woensdag 22 maart 2023

Drastische verandering in Nederland onvermijdelijk?

Jan Hoedeman, politiek koningshuisverslaggever,  heeft het boek Achilleshiel geschreven, dat morgen gepresenteerd wordt, en waarin het 'zwaktepunt' van Willem-Alexander, die intussen tien jaar zichzelf amuseert als koning van Nederland. Die achilleshiel zit 'in het maximaal oprekken van zijn privédomein', zonder dat premier Rutte (die volgens artikel 42 van de grondwet verantwoordelijk is voor het handelen van de koning) of de koninklijke adviseurs hem daarvan afgehouden hebben. Voorbeelden van dat 'zwaktepunt' zijn in grote mate beschikbaar, met als duidelijkste voorbeeld de koninklijke vacantie in Griekenland, net toen de Nederlandse overheid de hele bevolking tot huisarrest veroordeeld had. (Zie het Algemeen Dagblad van vandaag.)

Mij dunkt dat er dan ook niets anders opzit dan dat de koning afgezet wordt en de monarchie wordt opgedoekt, mede gezien de ongrondwettelijke daden van zijn voorgangers - zoals Wilhelmina's ongrondwettelijke vlucht naar Engeland in 1940 (zie bijv. Wilhelmina, werkelijkheid en fictie van Gerard Aalders). 'Onze' monarchie is ons in feite na het verdwijnen van Napoleon toch al met een misselijk truukje op ons dak geschoven.

En ook de premier (Mark Rutte, die eigenlijk al lang in de WW had moeten zitten, en tot participatieslavernij veroordeeld had moeten zijn na o.a. zijn verantwoordelijkheid voor het toeslagenschandaal) en de koninklijke adviseurs verdienen het om definitief aan de kant gezet te worden!

zondag 12 maart 2023

Is omkoping met terugwerkende kracht niet strafbaar?

In Rotterdam zijn enkele ambtenaren ontslagen, omdat ze zich hebben laten omkopen (Algemeen Dagblad van vandaag) door met name wegenbouwers. 

 Maar waarom kunnen ministers en andere politici, die de belangen van grootgraaiers hebben verdedigd en/of bevorderd (zoals met de geheime rulings van de belastingdienst, waardoor grote ondernemers legaal belasting mogen ontduiken) gewoon hun gang gaan? Is het niet net zo strafbaar wanneer ze omgekocht worden door een leuk graai-baantje na hun politieke functies?

vrijdag 10 maart 2023

Lekker die e-auto's!

Liander, de club die sinds de door de EU opgelegde opdeling van electriciteitsleveranciers moet zorgen voor de distributie van electriciteit, en daar grof geld voor vraagt (lees: eist), waarschuwt dat we er op voorbereid moeten zijn dat we in "de komende jaren vaker last zullen hebben van knipperende lichten of zelfs stroomuitval" (zie RTLnieuws van gisteren). Dat past natuurlijk goed in de neoliberale traditie van "hogere prijzen, lagere service". Denk bijvoorbeeld aan het OV, dat eigenlijk steeds minder als Openbaar, maar als Onbetrouwbaar of Onbetaalbaar Vervoer moet worden opgevat. Of aan de in 2006 ingevoerde Zorgverziekeringswet, met steeds hogere premies en steeds hogere eigen bijdragen - en uiteraard steeds beperktere vergoedingen (tandarts, fysiotherapie, enz.).

Maar, die tekorten van electriciteit zijn uiteraard geen natuurverschijnsel, maar zijn het gevolg wellicht van slecht onderhoud van de infrastructuur, van de bouw van enorme datacentra van Micro$oft en anderen, al dan niet met vergunning (zie RTLnieuws van 28 februari dit jaar). Of komt het door al die electrische auto's, die o-zo groen zijn en geen uitstoot veroorzaken (in Nederland, althans, want bij de ontginning in buitenlanden van de benodigde grondstoffen [lithium, kobalt, ...] is het een heel andere verhaal. Maar... wat er in die buitenlanden uitgestoten wordt is uiteraard voor ons niet van belang, want dat is niet binnen de Nederlandse landsgrenzen).
Overigens, die electrische auto's zijn nogal gevoelig voor (zelf)ontbranding, en ik denk dat daarbij ook wel het een en ander aan rotzooi in de atmosfeer komt...

Het is duidelijk: al die door Liander gesignaleerde problemen horen gewoon bij de plannen voor het bouwen van nieuwe kerncentrales, en op deze manier moeten de tegenstanders van kernenergie monddood gemaakt worden. Overigens heb ik op 10 juli 2008 (derde alinea) al gewezen op het verband tussen electrische auto's en kernenergie!


donderdag 9 maart 2023

Is de EU bang voor het einde van het kapitalisme?

