woensdag 28 februari 2007

Toch geweldige informatie in het NOS Journaal

Ik had vanavond weer eens het bepaald niet onverdeelde genoegen om het NOS Journaal te zien op Nederland I. Dat begon deze keer met een 'item' over een enorm aantal Nederlanders die geen premies betalen voor de Zorgverziekingswet. Deze mensen mogen 1½ jaar na de geforceerde invoering van deze onwet (dus per 1 juli dit jaar) uit de verzekering gezet worden en dat zal kennelijk ook massaal gebeuren.

Een spreker van een verzekeringsmaatschappij vertelde dat het allemaal één grote poppenkast is, want in de praktijk maakt het allemaal geen verschil: op dit moment zijn deze mensen verzekerd, ook al betalen ze geen premies; straks zijn ze niet verzekerd, maar moeten ze door ziekenhuizen toch behandeld worden en die ziekenhuizen berekenen de kosten dan weer door over de andere, wel-verzekerde, patiënten, zodat de rekening toch weer bij de verzekeringsmaatschappijen terecht komt en uiteindelijk dus bij degenen die wél premies betalen.

Het meest ergerniswekkende aan het hele verhaal was dat er op geen enkel moment werd ingegaan op de redenen waarom deze wanbetalers geen premie betalen. Zouden het rijke patsers zijn die door het uitsparen van de ZVW-premie een extra Mercedes willen kopen? Of zou het misschien gaan om minima die geen mogelijkheid zien om de eindjes aan elkaar te knopen en dus in arren moede geen VZW-premie betalen. Gezien de aantallen waarover het gaat, vrees ik dat het de laatste groep is.

Even leek het nog of er iets zinnigs gezegd ging worden, want er werd in Den Haag overlegd over maatregelen. Die bestonden echter niet uit een onderzoek naar de achtergronden van het probleem maar uit hardere maatregelen om de premies toch te innen.

En zo ken ik Nederland weer, het zogenaamde gidsland voor de hele wereld, maar in feite hét grote voorbeeld van schijnheilige uitbuiterij en huichelarij. Je hoeft alleen maar aan het gedraaikont van Wouter B. te denken (en trouwens ook de de-socialificatie van de PvdA door Wim K). Ik ben trouwens héél benieuwd of de PvdA nu nog steeds vindt dat er onderzoek moet komen naar de Nederlandse deelname aan Bush' oorlog in Irak, of durft Woutertje dat nu niet meer omdat hij anders wel eens een boos Balkje tegenover zich zou vinden...

Hoofdtextiel

Gisteren kopte De Pers quasi-leuk «Beatrix hoeft geen hoofddoekje om». Dat vanwege het feit dat ze op bezoek is in Turkije, terwijl de Turkse president Ahmet Necdet Sezer in zijn paleis geen vrouwen met een hoofddoek wil.

Vandaag staan er in de Sp¡ts en de Metro foto's van resp. Beatrix en Máxima (zou die haar Argentijnse paspoort eigenlijk hebben ingeleverd, en zoniet, wat denkt Wilders daartegen te gaan doen?) in Turkse schoolklassen met een boel meisjes - zonder hoofddoek uiteraard.

Of het de bedoeling is om een statement te maken, of omdat de Nederlandse dames niet beter weten en/of omdat ze zich blootshoofds naakt voelen, is niet duidelijk, maar Máxima droeg een soort tulband op haar hoofd (dus een opgerolde hoofddoek) en hare koninklijke Bea een om een vorm gevouwen hoofddoek (een zogenaamde hoed).

Een beetje laf is het toch wel om in deze situatie met crypto-hoofddoeken in Turkije op staatsbezoek te gaan...

dinsdag 27 februari 2007

Huisartsen woest op Rijk om "bunkerverhaal" (overgenomen artikel)

SCHINVELD - De Huisartsenwerkgroep Zuid-Limburg is woedend op staatssecretaris Pieter van Geel. Die schreef vlak voor de jaarwisseling een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zei hij geen mogelijkheden te zien om de inwoners van Schinveld en Brunssum te beschermen tegen het oorverdovende lawaai van AWACS-radarvliegtuigen van de naburige NAVO-basis in het Duitse Geilenkirchen. Of je zou de mensen in bunkers moeten laten wonen, aldus Van Geel.

De brief van Van Geel gaat over het isoleren van 275 woningen in Schinveld. De woningen staan in een gebied waar de herrie geregeld meer dan 90 decibel bedraagt. Soms worden zelfs pieken van boven de 100 decibel bereikt. Let wel: in de Nederlandse wetgeving is 60 decibel de gezondheidsgrens! Daarboven mag eigenlijk niet.

Om de bewoners tegen dit oorverdovende lawaai te beschermen zouden draconische maatregelen nodig zijn, waaraan heel wat woningen zouden bezwijken, aldus de staatssecretaris in zijn brief.

De woede van de huisartsen werd met name gewekt door wat Van Geel in zijn brief schrijft. We citeren: "Verwacht wordt dat de meeste woningen niet geschikt zijn voor dit soort aanpassingen", aldus Van Geel. "De maatregelen zijn dermate zwaar dat al snel gedacht zal worden aan sloop en herbouw. Maatregelen die genomen zouden moeten worden zijn het aanbrengen van nieuwe kozijnen, het vervangen van ramen met extra zware beglazing, het vervangen van muren, een extreme vorm van mechanisch ventileren en het vervangen van het dak.
De aanpassingen aan de woningen zijn zo ingrijpend dat er sprake zal zijn van een soort bunker of aquarium waarin wordt geleefd". Ook vindt Van Geel de kosten, 55 miljoen euro, te hoog. En dan gaat het alleen om 275 woningen. Ook buiten deze zone staan huizen die te veel lawaai oplopen, en ook een deel daarvan zou gesloopt en herbouwd moeten worden, vreest Van Geel.

Voorzitter Hans Hermans van de Huisartsenwerkgroep reageert woedend. "De regering geeft toe dat er al 25 jaar niks gedaan wordt aan het lawaai. En dat er niks gedaan zal worden. Intussen loopt de gezondheid van de mensen hier bezwaar. Als je aan zo'n herrie wordt blootgesteld, heeft dat nadelige gevolgen voor de bloeddruk en voor de hart- en bloedvaten. Het is een schandaal!"


Overgenomen uit Hartbrug (februari 2007), tweemaandelijks blad van Hartpatiënten Nederland.

Schijnheiligheid (en inburgering)

Het TV-consumentenprogramma Kassa biedt een interessante doorsnee van de Nederlandse samenleving. Of het nu gaat om het gemak waarmee mensen ingaan op reclame over zalfjes en gezonde producten, of over het feit dat kinderen van (geschat een jaar of 8) computerspelletjes spelen, waarvan de beelden doen denken dat de helden als Verenigdestaatse soldaten in Irak in het rond schietend door de straten trekken (in een item afgelopen zaterdag over door de X-box -een spelcomputer van Micro$oft- beschadigde CD's).

Zo was een deel van de zendtijd afgelopen zaterdag ook gewijd aan de problemen die een Verenigdestaats-Chinees stel in Nederland ondervonden had (dankzij een door de haast van minus-ter Hoogervorst met de invoering van de Zorgverziekingswet over het hoofd gezien gat in de wet) toen hun pasgeboren kind vlak na diens geboorte met ernstige complicaties naar het ziekenhuis moest en ze daarvoor niet verzekerd bleken te zijn.

Het meest droevige van dit verhaal was echter dat de Verenigdestaatse man (die bleek al dertig jaar in Nederland te wonen) en zijn Chinesoïde partner (die al zes jaar met hem samenwoont, niet duidelijk is hoe lang zij in Nederland verblijft) hun verhaal in het Engels deden. Bij een willekeurige Marokkaan of Turk staat half Nederland -met Wilders voorop- op zijn achterste poten, wanneer die mensen zich niet in het Nederlands uitdrukken, maar kennelijk wordt het van een Verenigdestater wél geaccepteerd. Is dat omdat Verenigdestaters geen moslims (en dus terroristen) zijn? Of omdat "de Amerikanen" "ons" in 1945 bevrijd hebben?

Schijnheiligheid (en het milieu)

De Pers meldt vandaag dat het in Nederland, vooral dankzij "de inspanningen van individuele Nederlanders", nog niet zo slecht gaat met het milieu. Met de algemene tendens van het artikel kan ik nog wel iets, maar aan het slot blijkt toch dat de schrijver van het artikel (Marcel Hulspas) het ook niet allemaal even goed begrepen heeft, wanneer hij stelt:

Bij een andere notoire energieverbruiker, de auto, zijn de laatste jaren al kleine succesjes geboekt met een energiewinst van tegen de 20 procent, maar het wachten is op de doorbraak van de biobrandstof, de hybride auto en een veel slimmere motor.

De juiste oplossing van de energieverspilling door het automobilisme, beste Marcel, zit in het verminderen van het autoverbruik (onverschillig of dit nu gebeurt door actieve bevordering van het openbaar vervoer, door het gebruik van de fiets te bevorderen of door mensen ervan te doordringen dat niet alles beter is naarmate het verder weg gelegen is.

Schijnheiligheid (en sprookjes)

Dat de bijbel enorm veel verkocht wordt in bijna onvoorstelbaar veel talen zal niemand ontkennen. Iets anders wordt het wanneer ik stel dat het een moraliserend en in belangrijke mate achterhaald sprookjesboek is. Toch zullen alleen de échte pikzwart-gekouste aanhangers de hele inhoud ervan letterlijk nemen. Zij gaan er inderdaad van uit dat alles in zes dagen door de oppertovenaar (die in tal van variaties God wordt genoemd) bij elkaar getoverd is (Genesis, 1; vergelijk 2:2: "Als nu God op den zevenden dag volbracht had zijn werk, heeft hij gerust op den zevenden dag van al zijn werk, dat hij gemaakt had").

Zij gaan er wellicht nog steeds van uit dat de zon om de aarde draait. Dat leiden ze immers af uit Jozua 10:12-13: "Toen sprak Jozua [...] en zeide voor de oogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon [...]. En de zon stond stil [...]. De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag."

En natuurlijk is de mens, die immers geschapen is naar het evenbeeld van hun God (Genesis 1:27: "En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hen.") - na God - de baas over alles (Genesis 1:28: "[...] en hebt heerschappij over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt."). Zou die God overigens even bloeddorstig zijn als talloze mensen, die blijkbaar op hem moeten lijken?

Metaforen zijn voor deze bekrompen geesten volstrekt uit den boze (ofschoon met name in de vier door de christenen geaccepteerde evangeliën Jezus, de gedoodverfde zoon van God, voortdurend in vergelijkingen, parabels spreekt). Verbazingwekkend is het dan ook niet dat het verhaal van de verrijzenis van de begraven Jezus letterlijk genomen wordt door Joseph Zwilling, woordvoerder van de RK kerk in New York. Volgens de Metro is het ten enenmale "absurd en fantasievol" dat het DNA (en dus stoffelijke resten) van Jezus gevonden zijn, want "Iedere christen weet [heeft zich laten hersenspoelen!] dat de zoon van god, gestorven is en weer opgestaan op paaszondag".

Dit naar aanleiding van het feit dat volgens de Canadese documentarist Simcha Jacobovici in zijn The Lost Tomb of Jesus niet alleen het graf van o.a. Jezus gevonden is, maar ook diens DNA, én dat er bewijs is dat Jezus een zoon had. (o.a. de Washington Post van gisteren)

De vraag of nu daadwerkelijk het graf, het DNA en het bewijs van een zoon van Jezus op werkelijkheid berust, wordt zo minder belangrijk dan het feit dat de alleluya-kliek nog steeds meent dat hun 'heilige' boek, dat tenslotte ook niet meer is dan een -bewust selectief samengestelde- verzameling schrijfsels van een allegaartje aan mensen, de absolute waarheid bevat. Zolang als dat het geval blijft, is er nog een lange weg te gaan, totdat de mensheid daadwerkelijk geëmancipeerd is. Hier is dus, om het maar tot Nederland te beperken, een mooie taak weggelegd voor de nieuwe Minus-ter van Onderwijs, maar gezien het christocratische karakter van de club van Balk, IVe editie, ben ik bang dat we de komende jaren geen vooruitgang zullen zien...

maandag 26 februari 2007

Stelletje godverdomde zeikerds!

Elke dag opnieuw vraag ik me af of het allemaal nog gekker kan... Ja, dus - mijn fantasie is werkelijk ontoereikend.

Nu heeft de Bond tegen het vloeken (als je perse wilt vinden of die lui ook het web aan het verzieken zijn, ga je zelf maar googlen) ontdekt dat als je een liedje van de Belgische groep K3 («Oma's aan de top») achterstevoren afspeelt, je op een bepaald moment "grote massamoord ... dat is godverdomme leuk" kunt horen. Dit meldt de Belgische krant De Standaard verleden week.

De platenstudio is vooral verbaasd: "Studio 100 is vooral geïnteresseerd in het uitdragen van positieve boodschappen. Die kun je horen wanneer je onze liedjes in de juiste volgorde afspeelt. Wij zijn absoluut niet voor massamoord en dergelijke dingen. Wat ons betreft is ,,Oma's aan de top'' de echte boodschap."

