dinsdag 27 februari 2007

Schijnheiligheid (en sprookjes)

Dat de bijbel enorm veel verkocht wordt in bijna onvoorstelbaar veel talen zal niemand ontkennen. Iets anders wordt het wanneer ik stel dat het een moraliserend en in belangrijke mate achterhaald sprookjesboek is. Toch zullen alleen de échte pikzwart-gekouste aanhangers de hele inhoud ervan letterlijk nemen. Zij gaan er inderdaad van uit dat alles in zes dagen door de oppertovenaar (die in tal van variaties God wordt genoemd) bij elkaar getoverd is (Genesis, 1; vergelijk 2:2: "Als nu God op den zevenden dag volbracht had zijn werk, heeft hij gerust op den zevenden dag van al zijn werk, dat hij gemaakt had").

Zij gaan er wellicht nog steeds van uit dat de zon om de aarde draait. Dat leiden ze immers af uit Jozua 10:12-13: "Toen sprak Jozua [...] en zeide voor de oogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon [...]. En de zon stond stil [...]. De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag."

En natuurlijk is de mens, die immers geschapen is naar het evenbeeld van hun God (Genesis 1:27: "En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hen.") - na God - de baas over alles (Genesis 1:28: "[...] en hebt heerschappij over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt."). Zou die God overigens even bloeddorstig zijn als talloze mensen, die blijkbaar op hem moeten lijken?

Metaforen zijn voor deze bekrompen geesten volstrekt uit den boze (ofschoon met name in de vier door de christenen geaccepteerde evangeliën Jezus, de gedoodverfde zoon van God, voortdurend in vergelijkingen, parabels spreekt). Verbazingwekkend is het dan ook niet dat het verhaal van de verrijzenis van de begraven Jezus letterlijk genomen wordt door Joseph Zwilling, woordvoerder van de RK kerk in New York. Volgens de Metro is het ten enenmale "absurd en fantasievol" dat het DNA (en dus stoffelijke resten) van Jezus gevonden zijn, want "Iedere christen weet [heeft zich laten hersenspoelen!] dat de zoon van god, gestorven is en weer opgestaan op paaszondag".

Dit naar aanleiding van het feit dat volgens de Canadese documentarist Simcha Jacobovici in zijn The Lost Tomb of Jesus niet alleen het graf van o.a. Jezus gevonden is, maar ook diens DNA, én dat er bewijs is dat Jezus een zoon had. (o.a. de Washington Post van gisteren)

De vraag of nu daadwerkelijk het graf, het DNA en het bewijs van een zoon van Jezus op werkelijkheid berust, wordt zo minder belangrijk dan het feit dat de alleluya-kliek nog steeds meent dat hun 'heilige' boek, dat tenslotte ook niet meer is dan een -bewust selectief samengestelde- verzameling schrijfsels van een allegaartje aan mensen, de absolute waarheid bevat. Zolang als dat het geval blijft, is er nog een lange weg te gaan, totdat de mensheid daadwerkelijk geëmancipeerd is. Hier is dus, om het maar tot Nederland te beperken, een mooie taak weggelegd voor de nieuwe Minus-ter van Onderwijs, maar gezien het christocratische karakter van de club van Balk, IVe editie, ben ik bang dat we de komende jaren geen vooruitgang zullen zien...

Geen opmerkingen: