vrijdag 27 december 2002

Kernfysicus als "onze correspondent"?

"Onze correspondent" Jan van der Putten meldt in de Volkskrant dat "Noord-Korea ...nieuwe brandstof ... (heeft) binnengebracht voor de vervaardiging van splijtstof voor een atoombom"...? Dit is wel héél erg kort door de bocht. Het materiaal ZOU inderdaad ook voor een atoombom gebruikt kunnen worden, maar het is even goed te gebruiken in een kerncentrale, zoals er in de hele wereld staan voor het opwekken van elektriciteit. Tenslotte is dát de feitelijke bedoeling van een kerncentrale.Als het materiaal inderdaad bedoeld is voor kernbommen, dan zou ik wel eens willen weten of Jan van der Putten atoomgeleerde is, of waar hij anders zijn kennis vandaan heeft. Of heeft hij wellicht teveel geluisterd naar de oorlogsmachine van George Bush, en heeft hij zich laten bijscholen tot «His Master's Voice»?...

vrijdag 13 december 2002

Dictatuur van CD-mafia

De heer H.J. van der Burgt geeft in een ingezonden brief aan de Metro te kennen dat volgens hem de softwarefabrikanten (en de CD-mafia) de hint niet begrijpen van de illegale versies van hun producten.

Volgens mij is het veeleer zo dat zij die wel degelijk begrijpen, maar dat ze simpelweg niet van plan zijn hun diefstal op een lager peil te brengen. Net zoals een dictator zijn onrechtvaardige politiek door onderdrukking in stand houdt, proberen de software- en CD-magnaten hun oplichterspraktijken in stand te houden door de BSA op de rebellen af te sturen.

woensdag 16 oktober 2002

Medelijden met domkoppen?

Vanavond gaf minister De Boer op TV aan hoe sneu hij de val van het kabinet vond voor de 1,6 miljoen kiezers, die gekozen hadden voor een andere politiek.

In plaats daarvan zou hij zich beter plaatsvervangend doodschamen voor de 1,6 miljoen domoren die ervoor gezorgd hebben dat Nederland door de deerniswekkende egotripperij van een stelletje omhooggevallen leeghoofden afgezakt is tot het niveau van een bananenrepubliek. Ik denk dat de resterende 14,5 miljoen Nederlanders genoeg "andere politiek" gezien hebben voor de komende paar eeuwen. Verder hoop ik ook dat voornoemde 1,6 miljoen kiezers toch slim genoeg zijn om bij de komende verkiezingen weer een beetje meer op hun gezonde verstand af te gaan... of zich anders laten adviseren door iemand die wél kan denken. Ik heb overigens mijn twijfels..

woensdag 2 oktober 2002

Boterhoofdige minister

Het zou Minister De Boer sieren als hij de hand in eigen boezem zou steken en de boter eens goed van zijn hoofd zou wassen. Het moet nu maar eens uit zijn met zijn schijnheilige houding.

Een aantal dagen geleden was hij "teleurgesteld" over de prijsverhogingen bij NS, nu weer heeft hij 'geen mogelijkheden om goedkopere kaartjes "af te dwingen". Formeel heeft hij daar wel gelijk in, maar wanneer zijn ministerie eens niet de van de NS verlangde vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur zou verhogen, heeft de NS in ieder geval weer een argument/reden minder om de tarieven te verhogen.

Als de NS-tarieven niet omhoog mogen omdat de service niet verbetert (zoals de reizigers dagelijks ervaren), kan het Ministerie vanVerkeer al evenmin de kosten voor het gebruik van de infrastructuur verhogen. Dat ook die infrastructuur niet verbetert ervaren de reizigers eveneens dagelijks met alle gebroken bovenleidingen, wissel- en seinstoringen, en door de verkeersleiding niet adequaat opgeloste vertragingen.

donderdag 26 september 2002

Wie maakt de LPF zwart?

Briefschrijver P. Versnel uit Amsterdam maakt zich (in deMetro van vandaag) druk over "die zwartmakerij van de LPF". Hij wordt daar "kotsmisselijk" van.

Ik kan me dat best voorstellen. Hij/zij heeft LPF gekozen en het is pijnlijk om te moeten constateren dat je gekozen hebt voor de een dergelijke partij. Hij/zij moet zich echter niet kwaadmaken over "gefrustreerde oppositionele critici", maar op de mede door hem/haar gekozen mensen, die zélf hun eigen partij zwart maken. In een klein half jaartje heeft de LPF al meer schandalen veroorzaakt (met wachtgeld beloonde leugens, rechtvaardiging van te hard rijden, achtertuintjespolitiek, ruzies rond Matt Herben, dubieuze uitspraken van Hoogendijk en nu weer de ruzie rond Winny de Jong, enz.) dan andere partijen in een hele regeerperiode. En dan heb ik het nog niet over de onevenwichtige begroting voor de regeerperiode, want daar zijn ook CDA en VVD medeplichtig aan.

Respect volgens de LPF

Volgens Tweede Kamerlid van Ruiten (LPF) is de kern van het probleem dat jongeren geen respect voor ouderen wordt bijgebracht: "Dat begint al op de kleuterschool, waar tutoyeren gewoon is". Onderwijskrachten voeden volgens hem niet op, maar houden zich alleen bezig met het overdragen van kennis. (Metro)

Ik weet niet waar Tweede-Kamerlid Van Ruiten (LPF) zijn opvoedkundige kennis vandaan heeft, maar ik betwijfel eerlijk gezegd of hij er allemaal veel van begrepen heeft. Hij concludeert kennelijk dat bij jongeren het gebrek aan respect voor ouderen zijn oorsprong heeft op de kleuterschool, "waar tutoyeren gewoon is". In (o.a.) Engelstalige landen wordt iedereen noodgedwongen getutoyeerd (uitgezonderd God), omdat er simpelweg geen aparte U- en jij-vormen bestaan voor het persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon. Hebben daarom Engelstaligen minder respect voor ouderen dan bijv. Frans- of Duitstaligen, waar dat onderscheid wél duidelijk gemaakt wordt?

woensdag 25 september 2002

Tendentieuze borrelpraat


In de Metro van vandaag reageert M. de Zeeuw uit Rotterdam op een eerdere brief van de heer Williams uit Heerhugowaard, die "stelt dat autochtonen meer een beroep doen op uitkeringen dan allochtonen".


M. de Zeeuw geeft toe dat dat wel juist kan zijn "als we het hebben over absolute aantallen. Er zijn immers meer autochtonen dan allochtonen." Hij/zij verwijst daarbij naar een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken, "waarbij het gebruik van uitkeringen wordt uitgesplitst per nationaliteit. Allochtonen scoren in alle opzichten slechter dan autochtonen. De beweringen van de heer Williams kunnen worden afgedaan als politiek-correcte borrelpraat".

Ik mis een belangrijk argument in de (brief-)discussie over het feit dat er naar verhouding meer allochtonen met een uitkering zijn dan autochtonen. Als ik ervan uitga dat de cijfers van Sociale Zaken kloppen (en ik heb geen redenen om daar aan te twijfelen), dan is deze rare verhouding nog niet vreemd. Immers, de rotste banen zijn altijd voor de allochtonen. Is het dan te verwonderen dat een groep die wordt opgezadeld met de gevaarlijkste en zwaarste banen, daar ook meer nadelige gevolgen van ondervindt dan de groep van de autochtonen, die zich beperken tot de minder vervelende banen? Het zou mij niets verwonderen, wanneer een onderzoek waarin ook de zwaarte van de banen verdisconteerd wordt een heel ander beeld zou geven...

Ik wil niet zover gaan om te beweren dat de opmerking van M. de Zeeuw niet meer is dan kroegpraat, maar hij is in ieder geval wel behoorlijk tendentieus.

Vreemde taal bedreigend, of het vooroordeel?


