zondag 22 augustus 2021

Historische overpeinzing, maar nog steeds van toepassing!

H.P.G. Quack citeert in het 1e deel (bladzijde 319) van zijn zesdelige werk De Socialisten uit 1898 een stuk tekst van de Franse bankier Jacques Necker (1732-1804) uit diens Sur la Législation et le commerce des grains (uit 1775) een gedenkwaardig fragment, dat ook nu in grote lijnen nog steeds van toepassing is:

Wanneer men zijn gedachten laat gaan over de maatschappij en over haar wetten, dan wordt men door één zaak getroffen, die wel overwogen moet worden: het is deze, dat bijna al onze burgerlijke instellingen gemaakt zijn ten voordeele der eigenaars. Schrik overvalt ons, wanneer wij het wetboek opnemen, en daarin slechts de bevestiging van deze waarheid vinden. Men zou werkelijk zeggen, dat een kleine groep menschen, na de aarde eerst onder elkaar verdeeld te hebben, wetten van vereeniging en waarborg tegen de groote menigte heeft gemaakt, gelijk ze wijkplaatsen in de wouden zou hebben opgericht, om zich tegen de wilde beesten te beschermen.
Intusschen klemt de opmerking, dat, na de vaststelling der wetten van eigendom, van rechtspleging en van vrijheid, er bijna niets gedaan is voor de talrijkste klasse der burgers. Wat raken ons uw wetten van eigendom?, zouden die burgers kunnen zeggen. Wij bezitten niets. Uw wetten van recht en rechtspraak? Wij -hebben niets te verdedigen. Uw wetten van vrijheid? Indien wij morgen niet werken, staat de dood vóór onze deur.”

Misschien lijkt het bij oppervlakkige lezing een beetje overdreven om deze regels op onze hedendaagse maatschappij toe te passen, want als we ontslagen worden (omdat bijvoorbeeld onze werkgever [in werkelijkheid onze werknemer, want wij geven ons werk af aan de bazen] zijn geld liever steekt in zijn eigen luxe dan in modernisering van zijn bedrijf - en de boel dus failliet gaat) krijgen we (in ieder geval gedurende enige tijd) een uitkering, die toereikend zou moeten zijn om niet te verhongeren - maar onvoldoende om gezondsheidsproblemen doeltreffend op te kunnen lossen. Deze uitkering verandert met een beetje pech al snel in participatie-slavernij, waarbij we verplicht worden om werk te verrichten, dat eigenlijk door een gesalarieerde arbeider gedaan zou kunnen -en dus moeten- worden.

En over de rechtvaardigheid van de wetten: denk maar de zorgvuldigheid waarmee de belastingdienst met het grootste gemak mensen beschuldigt van fraude en hen zo zonder wroeging in onvoorstelbare ellende heeft gestort (denk aan de toeslagfraude - zie RTL-Nieuws van 7 juli 2020), terwijl voor grootgraaiers (multinationals en ander gespuis) geheime regelingen (zogenaamde rulings) worden bedacht, zodat die geen of enorm weinig belasting hoeven te betalen. Daardoor kunnen die grootgraaiers legaal belasting ontduiken, wat dan ineens "belastingontwijking" heeft, maar in feite hetzelfde is wat bij gewone mensen "belastingontduiking" heet.

Of wat de denken van Prins Bernhard, die zich begin jaren 1960 voor ruim een miljoen had laten omkopen door de vliegtuigbouwer Lockheed? Als straf werd dat geld niet verbeurd verklaard. Dat zou Bernhard aan goede doelen geschonken hebben. Misschien dure auto's voor zichzelf? Wel mocht hij in het openbaar zijn militair (operette-)uniform en onderscheidingen niet meer dragen (een soort AvondVierdaagse-medailles voor mensen die zichzelf belangrijk vinden). De onderzoekscommissie wilde niet uitsluiten dat Prins B. "te goeder trouw" had gehandeld. Zo soepel was de belastingdienst niet voor de "toeslagfraudeurs"...

Bij het onderzoek naar de Lockheed-affaire was intussen ook al gebleken dat Bernhard zur L.-B. ook al geld had gekregen van vliegtuigbouwer Northrop, maar dat was onder de tafel geveegd, om een "constitutionele crisis" te vermijden. Juliana had namelijk gedreigd af te treden, als Bernhard werkelijk vervolgd zou worden, en Beatrix had van haar kant gedreigd dat zij dan Juliana niet op zou volgen.
Erg jammer, want anders zouden we misschien weer een Republiek geworden zijn!

vrijdag 13 augustus 2021

Hoon was mijn deel ...

