zaterdag 30 december 2006

Snelle dood van Saddam Hussein was nodig (voor sommigen)

Het was ongetwijfeld niet voor niks dat Saddam met een rotgang veroordeeld is voor een door hem gelaste moordpartij uit 1982, én dat de doodstraf met dezelfde rotgang werd voltrokken. Op deze manier hoefde hij bijvoorbeeld niet vervolgd te worden voor de moordpartijen bij de gasaanval op Halabja (1988). Zo bestond er geen risico dat de dubieuze rol van de Verenigde Staten als leverancier van gifgassen (of bestanddelen daarvan) ter sprake komt.

Uiteindelijk is op deze manier ook Lee Harvey Oswald vermoord, voordat hij de kans had gehad om een boekje open te doen over zijn rol bij de moord op John F. Kennedy.

Misschien wordt het hoog tijd om de V.S. internationaal te isoleren. Tenslotte is er de laatste decennia geen conflict te bedenken in de wereld of de V.S. is er wel op een of andere dubieuze manier bij betrokken.

Saddam Hussein vermoord; hoe moet het nu met Bush?

Het door velen (o.a. ook door de nepchristen Balkenende) geprezen doodvonnis tegen Sadam Hussein (en twee anderen) is met razende spoed uitgevoerd. Hij had dat -althans volgens het wraakzuchtige marionettentheater in Bagdad- verdiend omdat hij in 1982 opdracht had gegeven 148 mensen te vermoorden, nadat een moordaanslag op hem verijdeld was (Het Parool).

Het moge duidelijk zijn dat het nu méér dan dringend tijd wordt om ook degenen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de honderdduizenden doden in Irak tengevolge van een op doelbewuste leugens gebaseerde invasie in dat land. Dat is op eerste plaats George W. Bush, op de tweede plaats Tony Blair, die zich (ver)blind achter zijn grote voorbeeld geschaard heeft en vervolgens alle andere regeringsleiders (en ministers? en parlementariërs?) die willens en wetens 'hun' leger en steun hebben gegeven aan deze koloniale oorlog, zoals Jan-Peter Balkenende, José María Aznar, Silvio Berlusconi.

Voorzover als ze al niet geïnformeerd waren dat de zogenaamde bewijzen van massavernietigingswapens in Irak holle leugens waren, hadden ze zelf kunnen bedenken dat ze wel erg zwak waren. Dit temeer omdat vóór de invasie al door de wapeninspecteurs én door de CIA zélf bekend was gemaakt dat geen bewijzen te vinden waren.

Waar gaat het werkgevers werkelijk om?

VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN (organisaties van werkgevers - eigenlijk 'werkpikkers', want ze laten de arbeiders het werk doen en verkopen het zelf - en uiteraard steken ze zelf de winst in hun zak!) vinden dat arbeiders ook gedwongen moeten kunnen worden om een lagere functie te accepteren met een lager loon. Volgens een artikel in de Volkskrant van 28 december (de RK feestdag van de Onnozele Kinderen, misschien toevallig, maar het is wel typisch dat dit nieuws op deze dag gepubliceerd wordt, misschien wel omdat ervan uitgegaan wordt dat arbeiders onnozel zijn) is dat nodig, omdat alleen zo Nederlanders tot hun 65e aan het werk kunnen blijven.

Ouderen vliegen er tegenwoordig bij reorganisaties 'als eersten uit', maar dat moet dringend veranderen in verband met de -daar komt het toverwoord- vergrijzing. Sterker nog, door de demotiverende functie- en salarisverlaging zouden de arbeiders gestimuleerd moeten worden om ook na hun 65e te blijven werken.

Wat is nou eigenlijk de bedoeling? De kapitalisten (want dat zijn tenslotte 'werkgevers': mensen die geld hebben en anderen voor hen laten werken) klagen dat ouderen er bij reorganisaties uitvliegen. Dan is er kennelijk geconstateerd dat de productie met minder mensen plaats kan vinden en dat er mensen weg moeten. De ouderen moeten volgens de patsers blijven, zodat het erop neer komt dat dus -klaarblijkelijk- jongeren weggeorganiseerd moeten worden. Het valt me overigens nog mee dat ze niet heel medelevend toegevoegd hebben dat ouderen bescherming nodig hebben en daarom moeten blijven werken. Ze komen immers bij sollicitaties niet meer aan de bak.