Het Financieele Dagblad meldt de Europese "kapitaalmarktunie" snel moet worden afgemaakt (ik vrees dat hiermee bedoeld wordt "voltooid" en niet "uitgemoord"...), want voor de gewenste "stevige vergroening en digitalisering van de economie vanwege de energietransitie" zijn "juist [...] private investeringen nodig". Immers, "Als de EU nationale belemmeringen als gevolg van verschillende wet- en regelgeving uit de weg ruimt, kan geld simpeler zijn weg vinden naar het bedrijfsleven".

Wat wordt hier echter precies bedoeld? Eerlijk gezegd denk ik dat de EU  bang is dat op een gegeven moment de wens om het neoliberalisme uit de wereld te helpen steeds groter wordt. Een nog grotere concentratie van de macht bij de zichtbaar ondemocratische Europese Commissie maakt het nog moeilijker om de macht weer terug te brengen bij de burgers, zoals de bedoeling zou moeten zijn bij het eerder voorgespiegelde "Europa van de regio's"... Dus: zoveel mogelijk eenheid in Brussel, om de machtspositie van de EU veilig(er) te stellen!

Niet doen, zou ik zeggen!

 


Democratie op z'n Nederlands, deel ...

Mensen die  het nog kunnen opbrengen en bijhouden wat er in Nederland gebeurt, weten al jaren dat het enige dat in Nederland echt democratisch is (LIJKT althans) het feit is dat we om de zoveel tijd een keertje onze stem mogen uitbrengen - waarbij de meeste mensen zich baseren op de leugens en valse beloften die politici doen vlak vóór de verkiezingen en niet op resultaten uit het verleden.

De rest van de bevolking laat zich bedwelmen door de overvloed aan brood (McD-maagvulling) en spelen (TV-uitzendingen over geldlustige "sport"-"helden" en reclameblokken met tussendoor wat uitwisselbaars).

Maar tegen beter weten wil ik weer eens een voorbeeld aanhalen over hoe democratisch het er in de kromstaat der Nederlanden aan toegaat.

De Volkskrant laat ons vandaag weten dat Hugo de Jong, de minister die zich meer onderscheidt door zijn voorkeur voor opvallend schoeisel en door zijn welles-nietes baard dan door zijn politieke betrouwbaarheid, heeft geprobeerd om zijn What's-app-verkeer met betrekking tot zijn Corona-beleid niet openbaar te laten maken, omdat dat risico's zou opleveren voor het "functioneren van de staat". Dat die staat functioneert is wel duidelijk, althans voor de grootgraaiers, de gelegaliseerde belastingontduikers (die schavuiterig "belastingontwijkers" genoemd worden), de monarchie en andere instituties die niets bijdragen aan het welzijn van de Nederlandse bevolking en zich uitsluitend bezighouden met zelfverheerlijking en -verrijking...

En ik maar denken dat de overheid er is voor ons, dat ze voor ons en namens ons moet werken en dat wij er uiteraard recht op hebben om te weten hoe ze hun werk doen (vaak NIET doen). Het lijkt mij dat de boel eens flink op de schop moet. Misschien kunnen we beginnen met de grondwet, die even tegenstrijdig in elkaar zit als dat andere "heilige" boek, de bijbel van de gristenen - want met die "nieuwe bestuurscultuur" van Rutte en Kaag komt het toch niet meer goed.

woensdag 8 maart 2023

Over grootgraaiers en kostenstijgingen

De prijzen van alles vliegen de laatste tijd tot hoog in de atmosfeer, maar het zal iedereen wel duidelijk zijn (duidelijk MOETEN zijn) dat dat voor een groot gedeelte komt omdat zowel elk bedrijf (en dan bedoel ik niet kleine ondernemers, zoals groenteboeren, bakkers e.d.) onevenredig meer berekent. Dat geldt bijvoorbeeld wél voor de energieboeren, die ondanks de dalende gasprijzen met allerlei smoesjes nog steeds de hoofdprijs vragen (en daarbij ook -met warrige taalkundige truukjes- danig misbruik maken van het door de Haagse Roverheid ingestelde energieplafond), maar ook bijv. supermarkten wier winsten de pan uitrijzen. Niemand schijnt het nodig te vinden tenminste een deel van die megawinsten te gebruiken om de verkoopprijzen te verlagen.

Ook de olieboeren doen driftig mee: omdat de prijzen van de aardolie gestegen zijn, stijgt de winst gewoon mee,  uiteraard ook zonder dat die benut wordt om de consumptieprijzen wat te beperken.