De site van De Standaard bevat ook een YouTube-link waarop het nummer in "orgineel" en "omgekeerd" te horen is. Met een beetje (veel) goede wil zijn de gewraakte woorden te herkennen (gemakshalve wordt de clip ook ondertiteld), maar... denkt de zwartgekouste bond nu werkelijk dat de doelgroep van K3 erin geïnteresseerd is een CD achterstevoren af te spelen? Of zorgt Satan er misschien voor dat de hersentjes van de tere kindertjes de boodschap automatisch omgekeerd compileert? En wat dan nog? De TV staat bol van de échte "grote massamoord" (bijv. in Irak en Afghanistan - en binnenkort ook in Iran?) en dat lijkt me toch heel wat verontrustender dan een al dan niet duivelse boodschap in een liedje, dat bestemd is voor kinderen op basisschoolleeftijd...

zaterdag 24 februari 2007

De moderne staat zoals gedefinieerd door Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

Regeren door de mens over de mens is slavernij (...). Geregeerd worden, dat is in het oog gehouden worden, geïnspecteerd, bespionneerd, bestuurd, gereglementeerd, gedecreteerd, in een ruimte opgesloten worden, geïndoctrineerd, vermaand, gecontroleerd, geschat, gewaardeerd, gecensureerd, gecommandeerd worden door wezens die daartoe de bevoegdheid noch de kennis of het vermogen bezitten. Geregeerd worden dat is bij elke handeling, bij elke transactie, bij elke beweging opgemerkt, geregistreerd, geteld, geprijsd, gezegeld, opgemeten, aangeslagen, tot bijdrage verplicht, gepatenteerd, vergunning verleend, gemachtigd, aanbevolen, flink aangepakt, gehinderd, hervormd, opgevoed, verbeterd worden. Het is onder het voorwendsel van openbaar nut en uit naam van het algemeen belang gebrandschat, afgericht, afgeperst, uitgebuit, toegeëigend, uitgeknepen, beetgenomen, bestolen worden en vervolgens bij de geringste weerstand, bij de eerste klacht gestraft, beboet, door het slijk gehaald, gesard, achter zijn vodden gezeten, de mantel uitgeveegd, afgerost, ontwapend, gekneveld, gevangen gezet, gefusilleerd, gemitrailleerd, berecht, veroordeeld, gedeporteerd, geofferd, verkocht, verraden en tot overmaat van ramp uitgespeeld, gejonast, beledigd, onteerd worden. Ziedaar de regering, ziedaar haar recht, ziedaar haar moraal.
(Geciteerd door Daniel Guérin in L'anarchisme (Paris, 1965); Nederlandse versie, Het anarchisme (Van Gennep, Amsterdam, 1970).

woensdag 21 februari 2007

Waarom geen beperking hypotheekrente-aftrek bij Balk IV?

Lees in Quote waarom er bij een deel van de Balkenbende bar weinig animo voor was. Op de eerste plaats van de anti-club staat ongetwijfeld Piet Hein Donner (nog bekend van de brand in de Schiphol-gevangenis). Bij Balk II hield hij zich (officieel althans) nog bezig met Justitie, in Balk IV wordt hij minus-ter van Sociale Zaken.

Hoe het met jullie zit weet ik niet, maar ik zet grote vraagtekens bij het sociale bewustzijn van een gristen (je-weet-wel, van die rijke en die kameel door het oog van de naald), die een hypotheek van € 1.062.000 heeft op een koophuis van € 920.000.
Het boegbeeld van het moderne neosocialiberalisme, Wouter Bos doet het trouwens ook niet gek met een hypotheek van € 567.225 op een koophuis van € 453.780!

Overigens zou ook Femke Halsema geen slecht figuur slaan in deze lijst met haar hypotheek van € 650.000!

Er zijn evenwel ook veel CDA- en PvdA-ers met een alleszins sociale hypotheek en met een minder kostbare woning, maar die zullen ongetwijfeld niet erg hard geroepen toen de grote roergangers van de DA-partijen vonden dat er niet over hypotheekrente gesproken mocht worden.

Het taalbewustzijn van Plasterk

In Taalpost, de e-mail nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale Lexigrafie B.V. wordt vandaag verwezen naar een column van Ronald Plasterk (toekomstig minister) op de site van het TV-programma Buitenhof, waarin hij ervoor pleit om het Engels te kiezen tot voertaal in de EU.

Ik heb daar eerlijk gezegd zo mijn bedenkingen bij, al ben ik niet te beroerd om in te zien dat de huidige situatie met allerlei aparte talencombinaties (Plasterk heeft het zelf over de combinatie Ests-Kroatisch, maar dat is toch een beetje voorbarig, omdat Kroatië nog niet in de EU zit) steeds minder werkbaar begint te worden.

In ieder geval zie ik wel één voordeel in Plasterks voorstel: misschien komen we dan eindelijk nog eens af van de wanvertaling "misdaden tegen de menselijkheid" in plaats van wat bedoeld wordt "misdaden tegen de mensheid" (crimes against humanity). Het is me nog steeds niet duidelijk wat er in het hoofd van de daaraan schuldige vertaler omgegaan moet zijn toen hij (M/V) dat baarde en ik weet ook niet vaak hem intussen al het schaamrood naar de kaken gestegen is als deze miskraam hem weer eens onder ogen kwam...

Een Balk is altijd een Balk

Dat er met het nieuwe Nederlandse kabinet niet werkelijk iets nieuws onder de zon is, blijkt o.a. duidelijk uit het feit dat het Balkenbaasje (met zijn club) vooral uitblinkt in gristelijke vergevingsgezindheid.

Toen tijdens een van de vorige Balkenkabinetten minus-ter Veerman (Landbouw) in strijd met de 'afspraken' persoonlijk betrokken was bij een landbouwbedrijf en daarbij tevens het zijne ertoe bijdroeg dat dit bedrijf kon profiteren van EU-landbouwsubsidies, werd hij niet aan de kant gezet, maar werd geconstateerd dat de regeltjes vaag waren (voor mij waren ze duidelijk genoeg, maar balkende politici zijn kennelijk niet zo slim) en werden ze 'aangepast'.

Verleden week bleek dat beoogd staatssecretaris van Financiën (De Jager) aandeelhouder was geweest van een bedrijf dat 'vergeten' was pensioenpremies van de werknemers af te dragen. Gisteren maakte De Pers melding van het feit dat hij tevens betrokken was geweest bij een internetbedrijf (Hot-Orange), dat bij zijn faillissement tot het verlies van investeringen ter waarde van drie miljoen Euro geleid zou hebben.

