A., Máxima en Hare Koninklijke Bea nog de kosten van privévluchten declareren. (De Pers, 8 october 2009).

Dat zijn er dus nog drie teveel. Ze bulken van het geld, dus het is nutteloos dat ze gratis kunnen vliegen. Zeker als ze dan ook nog eens vakantiehuisjes kopen aan de andere kant van de wereld. Dat is niet alleen vreselijk milieubewusteloos, maar ook nog eens gruwelijk asociaal jegens de Nederlandse minima (en tegenwoordig de niet-eens-zo-minima), die hun laatste centen bij elkaar moeten schrapen voor een midweekje Center Parks. Hierbij past alleen het woord 'schandalig' (nouja, ook wel andere woorden, maar dan moet ik grof worden).

Balkenende wil verder op geen enkele wijze aan de monarchie tornen: "Ik pleit ervoor zuinig te zijn op het koningschap. Het is een symbool van continuïteit, stabiliteit en identiteit." (De Pers, 8 october 2009) Hij moet natuurlijk zelf weten dat hij het symbool van de uitbuiting van de Nederlandse samenleving wil koesteren (hij maakt tenslotte ook deel uit van die uitbuitingsmachine). Maar het feit dat hij masochistische trekjes heeft, geeft hem nog niet het recht om ook ons aan die perversiteiten te onderwerpen.

Ik sta dan toch meer achter Youp van 't Hek, die afgelopen zaterdag in zijn column (NRC/Handelsblad) o.a. schreef: "Waarom grijpen we niet veel harder in bij die Efteling-familie? Jaren hebben we die tegen de maffia aanschurkende Bernhard gedoogd en nu gaan we akkoord dat zijn dochters meewerken aan louche constructies waar zelfs Dirk Scheringa zich voor zou schamen. En als die prinsen van hun moeder houden dan lakken ze een keer per jaar De Groene Draeck zelf."

Ik ben het overigens met Balkenende eens dat Willem A. en Máxima rustig in Mozambique op vacantie mogen gaan, maar dan -vind ik- moeten ze wel zélf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen risico's. Tenslotte hangt Balkenende ook geen vangnet onder mij als ik met een elastiek aan mijn been van een brug afspring. En eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat ik heel wat nuttiger ben voor de samenleving dan Willem A. en Máxima bij elkaar...

Maar... misschien is het ook juist wel goed dat de Balkenbende het 'koningshuis' zo de hand boven het hoofd houdt. Dat zou wel eens de beste manier kunnen zijn om het Nederlandse volk uiteindelijk in opstand te laten komen. Tenslotte ontstaat er kennelijk toch steeds meer weerstand in Nederland tegen de familie Von Amsberg en aanhang, zowel in de Tweede Kamer als onder de Nederlandse bevolking (Metro, 8 oktober 2009 en De Pers, 9 october 2009).

zondag 11 oktober 2009

Ben ik écht de enige met vragen?

In een groot deel van de Spaanse (bijv. El País van gisteren) en Nederlandse pers (bijv. NRC/Handelsblad van vandaag) wordt gemeld dat de Guardia Civil een wapenopslag van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging ETA heeft gevonden. ETA heeft het haar kennelijk erg gemakkelijk gemaakt, want de bergplaats was zichtbaar geworden door de regen van de afgelopen dagen en bevatte bovendien artikelen met het anagram van ETA.

Het is natuurlijk mogelijk dat deze versie juist is, maar er knaagt toch iets in me, waardoor het me voorkomt dat de ontdekking niet alleen érg gemakkelijk was, maar te gemakkelijk.

Zou ETA werkelijk zo stom (naïef?) zijn om wapentuig te verstoppen onder enkele centimeters aarde? En bovendien, welke misdadiger zou zijn misdadige bedoelingen aankondigen door ze van een 'visitekaartje' te voorzien, voordat hij ze uitgevoerd heeft? Dat zou even absurd zijn als het sprookje dat in de VS gepubliceerd werd na de aanslagen van 11 september (2001) over de ontdekking op straat vlakbij de Twin Towers van het paspoort (en bovendien in perfecte staat!) van een van de terroristen. Ondanks de explosie en het vuur dat de vliegtuigen en een deel van de gebouwen volledig vernielde, zou dat paspoort erin geslaagd zijn aan de vlammen te ontkomen en rustig op straat te gaan liggen, zodat de identiteit van een van de terroristen kon worden vastgesteld...