Dringende oproep: kan iemand mij uitleggen waarom het nodig is bij reorganisaties ouderen gedwongen tegen een lager salaris aan het werk te houden, wanneer ze niet meer mee kunnen met moderniteiten en veranderingen? Dat is tenslotte de reden om een oudere (die 'niet optimaal presteert en niet alle, steeds veranderende vaardigheden beheerst') in functie te verlagen. Of willen ze die ouderen op deze manier dwingen om op een absoluut minimumsalaris te werken, omdat ze er bij voorbaat van uitgaan dat jongeren niet bereid zijn de betreffende lage functies te bekleden?

Aangezien de zogenaamd socialistische PvdA tenslotte de laatste tijd ook al vergrijzingsproblemen ziet (misschien problemen in hun eigen grijze hersencellen?), zou het me niet eens verbazen als de FNV zich met wat gesputter verplicht zou voelen om gevolg te geven aan de oproep van de 'werkgevers'.

Ik zou overigens veel minder moeite hebben met deze waanideeën als arbeiders onder dezelfde voorwaarde zouden kunnen werken als degenen die nu -ongetwijfeld met een vette sigaar in hun mond en een glas dure cognac binnen handbereik, een dikke auto onder hun kont en een villa met wellicht een eigen zwembad en sauna (en jaarlijks ongetwijfeld diverse vakanties, zogenaamde zakenreizen)- dit soort walgelijke en asociale plannetjes zitten te bedenken.

Deze wantasten ('fantasten' kun je hen niet meer noemen) zijn degenen die er het meeste belang bij hebben dat het asociale beleid van de afgelopen jaren door Balkenende & Co uitgevoerd kan blijven worden. Deze steunt met zijn beleid de uitbuiting van de grote massa van arbeiders door een kliek profiteurs, die hun hele leven profiteren van het zweet, de armoede en de beperkingen van het arbeidersleven. Veel gelul over christelijke normen en zo, maar in werkelijkheid zo rot als een mispel.

woensdag 27 december 2006

Beatrix wenst; maar wat kopen wij daarvoor?

De koninginnelijke kersttoespraak (integraal gepubliceerd in Trouw) laat geen twijfel bestaan over Bea's inspiratiebronnen. Ze begint tenminste met het verhaal van de geboorte van "het Kerstkind", waardoor God "zijn belofte aan de mensen vervult". En aan het einde komt ze daar nog eens op terug: "Aan het begin van geloof staat het woord [beetje vaag, vind ik!]. In het kerstfeest ervaren mensen dit als een blijde boodschap: het woord wordt waarheid [nog vager]. Hoe dat ook beleefd mag worden, waar het op aan komt is in onze gedachten en daden wéérklank te geven aan dat woord [welk woord?]. Moge de bezinning van Kerstmis ons hierin bezielen. Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe."

Tussendoor heeft zij het dan over vrijheid van meningsuiting, maar die wordt meteen beperkt door "normen van moraal en beschaving", die -volgens Beatrix- "het fundament [zijn] van een samenleving die uitgaat van eerbied voor de medemens". Een verstandige opmerking is daarbij dat "niemand [...] zijn eigen overtuiging [kan] opleggen aan een ander".

Ze verwijst ook naar "een privédomein", waarin mensen "hun persoonlijke leven vorm [kunnen] geven in eigen identiteit, vrienden en een vertrouwde omgeving", waarin "wij elkaar over en weer in waarde [moeten] laten".

Het middenstuk van het verhaal is niet onzinnig, natuurlijk, maar waarom is ze niet een beetje duidelijker? Waarom veroordeelt ze niet de communistenhaat, de jodenhaat, de angst voor moslims? Waarom vertelt ze niet dat ook (en met name) politici die "normen van moraal en beschaving" moeten uitdragen? Waarom betreurt ze het niet dat de dagbladpers in Nederland bijna in haar totaliteit in neoliberale (of conservatieve) wateren vaart, resp. vist?

Wat hebben we aan fraaie woorden, wanneer de 'regering' Balkenende, met Bea's eigen permissie nog eens extra geprolongeerd, de meest asociale is die Nederland sinds de tweede wereldoorlog gekend heeft. Wel een grote mond over normen en (christelijke) waarden, maar intussen vluchtelingen na jaren het land uittrappen, omdat er geen plaats is in de Nederlandse herberg. Of is de verwijzing naar het kerstgebeuren een stille (érg stille) verwijzing naar mensen die de deur gewezen wordt?

Het kader (begin en einde) komt een beetje over als een ouderwetse (voor mij althans, want ik heb al decennia geleden afstand genomen van het geloof - welk geloof dan ook) preek: veel fraai klinkende woorden en een beetje mystiek, zodat iedereen er iets in kan vinden. Het heeft verder allemaal niet veel om het lijf. Het maakt niet uit of je wat aanhaalt uit het oudste voorbeeld van Hoe hoort het eigenlijk? of uit de Sprookjes van Grimm.

Ik weet niet of Beatrix zelf gelooft in hetgeen de bijbel vertelt, maar ze zal het nooit toegeven, kunnen toegeven, als ze dat niet doet. De Oranjes (of wat daar dan voor moet doorgaan) menen namelijk "bij de gratie gods" het recht te hebben om over Nederland te heersen. Bovendien denk ik dat er proportioneel meer anti-monarchisten zijn onder niet-gelovigen dan onder gelovigen, dus misschien was deze kersttoespraak wel een preek voor eigen parochie en had ik hem helemaal niet mogen lezen. Het interesseert me overigens ook absoluut niet of Beatrix (of wie dan ook) gelooft en wat ze gelooft, zolang als ik maar het recht heb om niet mee te hoeven doen met allerlei ge-alleluja. Wat koop ik bijvoorbeeld voor "gezegende kerstdagen"? Nog afgezien van het feit dat dit wel een erg karige wens is. Ik wens in ieder geval iedereen - óók Bea - een allerbeste gezondheid, veel geluk en solidariteit, en niet alleen tijdens de twee kerstdagen, maar tot in lengte van dagen en jaren!

Het zou hoe dan ook goed geweest zijn als Bea in haar toespraak ook had aangegeven dat gelovigen niet altijd gelijk hebben, ook al menen ze dat wel - omdat ze hun waarheid immers in de bijbel (menen te) lezen, er daarbij ten eerste niet bij stilstaand dat de bijbel talloze malen vertaald en herschreven is, waardoor wat er in de huidige bijbel staat lang niet altijd overeenkomt met de betekenis van de originele teksten; en ten tweede dat de bijbel zélf wel kan aangeven dat hij het woord van god bevat, maar dat betekent uiteraard niets. De bekendste krant in de Sovjet Unie tooide zich met de naam Pravda [= waarheid; overigens kende ook Nederland een communistisch dagblad De Waarheid], maar dat betekende uiteraard niet dat die krant de waarheid vermeldde. Ik kan daarom niet inzien waarom de schrijver(s) van de bijbel wél op hun woord geloofd moet(en) worden en de redacteurs van Pravda/De Waarheid niet. Overigens vraag ik me af of de bijbel vanaf het begin vermeldde dat hij gods woord bevat, of dat dat er bijv. na het concilie van Nicea aan is toegevoegd...

In deze context wil ik ook nog even verwijzen naar een artikel in The Guardian. Volgens een afgelopen zaterdag gepubliceerde enquête zijn er "meer mensen in Groot Brittannië die denken dat godsdienst schadelijk is dan dat hij goed doet". De resultaten tonen aan "dat een overweldigende meerderheid godsdienst ziet als een oorzaak van verdeeldheid en spanningen - veel meer dan een kleinere meerderheid die meent dat hij ook positief kan zijn"

Beetje simpel gedacht!

Nadat verleden week twee eerder uit Nederland ontvoerde kinderen na een verblijf van een half jaar in de Nederlandse ambassade in Damascus weer in Nederland terug zijn, verklaarde Jacques Smits (voorzitter van Stichting Kinderontvoering [beetje vreemde naam trouwens voor een stichting die zich bezig houdt met ontvoerde kinderen - Dwarslezer]) afgelopen zaterdag dat uit Nederland ontvoerde kinderen 'massaal naar de Nederlandse ambassades [moeten] gaan zodat van daaruit hun terugkeer kan worden geregeld'. (Trouw)

Hoe stelt deze meneer zich dat zich zo voor? Alsof kleine kinderen zomaar even met de bus naar de Ambassade kunnen gaan...
- Spreken ze de taal van het land waarheen ze ontvoerd zijn wel voldoende?
- Krijgen ze van hun ontvoerder de vrijheid om zomaar even naar de ambassade te gaan?
- Hoe zit het met de wettelijke situatie in het betreffende land? Wat wanneer volgens die wetgeving de ontvoerder de ouderlijke macht over de kinderen heeft?
- En: zou de ontvoerder de kinderen niet extra in de gaten houden na deze oproep?