Deze zaken zijn De Jager natuurlijk niet persoonlijk aan te rekenen, maar ze geven wel weinig vertrouwen in zijn financiële capaciteiten en daar mag je toch wel op hopen bij een staatssecretaris van Financiën. Ikzelf zie bij deze hele gang van zaken vooral een handigheidje: handjeklap, de ene hand wast de andere, de hand boven het hoofd houden...

En dat er bij het CDA helemaal niets nieuws aan de hand is, wordt duidelijk wanneer we nog even terugdenken aan (o.a.!) de betrokkenheid van Ruud Lubbers (o.a. minus-ter van Economische Zaken) bij het bedrijf van zijn broer (Hollandia Kloos, tevens nauw betrokken bij de -mede door Ruud L. krachtig gesteunde- Betuwelijn). (Zie voor een klein overzicht van de Lubberiaanse strapatsen een interessant artikel in het Belgische blad Knack van 13.09.1989.)

Pidgin-Dutch?

Gisteravond was op de middelbare school van een van mijn kinderen weer de jaarlijkse muziekavond, waarop de leerlingen van de diverse klassen hun beste beentjes voorzetten om met zang en muziekinstrumenten elkaar, ouders en vrienden op aangename wijze bezig te houden.

Over de inzet en de prestaties heb ik niets dan positieve dingen te zeggen. Er was uiteraard verschil in muzikale kwaliteiten, maar zelfs de enkeling die oorverdovend vals zong deed dat met een onontkenbaar enthousiasme.

Wat mij wél opviel (ik maak deze avonden al zo'n 20 jaar mee) is dat dit jaar alle gezongen teksten in het Engels waren, terwijl er in het verleden nog wel eens Duitse of Franse (en zelfs Spaanse) teksten ten gehore gebracht waren.

Het zal allemaal wel verklaarbaar zijn. Tenslotte stonden er vroeger regelmatige Frans-, Spaans- of Duitstalige liedjes in de hit parade - en een enkele keer zelfs in het Tagalog (Filippijns) of Japans. Tegenwoordig zijn hit parades waarschijnlijk niet meer 'cool' en beperkt de muzikale vorming van de jeugd zich tot hetgeen commercieel genoeg is om via MTV, TMF en consorten te worden uitgezonden. (Hierin kan ik me evenwel vergissen, want ik ben niet masochistisch genoeg om hiernaar te kijken - of te luisteren naar Radio 538 & Co. Hiermee wil ik niks zeggen over de al dan niet aanwezige kwaliteit van de gepresenteerde muziek [al dan niet tussen aan- en sluithalingstekens], maar bedoel ik slechts te zeggen dat het meeste dat wordt aangeboden niet strookt met mijn muzieksmaak.)

Als we dit (popmuziek uitsluitend in een of andere soort Engels, vaak met een Verenigdestaats accent) combineren met het streven van de Nederlandse overheid, die het Nederlandse onderwijs wil verengelsen (colleges en scripties in het Engels) en met het steeds verder verdringen van goede Nederlandse door Angelsaksische termen (zoals 'Personeelszaken' door 'Human Resources', waarbij ook nog eens het 'personeel' semantisch wordt verlaagd tot een productiemiddel) zou ik niet vreemd opkijken (al verwacht ik helaas niet meer dat ik dat nog zal meemaken) wanneer over een jaar of 50 het Nederlands verworden is tot een elitaire taal, die door een select groepje fanatici gebruikt wordt, zoals in de Renaissance het Latijn werd toegepast.

'Gewone' mensen zullen dan een creoolse taal spreken die misschien nog wel gestructureerd is als het Nederlands, maar met een vocabulaire die vooral aan het Engels ontleend is. Voorbeelden van dit verbasterde Engels vinden we tegenwoordig al in de Dikke Van Dale, zoals 'geüpdatet', het voltooid deelwoord van 'updaten' (bijwerken, actualiseren).

Natuurlijk kan ik nog niet zeggen hoe dat creoolse taaltje zal heten, maar misschien wordt het 'Steenkolennederlands', of 'Pidgin-Dutch'. Ikzelf voel dan meer voor 'Dunglish', met als bijkomend voordeel dat het eerste deel van die term verwijst naar wat het eigenlijk is: mest.

dinsdag 13 februari 2007

Linkse media in Nederland?

Nadat decennia geleden De Nieuwe Linie en De Waarheid wegens gebrek aan abonnees verdwenen, is er in Nederland links van de PvdA (en dat biedt dus een heleboel plaats) aan dag-, week- en maandbladen niet veel meer over dan De Groene Amsterdammer en enkele periodieken met een beperkte oplage, zoals De Socialist van de Vrije Socialisten, Manifest van de NCPN, De Rode Morgen, en natuurlijk het partijblad van de SP, de Tribune.

Het lijkt me echter sterk dat G. van Steen uit Den Haag in zijn vandaag in de Metro gepubliceerde brief daarnaar verwijst met zijn opmerking "De linkse media is [is?] in de meerderheid en volstrekt [hoe bedoel-u?] onbetrouwbaar. Hij verwijst nog eens naar de fascistoïde knokploeg van 25 personen die op 3 februari een honderdtal anti-fascistische demonstranten van de AFA [Anti-Fascistische Aktie] aanviel en vindt het vooral 'behoorlijk dapper' dat deze jongens van stavast het durfden opnemen tegen 100 demonstranten.

G. heeft gelezen [waar?] "dat er geen mogelijkheid was om de vergadering te verbieden", maar dat kwam vooral omdat de verhuurder van de ruimte niet wist dat er sprake was van een extreem-rechtse club [de Nationalistische Volks Beweging]. Overigens vind ik dat het verkeerd is om politieke bijeenkomsten van welke signatuur dan ook te verbieden. Vrijheid van meningsuiting impliceert immers dat iedereen mag zeggen wat hij/zij wil en eventueel achteraf strafrechtelijk vervolgd kan worden wanneer er wetten zijn overtreden.

Een andere burgerlijke vrijheid is echter de vrijheid van demonstratie. Het recht op demonstratie wordt alleen beperkt door de openbare orde, dat wil zeggen dat een demonstratie verboden mag worden, wanneer bijvoorbeeld een belangrijke verkeersader zou worden afgesloten. En -voordat er misverstanden ontstaan- ik vind dat fascisten (hoe eng ik hen ook vind) net zoveel recht hebben op vrijheid van meningsuiting en demonstratie als communisten of moslim-fundamentalisten (of de paus van Rome).

