vrijdag 28 november 2008

11 december, 19:30 allemaal naar Amsterdam

In het algemeen belang overgenomen oproep uit de Nieuwsbrief van de Internationale Socialisten van 28 november 2008:
Van 11 tot 15 december vindt de Miljonair Fair plaats in de RAI. Dit 'luxueus shoppingparadijs' staat symbool voor de groeiende kloof tussen rijk en arm. Terwijl miljoenen niet-miljonairs zich grote zorgen maken over de gevolgen van de economische crisis, weten anderen van gekkigheid niet wat ze met hun bergen geld moeten doen. Deze absurde tegenstelling schreeuwt om protest. Daarom roept een coalitie bestaande uit de Bijstandsbond, DIDF, de Internationale Socialisten en de SP Amsterdam op voor een luidruchtige actie bij de opening op donderdag 11 december. Kom om 19:30 naar de entree van het Holland Complex van de RAI in Amsterdam. Neem spandoeken, borden, fluiten, vlaggen, potten en pannen mee. Hoe meer mensen hoe duidelijker de boodschap: Laat de rijken de crisis betalen!

donderdag 27 november 2008

Algemeen Nederlands Propagandabureau, ten voeten uit

Ik heb het hier al regelmatig betoogd, en voorwaar niet ik alleen. Ook bloggers en journalisten met meer ervaring en een grotere kennis op dit gebied, wijzen er regelmatig op dat het ANP de waarheid gevaarlijk bijkleurt en soms zelfs danig geweld aandoet.

Vandaag kwam ik daarvan ook weer eens twee voorbeelden tegen.

Het ene vond ik (uitsluitend) in de papieren editie van de
Spits, onder de ietwat vreemde kop Libisch schip helpt Gazastrook. Hierin wordt gesproken over Libische plannen om de bevolking van de Gazastrook te hulp te komen. Deze wordt, zoals bekend, door Israel zowat uitgehongerd, "nadat de Hamas de macht had overgenomen" (in de woorden van het ANP).

Deze woordkeus is uiterst ongelukkig. In westerse media wordt immers voortdurend verwezen naar de Israelische marionetten van Al Fatah als zouden zij de Palestijnse regering en president vormen. Hamas daarentegen wordt steeds opgevoerd als een fundamentalistische groepering, waarbij er steeds aan voorbij wordt gegaan dat Hamas de laatste democratische verkiezingen in de Palestijnse gebieden won. In deze context suggereert het woord "overgenomen" eerder een staatsgreep dan een democratische overdracht van de macht. Die is er dan ook niet geweest, dankzij van de inspanningen van Israel en de Verenigde Staten (én de Europese Unie!).

Bonter nog maakt het
ANP het in een artikel onder de kop China stelt EU-top uit om dalai lama of iets dergelijks. In de papieren edities van de Spits en de Metro wordt aangegeven dat "De Chinese communisten [...] Tibet in 1950 met geweld in[namen]. De dalai lama vluchtte in 1959 [...] na een mislukte opstand tegen de Chinese overheersing." In NRC/Handelsblad van vandaag wordt de tekst "door een onzer redacteuren" wat aangepast, maar ook deze redacteur laat China Tibet inlijven.

Daar gaat het
ANP duidelijk de mist in, want Tibet vormt eigenlijk al eeuwen een deel van het Chinese rijk. Zie wat daarover staat in de Engelse Wikipedia: "De regering van de Dalai Lamas, een reeks Tibetaanse geestelijke leiders, bestuurde in naam een groot deel van de Tibetaanse regio gedurende verscheidene perioden vanaf de jaren 1640 tot de opname in de Chinese Volksrepubliek in de jaren 1950. Gedurende het grootste deel van deze periode was het Tibetaanse bestuur ondergeschikt aan het Chinese rijk van de Qing Dynastie."

Met name in de eerste helft van de 20e eeuw hebben vooral de Britten de situatie in Tibet bepaald. In 1950 heeft de Chinese Volksrepubliek zonder al te veel problemen Tibet bezet (dat volgens de Chinese machthebbers zuchtte onder een 'feodale slavernij', en daar kan ik me beslist iets bij voorstellen). In 1951 werd een "Plan voor Vreedzame Bevrijding van Tibet" opgesteld, dat door de dalai lame en de panchen lama ondertekend werd, ongetwijfeld onder de nodige Chinese druk.
De in juni 1956 uitgebroken opstand werd krachtig gesteund door de Verenigdestaatse CIA (die je eigenlijk overal tegenkomt waar sprake is van grootschalige gewelddadigheden), maar deze opstand werd in 1959 door de Chinese troepen onderdrukt, waarbij -deze keer wel- vele duizenden Tibetanen de dood vonden.