En wat ik me dan ook nog afvraag is of de ambassades wel de mogelijkheden hebben (of bereid zijn) om deze kinderen onderdak te bieden en om de confrontatie aan te gaan met de respectievelijke regeringen of régimes...

Eigen schuld, dikke bult - en dan is Bos uitgeluld

Woutertje Bos is erg teleurgesteld omdat de SP en GroenLinks zich niet in het keurslijf van het CDA willen laten dwingen. Hij vindt "het moeilijk te begrijpen dat SP en GroenLinks de kans laten liggen om samen een vuist te maken". Trouw, waarin dit vandaag gemeld wordt, merkt echter ook zelf op dat Bos' teleurstelling 'precies omgekeerd [is] aan de houding die de PvdA voor de verkiezingen had. Toen weigerde Bos consequent samen met SP en GroenLinks één lijn te trekken tegen het rechtse blok'.

De SP en GroenLinks konden niet anders dan de starre houding van het CDA niet serieus nemen. Het enige immers dat Balkende Ellende wilde was het wanbeleid van de afgelopen jaren voortzetten, ofschoon de twee daaraan medeplichtige partijen (VVD en D66) na de verkiezingen van enkele weken geleden nog maar nauwelijks een vuist(je) kunnen maken. Zelfs denk ik dat de starre houding van Balk misschien wel voor een belangrijk deel te wijten is aan de lamzakkige houding van Bos, die voor de verkiezingen alle deuren open wilde houden en dus op geen enkele manier afspraken met de SP en GroenLinks wilde maken.

Terwijl GroenLinks en de SP in de komende regeerperiode in ieder geval samen wél een sociale vuist kunnen maken, omdat ze zich op geen enkele manier aan het CDA verplicht hebben in een coalitie-overeenkomst, is de PvdA nu door haar eigen stommiteit veroordeeld om zich over te geven aan het asociale bewind van het CDA. Alsof het al niet erg genoeg dat de nieuwe regering toch al in haar eerste jaar moet proberen de eindjes aan elkaar te knopen met de door Zalm & Co
-met de zegen van hare koninklijke Bea- opgestelde begroting.

De gevolgen laten zich raden, en dat is ook de reden waarom Bos maar blijft volhouden dat het de schuld van GroenLinks en de SP is als de komende regeerperiode een verlenging wordt van de Balkellende: een derde van degenen die nu PvdA gestemd hebben, geeft aan bij volgende verkiezingen op de SP te gaan stemmen. De Volkskrant meldde afgelopen zondag zelfs dat dat de SP met omgerekend 31 zetels groter zou worden dan de PvdA (met 27 zetels).

dinsdag 26 december 2006

Wie roept er: 'Houd de dief'? [gastkolom]

De toekomstige regering moet meer aandacht schenken aan de natuur. Dat schrijven 80 topmanagers van het Nederlandse bedrijfsleven deze maand in een open brief: "Wereldwijd verdwijnen de ecosystemen (...) met enorme snelheid met als oorzaak voornamelijk menselijk handelen. Elk jaar sterven er meer plant- en diersoorten uit."

Hartverwarmend, die bezorgdheid van de topondernemers. Want wie wil er nu geen schoon milieu? Ruim vier miljoen Nederlanders zijn lid van 'groene' organisaties, zoals Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Mensen schrikken van berichten als: 'Noordpool is over 40 jaar in zomer ijsvrij'.

Maar zal Shell-directeur Rein Willems investeren in wind- en zonne-energie of een waterstofeconomie opzetten en de miljarden aan olie in de boorputten laten zitten? Zal Leo van Wijk - de president-directeur van de KLM - de milieuschade door kerosineverbranding repareren? Zal Hans Smits - directeur Havenbedrijf Rotterdam - de grote rederijen gaan vertellen dat ze de wereldzeeën niet moeten bevuilen?