Ik weet niet waarom, maar het komt me zelfs voor dat iemand deze bergplaats met opzet aangelegd zou kunnen hebben om nieuwe steun te gevan aan de oorlog tegen het terrorisme ETA. Dit zou niet de eerste "valse vlag" operatie zijn (zie Wikipedia voor andere voorbeelden). Het blijft natuurlijk de vraag wie dat gedaan zou hebben. Toch niet de Spaanse regering, om de aandacht van het volk af te leiden van de economische crisis, of voor electoraal voordeel? Ik herinner me nog de mislukte samenzwering voor een staatsgreep in Spanje op 27 oktober 1982. Het was de bedoeling bij die staatsgreep een aantal aanslagen te plegen die ETA in de schoenen geschoven zouden worden (zie bijv. La Vanguardia van 5 october 1982 en de daarop volgende maanden)...

zaterdag 10 oktober 2009

Hoeveel doden door Franco en het franquisme?

Toevallig viel mijn oog op de nevenstaande link op een pagina van de Barcelonese krant La Vanguardia. De tekst meldt: "bijna duizend doden in de vijftig jaar van haar bestaan" (van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging ETA).

Ongetwijfeld zullen er al meer mensen naar gevraagd hebben, maar nu wil ík het ook wel eens weten: hoeveel doden heeft de Spaanse burgeroorlog onder leiding van Franco (1936-1939), zijn dictatuur (van de burgeroorlog tot zijn dood in 1975) en zijn nog steeds niet helemaal verdwenen fascistische mentaliteit gekost?

Ofschoon Franco beslist heel wat meer dan "bijna duizend" doden gekost heeft, lopen zijn misdadigers, voorzover ze niet rustig doodgegaan zijn, nog rustig rond, en bekleden sommigen daarvan zelfs de laatste jaren nog hoge functies (of hebben die bekleed). ETA-leden daarentegen worden zwaar vervolgd en buitensporig gestraft (als ze al niet doodgeschoten worden). En dan te denken dat ETA niet eens bestaan had, als Franco en zijn maats zich niet aan de Spaanse Republiek vergrepen hadden, zodat eigenlijk die "bijna duizend" doden op het conto van Franco en het Spaanse fascisme geschreven zouden moeten worden...

vrijdag 9 oktober 2009

De laatste Obama-grap al gehoord?

Ik moet toegeven: het is een lugubere grap, maar... Hij heeft de Nobel-prijs voor de Vrede gekregen!

Wat heeft hij dan voor de vrede gedaan? Volgens de jury in Oslo krijgt hij de prijs "voor zijn uitzonderlijke inspanningen ten gunste van de versterking van de internationale diplomatie en de internationale samenwerking tussen de volkeren" (Le Monde, vandaag).

Als ík echter aan Obama denk, dan herinner ik me weliswaar de fraaie woorden tijdens zijn verkiezingscampagne, maar vanaf het moment dat hij president is geworden, is het bij die mooie woorden gebleven, want:
 • het concentratiekamp in Guantánamo is nog steeds niet gesloten;
 • de oorlog in Irak is nog steeds niet beëindigd;
 • de oorlog in Afghanistan is nog steeds niet beëindigd - sterker nog, er gaan nog steeds meer soldaten heen;
 • enkele weken geleden heeft het Verenigdestaatse régime het economische embargo tegen Cuba opnieuw verlengd;
 • onlangs sloot het Verenigdestaatse régime een overeenkomst met de Colombiaanse president Uribe over het gebruik van zeven militaire bases in dat land;
 • met de actieve steun van de CIA is in juni de wettig gekozen Hondurese president afgezet;
 • de oorlogszuchtige houding jegens Iran is nog steeds hetzelfde als onder Obama's voorganger, ook al klinkt de woordkeuze intussen misschien een beetje 'beschaafder';
 • Israel kan nog steeds onbeperkt verder gaan met het uitroeien van het Palestijnse volk.
En er zijn beslist nog meer voorbeelden, maar het bovenstaande rijtje lijkt me wel voldoende om aan te tonen dat er ook onder Obama geen sprake is van "versterking van de internationale diplomatie en de internationale samenwerking tussen de volkeren".