 ... toen ik een paar dagen geleden te kennen gaf dat er in Nederland sprake is van een "zogenaamd democratisch mandaat" voor het handelen van de Nederlandse Roverheid. Nederland is namelijk volgens de reagenten een échte democratie.
Toch ben en blijf ik van mening dat er in Nederland geen democratie bestaat. 

Voor alle duidelijkheid: ik ken op dit moment geen enkel land waar wél sprake is van een democratie. Als die al eens ergens op zou duiken, dan zorgen de CIA, NAVO en kornuiten er wel voor dat de "communistische" dreiging verdwijnt. We weten allemaal hoe goed de VS zijn in het brengen van democratie, vandaar de chaos in bijv. Irak, Libië of Afghanistan, of de Franco-dictatuur in Spanje.

Voor de meeste mensen is een democratie een systeem dat bestuurd wordt volgens de "wil van het volk". De definitie voor het begrip "Democratie" luidt in de Geïllustreerde Encyclopedie (1909): 

«volksregeering, een regeeringsvorm waarbij het geheele volk invloed heeft, waar het volk regeert en niet geregeerd wordt, dus zichzelf regeert.»

 Zelfs uitgaande van deze simplistische visie is het niet moeilijk om aan te tonen dat er geen sprake is (kan zijn) van de uitdrukking van "de wil van het volk". Bij verkiezingen brengen de stemgerechtigden hun stem uit op grond van wat ze verwachten van "hun" kandidaat, maar nadat de uitslag bekend is gaan de gekozen rond de tafel zitten met een glaasje wijn en een grote karaf water voor zich en allemaal gieten ze een grote hoeveelheid water bij hun wijn, zodat er uiteindelijk -na de nodige sigaren en borrels- een coalitie uitkomt, waarin waarschijnlijk niemand zijn eigen stem terugkent. Desondanks worden deze coalities geaccepteerd, omdat op één moment sprake was van iets democratisch-achtigs, namelijk dat iedereen zijn stem mocht uitbrengen. Sterker nog, als iemand het waagt te twijfelen aan het democratisch gehalte van onze naast-elkaar-leving (want we leven voorwaar niet in een samenleving!), kan hij rekenen op vijandige reacties.

Overigens, ik ben beslist niet de eerste die vraagtekens (heeft ge)zet bij wat er democratisch is aan een "democratie". Zelfs de Griekse filosoof Aristoteles dacht er (zo'n 25 eeuwen geleden) op gelijksoortige wijze over. Hiervoor citeer ik een stukje uit de editie 1934 van de Katholieke Encyclopædie (deel VI, onder het lemma Democratie):

«Democratie beteekent in de politiek volksregeering. Het woord wordt door Aristoteles in zijn staatsleer in ongunstigen zin gebruikt als aanduidende (in tegenstelling tot aristocratie) regeering van de menigte, van de bezitslooze en de ongequalificeerde massa. Verondersteld wordt dan, dat een dgl. bestuur steeds door hebzucht en egoïsme zal geleid worden.»

Aristoteles heeft dus meer vertrouwen in de aristocratie, omdat die wel rekening zou houden met de belangen van het volk. In hoeverre dat klopt kunnen we zien in de westerse wereld, waar de aristocratie in feite aan de touwtjes trekt. Denk voor Nederland aan de Oranjes, de VVD, D66, CDA en hun vriendjes: de grootgraaiers, de multinationals.

Of de "ongequalificeerde masssa" zich laat leiden door hebzucht en egoïsme vind ik niet eens zo heel belangrijk, omdat tenslotte ook de aristocratie zich daarop baseert. Veel ernstiger is, dat de massa zich voor het bepalen van haar stem laat leiden door de valse beloften van politici (denk maar aan "het zoet" dat Balkenende steeds beloofde voor het volgende jaar, of de 1.000 € die Rutte jaren geleden aan iedereen toezegde) en de verdraaide beweringen van politici. Denk aan Wilders, die de schuld voor alle ellende legt bij buitenlanders, alsof er geen hufterige Nederlanders rondlopen, en alsof zijn "joods-christelijke beschaving" niet leidt tot gewelddadigheden jegens anderen, denk aan homo's die door streng-bijgelovige christenen gedemoniseerd, gediscrimineerd of mishandeld worden (noch afgezien van de vroegere en tegenwoordige misdaden van de joodse en christelijke "beschaving"). En de beloften voor na verkiezingen (let wel: daarin wordt nog geen rekening gehouden met het water dat bij de wijn gegoten wordt) worden ontleend aan "verkiezingsdebatten", die alleen debatten genoemd kunnen worden, omdat ze nu eenmaal op de Nederlandse TV zo genoemd worden.
Uit eigen onderzoek is me gebleken dat maar heel weinig kiezers zich verdiepen in de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen, nog afgezien van de beperkte waarde van veel van die programma's, omdat de meeste partijen vooral MEE willen regeren, en daarom graag bereid zijn om hun belangrijke programmapunten aan de wilgen te hangen - denk aan Geert Wilders die tot de dag vóór de verkiezing de pensioenleeftijd op 65 jaar een "breekpunt" noemde en de dag na de verkiezingen die eis zonder meer liet vallen (zie Nu.nl van 10 juni 2010). Tot mijn grote verbazing zijn de meeste mensen al die valse en gebroken beloften vergeten, maar velen maken zich nog steeds wél behoorlijk druk over het "kwartje van Kok" (dat nu omgerekend maar iets meer dan 11 Euro-cent waard is).