Hierna ter illustratie een kaart (klik op de kaart voor een duidelijkere weergave) uit de editie van 1939 van de Bos-atlas ("Schoolatlas der gehele aarde", waarin duidelijk te zien is dat "Buiten Tibet" (dat is het gebied dat tegenwoordig met "Tibet" wordt aangeduid), wél met een dikke grenslijn is gescheiden van Kasjmir, Nepal, Bhoetan en India, maar slechts met een dunne grenslijn van de andere Chinese provincies.

woensdag 26 november 2008

Chemische (of biologische?) oorlogsvoering tegen winkelend publiek?

Het ANP meldt vandaag (zie o.a. Trouw) dat de Rotterdamse politie in 21 winkels en tankstations een nieuw 'beveiligingssysteem tegen overvallers' gaat aanbrengen. Dit bestaat uit een apparaat dat de overvaller bespuit als hij de winkel verlaat. Dat bespuiten gebeurt met een 'onzichtbare chemische stof', die een 'unieke DNA-code' bevat, waarmee aangetoond zou kunnen worden dat een verdachte daadwerkelijk in die winkel geweest is.

De Metro publiceert vandaag in de papieren editie zelfs een eigen artikel, waarin gemeld wordt dat het gaat om een 'zogenaamde DNA-spray', wat het allemaal niet duidelijker maakt. Het 'geurloze goedje' blijft in ieder geval 'dagenlang op de huid en kleding van de overvaller' zitten. Ook vanuit Amsterdam zou belangstelling zijn voor 'dit apparaat'.

Hoe het verder allemaal werkt, wordt niet duidelijk gemaakt. Waarom wordt er bijv. gesproken van "DNA-spray"? Heeft het iets te maken met het DNA dat in alle levende wezens aanwezig is? DNA is volgens de Dikke Van Dale een "in de chromosomen aanwezige stof die de drager is van alle erfelijke eigenschappen". Enkele lemmata verder komt ook nog "DNA-profiel" aan bod: "het voor elk individu unieke, in alle lichaamscellen voorkomende patroon van DNA-structuren, waarmee iem. aan de hand van een haar, speeksel, sperma enz. geïdentificeerd kan worden."

Wat voor gezondheids- en andere risico's zijn er verbonden aan het gebruik van dat spul? Hoe wordt ervoor gezorgd dat alleen overvallers bespoten worden? En, als het er alleen om gaat om aan te tonen dat een verdachte in de betreffende winkel geweest is, waarom dan niet gewoon gebruik maken van videobeelden? Daarmee kan datzelfde aangetoond worden, zonder dat mensen (overvallers of niet) blootgesteld worden aan chemische rotzooi.

Gaat het eigenlijk wel om het bestrijden van winkeldiefstallen, of is het misschien een door de middenstand (misschien wel zonder dat de winkeliers dat beseffen) gesponsord experiment voor iets dat de overheid van plan is te gaan inzetten om ons nog verder te controleren, zogenaamd in de strijd tegen het terrorisme?

woensdag 19 november 2008

Eerherstel? Een eerlijke benadering, dát is nodig!

Verleden week is een boek van Cees Fasseur gepubliceerd (Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956) over met name de Greet-Hofmans-affaire, die tot grote problemen leidde in de Nederlandse politiek. Volgens de informatie die over het boek inmiddels gepubliceerd is (ik heb het nog niet gekocht, ik wacht wel totdat het in de ramsj ligt) blijkt er niet veel meer aan de hand te zijn geweest dan -zoals de titel al suggereert- relatieproblemen in een (bovendien georkestreerd) huwelijk.

Greet Hofmans blijkt -volgens Fasseur- geen serieuze invloed op koningin Juliana gehad te hebben, maar desondanks moest ze weg. Dat was zelfs zo dringend dat zij (evenals Juliana's privé-secretaris) met de dood bedreigd werd, al is dit volgens Fasseur een 'niet al te belangrijk detail'. (Trouw van 12 november). Wat er eigenlijk wél aan de hand was, komt nauwelijks naar voren in de diverse krantenartikelen terzake.