In het onderhavige geval was niet bekend waar de vergadering zou plaatsvinden, waardoor de politie "dus geen toestemming [kan] hebben gegeven voor deze demonstratie". Het ontbreken van die vergunning was het gevolg van een technisch probleem: omdat immers niet duidelijk was waar de bijeenkomst zou plaatsvinden, kon ook niet beoordeeld worden in hoeverre de openbare orde door een demonstratie zou worden gehinderd. G. gaat echter een heel eind verder: "En hoe noemen we mensen die zonder vergunning demonstreren. [nooit van vraagtekens gehoord, G.?] Juist! Die noemen we relschoppers! [wel van uitroeptekens in ieder geval]."

En waarom "is" de media dus onbetrouwbaar? "Wel heel jammer dat de AFA nu gaat lopen janken dat ze aangevallen zijn, terwijl ze illegaal bezig waren. Nog veel erger is de berichtgeving in de media. Niemand die dit punt oppikt. Niemand die zegt dat de AFA daar niets te zoeken had en dus illegaal bezig was." De conclusie is dus kennelijk dat iedereen die illegaal bezig is, in elkaar geramd mag worden - en de burgerlijke vrijheden, zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet zijn waarschijnlijk helemaal te hoog gegrepen voor G..

G. vergelijkt de aanval van de enge knokploeg "Bloed en Eer", die overigens in het echt "Blood and Honour Nederland" heet met een botsing tussen ADO-hooligans en Ajax-hooligans. Dat is granaatappels met stoofperen vergelijken!

Het kan overigens nóg enger. Op de site van het eng-rechtse Stormfront wordt gesuggereerd: "Tien tegen een dat dat drugsgebruikende tuig zelf begonnen is met rellen. Zo gaat het toch altijd..."

maandag 12 februari 2007

Wouter Bos en Balk IV

Wouter Bos zou zijn afgetreden als leider van de PvdA als de SP meer stemmen zou hebben behaald bij de laatste verkiezingen dan de PvdA. Dat heeft hij althans op 10 dezer in het NRC te kennen gegeven.

In hoeverre we deze posthume belofte serieus moeten nemen lijkt mij duidelijk. Absoluut niet! Woutertje had ook plechtig beloofd dat hij onder geen enkel beding onder Balkenende zou willen dienen, maar hij is maar al te blij dat hij als vice-premier Balk een tweederangs partijtje mee mag blazen bij het vormgeven van de verdere neoliberalisatie van Nederland.

Om te beginnen zijn twee belangrijke punten uit het PvdA-verkiezingsprogramma - de beperking van de hypotheekrente en het beëindigen van de Nederlandse deelname aan de JSF (de straaljager-speeltjes van de generaaltjes, die indertijd zeer tegen de zin van Pim door Mat Herben binnengehaald waren) - met de stille trom bij het grofvuil gezet.

De huurliberalisatie is wel verdwenen (voorlopig?) en ook de no-claim korting in de Zorgverziekingswet is niet meer, maar over de nominale premie, die vooral in het belang is van de grootverdieners, heb ik niemand gehoord.

Bovendien heeft Wouter ingestemd met de alleluya-plannetjes van CDA en ChristenUnie om te proberen alternatieven te propageren voor de abortuswetgeving, die (voorlopig?) niet wordt afgeschaft. Overigens heeft de ChristenUnie te kennen gegeven het regeeraccoord nog wat te willen aanscherpen op medisch-ethisch vlak - en dan kunnen we ons wel voorstellen dat dat verwijst naar abortus, euthanasie en wellicht stamcel-onderzoek.

"Christelijke" politiek en klokkenluiders

Enkele maanden geleden meldde de Volkskrant dat Nederlandse militairen zich bij het verhoren van Iraakse gevangenen te buiten waren gegaan aan onmenselijke praktijken (ze werden blootgesteld aan herrie, natgespoten).

De nog steeds niet verdwenen demissionaire Minus-ter Kamp van Oorlog maakt zich daar boos over. Let wel, niet over het feit dat mensen mishandeld zijn, maar over het feit dat iemand (een of meer al dan niet ex-medewerker(s) van zijn minus-terie) geklikt heeft. De Volkskrant zou namelijk de beschikking hebben gehad over 'interne stukken van Defensie' en die mogen nou eenmaal niet openbaar gemaakt worden. Bovendien hebben de onthullingen (die volgens Kamp 'onjuist' zijn, al is mij niet bekend waarop hij die qualificatie baseert) 'schade toegebracht aan het aanzien van de krijgsmacht, ook in het buitenland'. (NRC van vandaag)

Hij is kennelijk al vergeten hoe flitsend de Nederlandse soldaten (om niet te vergeten hun opperhoofd Karremans) zich gedroegen in Srebrenica - waarvoor ze overigens tot overmaat van schijnheiligheid gedecoreerd werden (waarschijnlijkheid uitgaande van het idee dat ze wel goed werk geleverd moeten hebben, omdat ze anders geen lintje gekregen gekregen zouden hebben) of het gemak waarmee medewerkers van het minus-terie van Oorlog USB-sticks en andere bronnen van interne informatie verliezen.

VVD-baasje Mark Rutte had al eerder gesuggereerd dat de Volkskrant de informatie bewust in de openbaarheid zou hebben gebracht om de verkiezingen te beïnvloeden. Ook Markje maakte zich niet druk over de gemelde feiten, maar met allerlei dingen eromheen om de aandacht af te leiden van het gemelde. (NRC, 10 februari)

dinsdag 6 februari 2007

Dodelijke president, die Bush!

Afgezien van de slaafsheid, waarmee George Double-Me (net als trouwens zijn vader) de belangen van de Verenigdestaatse olie- en wapenindustrie verdedigt en ondersteunt (zijn christelijke woordgebruik is daarbij slechts een middel, dat kun je gerust van mij aannemen), is hij eigenlijk alleen goed in het bijdragen tot de voortijdige dood van mensen.

Dat is niet alleen duidelijk gebleken bij zijn invasie van en oorlog in Irak (meer dan 650.000 Irakezen uitgemoord en meer dan 3.000 Verenigdestaatse soldaten dood). Het blijkt ook maar weer uit zijn nieuwe plannetjes voor uitbreiding van de oorlog in Irak en Afghanistan. Hij wil daarvoor namelijk nog eens 250 miljard euro (?) uittrekken voor de komende 2½ jaar. Dat geld moet o.a. komen uit bezuinigingen op de gezondheidszorg (die hij overigens in de laatste jaren toch al stevig heeft uitgekleed). Zo krijgen instellingen voor zieke ouderen en armen de komende vijf jaar 60 miljard euro (?) minder (De Pers van vandaag). Hoeveel doden zijn bezuinigingen op de (toch al minimale) sociale zekerheid in de VS opgeleverd heeft zal wel nooit duidelijk worden, maar het zullen er beslist héél veel zijn.