Niet dat het me overigens verbaast... Ook Henry Kissinger, een van de medeplichtigen aan de Verenigdestaatse moordpartijen in Vietnam, kreeg in 1973 de Nobelprijs voor de vrede - evenals trouwens de Noordvietnamese onderhandelaar Le Duc Tho, die hem echter weigerde, omdat er nog geen vrede was in Vietnam.

donderdag 8 oktober 2009

Oranje begint het benauwd te krijgen...

Trouw stelde gisteren wel heel dapper dat "de Oranjes [...] nog altijd [kunnen] rekenen op een brede steun in de samenleving", maar wanneer zelfs de voorzitter van de Oranjeverenigingen, Michiel Zonnevylle, al vindt dat Willem A. zich moet terugtrekken uit zijn villa-project in Mozambique (de Volkskrant van 4 october), dan is het duidelijk dat het eindelijk door begint te dringen tot de Oranje-club (ik had bijna "Oranje-Mafia" gezegd, maar omdat ik niet zeker weet of dat valt onder het tweede lid van artikel 42 van de Grondwet, zeg ik het toch maar niet) dat de "koning" dat misschien wel is bij de gratie van de niet-bestaande entiteit 'god', maar niet noodzakelijkerwijs bij de gratie van het Nederlandse volk.

En het is ook niet mis wat er alleen het afgelopen jaar al gebeurd is:
 • Via het 'werkpaleis' van Hare Koninklijke Bea worden schimmige belastingtruukjes uitgehaald, ofschoon de Tweede Kamer begin dit jaar al te kennen had gegeven dat dat niet de bedoeling was (zie o.a. de Volkskrant van 11 september 2009).
 • Verder houdt Willem A. zich vooral bezig met zichzelf en hij "gedraagt zich als een verwend kind" (zie o.a. De Pers van gisteren). Terwijl hij van ons geld met zijn gezin in Argentinië de bloemetjes buitenzet, spant hij een rechtszaak aan tegen een van de grootste persbureaux ter wereld omdat een van zijn fotografen het gewaagd heeft om -op openbaar terrein!- de zogenaamde 'kroonprins' en zijn gezin te fotograferen (zie o.a. de Volkskrant van 4 augustus 2009). Zou hij toch nog begrijpen dat het riskant is als het Nederlandse volk kan zien hoe hij profiteert van het geld van de Nederlandse belastingbetaler, terwijl die steeds meer moeite moet doen om de crisis te overleven?
 • Uit een peiling van het actualiteitenprogramma Netwerk van 23 september 2009 blijkt dat slechts 9% (negen procent) van de Nederlanders positief is over het huis van Willem A. in Mozambique. Willem A. en Máxima claimen dat ze met dat project "een bijdrage leveren aan de lokale welvaart en de ontwikkeling van de samenleving", maar de enigen die dat, denk ik, nog serieus nemen zijn de mensen van het Reformatorisch Dagblad (6 october 2009), maar dat is dan ook het lijfblad van de club van dezelfde 'god' van de koninklijke gratie. De plaatselijke bevolking is het er kennelijk niet mee eens, want "bij felle protesten van Mozambiquanen tegen het bouwproject [...] heeft het leger geschoten". Willem A. heeft zich intussen formeel gedrukt en heeft het project ondergebracht in een stichting. (Trouw van 18 september 2009.)
 • En terwijl de Balkenbende de hele Nederlandse samenleving (uiteraard met uitzondering van de bankpatsers, die ondanks hun verantwoordelijkheid voor deze kapitalistische crisis, met de hulp van Wouter Bos gewoon doorgaan met het incasseren van bonussen) bedreigt met talloze taktieken om haar nog meer uit te persen dan hij in de voorafgaande jaren met behulp van DSB-leugenaar Gerrit Zalm al deed (verhoging van AOW-leeftijd, bevriezing van studiefinanciering, verhoging van zorgverziekingspremie, verder uitkleden van het onderwijs, de gezondheidszorg en de ouderenzorg, dreigen met loonmaatregelen, enz.) wordt de bijstandsuitkering van Hare Koninklijke Bea, Willem A. en Máxima gewoon weer met tientallen duizenden euro's verhoogd (zie o.a. re.Public, 15 september 2009)...
Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de monarchie (Brabants Dagblad, vandaag). Er zal, vrees ik, wel niet veel uitkomen, maar het is in ieder geval goed dat het anachronistische verschijnsel monarchie weer bespreekbaar is. Misschien als beetje bij beetje duidelijker wordt met wat voor duistere zaakjes de zogenaamde 'Oranjes' (en hun omgeving: denk aan Jorge Zorreguieta of Prins Bernhard, of Willem I, II en III) zich ook in het verleden beziggehouden hebben, dan dringt het misschien ook eens ooit tot het Nederlandse volk door, dat het al eeuwen gewoon misbruikt is en wordt voor het instandhouden van een middeleeuws verschijnsel, waarvoor alleen in historische toneelstukken plaats is.

Tot slot nog enkele reacties van Spits-lezers op het bericht over de opmerkingen van Michiel Zonnevylle:
 • Die lui zijn de Toqquis onder de gekreunde heufden. (wachtmeester de bruy)
 • Kunnen Wim, Lex&Max zich niet gewoon terugtrekken IN dat vastgoedproject? (The Cunning Punt)
 • Je begrijpt toch wel hoe de lokale bevolking van zo'n project profiteert? Die mogen door het prikkeldraad kijken hoe de beau monde zich volpropt met moët en sevruga. (CaligulaRotterdam)
 • Hij wil gewoon op alle fronten aantonen dat ie echt afstamt van wijlen Bernhard. (Ad337)
 • Leden van de bilderberggroep zorgen goed voor zichzelf over de ruggen van anderen (R32)
 • ik lees net dat ie ook 2 vakantievillas in Argentinië laat bouwen, leuk dat wij dat allemaal betaald hebben! Wanneer maken we er nu eens een republiek van! (mrjixies)
 • WimMax b.v. mag wat mij betreft moreel failliet verklaard worden. Allemaal leuk en aardig die Oranjekliek, ze zouden alleen in staat moeten zijn hun eigen broek op te houden. Van hun riante toelage uit onze zak doorlopend vakantievieren en vervolgens in een ontwikkelingsland een leuke villa laten bouwen, geeft aan hoe ze over het plebs denken. Niet bepaald vreemd dan, dat hetzelfde plebs z'n mening over ons nationale waterhoofd in negatieve zin bijstelt. (koolteer)
 • 't is nog veel simpeler, laat Wimlex alsjeblieft daar bouwen en daar gaan wonen. Dan kan Máxima in een bananenrokje en WImlex met een peniskoker pronken, en kan hier de republiek uitgeroepen worden. Dat is een Win Wim situatie volgens mijn. (De Pruis)
 • met een groot raam in de badkamer zodat je tijdens het douchen kan zien hoe de plaatselijke bevolking 15 kilometer met een emmertje water loopt te sjouwen. (Het Zilte Nat)
De monarchie is dood, leve de republiek! zou ik zeggen...

zaterdag 3 oktober 2009

Toch wel goed van die Schwarzenegger!

Tot op zekere hoogte kan ik me er wel in vinden dat Arnold Schwarzenegger van mening is dat iedereen die in de Verenigde Staten vervolgd wordt voor sex met minderjarigen als zedendelinquent moet worden vervolgd, ook filmregisseur Roman Polanski. (Trouw en Vanguardia van gisteren)

Hier wil ik verder niet ingaan op de plotselinge arrestatie van Polanski (ruim 30 jaar na de -overigens behoorlijk onfrisse- feiten), daar wordt links en rechts al meer dan genoeg over geschreven.

Wél hoop ik dat Schwarzenegger zich nu ook zal gaan inzetten voor een strenge vervolging van de talloze priesters die zich de afgelopen decennia hebben vergrepen aan minderjarigen en die door truukjes als overplaatsing naar andere bisdommen of door een combinatie van zwijggeld en een zwijgplicht tot op heden de dans ontsprongen zijn.

En misschien, maar dat is zo maar een ideetje, zou het eigenlijk nog wel heel wat dringender nodig zijn dat Schwarzenegger zich eens druk zou gaan maken over de talloze oorlogsmisdadigers die in de VS nog vrij rondlopen. In dit verband denk ik bijvoorbeeld aan de twee Georges Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, en -waarom niet- bij hun eerstvolgende bezoek aan de VS Balkenende, Tony Blair, Karzai en nog een stel van die engerds, zoals de talloze Israelische politici die gewoon doorgaan met hun eigen Endlösung, het uitroeien van het Palestijnse volk...

Arnold hoeft me geen bevestiging te sturen. Ik lees het wel in de krant als hij zich actief gaat inzetten voor een betere wereld...