Het Parool gaat zelfs zover om het boek van Fasseur te beschouwen als een rehabilitatie van Beatrix's vader, Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (met een dubieus oorlogsverleden en een crimineel verleden; zo mag je volgens mij tenminste de twee inmiddels bekende omkoopschandalen wel betitelen). Volgens Marcel Wegman, de schrijver van het Parool-artikel, wilde Bernhard zijn vrouw helemaal niet van de troon stoten. "Hij wilde haar simpelweg terug als zijn vrouw." [Dat was dan waarschijnlijk de reden waarom hij, ook toen al, avontuurde met andere vrouwen...]

Fasseur zou volgens Wegman een "onafhankelijk wetenschapper" zijn, maar daarvan kan nauwelijks sprake zijn. Beatrix, die de kluis met het verleden van haar ouders hermetisch gesloten houdt heeft Fasseur beslist niet binnengelaten omdat hij zo "onafhankelijk" is, maar ongetwijfeld omdat ze ervan uitging dat hij in ieder geval haar vader niet in een nog ongunstiger daglicht zou stellen. Zoals Fasseur zelf ook zegt: "Ik ben degene die de Koningin vertrouwt, en nu gaat het archief weer dicht."(NRC/Handelsblad van 12 november)

Hij heeft hierbij o.a. gebruik gemaakt van het rapport van de commissie-Beel (bestaande uit prof. dr. L.J.M. Beel, KVP, 1946-1948 en 1958-1959 minister-president en vanaf 1956 Minister van Staat; de eigenzinnige prof. dr. P.S. Gerbrandy, ARP minister-president van de 'Londense kabinetten' tijdens de Tweede Wereldoorlog en vanaf 1955 Minister van Staat; en Jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, tot kort daarvoor permanent gedelegeerde van Nederland bij de NAVO in Parijs). Ook deze commissie was, gezien haar politieke samenstelling, geenszins "onafhankelijk" of zelfs maar objectief. Belangrijk is het detail van het recente NAVO-verleden van het derde commissielid.

De band van Bernhard met de NAVO komt in het hele Beel-rapport niet aan de orde. Wél wordt melding gemaakt van de minstens even enge Bilderberg-conferenties, maar wat die inhouden wordt niet duidelijk gemaakt.

Hoe dan ook, het feit dat Juliana, wellicht -maar beslist niet uitsluitend- onder invloed van de groep rond Greet Hofmans, een pacifistisch standpunt innam, zal ongetwijfeld geleid hebben tot angstige dromen bij de NAVO en bij de Bilderberg-leden. Vreemd is het dan ook geenszins dat o.a. Wim Klinkenberg (in zijn Prins Bernhard, een politieke biografie) dat aspect uitvoerig belicht en daarvoor talloze binnen- en buitenlandse bronnen aanhaalt. Klinkenberg gaat ervan uit dat in deze context de reden van de hele affaire gezocht moet worden.

Interessant is in deze samenhang het artikel van Cees van Hoore in het Haarlems Dagblad van 14 november, waarin gesproken wordt over een "ordinaire aanval die door historicus Cees Fasseur met goedvinden van Beatrix is gedaan op koningin Juliana." Van Hoore is ook erg duidelijk over de beweegredenen van Bernhard. Zijn stiekeme interview in Der Spiegel was niet bedoeld om de Nederlandse monarchie te redden, maar "hij redde zijn eigen kloten, zijn eigen luxe positie en wilde Juliana, die had aangedrongen op een scheiding, op een zijspoor laten zetten."

Wie nog twijfelt aan de historische waarde van het boek van Fasseur, doet er goed aan te beseffen wat minister-president Balkenende (de Volkskrant van 11 november) in dit verband beweert (en iedereen die de Nederlandse politiek een beetje volgt, weet dat die man niet serieus genomen kan worden). Balk vindt namelijk dat Fasseur in de geheimenkast van Beatrix mocht om te voorkomen dat er een 'incompleet beeld' zou worden geschetst.
In de Balkeniaanse logica is dat incomplete beeld nu kennelijk voorkomen door één persoon, die bovendien zelf toegeeft dat hij "degene [is] die de Koningin vertrouwt" te laten bepalen wat tot een compleet beeld zou moeten leiden. Het is maar wat je als wetenschappelijk beschouwt...