Echt niet. Hun monopoliebedrijven vervuilen van Sachalin tot Nigeria. Mooie praatjes, maar stinkende lucht, vergiftigd land en vies water. Trouwens, de monopolies hoeven niet te bedelen in Den Haag. Zij bepalen de politiek.

Het kan anders. De topbedrijven hebben de beste laboratoria en de beste connecties met de universiteiten. Zij weten vele manieren om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, maar die leveren niet de maximale winst op.

Zo kwam deze week in het nieuws dat de restwarmte van de industrie in de Rijnmond voldoende is om alle Nederlandse gezinnen van warmte te voorzien. Maar niet interessant voor de jacht op maximale winst.

Tegelijk zien de jongens aan de top zelf ook de naderende milieucatastrofe. Wie zal er voor de gevolgen opdraaien? Daarom roepen ze naar Den Haag: 'Houd de dief', terwijl ze zelf onze toekomst stelen vanwege hun winsten.

Beter is het om de grote vervuilers zelf ter verantwoording te roepen: Bestrijd de vervuiling van water, lucht en bodem op kosten van de monopolies! Afschaffing van heffingen die de lasten van milieuvervuiling op het volk afschuiven. Geen nieuwe kerncentrales en ontmanteling van de bestaande, tot er een veilige oplossing is voor afval en productie. Bevorder de ontwikkeling en toepassing van veilige en schone energiebronnen en alternatieven voor schadelijke stoffen. Tegen afvaldumping, plundering en kaalslag door de multinationals in afhankelijke landen!
(dit artikel is gepubliceerd in het nieuwe nummer van Rode Morgen)

Tip voor Nederlandse kiezers!

Wanneer godsdienst en politiek in dezelfde kar reizen, menen de reizigers dat niets hen kan hinderen. Hun tocht wordt onbesuisd - sneller en sneller en sneller. Ze verliezen elke gedachte aan hindernissen uit het oog en vergeten dat een afgrond zich niet aankondigt aan iemand in blinde haast, totdat het te laat is. (spreuk uit de roman Dune van Frank Herbert).

Na talloze eeuwen christocratische overheersing van West-Europa (en niet te vergeten de VS), zou je toch wel hopen dat die afgrond onderhand eens moet komen...

zondag 24 december 2006

De geest van kerstmis...

Voor dit weekend geen kolom van Cristina Caramés Espada, omdat hij deze keer heel erg gericht is op de beleving van de kerstdagen in Spanje. Ik zou zó veel hebben moeten uitleggen en toevoegen dat het hoogstwaarschijnlijk een volstrekt onleesbaar geheel zou zijn geworden. Jammer is het wel, want ook deze week had Cristina toch weer enkele vingers op gevoelige plekjes gelegd...

Degenen die Spaans begrijpen, kunnen haar column lezen in mijn Spaanstalige blog.

zaterdag 23 december 2006

Gelegitimeerde pikkerij (ook in Nederland!)

Spits meldde gisteren (helaas staat het artikel niet meer in de RSS-feed) dat volgens het CPB (Centraal Planbureau) voorlichtingscampagnes "nauwelijks effectief" zijn als het gaat om het verminderen van het misbruik van alcohol. Wat wél helpt is een 'zeer forse verhoging van de accijns'.

Wonderbaarlijk genoeg luidt een van de conclusies (volgens het artikel) dat 'het vooral de matige drinkers zijn die [zullen] minderen, maar ook zware drinkers gaan het kalmer aan doen'.

Deze voorgestelde accijnsverhoging is dezelfde gotspe (kotspe?) die ook vanaf de jaren 1970 is aangevoerd om het roken terug te dringen. Daardoor is wel de Nederlandse overheid steeds meer medeplichtig geworden aan de verspreiding van de dodelijke drug tabak (want steeds meer belang hebbend bij omzetverhoging), maar is het gebruik ervan niet afgenomen. De recente verlaging van het aantal tabaksjunks is pas ontstaan door een combinatie van campagnes van medici, verzekeringsmaatschappijen en overheid, én wettelijke maatregelen om de tabaksconsumptie terug te dringen (rookverboden en beperking van verkooppunten). (En daarbij blijft het de vraag of het een blijvende tendens is, gezien het grote aantal jongeren dat 'stoer' rookt.)