De meeste mensen hebben echter ook "geen tijd" om zich te verdiepen in wat er in de politiek gebeurt, of wat politieke partijen in hun programma's hebben staan. Immers, als er niet een soapserie is waarvan geen aflevering gemist mag worden, een kwis over "slimste mens"en, of een talentenjacht, dan is het wel een serie op Netflix of een andere verstrooiingsmachine, of -natuurlijk- een "belangrijke" sport-achtige gebeurtenis (voetbal, wielrennen, tennis, Olympisch brood-en-spelen, Formule X), en uiteraard hebben ze dan écht geen energie meer om nog iets zinnigs tot zich te nemen, (misschien ook door het pils en de chips die voor de TV naar binnengegoten worden?).

Hoe eerlijk is het om in zo'n systeem te spreken van een democratie? Een democratie kan niet bestaan in een maatschappij die geregeerd wordt door vluchtige informatie - denk aan manipulatieve TV-journaals, kranten met misleidende koppen, roddelbladen en -rubrieken op TV?
Noem het dan -zou ik zeggen- een "massacratie", "simpelcratie" of iets anders wat de lading beter dekt! Misschien "waan-van-de-daggocratie"?


dinsdag 10 augustus 2021

"Reissector" wil dat "overheid" sneltests betaalt, ook na augustus... Pardon?!!!

Op de radio hoorde ik gisteravond dat "de reissector" vindt dat de "overheid" ook na juli en augustus de sneltests moet betalen voor de reizigers die zonder zo'n test niet naar het buitenland mogen om vacantie te vieren (zie ook bij het bericht hierover bij BNR vanochtend). En onder vacantie vieren kan bijv. verstaan worden: zich een huiskanker laten aansmeren, zich volgieten met goedkope drank of met wat dan ook. Maar het kan natuurlijk ook gaan om mensen die een zomercursus willen volgen in een andere taal (laat ik niet alles negatief zien).

Laat ik maar eens bij het begin beginnen de overheid betaalt niks! Wat die overheid zogenaamd betaalt gebeurt met geld dat door de belastingdienst bij elkaar gegraaid is uit de zakken van de belastingbetaler. En de belastingbetalers zijn vooral gewone mensen, dus de loonslaven en de participatieslaven. Het komt er nu dus op neer dat mensen die niet op vacantie gaan (om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld omdat ze daar simpelweg geen geld voor hebben vanwege de onmenselijk hoge huur van hun woning of de torenhoge zorgverziekeringspremie, of omdat ze geen zin hebben om besmet te worden met de delta-variant van het Covid-19-virus), zouden moeten betalen voor de al dan niet ingebeelde behoeften van anderen....

En de Roverheid beslist waaraan ze ons geld uitgeeft op grond van het zogenaamde democratische mandaat dat ze gekregen heeft van de kiezers in de bananenmonarchie der Nederlanden. Op grond daarvan wordt ook geld over de nodige balken gesmeten om een peperduur Boeing-"regerings"vliegtuig aan te schaffen omdat Zijne Koninklijke Willem perse niet in een Fokker wil vliegen, en met ons geld wordt ook de uitkering voor Willem en de zijnen betaald, waarmee hij omstreden woningen laat bouwen in Mozambique en Griekenland (de bewaking daarvan komt uiteraard ook uit onze zak) en een speedbootje van twee miljoen koopt, omdat hij dat "heel graag wilde hebben" volgens Máxima (zie VRT op 18 mei dit jaar).

Om terug te komen op het bericht over die sneltests: het is natuurlijk volstrekt absurd en lachwekkend (als het niet zo asociaal droevig zou zijn), dat de belastingbetaler moet betalen voor de reisjes (en andere hobbies - denk aan festivals) van andere mensen. Voor mijn hobbies krijg ik ook geen cent van de Roverheid, daarvoor moet ik alle kosten zelf betalen. Als mensen het dus zo nodig vinden om zich in een buitenland vol te gieten met goedkoop bier of weet ik wat te doen, laat ze er dan ook maar zelf voor betalen!