Het wordt hard tijd dat de vierde (aangevulde en uitgebreide) editie van Wim Klinkenberg's Prins Bernhard, die al een tijdje in de pen zit bij uitgeverij In de Knipscheer, op korte termijn in de handel komt. Na een eenzijdige beschuldiging van Juliana is deze uitgave nu bitter nodig!

donderdag 13 november 2008

Bestaat het eeuwige leven dan toch?

Afgaand op een artikel van "onze verslaggeefster Maud Effting" (de Volkskrant van vandaag) krijg je in ieder geval sterk die indruk.

Ik citeer enkele zinnen:
  • "Slanke mensen in de leeftijd tusen de 50 en 60 jaar met een buikje lopen meer kans te overlijden dan mensen met een normale taille."
  • "Maar nu blijkt dat een grote tailleomvang altijd de kans op sterven vergroot [...]."
  • "Zo hebben mannen met een taille tussen de 86 en 91 centimeter 19 procent meer kans om te overlijden dan mannen met een dunnere taille."
  • "Bij tailles tussen de 91 en 96 centimeter lag de sterftekans 46 procent hoger. Als de taille tussen de 96 en 102 centimeter lag, steeg die kans naar 64 procent."
En dan komen er ook nog eens vergelijkbare percentages voor vrouwen.

Ik heb het artikel diverse malen gelezen, maar ik ontkom er niet aan te concluderen dat er dus heel wat mensen zijn die géén kans maken om te sterven.

Even dacht ik nog dat bedoeld werd dat de bovengenoemde mensen eerder zouden sterven, maar het artikel maakte duidelijk dat dat alleen geldt voor dikke mensen ("Het was al bekend dat dikke mensen met veel buikvet eerder overlijden").

woensdag 12 november 2008

Rita Verdonk als vertaalster bij het ANP?

Het moet in ieder geval iemand zijn die vindt dat we allemaal trots op Nederland moeten zijn, want wanneer de site van de Country Brand Index stelt dat Nederland "one of the most politically free societies in the world" (een van de in politiek opzicht meest vrije samenlevingen ter wereld) is, bewerkt het ANP dat tot "Van alle volken ter wereld hebben Nederlanders de grootste politieke vrijheid". (zie o.a in De Pers van gisteren).

Iedereen die een beetje bijhoudt hoe het er in Nederland aan toe gaat (in het kader van de 'terrorismebestrijding') met het inperken van onze burgerlijke vrijheden (zie bijv. mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november) kan niet anders dan zich zeer bezorgd afvragen hoe droevig het dan wel niet gesteld moet zijn met andere landen...

Ik vrees echter dat de grote massa zich niet bezorgd maakt over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Het ANP meldt namelijk ook, op zéér kromme wijze, dat Nederlandse jongeren weinig belangstelling hebben voor het nieuws, en al helemaal niet voor actualiteitenprogramma's op TV en betaalde 'nieuwstitels' - en ik denk dat dat elders in de 'beschaafde landen' niet anders zal zijn. Wat de in het artikel (zie o.a. in Het Parool van gisteren) genoemde percentages en 'aandelen' precies betekenen is me verder volstrekt onduidelijk en het artikel doet me eigenlijk vooral denken aan het betekenisloze gewauwel van sommige politici.

dinsdag 11 november 2008

"Niet geschikt voor reizigers." Pardon?

Vanmorgen gehoord op het metrostation Amsterdam-Centraal (en ook al eens eerder op station RAI).

Kennelijk was er een probleem met een treinstel, want de reizigers moesten uitstappen. Alleen werd dat niet zo gezegd... Er werd uitsluitend omgeroepen: "Deze trein is niet bestemd voor passagiersvervoer!"

Misschien een rare vraag, maar als een metro-treinstel niet voor passagiersvervoer bestemd is, wat is er dan de bedoeling van? Ik verwachtte bijna een kudde schapen het perron op te zien lopen, maar de deuren gingen gewoon dicht en de metro reed leeg weg...

Tip voor het GVB voor volgende keren: het is voor de reizigers wat duidelijker als er iets gezegd wordt in de geest van "wegens een technisch probleem kan dit metrostel nu geen passagiers vervoeren".

zondag 9 november 2008

Wanneer verdwijnt onze laatste privacy?