Beetje flauw, maar ik vind het absurd dat media andere landen zomaar automatisch de euro toedichten. Bush denkt natuurlijk in dollars (en dan worden de bedragen respectievelijk 300 en ruim 70 miljard dollar). Zelfs als zijn denkraam het bestaan van andere valuta zou kunnen bevatten, dan nog zou hij in zijn uitingen beslist nooit de euro gebruiken.

maandag 5 februari 2007

José Manuel Barroso geeft zich bloot

José Manuel Barroso, de Portugese voorzitter van de Europese Commissie, heeft zich volledig blootgegeven: hij is een slapjanus-achtige (of onbetrouwbare) nitwit.

Hij noemde immers Balkenende "een persoonlijke vriend die ik vertrouw" (Volkskrant). En hij heeft het hier wel degelijk over dezelfde Balkenende die zo dom (of walgelijk hufterig) was om de leugens van Bush over de massavernietigingswapens in Irak door dik en dun te bevestigen.

Europese strontwet en Nederlandse democratie...

Nadat de Nederlandse bevolking in 2005 overduidelijk te kennen heeft gegeven geen enkele behoefte te hebben aan een Europese Grondwet, is er met name de afgelopen weken driftig gelobbied onder leiding van Angela Merkel, die o-zo graag in de Europese annalen wil komen als de EU-voorzitter die de Europese Grondwet heeft doorgedrukt.

Het nieuwe Nederlandse kabinet (nog niet eens officieel bekendgemaakt) heeft in ieder geval al eieren voor zijn geld gekozen: er zal geen referendum worden uitgeschreven over de 'Europese Grondwet'. (NRC/Handelsblad van vandaag) En, laten we eerlijk zijn, het referendum in 2005 was alleen gehouden omdat de Balkenclub ervan overtuigd was dat de Nederlandse bevolking door manipulatie (leugenachtige brochures en chantage-toespraken en ongelijkmatige verdeling van de voor "onafhankelijke voorlichting" beschikbare fondsen) zich voor de gek zou laten houden en massaal vóór zou stemmen.

Na advies van de Raad van State (let wel: die adviezen van de Raad van State zijn vrijblijvend!) mag echter de Tweede Kamer eventueel toch tot een referendum besluiten (dat zal natuurlijk niet gebeuren, want CDA, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks zijn vóór). De coalitie-onderhandelaars hopen dat er geen nieuw referendum komt, omdat ze bang zijn 'dat een nieuw referendum over Europa wederom tot een 'nee' zal leiden', terwijl altijd al een ruime meerderheid van het parlement vóór was.

Laten we die laatste opmerking eens even een beetje beter analyseren. Het parlement is vóór, maar het volk is tegen. Dit parlement is via verkiezingen zogenaamd gekozen, ofschoon de kiezers maar moesten hopen of de gekozenen zich wel aan hun verkiezingsbeloften zouden houden. Is het in deze situatie, waarin het zogenaamd door het volk gekozen parlement andere wensen heeft dan het volk, nog wel mogelijk om van een democratie te spreken? Is dit niet veeleer een geval van systematisch machtsmisbruik, waarbij een groepje mensen met een eigen agenda zich probeert te legitimeren met onze afgetroggelde stemmen?

Recordaanslag?

Trouw kopt vandaag Wanhoop na recordaanslag, want afgelopen zaterdag zou Irak de "zwaarste aanslag op burgers sinds de Amerikaanse inval" beleefd hebben. Bij deze aanslag werden 135 mensen gedood en er vielen zo'n 300 gewonden.

Onverschillig of Trouw, wat ik me niet echt kan voorstellen, 'sinds' gebruikt met de foutieve betekenis van 'na', het blijft een gruwelijke leugen. De Verenigdestaatse aanval heeft al minstens 650.000 doden gekost, waarvan een groot deel bestond uit burgers.

Intussen -aldus stelt Trouw- zit Irak in afwachting van "extra Amerikaanse troepen" (deze foute 'vertaling' van 'troups' zal binnenkort ook wel in de Dikke Van Dale staan) die een nieuwe strategie moeten uitvoeren om Bagdad 'wijk voor wijk van terroristen te zuiveren'.

En zo wordt langzamerhand Nederland (en een groot deel van de rest van de wereld) verziekt door leugens, waarbij legitieme verzetsstrijders worden uitgemaakt voor terroristen. Waarbij ook de invasie van een souvereine staat en een daarop volgende oorlog met minstens 650.000 doden niet wordt vermeld, maar wel aanslagen (hoe gruwelijk ook) breed uit worden gemeten, terwijl die aanslagen niets meer of minder zijn dan wanhopige verzetsdaden.

Het zit er dik in dat met de 20.000 extra Verenigdestaatse soldaten (dat is de correcte vertaling van 'troups') de ellende alleen maar zal toenemen, want al vóór aankomst zullen ze zo opgefokt en bang zijn dat ze op alles en iedereen schieten, maar het is ten enenmale onmogelijk om het terrorisme uit te schakelen door middel van 20.000 nieuwe terroristen (en daarmee verwijs ik eigenlijk niet naar die 20.000 soldaten, maar naar degenen die verantwoordelijk zijn voor dit Bushiaanse terrorisme).

zondag 4 februari 2007

Het sociale gezicht van het régime Balkenende

De (nog steeds!) minus-ter van oorlog Henk Kamp vindt dat een deel van de Nederlandse fondsen voor ontwikkelingssamenwerking ter beschikking van "Defensie" (nieuwspraak voor Oorlogsvoering) zouden moeten worden gesteld. Zijn partij (de VVD) gaat dat voorstellen, zoals Kamp vandaag in het TV-programma Buitenhof liet weten.

De zogenaamde vredesoperaties in het buitenland [d.w.z. het doodschieten van zogenaamde Taliban-strijders] kosten namelijk "Defensie" veel geld. (Noordhollands Dagblad vandaag)

Misschien zou iemand deze vechtersbaas eens kunnen uitleggen wat het verschil is tussen 'ontwikkelingssamenwerking', 'vredesoperaties' en het 'doodschieten van mensen'
, waarvan niet duidelijk is of ze iets fout gedaan hebben (en trouwens ook tussen 'defensie' en 'oorlog')...

Wat drinken ze toch bij GroenLinks?

De activiteiten van en binnen GroenLinks beginnen steeds onverklaarbaarder te worden. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen...

Verleden jaar beleed Femke Halsema overduidelijk haar voorkeur voor een toenadering tot het neoliberale gedachtengoed, zoals bijv. minder betutteling (= rechten) voor werknemers. Kritiek hierop binnen de partij is
tot mij in ieder geval niet doorgedrongen.