Oproep van de Campagne tegen Wapenhandel

Beste lezer,
Volgende week debateert de Tweede Kamer over het wapenexportbeleid. Zie voor nieuws hierover: <www.stopwapenhandel.org>
Fair Politics, waarmee de Campagne tegen Wapenhandel samenwerkt, heeft het initiatief genomen tot een petitie. Deze sturen wij graag aan u door.
Vriendelijke groet
Wendela de Vries
Campagne tegen Wapenhandel

PETITIE
Vind jij ook dat het de hoogste tijd is dat Nederland stopt met de export van wapenonderdelen naar conflictgebieden en zo bijdraagt aan mensenrechtenschendingen wereldwijd? Teken dan de Fair Politics PETITIE! Met deze petitie roept Fair Politcs de Nederlandse regering op om een eindbestemmingsverklaring te eisen voor alle wapencomponenten die vanuit Nederland worden geëxporteerd. De petitie zal op maandag 5 oktober worden aangeboden aan minister Verhagen en staatssecretaris Heemskerk.

Ga naar http://www.fairpolitics.nl/petitie om te tekenen, graag vóór maandag 5 oktober. En stuur deze oproep vooral ook door aan anderen. Hoe meer mensen deze petitie ondertekenen, hoe sterker het signaal aan minister Verhagen en staatssecretaris Heemskerk!

vrijdag 2 oktober 2009

Discussie over verlenging missie in Afghanistan binnenkort overbodig...

Zoals het er nu naar uitziet zijn hoeft er niet meer gediscussieerd te worden over een verlenging van de Nederlandse 'missie' in Afghanistan. Vóór eind 2010 zijn, als ze nog een beetje doorgaan met 'precisiebombardementen' alle Afghanen uitgemoord door het Verenigdestaatse leger en het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO, waarbinnen de Nederlandse soldaatjes uitblinken door een uiterst efficiënte combinatie van vernielen, uitmoorden en (dat wordt althans gesteld) opbouwen. Uiteraard is het volstrekt zinloos om daarbij onderscheid te maken tussen Taliban en andere Afghanen, want op grond van het internationale oorlogsrecht heeft de bevolking van een bezet land het recht om zich op alle mogelijke manieren te verzetten tegen een bezettingsmacht.

En voordat er iemand begint met het smoesje dat de VS Afghanistan bezet hebben op verzoek van de 'regering' van Karzai, dan kunnen ze maar beter meteen hun mond gaan spoelen met kopervitriool, want wat door de westerse pers wordt betiteld als 'regering', is niet meer dan een Verenigdestaatse marionet (Karzai) met een stelletje meeheulders, profiteurs en misdadigers om zich heen.

De commandant van de strijdkrachten, generaal Van Ulm, verdedigde zich voor een moordpartij, waarbij afgelopen woensdag weer negen Afghaanse burgers vermoord werden, door te stellen dat de piloot zich 'aan alle procedures [...] gehouden' had (NRC, vandaag), maar dat zegt natuurlijk niets. Het wordt dan vooral tijd om die procedures eens te onderzoeken. Als daarin staat dat alle Afghanen uitgemoord moeten worden, dan is het dus kennelijk goed. Het gebeurde nog wel bij een 'precisiebombardement', wat erop wijst dat het kennelijk ook precies de bedoeling was die burgers te vermoorden.

De beroepsmilitair [nieuwspraak voor beroepsmoordenaar] Van Lullem durft zelfs te beweren dat de moordpartijen de schuld zijn van de slachtoffers: "Het is diep triest dat er mede door het optreden van de Taliban slachtoffers zijn. Dat geeft nog maar eens aan dat de tegenstander zich van god noch verbod iets aantrekt"... De simpele Nederlandse krantelezer zal er zich waarschijnlijk niet druk om maken, maar het zijn juist de bezetters die zich nergens iets van aantrekken, en al zeker niet van de rechten van de Afghanen. Ze hebben kotsverdomme helemaal niks te zoeken in Afghanistan, die walgelijke kapitalisten, en het bloed van elke gedode westerse soldaat en van elke uitgemoorde Afghaan kleeft aan de handen van de régimes, onder leiding van o.a. Balkenende, Obama, Zapatero, die door hun ondersteuning van de Verenigdestaatse koloniale oorlogen medeplichtig zijn aan de daar gepleegde oorlogsmisdaden.