In een ingezonden brief in de Metro van vandaag merkt S. van der Hoek uit Vlaardingen o.a. op "Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen geslagen, maar het komt geregeld voor."

Hij/zij vindt ook dat "Allochtonen toleranter zouden moeten worden. Spreek Nederlands in de tram, metro en trein. Ik hoef toch niet het gevoel te hebben dat ik in het buitenland woon?"

S. staat er zeker niet bij stil dat ook Nederlandse en (bijv.) Franse vrouwen geregeld geslagen worden (en laten we het dan maar even niet hebben over Amerikaanse vrouwen), maar natuurlijk moeten vrouwen (en andere mensen) niet geslagen worden.

Ik zou nog graag willen weten of S. het even storend vindt, wanneer bijv. Britten in het Engels met elkaar spreken in de tram, ook al wonen ze in Nederland. Ik vermoed van niet. En waarom zouden allochtonen eigenlijk ook in het Nederlands moeten communiceren met elkaar? Het is wel handig als ze zich in het Nederlands goed kunnen uitdrukken, omdat ze nu eenmaal in Nederland wonen en het toch wel belangrijk is te weten hoe deze samenleving reilt en zeilt, en omdat ze tenslotte ook met Nederlanders zullen moeten communiceren.

Een ander punt is, dat mensen soms in hun communicatie bedreigend kunnen overkomen, wanneer ze zich luidruchtig en opdringerig uiten (maar dat geldt evengoed voor bijv. groepjes Nederlandse jongeren). Het feit dat de vreemde taal onverstaanbaar is, zal wel bijdragen aan het gevoel van onbehagen, maar de manier waarop gesproken wordt is van veel meer belang dan de gebezigde taal. Ik heb me in een Grieks restaurant in Amsterdam wel eens flink plaatsvervangend zitten schamen om een groepje in Ajax-parafernalia geklede Nederlanders, die de ober voortdurend aanspraken met "Lesbos" (lachuuu!).

Trouwens, al eens groepen Nederlanders aan de Spaanse kusten ontmoet? Die spreken ook alleen Nederlands, met uitzondering wellicht van (verkeerd uitgesproken) kreten als "dos cerveza". Dat zijn bepaald geen situaties om trots te zijn op je landgenoten...

Iedereen die ervaring heeft met "vreemde" talen weet overigens dat het heel moeilijk is om zich in alle opzichten in een andere taal even goed uit te drukken als in de moedertaal.

dinsdag 24 september 2002

Goed lezen is ook een kunst, mevrouw Rice!

Nationaal Veiligheidsadviseur (van de USA) Condoleezza Rice heeft zich behoorlijk opgewonden over de opmerkingen van Herta Daubler-Gmelin, de Duitse minister van Justitie, waarin ze de methoden van Bush en Hitler met elkaar vergeleken had. Rice begreep (volgens de Volkskrant van 23 september) niet hoe "de naam Hitler en de naam van de president van de Verenigde Staten in één zin" gebruikt kunnen worden. En ze begreep vooral niet hoe een Duitser zoiets kon doen, na de "toewijding van de VS om Duitsland van Hitler te bevrijden".

Misschien heeft mevrouw Rice niet goed opgelet op school, maar de VS hebben zich helemaal niet ingezet voor de bevrijding van Duitsland. Sterker nog, de hele Tweede Wereldoorlog liet de VS-regering koud, totdat Japan Pearl Harbour aanviel. En de belangrijkste reden om zich met Europa te bemoeien was ongetwijfeld, dat de Sovjets steeds meer terrein begonnen te veroveren, en dat was natuurlijk niet zo prettig voor de US. Dan zouden ze immers een belangrijk afzetgebied kwijtraken, waar ze juist na de oorlog veel hoopten af te zetten (wederopbouw en zo).

Het geneuzel over Hitler en Bush in één zin (ik zou daarvoor zelfs nog wel argumenten kunnen aandragen als ik zou willen) is een ander bewijs voor de oppervlakkigheid van Rice. De beide namen staan nl niet in één zin, maar in één alinea.

Het citaat luidt letterlijk: "Bush will von seinen innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken. Das ist eine beliebte Methode. Das hat auch Hitler schon gemacht." (Schwäbisches Tagblatt, 19.09.2002). De betreffende tekst is in o.a. de New York Times correct vertaald.

En voordat iemand nu beweert dat de Volkskrant het misschien wel verkeerd vertaald heeft ("zin" in plaats van "alinea"), hier is het letterlijke citaat van Rice: "How can you use the name of Hitler and the name of the president of the United States in the same sentence?" (Financial Times, 22.09.2002).

Zeur zelf eens wat minder!

Bakker uit Geleen valt in de Metro over "het gezeur over het koningshuis" en hij vraagt zich af: "Wat geloven die mensen nou eigenlijk, dat een republiek geen geld kost?"

Een monarchie is echter niet te vergelijken met een republiek. Dat is hetzelfde als appeltaart vergelijken met kippenhokken. Een monarchie impliceert een erfelijk staatshoofd met zijn entourage, daar zou dan een president tegenover moeten staan. Een president is dan goedkoper, omdat daarbij geen familieleden tot in de tigste graad uit de staatsruif hoeven te eten. Een republiek is een staatsvorm, met als monarchistische tegenpool een koninkrijk. Het moge duidelijk zijn, de kosten van een Republiek der Nederlanden zullen niet veel verschillen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Een veel belangrijker argument tegen de monarchie is echter het feit dat iedere imbeciel koning kan worden, als hij maar op het goede moment in de juiste wieg geboren wordt. Gezien de feitelijke macht die een monarch kan uitoefenen (Beatrix en Juliana hebben daar diverse voorbeelden van gegeven) is dat een heel griezelige gedachte. Een president kan ook een imbeciel zijn, maar dan kon hij alleen maar president worden doordat hij door een nog imbecieler volk gekozen werd, en doordat hij in elk geval zich daarvoor heeft moeten inspannen om zijn tegenkandidaat/-kandidaten te verslaan. Ik hoop dat de kiezers toch echter slimmer zullen zijn dan een imbeciel als president te kiezen (hoewel het er maar somber uitziet met de huidige toestand van het onderwijs...). En dan mogen we hopen dat de resultaten van een eventuele presidentsverkiezing in Nederland minder gemakkelijk te manipuleren zijn dan in bijv. de VS...

woensdag 18 september 2002

Stiefmoeder des vaderlands

Volgens de "Troonrede" gaat iedereen er het komende jaar op achteruit (kop op de voorpagina van de Volkskrant van vandaag: "Koopkracht alle Nederlanders gaat erop achteruit" en op pagina 3: "Huishoudens gaan het voelen in de portemonnee". De koningin vertelt dat dit nodig is "om de werkgelegenheid te vergroten, de inflatie terug te dringen en (...)".

Intussen meldt de Metro vandaag dat het inkomen van de koningin verhoogd wordt naar "bijna 4 miljoen euro, iets meer dan vorig jaar"...

Het moge duidelijk zijn dat de monarchie in Nederland geen enkele bestaansgrond heeft: Beatrix wordt door sommigen (hoe onbegrijpelijk ook) beschouwd als een soort moeder des vaderlands. Een echte moeder zou zich echter het brood uit de mond sparen om haar kinderen zo goed mogelijk bij te staan in moeilijke tijden.

Is het mij euvel te duiden, dat ik af en toe visioenen zie van de stiefmoeders van Sneeuwwitje en van Assepoester?

vrijdag 6 september 2002

Hardrijden mag - van Heinsbroek

Minister Heinsbroek geeft in een interview te kennen dat de normen en waarden weer terug moeten komen. In hetzelfde interview stelt hij echter ook dat de politie zich niet bezig moet houden met mensen die 10 of 15 km harder rijden dan de maximumsnelheid, maar dat ze belangrijke dingen moeten doen, zoals dieven vangen.