Volgens het voorstel van het CPB zullen het vooral de matige drinkers zijn die de gevolgen ondergaan, terwijl juist uit medisch onderzoek blijkt dat 2 glaasjes wijn per dag goed zijn voor het hart en de bloedsomloop.

Het gevolgde patroon is echter niet vreemd. In Nederland wordt graag met een atoombom op insecten geschoten omdat wespen steken (inderdaad, soms wordt wel eens een wesp uitgeschakeld). Zo wordt een bijstandsgerechtigde die bijv. € 10 aan 'inkomsten' niet meldt bij de Gemeentelijke Sociale Dienst al meteen beticht van 'fraude' (en wordt hij/zij gestraft met een boete), terwijl iemand die een bouwondernemer beticht van bouwfraude zélf het risico loopt wegens laster vervolgd te worden.

Gij zult niet doden [gastkolom]

Ik weet niet wat u van de doodstraf vindt, maar wat mij betreft is het een aberratie. Niet alleen omdat het een ernstige fout is van psychische aard (zoals de eerste betekenis van 'aberratie' volgens het woordenboek luidt), maar vooral als een verdorven en perverse daad.

Ofschoon meer dan de helft van alle landen in de wereld de doodstraf hebben afgeschaft, hetzij in hun wetgeving of in de praktijk (d.w.z. dat de doodstraf nog wel in hun wetgeving voorkomt maar de laatste 10 jaar niet meer is uitgevoerd en men er bovendien van mening is dat als norm of aanvaarde praktijk geen executies worden uitgevoerd), zijn er nog meer dan 80 landen, waaronder Amerika, waarin de doodstraf nog steeds van kracht is. De meest recente controverse over een van de toegepaste methoden voor de doodstraf (de dodelijke injectie) herleefde afgelopen donderdag in Florida.

Ángel Nieves Díaz, een in de staat Florida veroordeelde Puertoricaan, had een injectie van dubbele dosis nodig plus vierendertig minuten van langzaam lijden om pas daarna te sterven.

Volledigheidshalve moet gezegd worden wat aan de gevangenen toegediend wordt: Pentothal (zodat de veroordeelde het bewustzijn verliest), bromide (een spierverslapper die het middenrif verlamt), waardoor hij niet meer kan ademen, en tenslotte kaliumchloride dat hartstilstand veroorzaakt.

Deze methode, de dodelijke injectie, waarbij tallozen, waaronder rechters, advocaten en medici, vraagtekens zetten, roept een heftige polemiek op. Een van de belangrijkste thema's daarbij is dat de condities waarin de terdoodveroordeelden in de VS worden geïnjecteerd "zelfs niet eens voldoen aan de eisen die door dierenartsen gesteld worden voor het offeren van dieren". Bijvoorbeeld: De terdoodveroordeelden zijn spierverlammers toegediend, terwijl in 19 staten van de VS het gebruik van spierverlammers verboden is bij het offeren van dieren om te voorkomen dat ze extra moeten lijden. Ook toxicologisch onderzoek na de dood van de tot een dodelijke injectie veroordeelden toont aan dat de concentratie anesthetica in hun bloed op het moment van sterven in veel gevallen lager is dan bij patiënten die een operatie ondergaan. Dat betekent dat misschien het pentotal wel niet meer werkzaam is wanneer de gevangenen sterven, waardoor ze een wrede pijn zouden ondergaan wanneer ze geëxecuteerd worden.

Maar wanneer ondanks dit alles er misschien toch nog mensen zijn die zich er niet tegen willen verzetten, moet nog toegevoegd worden dat in alle wetenschappelijke studies nog nooit voldoende overtuigende bewijzen gevonden zijn om aan te tonen dat de doodstraf een groter afschrikwekkend effect heeft op misdadigers dan andere soorten straffen. In feite gaf een van de meest recente onderzoeken over het verband tussen de doodstraf en de moordstatistieken aan, dat het niet verstandig is om de hypothese te aanvaarden dat de doodstraf een grotere afschrikkende werking heeft bij het voorkomen van moorden dan de bedreiging en de toepassing van levenslange opsluiting, ook al wordt deze straf als minder ernstig beschouwd. Wanneer u nog steeds geen voorstander bent van opheffing van de doodstraf, stel u dan deze vraag: Beschouwt u zichzelf als moordenaar? Zou u in staat zijn om in koelen bloede iemand te doden? Want dat is wat een executie inhoudt. Een moord, een doding in koelen bloede.