En - het kon niet uitblijven - ook de nuttelozen van de maatschappij, de grote aandeelhouders, moeten verwend worden, zie het artikel van gisteren in het Financieele Dagblad, waarin wordt gemeld dat het dividend dit jaar gemiddeld 18% hoger is dan verleden jaar! Ze voeren niets uit (behalve natuurlijk hun best doen om nog een paar miljoen meer op hun bankrekeningen te krijgen). En ALS ze al eens geld voor een "goed doel" (koninklijk hoedenmuseum?) uitgeven, is het vermoedelijk vooral omdat dat aftrekbaar is.

Desondanks lijkt het de Nederlandse bevolking niet te deren, want al decennia lang wordt bij verkiezingen steeds gekozen voor dezelfde grootgraaiende politici, van de VVD & Co. Desondanks klagen tallozen steen en been over de stijgende kosten van het levensonderhoud... Is het sinds eind jaren 1960 verslechterde onderwijs al zo ver uitgehold dat mensen nog maar nauwelijks kunnen nadenken? Wel klagen, maar niet stemmen tegen de verantwoordelijken! Hoe is het toch mogelijk...?

dinsdag 7 maart 2023

Oranje en het enge régime van Saoudi-Arabië...

Oliegigant Saudi Aramco was tijdens de coronapandemie donateur van het Oranje Fonds. Dit fonds werd in 2002 opgericht als huwelijksgeschenk aan het Nederlandse koningspaar, dat nog altijd actief bij het fonds betrokken is. Aramco is bijna geheel in handen van het Saoedische regime, dat een beruchte reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. 

Lees het hele artikel bij «Follow the Money»!

zondag 5 maart 2023

Israel en Nederland, samen met de Verenigde Staten, handen op één buik!

Zes Europese landen veroordelen de Israelische kolonisatie-politiek in Palestijns gebied (zie Público van gisteren): Spanje, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen. Maar uit Den Haag horen we natuurlijk weer niets... daar hebben ze het te druk met proberen te voorkomen dat alle huiseigenaars zich via de rechter verzetten tegen een te hoge aanslag aan OZB (zie Nu.NL van enkele minuten geleden).

vrijdag 3 maart 2023

Maar wie is toch die God - en dat 'uitverkoren volk'?

 Enkele dagen geleden is weer eens een Palestijns dorp aangevallen en verwoest door Israëlische (Joodse) kolonisten. Terecht spreekt de NRC van gisteren over een pogrom

Het interesseert kennelijk geen mens (en geen enkele westerse regering) dat Israel gewoon doorgaat met het uitroeien van de Palestijnse bevolking, die eeuwen lang in het land Palestina  (zie het kaartje uit de Bijbelse Encyclopædie uit 1950)  gewoond heeft, totdat "joden" vanaf 1946 (met een beroep op de Britse "Balfour-verklaring" uit 1917) begonnen met de uitroeiing van de Palestijnse inwoners. In 1948 werd de staat Israel uitgeroepen, evenwel zonder dat daarbij grenzen vastgesteld werden, zodat bij voorbaat gebiedsuitbreidingen gelegitimeerd zouden zijn. Die Israelische staat was zogenaamd nodig om te voorkomen dat de joden, zoals in de Tweede Wereldoorlog, gediscrimineerd en uitgemoord werden - en daarvoor is het kennelijk gerechtvaardigd om andere mensen uit te roeien.

En dat met een beroep op het oudste sprookjesboek, de Bijbel, volgens welk de god van de joden en christenen aan de joden (die zich daardoor de naam 'uitverkoren volk' aangemeten hebben) het land Israel beloofd zou hebben. Sterker nog, in diezelfde Bijbel staan in het boek Deteronomium (hoofdstuk 7) exacte aanwijzingen over hoe de Palestijnen (toen bekend als Filistijnen) uitgeroeid moeten worden (zie mijn artikel Handleiding voor de Israelische acties jegens de Palestijnen van 5 januari 2009)...

Volgens de Bijbel zelf is dat boek "het woord van God", terwijl allang wetenschappelijk is vastgesteld dat het door verschillende auteurs is geschreven. In grote lijnen is het eigenlijk een soort "WC-Eend adviseert WC-Eend"...

Het gaat in die Bijbel om dezelfde god die in tal van landen aanbeden wordt, als zijnde de ware god. Waarom toch?

En als dan mensen kritiek hebben op Israel, worden ze uitgemaakt voor 'antisimieten', terwijl de israelis juist bij bij uitstek antisemieten zijn, immers Palestijnen zijn net als joden semieten!