Heinsbroek zal er beslist begrip voor hebben dat ik vind dat hij 1000 handgeschreven strafregels moet schrijven: "Ik mag niet mijn eigen normloosheid als belangrijker beschouwen dan de wettelijk vastgelegde normen en waarden".

En daarna moet hij misschien ook maar strafrechtelijk vervolgd worden voor zijn oproep tot overtreding van de maximumsnelheid!

maandag 2 september 2002

Kolossale blinde vlek bij Balkenende!

Balkenende geeft te kennen dat de neergang van normen en waarden moet worden bestreden en hij wijt die neergang aan het "consumentengedrag" van de burgers.

Hoe denkt hij echter dit consumisme te kunnen keren zonder in de problemen te komen met de huidige politiek (niet alleen in Nederland). Het consumentengedrag is immers een rechtstreeks gevolg van het kapitalisme, dat juist van dat consumentengedrag profiteert. Tot welke extremen dat kan leiden is bijv. duidelijk te zien in de USA, waar de economische belangen (die van het kapitalisme dus) zwaarder wegen dan internationale verdragen (zoals dat van Kyoto), waarmee in feite bevestigd wordt dat het milieu (het welzijn van de mensen dus) minder belangrijk is dan het kapitalistische winstbejag.

Ik wens Balkenende veel succes, maar misschien moet hij zich al voorbereiden op de vraatzuchtige kantjes van het kapitalisme en van de USA: Op 11 september 1973 werden de democratisch gekozen regering en president van Chili uitgemoord omdat Allende en zijn regering ook een andere visie hadden over de inrichting van hun samenleving.

vrijdag 30 augustus 2002

Pak slaag voor de minister!

Minister De Boer (Verkeer & Waterstaat) is "teleurgesteld" door de plannen van NS om de tarieven in twee fasen te verhogen.

De Boer verdient een kolossaal pak verdienen op zijn blote broek. Hoe kan hij zo schijnheilig zijn? De overheid, en niet in de laatste plaats zijn eigen ministerie, is ervoor verantwoordelijk dat de NS jaar na jaar steeds meer moet betalen voor de steeds krakkemikkerigere infrastructuur - het onderhoud van die infrastructuur is niet de verantwoordelijk van NS, maar... van het ministerie. Hetzelfde ministerie dat hopen geld stort in bodemloze putten van prestige-objecten zoals de Betuwelijn en de HSL.

woensdag 28 augustus 2002

Schijnheilige geldwolven!

In de Spits van vandaag wordt ook de verdraaide waarheid van de geldwolverige CD-leveranciers weer eens verkondigd. De daling van de CD-verkopen zou "een nieuw bewijs" zijn dat mensen "meer muziek van het internet downloaden". Dat is wel een érg simpele vorm van logica!

Er zijn diverse redenen te bedenken voor de daling in de verkoop: CD's zijn véél te duur; mensen hebben door de dalende economie (en door de EURO-wisseltruuk) minder geld om aan CD's uit te geven; mensen zoeken muziek, die niet op CD te vinden is, maar dankzij mensen die zelf 78-toerenplaten of oude LP's omzetten in MP3's, wél via het internet te vinden is.

En misschien worden de dalende verkopen wel niet gecompenseerd door illegale downloads. Misschien komt er wel gewoon steeds minder uit op CD dat de moeite van het kopen waard is...

Bovendien is het al jaren een uiterst vreemde zaak dat op lege cassettes (en CD's) een opslag moet worden betaald omdat deze gebruikt (kunnen) worden voor het copiëren van zaken waarop auteursrechten rusten. Maakt dit de overheid niet medeplichtig (ten minste door uitlokking) aan het illegaal kopiëren?

Nederland vol? Zo wel, ja!

In een klein artikeltje in de Metro wordt vandaag een fraai bewijs geleverd van de gevolgen van de verslechterende situatie van het onderwijs in Nederland. Nog niet zo lang geleden hebben we daarvan al een ander staaltje gezien door het hoge percentage kiezers dat stemde voor een "partij" met de samenhang van een theelepeltje strandzand en met een dode lijsttrekker.

Het volgende staaltje is echter ook zeer interessant. Volgens het artikeltje zou bijna 70% van de Nederlandse vrouwen de voorkeur geven aan een boek in bed, "vrijen volgt met 53,7 procent". Deze 70% + 53,7% leveren dus 123,7% op van de vrouwen in Nederland. Geen wonder dat veel mensen Nederland als "vol" beschouwen.

donderdag 15 augustus 2002

Bijziende politici met korte-termijn-"intelligentie"

De Balkenbrei-club heeft nog iets nieuws bedacht om te bezuinigen: De spaarloonregeling moet afgeschaft worden, dat scheelt weer in de opbrengst aan loon-/inkomstenbelasting. Tevens moet het spaarloon, dat volgens de regeltjes 4 jaar vast moet liggen, ineens vrij komen, zodat spaarders ineens een hap geld krijgen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de consumenten het meteen gaan uitgeven: een nieuw bankstel, eethoek, breedbek-TV, zolang het maar rolt, want dat komt de economie ten goede en iedere kapitalistische econoom weet (meent althans te weten) dat wat goed is voor de economie, ook goed is voor de mensen.

Helaas leveren de wetmatigheden van diezelfde kapitalistische filosofie (het woord "denkstoornis" is hier beter op zijn plaats) door de toegenomen vraag een prijsverhoging op, waardoor de consument op iets langere termijn nog meer geld tekort komt voor zijn dagelijkse levensbehoeften. Inflatie, looneisen, nog meer klagende ondernemingen zijn het gevolg.

Het zou echter ook nog eens zo kunnen zijn, dat mensen van dat geld op vakantie gaan naar het buitenland, waardoor het geld niets bijdraagt aan de Nederlandse economie, maar aan die van de vakantielanden.

Nog een mogelijk gevolg is dat sommige spaarloonspaarders van hun gespaarde geld lijfrentepolissen wilden kopen of er op een andere manier iets voor hun oude dag voor wilden doen. Die mogelijkheid hebben ze dus niet meer, waardoor wellicht in de toekomst ouderen financieel eerder in de problemen zullen komen, en dus in hogere mate een beroep zullen doen op de sociale voorzieningen (als die dan tenminste nog bestaan).

En het ergste van alles is dat je het deze zogenaamde politici niet eens kwalijk kunt nemen dat ze vooral rekening houden met de korte termijn, want ze moeten zorgen dat ze over vier jaar weer gekozen worden, en dan is het gemakkelijk wat simpele succesjes te boeken, dan te proberen iets zinnigs te doen en dat uit te leggen - tenzij ze natuurlijk een dubbele agenda hebben, maar je zult mij niet horen zeggen (of lezen schrijven) dat ze corrupt zijn...

NS op hetzelfde dwaalspoor aal de regering?

NS onthult (truukje van proefballonnen geleerd van de "nieuwe politiek"?) wilde plannen voor het in twee stappen verhogen van de spoorkaartjes tot een totaal van ongeveer 10%.

Misschien zou het zinnigerzijn als de NS de overheid eens financieel aansprakelijk zou stellen (desnoods via de rechter) voor het achterstallig onderhoud aan de spoorweg-infrastructuur, waarvoor immers de overheid verantwoordelijk is. Ik heb een vermoeden dat daarna de kaartjes voor de komende 10 jaar niet duurder zullen hoeven te worden.

donderdag 8 augustus 2002

Kan een "vrije markt" wel democratisch zijn?

Nederland wordt steeds meer een land waarin alleen directeuren, ontslagen staatssecretarissen e.d. het nog kunnen rooien. Gewone mensen worden steeds opnieuw van alle kanten gepakt. Het begon dit jaar met de welhaast ongeremde verhoging van prijzen met het excuus van aanpassing aan de Euro (en dan kan Zalm zeggen wat hij wil over nauwelijks meetbare percentages).

Daarna kwam KPN met een verhoging van maar liefst 23% voor de MxStream-abonnees.

De Balkenbende besloot tot verspilling van enkel miljarden voor straaljagertjes die niemand nodig heeft (alleen enkele generaaltjes die graag nieuwe speeltjes willen) in plaats van het geld te besteden waar het écht nodig is (onderwijs en verzorging).

De economie blijkt tegen te vallen, waardoor CDA en VVD nu nog maar eens verscheidene miljarden extra willen bezuinigen.

Verder willen nu de werkgevers ook voortaan de vakbonden uitschakelen bij het CAO-overleg.

En tenslotte zit in Den Haag een chaotisch clubje, zonder rekening te houden met de geëigende adviescolleges (SER, CPB e.d.) losvaste plannetjes in elkaar te draaien die al bij voorbaat de zwakke economische vooruitzichten nog meer onder druk zetten.

Nieuwe ronde voor de KPN, die ontdekt dat ze hun tegenvallende bedrijfsresultaten best nog eens wat kunnen opkrikken door de abonnees van hun vaste telefoonnet een maand extra te laten betalen (in plaats van achteraf, wordt het abonnementsgeld nu voortaan vooraf geïnd). Hun argument (ook de huur en de krant worden vooraf betaald) is misschien ook een tip voor restaurants, maar slaat natuurlijk nergens op. Misschien zou het ook wel leuk zijn als ik mijn baas zo gek krijg om mijn salaris voortaan vooraf uit te betalen...

Het gaat werkelijk écht de goede kant op met de samenleving in Nederland: Naarmate de "vrije markt" steeds meer de vrije hand krijgt, wordt het voor gewone mensen steeds moeilijker om het hoofd nog op een waardige manier boven water te houden. Als dit "democratie" is, moeten we misschien toch maar eens op zoek naar een ander systeem, dat meer rekening houdt met de belangen van de hele bevolking...

donderdag 20 juni 2002

De VS voorstanders van een 'rechtvaardige samenleving'? Lamenielache!

De opmerkingen van lezer(es) Versnel (in de Metro) nopen eigenlijk tot een uitgebreide reactie, maar om het een beetje overzichtelijk te houden, zou ik alleen enkele (bijna willekeurige) vragen willen stellen over de "rechtvaardige samenleving" die de Verenigde Staten voorstaan, waardoor ze 50 jaar geleden een schurkenstaat omvergeholpen hebben.

1. Waarom hadden ze eerst besloten neutraal te blijven in de Tweede Wereldoorlog en namen ze pas later aan het conflict in Europa deel toen hun eigen economische belangen in gevaar kwamen?

2. Waarom deden ze niets tegen het schurkenregime van Batista, dat het Cubaanse volk uitperstte? En waarom maken ze het Fidel Castro vanaf het begin moeilijk zijn plannen voor een rechtvaardige samenleving uit te voeren? Zou het komen omdat Batista een marionet van de USA was en Cuba een wingewest van de Amerikaanse economie, waaraan de revolutie van Fidel Castro een einde heeft gemaakt?

3. Waarop hielpen ze in Chili Pinochet om de democratisch gekozen regering van Salvador Allende om zeep te helpen, en deden ze later niets om het schurkenregime van Pinochet uit de weg te ruimen?

4. Waarom werd Koeweit geholpen toen het door Irak werd bezet en hebben ze nooit ingegrepen (anders dan in VN-verband) in het conflict tussen Ethiopië en Eritrea (of in Somalië?). Zou het komen omdat hun economische belangen wel risico liepen door de problemen in Koeweit en niet in Ethiopië, Eritrea en Somalië?

5. Waarom werd het schurkenregime van de Taliban in eerste instantie ruimschoots financieel en technisch gesteund en werd het pas te vuur en te zwaard bevochten toen het economische hart van de USA rechtstreeks getroffen werd? Zou dat komen omdat de Taliban tegen de "Russen" vochten en de Sovjet-Unie op dit moment toch niet meer bestaat?

En hiermee wil ik niets ten nadele zeggen van de soldaten uit de USA, die in Europa en elders hun leven geriskeerd hebben, en uiteraard ook niets tegen de talloze mensen in de VS die hun hart wél op de goede plaats hebben en die evengoed het slachtoffer zijn van het kapitalistische gedachtengoed.

maandag 17 juni 2002

Trotse NIET-'Amerikaan'

M. Clayton stoort zich (brief in de Metro) aan de "anti-Amerikaanse" houding van veel mensen. Hij/zij vraagt zich ook af waarom wij ons niet op dezelfde manier uiten over China.

Alleen al het feit dat hij/zij zegt er trots op te zijn een Amerikaan te zijn, verklaart al waarom veel Nederlanders (en anderen) zich storen aan de arrogantie van George Double-Me Bush & Co. Veel inwoners van de Verenigde Staten lijken ervan uit te gaan, dat USA = America, vandaar ook het feit dat zij zich gemakshalve maar meteen Amerikanen noemen. Amerika, Mr(s). Clayton, bestaat uit veel landen en het is daarom vernederend voor inwoners uit andere Amerikaanse landen (de "back yard" van de USA), dat de "Verenigde Staten" de naam Amerika min of meer gemonopoliseerd hebben.

De vergelijking met China gaat maar gedeeltelijk op. Ook in China worden de mensenrechten met voeten getreden, en misschien nog wel meer dan in de USA, maar tot op heden heb ik de regering van China nog niet horen dreigen met de invasie van een ander land (uitgezonderd misschien Taiwan, maar zelfs de pragmatische USA vindt Taiwan de laatste tijd een intern Chinees probleem), en ik kan me ook niet herinneren dat daar plannen gemaakt worden om Saddam Hussein of een ander staatshoofd uit te schakelen of te vermoorden.

En dan heb ik het nog niet over de verwaande manier waarop de hele wereld ondergeschikt moet worden gemaakt aan Bush' strijd tegen terroristen, en dat allemaal om de economische kolonisatie van de rest van de wereld veilig te stellen.

M. Clayton zal het wel niet begrijpen (Bush ongetwijfeld ook niet), maar ik ben "happy NOT to be an [sic] US-citizen".

KLM ordinair stelletje dieven?

Uit een artikel in het Noord-Hollands Dagblad blijkt dat dat door stakingen gedupeerde vliegreizigers geen geld bij KLM kunnen claimen. Dit is bijna niet te geloven (hoewel: uiteindelijk gaat het kapitalistische ondernemingen alleen om het geld). De KLM behoudt de bij de boeking gemaakte winst, en maakt bovendien nog extra winst, omdat ze geen kosten hoeven te maken voor de niet-uitgevoerde vluchten (brandstof, afschrijving vliegtuig, "gratis" maaltijden, enz.).

De passagiers, die hierdoor wellicht hun zuurverdiende vakantiegeld (en hun vakantie) in de soep zien vallen, moeten maar begrijpen dat dit voor de KLM op overmacht berust.

Het zou in dit soort situaties de KLM (en andere bedrijven in gelijksoortige situaties) sieren, wanneer ze tenminste het "bespaarde" geld en de winst aan de gedupeerden zouden terugbetalen. Ik mag hopen (al heb ik hierover zeker mijn twijfels) dat de aandeelhouders het in deze situatie zullen begrijpen, wanneer hun dividend een ietsje lager uitvalt.

donderdag 13 juni 2002

Is Nederland wel beschaafd?

Vandaag ook in het Noord-Hollands Dagblad weer reden te over om te twijfelen aan het sociale denkvermogen van Nederlanders:

Terwijl de "rijke landen" bar weinig belangstelling tonen voor een conferentie over honger in de wereld, laten veehouders melk weglopen omdat ze niet genoeg betaald krijgen, en is een school in Bloemendaal helemaal volgehangen met snoep...