In het verleden heb ik al vaker gewezen op de risico's van allerlei regelnichterij van onze overheden, o.a. over de OV-chipkaart (zie mijn artikel OV-chipkaart, oplichting of spionage? van 8 mei 2007, en De neoliberale internationale en ons eigen leven van 30 juni 2007).
Ondanks alle bezwaren tegen de schending van onze privacy (en de ondeugdelijke bescherming van de gebruikte chips), is het College Bescherming Persoonsgegevens nu toch accoord gegaan met de OV-chip, omdat "de bedrijven zich [beroepen] op wetenschappelijk onderzoek dat het belangrijk is voor klanttevredenheid en winst om mensen van informatie te voorzien" [en iedere inwoner van de o-zo vrije Europese Unie weet dat voor de winst alles moet wijken!]
(zie Webwereld van 27 october) en vanaf begin 2009 kun je in Rotterdam zelfs al niet meer met een strippenkaart in de bus of tram (Webwereld van 30 october).

Nadat iedereen met een GSM-telefoon al binnen heel Europa (en wie weet hoeveel verder) gevolgd kan worden, terwijl van iedereen in ieder geval bij de banken geregistreerd wordt (en in theorie zou de overheid deze gegevens kunnen opeisen) wanneer en waar we onze pinpas gebruiken, terwijl iedereen met een nummerbord op zijn voertuig (brommer, motor, auto) via een van de vele camera's geregistreerd kan worden (al is het hier gelukkig nog niet zo erg als in Groot-Brittannië), wordt ons reisgedrag binnenkort ook al gevolgd via onze OV-chipkaart. Je kunt ook een anonieme OV-chipkaart kopen, maar die is duurder, en als je daarbij met een pinpas betaalt, is het ook nog maar een klein kunstje om die anonieme kaart aan je niet-anonieme pinpas te koppelen.

Vroeger (tot pak-weg een jaar of 15 geleden) ging ik er -ondanks de schoftenstreken van de BVD en de walgelijke houding ten opzichte van communisten- van uit dat de Nederlandse overheid in grote lijnen betrouwbaar was.
Sinds o.a. het gesjoemel rond de UMTS-antennes (zie mijn artikel Hoelang blijft Den Haag nog medeplichtig ten aanzien van deze sluipmoord? van 25 juni dit jaar) en het gelieg en gedraaikont rond de Nederlandse deelname aan de Bushiaanse koloniale oorlogen (zie o.a. mijn artikel Nieuw bloed aan de vingers van Balkenende en het Nederlandse parlement van 13 januari 2008), heb ik geen enkel vertrouwen meer in de Nederlandse overheid als zodanig (wat niets zegt over mijn vertrouwen in tal van overheidsambtenaren en -functionarissen).

Inmiddels zijn we ook allemaal voorzien van een "Burgerservicenummer", dat uiteraard niets te maken heeft met service voor de burgers, maar wél bedoeld is om onze gegevens in allerlei databases aan elkaar te kunnen koppelen (zie mijn artikel Burgerservicenummer en andere enge ontwikkelingen van 15 december 2007).

En de nieuwste uitvinding is het "Elektronisch patiëntendossier" (EPD). Dit is dan nog wel niet goedgekeurd door de Tweede Kamer (minister Klink van Volksgezondheid &c zegt het zo: "De Eerste en Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel wel eerst goedkeuren."), maar desondanks heeft Klink het toch al nodig geoordeeld om iedereen in Nederland te benaderen met een brief "Aan de bewoners van dit adres" (wie woont er overigens op een adres? De meesten van ons zullen in een woning wonen, maar niet op een adres. Maar goed, we begrijpen wat de minister bedoelt, hij hoort bij de Balkenbende en dan kun je niet teveel verwachten.)
In die brief belooft hij ons min of meer een verbetering van de gezondheidszorg (dat mag ook wel na de invoering van de ZVW, de Zorgverziekingswet!) en de uitwisseling van EPD-gegevens geschiedt volgens Klink "op een veilige en betrouwbare manier". De minister heeft kennelijk niet erg veel inzicht in de kraakbaarheid van het internetverkeer, want anders zou hij dat beslist niet zo stellig hebben durven beweren (of misschien liegt hij gewoon, net als zijn baas Balkenende regelmatig doet). Webwereld wijdde op 6 november een veelzeggend artikel aan de onveilige EPD-website. En op diezelfde dag werd ook bekend dat er in de Verenigde Staten miljoenen EPD's gekraakt waren door hackers, die dreigden de betreffende gegevens openbaar te maken. (Webwereld van 7 november)