Velen uwer zouden misschien in gedachten instinctief antwoorden dat u daartoe in staat zou zijn, dat u (zelfs eigenhandig) iemand zou kunnen doden die een van uw geliefden kwaad gedaan had. En op heterdaad zou u dat soms kunnen denken. Maar van dat gevoel naar legalisatie, naar institutionalisering als een staatsnorm... Neemt u van mij aan dat u dat niet zou kunnen. Immers, en aldus schreef Albert Camus, "Een executie is niet simpelweg een dood... Een executie voegt aan de dood een wet toe, een openbare voorbedachte rade ten opzichte van het toekomstige slachtoffer, een organisatie die op zichzelf een meer vreeswekkende bron van ethisch leed vormt dan de dood. De doodstraf is de meest doelbewuste moord, die niet vergeleken kan worden met enige andere misdadige handeling, hoe gruwelijk dan ook."

©Cristina Caramés Espada, kolumniste van het Diario de Ferrol; vertaald en gepubliceerd met toestemming van de schrijfster

vrijdag 22 december 2006

Gelegitimeerde diefstal?

Zoals bekend is het de Europese Unie uitsluitend te doen om bij te dragen tot een betere, eerlijkere, democratische wereld, waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waarin geen onrecht meer bestaat.

Ik ben dan ook helemaal niet verbaasd om in de Spits te lezen dat Europese waarnemers met onder meer Israel een akkoord gesloten hebben. Wie zitten er nog meer in die 'onder meer'? De VS natuurlijk, en misschien ook wel Al Fatah, die niet voor niks wegens haar corruptie-bereidheid door de Palestijnse kiezers werd afgestraft?

Dit akkoord houdt in dat de Europese waarnemers geld tegenhouden dat Hamas-leden uit Egypte de Gaza-strook binnen willen brengen.

Het artikel meldt verder nog dat "volgens diplomaten (lekker specificiek!) partijfunctionarissen het afgelopen jaar via [grensovergang] Rafah omgerekend zeker 60 miljoen euro de Gazastrook binnengesluisd" hebben.

Het is ongelooflijk: de tegoeden van de Palestijnse Autoriteit worden bevroren en wanneer andere regeringen dan aan de meerderheidspartij Hamas geld geven om in ieder geval nog iets te kunnen doen, dan wordt daar over geschreven alsof het om misdadig binnengesmokkeld geld gaat!

Het ANP bazuint het Israelische standpunt nog eens rond: "Israël is bang dat de radicale groepering er terroristische activiteiten mee financiert."

Hamas radicaal? Wat dan gedacht van de régimes die momenteel in Israel en de VS aan de touwtjes trekken en die de ene moordpartij na de andere organiseren?

Bovendien begrijpt natuurlijk iedereen dat dat excuus van Israel maar geneuzel is. Het gaat er niet in om iets te voorkomen. Het is juist de bedoeling dat er in het Palestijnse gebied een kolossale chaos ontstaat, wanneer de wettig gekozen regering het land niet draaiend kan houden. Op dat moment kan een vanuit Israel aangestuurd Fatah-marionettenclubje de macht grijpen en kunnen de Palestijnen op 'democratische' wijze nog verder in de modder worden getrapt.

Wanneer de EU zich nu al inlaat met deze gore spelletjes, dan kun je je wel voorstellen wat er gebeurd zou zijn wanneer de Europese 'grondwet' wél goedgekeurd was...


donderdag 21 december 2006

Kampcommandant V. ook in nieuwe taak in element

Nadat het meer dan ongewenste, maar dankzij koninklijke steun nog steeds Nederland terroriserende, rampkabinet van Balkenende begreep dat er toch écht iets gedaan moest worden aan de onverzoenlijke houding van Rita Verdonk, werd zij van haar taken ontheven. Maar, vermoedelijk dankzij bewezen diensten ten voordele van het normen-en-waarden-ideaal van Balk (door haar onwrikbaar onchristelijke houding ten opzichte van asielzoekers), werd zij belast met Jeugdbescherming.