Is het wel terecht dat wij onszelf "beschaafd" noemen?

Hoe politiek-correct kan iemand zijn?

In een ingezonden brief in de Metro valt S. Diaz over de benaming "zwarte Amerikanen".

Ik wil niet vervelend doen, maar probeert hij/zij zichzelf een beetje politiek te hypercorrigeren? Waren het niet de kleurlingen in de USA die in de jaren 1960/70 de leus "Black Is Beautiful" hanteerden?

Ikzelf vind de term "blank" veel onjuister, omdat dat woord ook de betekenissen "zuiver, rein, onbevlekt" (zie Van Dale) heeft, en iedereen die het nieuws een beetje volgt weet dat de meeste blanken beslist niet "rein" zijn.

maandag 27 mei 2002

Positieve TV-reclame!

Ik zou graag de aandacht van de lezer willen vestigen op een maatschappelijk zeer belangwekkend verschijnsel, dat hopelijk op grote schaal navolging krijgt:

Uit een recente TV-commercial blijkt namelijk dat de producent van een deodorant (voor het gemak X genoemd) toegeeft -zij het op zeer allegorische wijze - dat zijn product ongezond is voor het milieu - en voor de mens zelf. In de commercial wordt een jongeman, die zich met X heeft behandeld, door een mug geprikt. Deze mug sterft (wordt door een kikker opgepeuzeld). Ook de kikker sterft (wordt door een man met een nogal ongezonde uitstraling opgeknabbeld). Deze zelfde man sterft ook (onder invloed van de X van de jongeman, ontplooit hij een voor hem dodelijke activiteit). Een worm die uit het graf van de man kruipt, sterft eveneens (wordt door een man in een of ander sterk brouwsel genuttigd). Het open einde (de wormdrinker) geeft aan dat de producent van X inziet dat de uiteindelijke gevolgen nog véél verder reiken.

woensdag 22 mei 2002

Belachelijke verbandenleggerij!

In allerlei toonaarden wordt de laatste tijd de link gelegd tussen milieugroeperingen en links enerzijds en de moord op Pim Fortuyn anderzijds.

Als Volkert van der G. nu eens lid zou zijn geweest van de supportersvereniging van Ajax, zou dan in allerlei artikelen ook steeds de link tussen de moord en het voetballen gelegd worden? Zou in plaats van milieugroeperingen dan ook steeds melding gemaakt worden van sportclubs?

Ik vraag me bijna af of bepaalde mensen misschien van deze moordaanslag misbruik proberen te maken om de milieubeweging en 'links' in een kwalijk daglicht te zetten.

woensdag 15 mei 2002

Hoeveel moeders kan iemand hebben?

Kan iemand me misschien de volgende alinea uitleggen, die ik vond in een artikel in het Noord-Hollands Dagblad?
"De zoon van het slachtoffer vond het levenloze lichaam van zijn moeder in de huiskamer. De politie hield hem aanvankelijk als verdachte aan. Er rees verdenking tegen hem toen zijn moeder een bebloed T-shirt in de wasmachine vond."
Als zijn moeder levenloos was, hoe kon ze dan een T-shirt vinden? Of had hij twee moeders? Of is de volgorde wellicht omgedraaid? Was zijn moeder zo geschrokken van het bebloede T-shirt, dat ze een hartstilstand kreeg en vond de zoon haar later in levenloze toestand?

Wat een karikaturale denkwijze!

Lezer(es?) J. Mol beklaagt zich er vandaag in een ingezonden brief in het Noord-Hollands Dagblad over dat de media (Nova, Netwerk) "door links gedomineerd" zijn. Na een dergelijke inleiding is het in ieder geval niet nodig na te gaan of de rest van zijn/haar betoog hout snijdt. Door die toevoeging plaatst hij/zij zich in dezelfde sfeer als de Spaanse overheid in de tijd van Franco. Toen werd iedereen die ook maar enige kritiek durfde te uiten beschouwd als "communisten en vrijmetselaars". Misschien moet J. Mol zich toch eens wat beter verdiepen in wat "links" precies inhoudt, dan zal hij/zij ontdekken dat er in Nederland verdomd weinig links te bespeuren valt.

zaterdag 13 april 2002

Zo verdwijnt dus ons geld!

Vandaag trof ik in het Noord-Hollands Dagblad vandaag de betekenisvolle kop aan: "Noord-Hollandse gemeenten zouden meer geld in hun riolen moeten stoppen".

Dat is dus de reden waarom de overheidsheffingen steeds maar door blijven stijgen, terwijl er niets te bespeuren valt van een betere dienstverlening voor de burgers...

maandag 25 maart 2002

Onbegrijpelijk onderschrift!

Het is altijd goed wanneer een krantenbericht je noopt tot nadenken. Ik ben nu echter nog steeds niet uitgedacht over het onderschrift bij de foto op de voorpagina van de Volkskrant van vandaag. Meisjes mogen voor het eerst in 5 jaar weer naar school ... en ... 96% van de vrouwen is analfabeet (in Afghanistan). Vanaf welke leeftijd wordt een meisje als vrouw beschouwd in Afghanistan en zijn er geen vrouwen ouder dan 15? Of houden beide gegevens wellicht geen verband met elkaar?

zondag 17 maart 2002

Wie wordt hier stiekem gesponsord?

Is het nu werkelijk nodig om naast het door de USA gecontroleerde GPS-net ook een Europees equivalent (Galileo) te installeren? Volgens de EU wel, want de Amerikanen kunnen op grond van hun eigen politiek naar eigen goeddunken de accuratesse van het systeem verminderen, zoals ze o.a. deden bij het begin van de militaire acties in Afghanistan.

Moeten wij geloven dat Galileo hieraan niet zal meedoen? De gretigheid waarmee de EU zijn best doet om vooral maar actief deel te nemen aan de "war on terrorism" doet het ergste vrezen!

vrijdag 15 maart 2002

Cowboys horen tussen de koeien!

Misschien kan de 'paarse' Nederlandse 'regering' nog wat goedmaken aan het eind van 8 jaar ellende door internationaal uit te dragen dat cowboys tussen de koeien horen en niet het bestaan van de mensheid in gevaar moeten brengen met hun Wild West-mentaliteit.

Wie had toch ooit kunnen denken dat de vredesbeweging misschien binnenkort ten gunste van Saddam Hussein zal moeten gaan demonstreren?

maandag 4 maart 2002

Waarom krijgen spam-schoften geen levenslang?

Provider XS4All heeft een rechtszaak aangespannen tegen de spammer AdFab. De rechter heeft de zaak bestudeerd en is tot dezelfde conclusie gekomen als de provider. AdFab mag geen spam meer verzenden.

AdFab is daar niet gelukkig mee en doet extra zielig, want het is toch zo simpel voor degenen die spam krijgen om te reageren en te zeggen dat ze voortaan geen spam meer willen ontvangen. Dit is echter een hol argument. In veel van hun mailbox-vervuiling wordt inderdaad de mogelijkheid geboden een mailtje te sturen dat je geen mail meer van hen wilt ontvangen. Als je daarop reageert, weten ze echter meteen dat je e-mail adres actief is en kunnen ze het duurder aan andere bedrijven verkopen.

Je zult inderdaad niets meer van de eerste afzender horen, maar dat gebeurt toch nooit. Deze boeven zijn zo doortrapt dat ze steeds een ander afzenderadres gebruiken, waardoor je niet eens je e-mail programma zo kunt instellen dat hun berichten op de server gewist worden.