Nog afgezien van de risico's van lekken in de EPD's, is er nog een risico, dat al vaag wordt aangekondigd in de brief van Klink: "Een wet gaat zorgverleners uiteindelijk verplichten om aan te sluiten." (Wat ze aan moeten sluiten, meldt Klink niet, maar ik veronderstel dat hij bedoelt dat ze ZICH aan moeten sluiten.)
Dankzij de ZVW, zijn die zorgverzekers dezelfde verzekeringsmaatschappijen, waarbij wij ook onze levens-, begrafenis-, hypotheek-, auto- en andere verzekeringen hebben ondergebracht. Stel je voor wat er kan gebeuren als je een keer met je huisarts gaat praten omdat je bang bent om alcoholist te worden. De volgende keer dat je je autoverzekering moet verlengen wordt de premie ineens verdubbeld, ofschoon je nooit met alcohol achter je kiezen achter het stuur kruipt.

Aangezien ook al gegevens over ons telefoon- en e-mail-verkeer -en wie weet wat al niet meer (moeten) worden opgeslagen, is het duidelijk waarom ik me bezorgd maak over ons laatste restje privacy...

donderdag 6 november 2008

Obama heeft gewonnen, maar wát heeft hij gewonnen?

Uiteraard heeft hij de presidentsverkiezingen gewonnen, en zelfs met een overweldigende meerderheid. Ik heb daarover geen statistieken, maar het zou me niet verbazen als het zelfs de grootste meerderheid aller tijden is.

Voorlopig ben ik in ieder geval al opgelucht dat McCain niet gewonnen heeft en met hem Palin, zodat we in ieder geval niet het risico lopen dat zij met haar chaotische en enge ideeën (bijv. wél bescherming van het 'ongeboren leven', oftewel anti-abortus, maar geen bescherming van het geboren leven, want voorstander van privé-wapenbezit), president zou worden als McCain zou komen te overlijden.
Ook wil ik aannemen dat Obama de oprechte wens heeft de Verenigdestaatse samenleving socialer te maken en zélfs stel ik me zo voor dat hij verdergaande plannen heeft dan alleen de oorlog in Irak te beëindigen en de daardoor beschikbaar komende soldaten naar Afghanistan te sturen. Wellicht heeft hij al bedacht dat de oorlog in Afghanistan ook beëindigd moet worden, maar heeft hij dat nog niet durven zeggen.

Hoe dan ook, zelfs als hij alleen van plan is de oorlog in Irak te beëindigen, loopt hij al een behoorlijk groot risico. Tenslotte had die oorlog volstrekt niets te maken met wat de bende van Bush vertelde, maar alles met de belangen van de Verenigdestaatse olie- en wapenindustrie. Hij zou beslist niet de eerste zijn die door de wapenindustrie (het "Militair Industrieel Complex") uit de weg geruimd wordt. Door sommigen wordt dat verband ook vermoed bij de aanslag op John F. Kennedy (1963), al zal dat wel nooit meer aangetoond kunnen worden. Voorlopig kan dit dus niet meer zijn dan een vermoeden, maar het is in ieder geval wel opvallend dat Kennedy geen zin had in een uitgebreide oorlog in Vietnam, en dat zijn vice-president (Lyndon Baines Johnson, LBJ, met de nodige belangen in de wapenindustrie), meteen na de overname van de macht na de moord op Kennedy, de oorlog grootschalig aanpakte. *)

Echter ook zonder een aanslag zal Obama het nog moeilijk genoeg krijgen. Hij erft na acht jaar wanbeleid van de Bush-bende een gigantisch begrotingstekort, een geweldige economische crisis en een land dat sociaal gezien een onoverzienbare puinhoop is. Misschien is dat zelfs wel de reden, waarom de Republikeinen hem hebben laten winnen, zodat ze over vier jaar kunnen zeggen dat Obama er niets van terecht heeft gebracht, in de hoop dat de kiezers hun stem uit frustratie maar weer op de Republikeinen zullen stemmen. Ik vrees dat het geheugen van de kiezers in de V.S. niet langer teruggaat dan dat van de gemiddelde Nederlandse kiezer...


*) Het is misschien erg vergezocht, maar in dit verband lijkt een parallel aanwezig met de moordaanslag op Pim Fortuyn. Hij was tenslotte een tegenstander van Nederlandse deelname in de Joint Strike Fighter. Hij was nog maar amper begraven of de nieuwe baas van Pims partij, Mat Herben (met nauwe banden met het Nederlandse leger), koos vóór de Nederlandse deelname.