Na de verkiezingen van november verleden jaar had Femke Halsema geen zin om met Balkenende en Bos te praten over deelname aan een coalitie, nadat het duidelijk was geworden dat Balkenende wel met de SP in zee moest gaan, maar onder dusdanige voorwaarden dat de SP zich dan net zo goed meteen had kunnen opheffen.

Je zou verwachten dat de de leden van GroenLinks het daarmee eens zouden zijn. Wat heb je tenslotte aan regeringsdeelname, wanneer je vooraf al zoveel van je eigen uitgangspunten hebt moeten inleveren dat je een soort politieke zombies wordt. Niet dus!

Femke heeft vandaag spitsroede moeten lopen bij een partijcongres van haar partij. Ze is er niet in geslaagd duidelijk te maken waarom ze geen zin had in gesprekken met Balk en Bos. Voorlopig is een implosie van GroenLinks voorkomen door af te spreken dat op regionale bijeenkomsten gesproken zal worden over de gang van zaken, waarna een commissie de conclusies van die besprekingen zal evalueren. (Trouw vandaag)

Daarnaast is Ina Brouwer, vroeger nog ooit lijsttrekker bij GroenLinks en afkomstig uit de vroegere CPN (Communistische Partij Nederland), zodat je toch bepaald weinig sympathie voor ondersteuning van een Balkenkabinet zou verwachten, overgestapt naar de nep-sociaaldemocratische PvdA uit protest tegen de beslissing van Halsema om niet met CDA en PvdA te onderhandelen over regeringsdeelname. (Volkskrant vandaag)

zaterdag 3 februari 2007

EU: contradictio in terminis

En die tegenstrijdigheid zit hem niet alleen in het gegeven dat de EU allesbehalve een Unie is, maar ook in diverse (relatief) kleine en minder kleine zaken.

Terwijl de Franse Alliance pour la planète opriep om afgelopen donderdag tussen 19:55 en 20:00 het licht uit te doen (zie ook de gastkolom Imagine hieronder), waaraan ook de stad Brussel deelnam door het Atomium in het donker te zetten, is door Duitsland (momenteel voorzitter van de EU) een tijdelijk kunstwerk geplaatst in Brussel, zogenaamd als aankondiging van de Europese energiebesparingsweek.

Hoe die boodschap geïnterpreteerd moet worden is mij niet duidelijk, want ik zie er alleen een voorbeeld in van een kolossaal energiemisbruik en dat is toch niet bepaald wat allerlei Europese instanties al jaren adviseren. Het 'kunstwerk' bestaat uit 600 lichtbalken op een metaalconstructie en zal tot 15 april 24 uur per dag electriciteit verspillen. (NRC)

Een van de belangrijkste sponsors van de kunstenmakerij is de Duitse energiereus E-on (die misschien ook de energie levert - en zo dus de sponsorkosten weer gemakkelijk terugvangt).

Langzamerhand weer terug...

De afgelopen weken is het hier erg rustig, té rustig, geweest. Niet omdat de ellende in de wereld ineens tot stilstand was gekomen; niet omdat ik me ineens tot het neoliberalisme bekeerd zou hebben. Het is allemaal veel prozaïscher: ik had een stevige griep opgelopen - of liever gezegd een stevige griep had mij in haar macht gekregen en pas de laatste paar dagen is ook de vermoeidheid die ik daar nog aan overgehouden had, aan het wegtrekken.

Daarom heb ik de laatste dagen weer voorzichtig de draad opgepakt en daarom ook heb ik zojuist weer de wekelijkse column van Cristina Caramés Espada geplaatst. Die van de voorbije weken heb ik ook nog liggen, maar die volgen een dezer dagen nog.

Van harte hoop ik dat jullie geen last van griep of andere vervelende zaken gehad hebt, want het is nog steeds hard nodig om wakker te blijven. De nieuwe club van Balk en Bos zal, vrees ik, cosmetisch anders ogen dan die van Balk en Zalm, maar helaas heb ik er niet veel vertrouwen dat hun plannen veel anders zullen uitvallen - daarvoor is Balk veel te halsstarrig en Bos veel te happig om mee te reageren... Denk vast maar eens na over de verkiezingen voor de Provinciale Staten (die indirect ook zorgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer) in maart!

Imagine [gastkolom]

Wie had het zich kunnen voorstellen, wie had het kunnen denken, zoals het er tegenwoordig in de wereld aan toegaat, dat er een voorstel zou gedaan worden zoals voor donderdagavond (vijf minuten rust voor onze planeet). Het lijkt ongelooflijk, eerlijk gezegd, dat honderden mensen besluiten om af te spreken samen iets goeds te doen om gezamenlijk te reageren op een zorg die de wereld in gijzeling houdt: de klimaatverandering.

Zoals u weet was er voor donderdagavond tussen 19:55 en 20:00 opgeroepen tot een lichtstaking om de gemeenschappelijke bewustwording van de maatschappij over de klimaatverandering tot uitdrukking te brengen. De Franse NGO Alliance pour la Planète kreeg in heel Spanje steun. We moeten erkennen dat wij hier in Spanje, misschien door ons hartstochtelijke karakter, gewoonlijk meteen klaar staan om deel te nemen aan acties zoals die van afgelopen donderdag, ook al -laten we eerlijk zijn- hadden de elektriciteitsbedrijven gerekend op een grotere deelname.

In Spanje doofde de verlichting van de Giralda in Sevilla, de Sagrada Familia in Barcelona, het hele complex van de Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia, de Puerta de Alcalá in Madrid. Verder in Europa doofde de Eiffeltoren in Parijs, het Atomium in Brussel, het Colosseum in Rome... Vindt u het niet ongelooflijk?

Ik moet toegeven dat ik na de vijf minuten zonder licht moest denken aan wat ik mijn moeder vaak hoorde zingen of op de platenspeler hoorde draaien, met de woorden van Lennon: "I hope someday you'll join us and the world will be as one" (Ik hoop dat je je ooit bij ons zult voegen en dat de wereld als één wereld zal zijn) of: "Imagine all the people sharing all the world" (Stel je voor dat iedereen de hele wereld samen deelt).

Het is iets met veel haken en ogen. Volgens de experts en hun berekeningen zal de wereld deze eeuw een verwarming van 1,8 tot 4 graden ondergaan, waardoor de zee ongeveer 58 centimeter zal stijgen en elk jaar de droogte en de hittegolven zullen toenemen. Deze verwachtingen, vastgelegd in het vierde rapport van het IPCC, het Internationaal Panel voor Klimaatverandering (een groep van zo'n 500 experts die de afgelopen dagen in Parijs bijeengekomen zijn om de consequenties van dit verschijnsel te evalueren), houden het er bovendien op dat de verwarming met een bijna totale zekerheid te wijten is aan menselijke activiteiten, met name aan het massale gebruik van energie uit fossiele brandstoffen.