Een écht fatsoenlijk bedrijf, zoals sommige software leveranciers, bieden je de mogelijkheid om bij het installeren of bij het bezoeken van hun site aan te geven of je prijs stelt op informatie betreffende hun producten. Alleen op deze manier ("opt-in") is het mogelijk om ongevraagde toezending van allerlei rotzooi (van aanbiedingen om snel rijk te worden tot "hardcore porn", aanbiedingen voor "penis enlargement" of zelfs "teenage sluts" - sorry, niet mijn woorden!) te verhinderen.

zaterdag 16 februari 2002

Wel willen profiteren, maar als het tegenvalt...

"Beleggers klagen steeds vaker over banken" kopt de Volkskrant.

Het is met deze mensen al net als met beroepsmilitairen. Zolang ze zich bezighouden met oefeningen en sport (andere mensen betalen grof geld voor "survival weekends") hoor je ze niet, maar wanneer ze hun werk (als militair) moeten doen in een oorlogsgebied hoor je verhalen over risico's.

Ook hoor je niets van beleggers zolang de winst op bedrukte papiertjes steeds hoger wordt; wanneer het dan ineens economisch weer wat minder goed gaat, hebben de banken het gedaan. Misschien dringt dit niet door tot beleggers, maar voor hun winst worden arbeiders (in ruime zin, dus ook in het onderwijs en de gezondheidszorg bijv.) al jarenlang uitgeperst en overbelast...

donderdag 14 februari 2002

Nederland een tomatenmonarchie?

• Veiligheidsvoorschriften (o.a. in Volendam) niet opgevolgd, gemeente weet ervan, maar doet niets.
• HBO-instellingen frauderen.
• Overheid verwaarloost spoorweg-infrastructuur, maar NS-directeur wordt ontslagen in plaats van verantwoordelijke minister.
• Bouw in strijd met bouwvergunning Van der Valk in Tiel was al in 1985 bekend en twee jaar later wordt gerapporteerd dat "strikt formeel (...) een serie strafbare feiten" aanwezig is, maar kennelijk is daar niets (of niet voldoende) tegen opgetreden, want in 2002 stort een deel van de parkeergarage in. Was trouwens Van der Valk niet ook die club die een aantal jaren geleden door middel van een schikking in feite een groot deel van zijn belasting werd kwijtgescholden?

Hoeveel is er nog meer toegedekt of in doofpotten verdwenen?

Het lijkt er steeds meer op dat Nederland hard op weg is ook een bananenrepubliek (tomatenmonarchie?) te worden...

dinsdag 12 februari 2002

Geen spiegel, paarse mensjes?

Pim Fortuyn wil, als hij het voor het zeggen heeft, proberen de grondwet te veranderen. Ineens valt een groot deel van de Nederlandse bevolking over hem heen.

Om misverstanden te voorkomen wil ik duidelijk aangeven dat ik geen fan van hem ben. Maar verder snap ik werkelijk niet waarom iedereen nu ineens over hem valt als hij het heeft over het veranderen van de Grondwet. Daarvoor bestaat immers een procedure. Hij heeft nergens gezegd dat hij die wijziging buiten die procedure om zou willen doorvoeren!

Bovendien komt het op zijn minst schijnheilig over, wanneer bijv. de vrijheid van godsdienst ook niet zo vanzelfsprekend is -voor (aspirant-)leden van het koninklijk huis- en anderzijds de vrijheid van godsdienst aangegrepen mag worden om mensen te discrimineren om hun geaardheid of om hun (vermeend) minderwaardige godsdienst.

De paarse mensen die zich zo tegen Fortuyn afzetten, zouden eens wat meer in de spiegel moeten kijken naar hun eigen inconsequenties: omdat ze niet in staat zijn de uitvoering van de Bijstandswet efficiënt te controleren, worden andere mensen gestraft die recht hebben op verstrekkingen in het kader van een heel andere wet (Algemene Kinderbijslagwet).

Paars geeft trouwens op meer punten blijk van kromme denkkronkels: er is geen geld voor het broodnodige verbeteren van gezondheidszorg, onderwijs en rampenbestrijding, maar wel voor een onnodige en overbodige Betuwelijn en (in elk geval nu nog: de huidige straaljagers zijn nog lang niet afgeschreven!) onnodige straaljagers.

woensdag 6 februari 2002

Rechtvaardigheid op zijn Nederlands

De Nederlandse regering wil er zeker van zijn dat de aan Marokkanen uitbetaalde bijstandsuitkeringen terecht uitgekeerd worden en daarom wil zij weten of deze bijstandtrekkers van Marokkaanse herkomst wellicht bezittingen (huizen bijv.) hebben in Marokko en hoeveel die waard zijn. De Marokkaanse regering wil daar eigenlijk niet aan meewerken en nu heeft Den Haag in zijn onmetelijke wijsheid besloten om dan maar de uitbetaling van Kinderbijslag aan Marokkanen te beëindigen voor kinderen die in Marokko wonen.

Dít opent werkelijk ontelbare nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van allerlei andere wetten. Stel je voor: ik rijd op de fiets door een rood licht en de auto van mijn overbuurman wordt in beslag genomen.

Dit zal het vertrouwen in de rechtvaardigheid van de Nederlandse overheid geen windeieren leggen...

donderdag 24 januari 2002

Goede muziekradio op de kabel!

Frits Spits ergert zich aan de kwalijke ontwikkeling van muziekradio in Nederland -en hij niet alleen.

Binnenkort is een behoorlijk deel van Nederland niet meer aangewezen op de terreur van formats op de radio. Bij Radio Caroline (die vanaf 26 januari op de kabel komt in NO Nederland) heersen niet de computer of de luisteronderzoeken, maar de presentatoren. De presentatoren zijn er zelf verantwoordelijk voor de muziek die ze draaien en daarom is deze zender ook geen eenheidsprak, maar een zender met een enorme variatie aan muziek, waarbij de belangrijkste gemeenschappelijke factor bestaat uit het feit dat de presentatoren "hun" muziek kennen en deze enthousiast presenteren.

Degenen die Radio Caroline niet via de kabel kunnen ontvangen, hebben de mogelijkheid er via de satelliet naar te luisteren of via het Internet.

Iedereen die net als Frits en ik meer dan genoeg heeft van de zielloze en onderling uitwisselbare programma's die in Nederland worden uitgezonden, heeft nu dus de mogelijkheid weer eens goede muziekprogramma's te horen: 24 uur per dag! Voor meer informatie www.radio-caroline.nl

maandag 21 januari 2002

Geldstofzuiger Dagobert Gates - Lang leve Linux!

Tot op heden werd software van Microsoft met een aanzienlijke korting aan het onderwijs geleverd. Dat kan natuurlijk niet door blijven gaan. De club van Bill Gates legt er dik geld op toe en daarom heeft Bill dan ook besloten dat ook het onderwijs de volledige prijs moet gaan betalen.

Dit is een uitgelezen gelegenheid voor Den Haag om iets verstandigs te doen en tóch geld te besparen (meestal komen ze niet verder dan geld besparen en iets onverstandigs doen). De software van Linux is misschien wel iets moeilijker te installeren dan die van Windows, maar eenmaal geïnstalleerd véél stabieler en veiliger dan die van Microsoft. Er is een geweldig sortiment aan software voor Linux (o.a. het OpenOffice Office pakket), en bovendien is Linux en heel veel van de software nagenoeg gratis. Paars, laat zien dat Nederland niet naar de pijpen van geldstofzuiger Dagobert Gates danst!

Concentratiekamp van Bush

Door de Amerikanen gevangen genomen Afghanen worden op mensonwaardige wijze opgesloten in een kamp op Cuba in Guantánamo. Volgens Bush & Co. zijn het namelijk geen krijgsgevangenen en dan gelden de conventies van Genève natuurlijk niet.

Heeft de VS-regering ineens last van een besmettelijke soort ziekte van Alzheimer? Bush had toch het terrorisme de oorlog (war) verklaard? Volgens mij zijn mensen die in een oorlog gevangen genomen worden krijgsgevangenen (prisoners of war). En zoiets heeft dan steeds een grote mond over mensenrechten?