donderdag 1 oktober 2009

Hoezo kinderverkrachtingen? - De Vaticaanse wasserij in actie

Het Vaticaan is, blijkens een artikel in The Guardian van eergisteren, ontstemd over de kritiek op de manier waarop het met pedofilie omgaat, want de katholieke kerk zou immers "druk bezig zijn haar eigen huis schoon te maken". Bovendien, stelt het Vaticaan, is het kindermisbruik bij andere kerken even erg, als het al niet erger is... Daarnaast werd beweerd dat de meeste kindermisbruikende priesters (80 - 90%) helemaal geen pedofielen waren, maar homosexuelen die zich aangetrokken voelden tot mannelijke jongeren tussen 11 en 17 jaar oud. Een en ander verklaarde aartsbisschop Silvano Tomasi, de permanente waarnemer van het Vaticaan bij de Verenigde Naties, die er ook nog op wees dat slechts 1½ tot 5% van de katholieke priesters kinderen misbruikten. Ook zouden er naar verhouding nog meer kinderen misbruikt worden door kennissen en familieleden. Bovendien vond hij dat het nu tijd werd dat andere instanties eens gingen kijken hoe de situatie elders is. Het Vaticaan is tenslotte al bezig met de schoonmaak...

Dat van die "schoonmaak" wil ik wel geloven. In de Verenigde Staten was in 2002 al een bedrag tussen 600 miljoen en 1,3 miljard dollar betaald aan slachtoffers om aanklachten te voorkomen (NRC van 20 maart 2002). In andere gevallen werden de priesters naar andere bisdommen overgeplaatst, zodat ze niet strafrechtelijk vervolgd konden worden. Volgens Jeff Anderson, advocaat van de slachtoffers, "instrueert het Vaticaan zijn bisschoppen in het hele land om sexueel misbruik af te dekken". (El Mundo van 4 april 2002)
In Nederland werd in 2002 bekend gemaakt dat van de 48 klachtenprocedures wegens kindermisbruik door priesters in 95% van de gevallen kerkrechtelijke straffen werden opgelegd. Over een strafrechtelijke vervolging kon de woordvoerder niets zeggen - hij beweerde wél dat "er in ieder geval geen direct verband [is] met het celibaat". (NRC, 4 maart 2002).
In Ierland werd begin dit jaar, nadat al jaren verhalen naar buiten kwamen over kindermisbruik door priesters en nonnen (waarvoor de Ierse regering in 1999 al aan 12.000 slachtoffers een bedrag van -omgerekend- € 65.000 aan smartegeld betaalde) een lijst gepubliceerd van misbruikende priesters, waarvan namen onleesbaar waren gemaakt. (de Volkskrant, 21 mei 2009; El País, 22 mei 2009).

En dan nu, na de misselijkmakende smoes van de schoonmaak, de verdere walgelijke opmerkingen van Tomasi, zoals dat het in veel gevallen niet zou gaan om pedofilie... Ik kan het nog sterker zeggen: in geen enkel geval ging het om pedofilie, want dat woord wordt maar al te gemakkelijk gebruikt voor kinderverkrachting. Iedereen die een beetje weet van Grieks, begrijpt dat 'pedofilie' betekent 'vriendschap voor kinderen', maar sexueel misbruik van een kind kan nooit op basis van vriendschap geschieden. En de smoes dat het in de meeste gevallen om kinderen ging van 11 tot 18 jaar verandert misschien iets aan de medische consequenties voor de verkrachte kinderen, maar niets aan het feit dat volwassen personen vanuit een machtspositie misbruik gemaakt hebben van minderjarigen.

En het toppunt van de misdadigheid van de verklaring van Tomasi is wel de vergelijking van het sexueel misbruik van kinderen bij andere kerken, dat daar nog erger zou zijn. Probeert deze "man van god" (wat voor een god is dat trouwens, die zijn vertegenwoordigers niet eens straft?) soms te beweren dat het allemaal niet erg is, zolang als er bij andere clubs maar meer gevallen van misbruik zijn?
En dat van die familieleden en kennissen... die doen zich in ieder geval niet voor als vertegenwoordigers van een hoger wezen, priesters doen dat wel en daarom bevinden ze zich nog meer in een machtspositie.

En nog steeds zijn er mensen die lid willen blijven van deze Vaticaanse club, ofschoon het duidelijk is dat de verkrachters van hogerhand gedekt worden. Hoe is het in kotsnaam mogelijk dat zij zich medeplichtig maken aan dit misdadige gedrag door lid te blijven van de RK Kerk?