En zoals overal, beste lezers, is er iets voor iedereen. Afgelopen vrijdag werd ook bekendgemaakt dat Bush, of liever gezegd een Verenigdestaatse lobby, gesticht door een van de grootste oliebedrijven ter wereld, aan wetenschappers en economen zo'n tienduizend dollars hadden geboden om het in Parijs uitgebrachte VN-rapport over de klimaatverandering onderuit te halen.

Wat een gruwelijke paradox; en toch, dat is de wereld en haar tweeslachtigheid. We weten wat er moet gebeuren... maar het is duidelijk dat het niet gebeurt. Veel te weinig mensen gaven gehoor aan de oproep om het licht uit te doen, terwijl die in feite anderzijds alleen een waarschuwing van de burgers was, een waarschuwing aan politici, aan staten, een roep om aandacht omdat we moeten nadenken over wat er aan de hand is en wat we aan het doen zijn en daaraan een halt moeten toeroepen. Dat is het belangrijkste. De mate van deelname en de verantwoordelijkheid voor ieder van ons ligt in deze zaak bij onszelf. Het gaat erom dat iedereen zich afvraagt of hij zijn auto te vaak onnodig gebruikt; of hij zijn lichten of elektrische huishoudelijke apparaten aan laat staan terwijl hij ze niet gebruikt; of hij te veel water verbruikt...

Kleine gebaren voor grote effecten: veel mensen samen maken grote gebaren. Tegenwoordig kunnen we, dankzij de technologische vooruitgang, rekenen op voldoende middelen om bij elkaar te komen en om samen te strijden voor wat wij nodig vinden; daarom is het ook zo belangrijk om dat te doen. Alleen kunnen we de machine niet anders instellen, samen wel! En toch kan elk van ons, individueel, bijdragen aan een lagere uitstoot van vervuilende gassen en aan een beter gebruik van de natuurlijke bronnen, die -zoals we weten- niet onuitputtelijk zijn. De spreekwoorden van de Indianen vertellen ons: "De aarde is geen erfenis van onze ouders, maar een lening van onze kinderen" en "Pas wanneer de laatste boom dood is, de laatste rivier vergiftigd is en de laatste vis gevangen is, zullen we begrijpen dat geld niet te eten in".

©2007 Cristina Caramés Espada, columniste bij het Diario de Ferrol; vertaald en gepubliceerd met toestemming van de schrijfster.

vrijdag 2 februari 2007

"De Bosbode", net zo kneuterig als het klinkt!

Eerlijk gezegd had ik nog nooit over De Bosbode gehoord, en toen ik de naam hoorde dacht ik dat het een soort Fabeltjeskrant was, maar dan uit de tijd van Paulus de Boskabouter.

Helemaal fout! Uit een artikel op de voorpagina van de Metro van vandaag (althans zeker van de Amsterdamse editie) blijkt dat Woutertje Bos een eigen 'digitale nieuwsbrief' heeft, en die blijkt De Bosbode te heten. Waarschijnlijk is hij niet erg blij met het artikel in het nieuwe gratis dagblad De Pers van enkele dagen geleden, waarin zijn draaikonterige karakter opnieuw benadrukt wordt en daarom heeft hij kennelijk besloten om met zijn slappe pootjes wat naar links te trappen.

Bos geeft aan dat hij wel begrijpt dat de SP en GroenLinks ervan balen dat ze nu buitenspel staan, maar dat dat tenslotte hun eigen beslissing is geweest. Hieruit moeten wij dus begrijpen dat het geweldig goed is van de PvdA dat die partij bereid is zich voor een periode van vier jaar voor het neoliberale karretje van Balkenende te laten spannen. Immers wanneer GroenLinks en de SP ervan "balen" dat ze niet mee mogen doen, suggereert hij daarmee dat ook GroenLinks en de SP maar al te graag deel hadden willen uitmaken van de Balkende uitvretersbende.

Verreweg de meeste SP-ers die ik spreek zijn maar wát blij dat hun partij gewoon open en eerlijk oppositie kan blijven voeren, maar ik denk dat Woutertje B -dankzij zijn uitmuntende psychologisch inzicht en zijn politieke en sociale inlevingsvermogen- gewoon spontaan weet wat GroenLinks en de SP denken, voelen en willen. Tenslotte heeft hij ook een uiterst goed doordachte en doeltreffende campagne gevoerd bij de laatste verkiezingen.

donderdag 1 februari 2007

Droevig interessant

Het is altijd wel (op een droevige manier) interessant om in de Metro te zien welke 'stelling' elke dag weer aan drie mensen wordt voorgelegd. Deze mensen geven daarop wat beschouwd schijnt te moeten worden als een mening (de rubriek heet namelijk Drie meningen).

Vandaag wordt de opmerking "Fidel Castro zal nooit meer in staat zijn om te regeren" op tafel gegooid. Hierop reageert ene David Heijnen van 22 jaar oud (Student "Vrijetijdswetenschap") met: "Ja, en dat is een goede zaak voor Cuba. Het land verkeert al lang in een isolement. Daar moet het uitkomen."

Op het eerste gezicht leek Vrijetijdswetenschap me een heel nuttig iets, wanneer ik althans zie op wat voor nutteloze wijze velen proberen hun vrije tijd in te vullen (meubelboulevards, soaps en andere commerciële vullis-TV, zuipen, bushokjes mollen, enz.), maar door de bovenstaande reactie ben ik toch weer aan het twijfelen geraakt. Je zou toch mogen verwachten dat iemand die zich aan een wetenschap wijdt, ook in staat moet zijn met een genuanceerde mening te komen, of anders gewoon zijn bek houdt...

Welnu, deze David snapt er geen bal van. Cuba zit niet in een isolement vanwege Fidel Castro, maar vanwege de houding van de Verenigde Staten (daarbij blind gesteund door hun slaafjes in het 'Vrije Westen'). De VS hebben altijd een grote bek over mensenrechten en het bestrijden van dictatoriale régimes, maar ze sloegen op tilt toen Fidel Castro met zijn getrouwen de walgelijk hufterige (maar met de VS 'bevriende'!) dictator Fulgencio Batista Zaldivar afzette. En het isolement van Cuba zal ook niet eindigen wanneer Fidel Castro plaats maakt voor een ander. Het isolement zal pas voorbij zijn zodra de Verenigde Staten (via zogenaamd democratische verkiezingen - ongetwijfeld met dezelfde stemcomputers die ook George W. Bush aan de macht geholpen hebben) Cuba ingelijfd hebben.