Ik veronderstel trouwens dat er nog meer achterzit: in Guantánamo zullen waarschijnlijk de Amerikaanse wetten niet gelden, dus de gevangenen kunnen geen beroep doen op de Amerikaanse rechter...

zaterdag 19 januari 2002

Oranje onder!

Waar ik me vreselijk aan erger, is de onmogelijkheid om je ongenoegen uit te spreken over het Circo Máximo, waarbij niet eens de optie bestaat om aan te geven dat je doodziek wordt van AL die media- en financiële verspilling rond dit stelletje (klein)kinderen van foute voorouders, van het verschijnsel monarchie in het algemeen, en van het feit dat bijna een heel volk zo slaafs en kritiekloos is om als een kudde blinde paarden achter een anachronisme aan te hollen. Een anachronisme, dat allerlei kunstgrepen nodig heeft om zich te rechtvaardigen, zoals:
• vrouwelijke afstamming;
• de naam Oranje -terwijl wat hier in Nederland die naam gebruikt eigenlijk afstamt van Nassau-;
• de fictie dat het om een Nederlands koningshuis gaat, terwijl het net zoals de andere dynastieën in Europa (vgl België of het Verenigd Koninkrijk, of de afgeschafte Griekse dynastie) bijna volledig "van Duytschen bloet" is.

Dit is overigens niet te verwonderen in een land waar mensen geen enkel klassebewustzijn meer hebben, waar katholieken het slikken als het "democratische" parlement toestemming moet geven wanneer een prins(es) wil trouwen met een katholiek, terwijl hier de vrijheid van godsdienst in de grondwet verankerd heet te zijn. Kortom, we hebben nog een HEEL lange weg te gaan voordat de Nederlandse democratie écht democratisch is. Nu is het net zoiets als de fictie dat een trein die uitvalt geen vertraging heeft (in plaats van een oneindig lange vertraging).

donderdag 17 januari 2002

Lockheed

Is het alibi van Prins Bernhard al nagegaan voor deze nieuwe aankoop van straaljagers?

woensdag 16 januari 2002

Vooruitgang bij de NS...

Bij een poging een treinreis naar Parijs te boeken, kwam ik tot de ongelooflijke ontdekking dat het reisbureau geen niet-rook plaats kon garanderen. Dat staat trouwens ook in de diverse reisgidsen: het kan alleen genoteerd worden als een prefentie''(misschien zou het gewone Nederlandse woord 'voorkeur' hier niet misplaatst zijn, zeker wanneer de spelling problemen oplevert) .

Het is duidelijk: de NS wil voorkomen dat ze met lege rookplaatsen blijven zitten en willen daar dan niet-rokers op kwijt. Dit alles op de gebruikelijke klant-onvriendelijke wijze van de laatste tijd, want vroeger kon dat allemaal wél vastgelegd worden.

Toen ik in 1970 bij een reisbureau werkte, werd in een dergelijk geval gebeld met een reserveringsnummer bij NS (computers hadden we toen nog niet aan de balie...) en daar werd dan gekeken of het mogelijk was om aan de wensen van de reizigers te voldoen - bijv. een NRR-plaats (Niet Roken Raam), vooruit/achteruit of wat dan ook. Zoja, dan werd het vastgelegd. Waren er alleen nog rookplaatsen, dan werd de reiziger de keuze geboden om die al dan niet te nemen of een andere verbinding te zoeken.

Zou nu, anno 2002, een dergelijk systeem niet toegepast kunnen worden? Moeten we nu alles voorkauwen? Zijn ze werkelijk zo dom dat ze daar zelf niet op kunnen komen?

Er zit nu niet veel anders op dan maar zelf kaartjes kopen in Frankrijk (kan via het internet bij de SNCF), en dáár kun je wel de plaats reserveren die je wilt...

NS-advies?

Naar aanleiding van een ingezonden brief eerder deze week (in de Volkskrant) over de NS die mensen elektronisch altijd via Parijs naar de Côte d'Azur of Bordeaux laat reizen en de verbindingen via Brussel niet vermeldt, heb ik vandaag ook maar eens gekeken hoe het zit met de informatie over verbindingen tussen Amsterdam en Parijs.

Door simpelweg te vragen om informatie over de verbinding tussen Amsterdam Centraal en Paris-Nord (vandaag), kreeg ik van de NS Reisplanner de volgende 'EEG-in-een-dag' suggestie voorgeschoteld (lay-out door mij aangepast):

19:25 V Amsterdam Centraal Spoor 4b richting Utrecht Centraal
21:45 A Duisburg Hbf
22:07 V Duisburg Hbf richting Bielefeld Hbf
00:00 A Bielefeld Hbf
00:35 V Bielefeld Hbf richting Liège-Guillemins
09:08 A Paris-Nord

reistijd 13:43. Helaas is niet duidelijk hoeveel deze rondreis moet kosten, want "Geen tariefinformatie mogelijk bij reizen van/naar/via buitenland."

Eenzelfde verzoek bij de Deutsche Bahn (of heet dat tegenwoordig voortaan Die Bahn?) leverde een rechtstreekse Thalys op (V/A 12:56/17:05) met een reistijd van 4:09, en daarna in elk geval om 13:23 en 14:23 een verbinding met één overstap in Bruxelles-Midi (overstaptijd 0:25, dat is natuurlijk wel erg weinig als je met een Nederlandse trein naar Brussel moet), het eerste stuk met een Intercity, het tweede gedeelte met een Thalys; totale reistijd 4:42.

Ik vond het in eerste instantie al vreselijk onbeschoft dat de nieuwe site alleen toegankelijk is voor gebruikers van Internet Explorer (hoeveel zouden ze daarvoor van MicroSoft gekregen hebben?), maar ik begrijp nu dat ze zich niet willen blameren bij de meer bewuste Internet-gebruikers. Of?

Ik ben er trouwens intussen achter wat ik verkeerd had gedaan. Ik had "Internationaal" moeten aanklikken, het bovenstaande NS-advies heb ik gekregen via de gewone reisplanner (nationaal dus kennelijk. Nationaal via Bielefeld?). Bij "Internationaal" krijg je de keuze tussen "HST ja" en "HST nee" (HST zal wel hoge-snelheids-trein betekenen). Bij "ja" krijg ik hetzelfde Thalys-advies als de via Duitsland gekregen rechtstreekse verbinding, dus -spannend- nu even gekeken wat ik zonder (de "nee"-optie) krijg:

13:23 V Amsterdam Centraal
15:29 A Antwerpen-Berchem
16:10 V Antwerpen Berchem
17:53 A Lille Flandres
18:02 V Lille Flandres
19:26 A Amiens
20:03 V Amiens
21:11 A Paris-Nord

Het leuke is dat er nu ineens wel (ondanks "van/naar/via buitenland") wél een tarief genoemd wordt... Hoewel...: het vermelde tarief bij deze verbinding "HST nee" geldt voor: "-Paris-Nord met Thalys vanaf Amsterdam". Kunnen jullie het nog volgen?

Dat is dus 3x overstappen en een reistijd van bijna 8 uur. Het is bij de NS kennelijk niet opgekomen dat er ook een "toe-ter-nie-toe" optie mogelijk zou kunnen zijn. En dat dan nog wel in het land van het poldermodel, waar het sluiten van compromissen zowat tot standaard is verheven... De optie via Brussel wordt gewoonweg niet genoemd (valt natuurlijk niet onder "HST nee" omdat het tweede gedeelte wel per HST gaat en ook niet onder "HST ja" omdat het eerste deel gewoon per Intercity gaat. Of zou het (zoals de eerdere briefschrijver suggereert) inderdaad de bedoeling zijn dat mensen wel begrijpen dat het anders wel heel aantrekkelijk is om de monopolistische Thalys vanaf Amsterdam links te laten liggen?

Op de sites van de (Belgische) NMBS en de (Franse) SNCF is het geen enkel probleem om alle treinen terug te vinden, waarbij dan overigens niet de boemelverbinding via Antwerpen, Lille en Amiens vermeld wordt (dat is dus weer wel een nadeel voor mensen die zo lang mogelijk willen reizen voor hun geld... maar die kunnen altijd in Brussel nog een paar uurtjes uitstappen).
Zo blijkt dat er zowat elk uur een verbinding is tussen Amsterdam en Paris-Nord, de meeste via Brussel-Zuid, en om de paar uur een rechtstreekse Thalys.

dinsdag 15 januari 2002

Alle dieren zijn gelijk, maar toch niet helemaal...

Globaal zal Nederland best een rechtsstaat zijn, d.w.z. gewone mensen worden over het algemeen ongeveer gelijk behandeld, maar zodra er sprake is van mensen die zichzelf om een of andere reden als hoger beschouwen, blijft van dat gelijkheidsprincipe bar weinig over:

V/d Valk koopt zijn belastingschuld af met een aalmoesje, bouwfraudeurs krijgen een schikking aangeboden, Prins Bernhard mocht als "straf voor de Lockheed-affaire" zijn militaire onderscheidingen niet meer dragen (maar later toch weer wel); voor Máxima wordt geregeld dat een uitrit ineens onder de openbare weg valt; de NS-directeur wordt eruit getrapt, terwijl de hoofdschuldigen in Den Haag rustig hun wanbeleid kunnen voortzetten; Constantijn krijgt zijn rijbewijs na één dag terug omdat het zijn eerste overtreding was...

Het wordt tijd dat er een spoedopleiding komt voor smeden, want hier in dit knikkerland valt héél wat recht te smeden...

Máxima toch "een beetje dom"?

Als Máxima werkelijk meent wat ze zegt (dat haar vader niets geweten heeft van de misdaden van het regime waarvan hij deel uitmaakte), zou ze eens naar de film "Music Box" (1989) van Constantin Costa-Gavras moeten kijken over hoe een vader zijn dochter tot het eind toe blijft beliegen. Of, om dichter bij huis te blijven, de film "La historia oficial" (1985) van Luis Puenzo over hoe een hoge Argentijnse piet (Jorge?) zijn vrouw belazert met een gestolen kind. Is trouwens onderzocht of Máxima wel écht de dochter is van Jorge Zorreguieta?

Misschien was haar opmerking toch wel "een beetje dom"...

maandag 14 januari 2002

Moeilijkdoenerij...

Niet om vervelend te doen, maar als in het Spaans een samenstelling wordt gemaakt van een begrip en het woord "manía", dan komt er een accent op de -i- van "manía" en vervalt een eventueel accent op het andere begrip.

Zoals de combinatie van "tóxico" en "manía" het woord "toxicomanía" oplevert, zo zou een eventuele combinatie van "Máxima" en "manía" als resultaat "maximanía" opleveren (en niet "Máximania"), bovendien zonder hoofdletter aan het begin.

Het zou echter nog beter zijn om niet over dit soort verschijnselen te schrijven. Gewoon de monarchie en alles wat ermee samenhangt negeren, dat is denk ik het beste.

woensdag 9 januari 2002

NS = No Service

Ene Kuin beklaagt zich er in de Metro over dat mensen maar door blijven zeuren over de slechte service bij de NS.

Kuin moet zelf wat minder zeuren. De NS levert de ene wanprestatie na de andere. Het enige dat nog op tijd loopt bij NS zijn de klokken op de perrons (meestal). De problemen liggen weliswaar niet alleen bij de leiding van NS, maar het zou geen kwaad kunnen wanneer zij ook eens een duidelijker standpunt in zou nemen. Wellicht dat dan de domheid van de Haagse regenten nog eens verlicht zou worden. De huidige plannen tot privatisering en opsplitsing zijn heilloos. Wie geen conclusies wil verbinden aan het ontluisterende voorbeeld van de situatie in Groot-Brittannië, verdient het niet een inkomen te krijgen uitgekeerd door de belastingbetaler.

maandag 7 januari 2002

Euro-wisseltruuk - leve het neoliberale kapitalisme!

Prijzen mochten op 1 januari 2002 bij de Euro-introductie niet verhoogd worden. Veel bedrijven deden dat daarom al in de loop van 2001, anderen deden het gewoon toch op 1 januari 2002. Niet zo KPN. Daar hield men zich keurig aan de regels: zij doen het pas op 1 februari 2002. Het tarief voor hun MxStream ADSL-abonnement wordt daarom per 1 februari 2002 verhoogd van € 22,69 naar € 27,95. Dat is een verhoging van ruim 23%. Op last van Den Haag zouden de salarissen bij voorkeur bevroren worden, maar de handel en het bedrijfsleven blijven intussen maar lekker hun prijzen verhogen. Wanneer straks niemand meer geld heeft om dingen te kopen, zullen er weer wel bedrijven gesloten moeten worden en worden de arbeiders weer vrolijk weggesaneerd. Allemaal tot meerdere eer en glorie van de vrije markt.

Het begint nu toch wel écht tijd te worden om de paarse nep-socialisten en nep-liberalen definitief te dumpen - misschien op een Caraïbisch eilandje, waar ze samen nog wat vrije-marktje kunnen spelen met hun eigen bezittingen. Zij hun lol en wij misschien eindelijk voor het eerst in tientallen jaren weer een fatsoenlijke regering...

Cultuur op zijn Nederlands

Ik had al nooit het idee dat het culturele leven in Nederland op een geweldig hoog niveau stond, maar nu blijkt zelfs dat het huwelijk van een prins onder cultuur (of natuurbehoud?) valt. Anders zou het Prins Bernhard Cultuurfonds toch zeker geen 280.000 gulden gestopt hebben in 1000 stoelen voor de prinselijke bruiloft (trouwens nog leuke stoeltjes: ƒ 280 per stuk, en ongetwijfeld nog met een royale korting!)?

Dit is in ieder geval een tip voor iedereen die gaat trouwen: voortaan niet meer zelf een zaal huren, maar subsidie aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds! En misschien is een ander feestje (bijv. als je geslaagd bent voor je eindexamen HAVO of als je 50 wordt) ook wel subsidiabel.

Evengoed moet dit toch een klap zijn voor al die vrijwilligers die steeds weer huis-aan-huis bedelen om bijdragen voor dit fonds in de veronderstelling dat ze voor een goed doel collecteren.

Misschien wordt het tijd dat deze bedelclubs vóór hun collectes maar eens verantwoording moeten afleggen van hun inkomsten en uitgaven, zodat we weten wat er met ons geld gebeurt. Het geven van regels hiervoor lijkt me een leuke taak voor een échte regering (een die regeert), als we die nog eens ooit krijgen...

woensdag 2 januari 2002

Nederlands kneuterig chauvinisme

Volgens mij snapt Wellink (en dat is dan nog wel de president van De Nederlandsche Bank) er maar bar weinig van. Het was toch de bedoeling om door middel van de Europese Unie te komen tot een gemeenschap van staten zonder onderlinge spanningen e.d.?

Meteen de eerste dag van de introductie van de Europese munt begint hij echter alweer chauvinistische kreten te slaken over Nederland als "eurokampioen", omdat het "hier het beste" gaat. Het is jammer dat we in Nederland geen Duits spreken, anders had hij beslist geroepen "Bei uns ist alles besser"... zoals volgens het populaire geheugen door Duitsers altijd gezegd wordt.

Ik wist werkelijk niet dat de invoering van de Euro bedoeld was als een competitie tussen nationale ploegen. Zó komt er natuurlijk nooit een eenheid in Europa.

Foei, Wellink, 3000 maal schrijven "De Euro is van ons allemaal"!