Ook in die functie gaat zij onvervaard te werk. Vandaag gaat ze namelijk het woord voeren tijdens een actie-bijeenkomst van gezinsvoogden (Metro vandaag). Dezen protesteren tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om een gezinsvoogd uit Noord-Holland te vervolgen vanwege een tragische misdaad. Die gezinsvoogden worden nog niet genoegd geteisterd door de bezuinigingen (jaja, er gaat nog steeds erg veel geld naar de sector, alleen komt daarvan steeds meer terecht bij het waterhoofdige management) en de daardoor ontstane werkdruk, zodat het niet de vraag was óf er iets fout zou gaan, maar wanneer dat zou gebeuren. Als ze dan willen protesteren tegen de blinde vlek van de zogenaamde regering, dan krijgen ze tot overmaat ook nog eens deze houwdegen op bezoek.

Laten we hopen dat de rechter bij de vervolging van de geteisterde gezinsvoogd tot de conclusie komt dat de overheid verantwoordelijk is voor hetgeen er gebeurd is - en dat hij de verantwoordelijk minister(s) dan ook nog eens persoonlijk aansprakelijk en strafbaar stelt. Dan blijft het wel zuur wat de nu geslachtofferde gezinsvoogd moet doorstaan, maar ligt de verantwoordelijkheid in ieder geval weer waar hij moet liggen...

Leuk nieuws voor de Spaanse stieren!

Volgens een enquête van Gallup is de stemming ten opzichte van het barbaarse stierengevecht drastisch verbeterd, in die zin dat in 1972 nog 22% van de ondervraagden "erg" genoten van de corridas en 42% er "absoluut niet" van genoot, is het percentage liefhebbers in 2006 gedaald tot 7,4% en degenen die stierengevechten afwijzen gestegen tot 72,1%. En in de groep tussen 15 en 24 jaar was zelfs 81,7% tegenstander! (Kaosenlared, 19 december)

woensdag 20 december 2006

Handtekening gevraagd tegen marktwerking in Europa

Uit de e-mail nieuwsbrief van het FNV (FNV e-Magazine):

Binnen Europa waait een neo-liberale wind. Het introduceren van marktwerking in het onderwijs en in de gezondheidszorg staat hoog op de agenda van de politici in Brussel. Door concurrentie zou de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de prijs dalen. In de praktijk is de liberalisatie vooral winstgevend voor de bedrijven. Werknemers gaan er sterk op achteruit. Ook consumenten zijn er niet bij gebaat. Dat blijkt wel uit de perikelen rond de liberalisering in de thuiszorg.

De FNV gaat daarom samen met haar Duitse zuster, de Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) actie voeren. De beide bonden eisen dat de Europese Commissie het algemene belang voorrang geeft. Diensten die van algemeen belang zijn, moeten worden beschermd. Iedereen heeft immers recht op toegang tot goede gezondheidszorg. "Het kan niet zo zijn dat ziekenhuizen straks wel veel heupoperaties uitvoeren, omdat dit winstgevend is, maar bijvoorbeeld weigeren longtransplantaties te doen. Omdat ze op die transplantaties verlies dreigen te maken. Of zulke operaties alleen willen uitvoeren voor exorbitante bedragen", aldus Marjolein Bulk, beleidsmedewerker Europa van de FNV.

De Europese bonden verzamelen op dit moment via internet handtekeningen van Europeanen. De bedoeling is tenminste 1 miljoen steunbetuigingen bijeen te brengen. Lees meer en zet je handtekening!

Is het Noordhollands Dagblad een israelische krant?

Ik begin het me nu toch écht af te vragen. Vandaag wordt namelijk onder de kop Onverzoenlijk een artikel van de hand van Hugo Schneider gepubliceerd, dat nauwelijks anders gezien kan worden dan als lippendienst aan Israel (en de VS natuurlijk).

De boodschap is duidelijk: de ellende in het Palestijnse gebied hebben de Palestijnen aan zichzelf te wijten. Immers, door de verkiezingen (volgens het artikel weliswaar democratisch), waarbij Hamas aan de macht kwam, hebben de Palestijnen de rampspoed over zichzelf afgeroepen.

Wat gebeurde er namelijk? Het artikel somt het duidelijk op:
"De internationale gemeenschap heeft alle financiële hulp aan de Palestijnen stopgezet. Daardoor kunnen de ambtenaren niet meer betaald worden en dreigt het Palestijnse overheidsapparaat volledig in te storten. Israël heeft de grenzen voor Palestijnse arbeiders zo goed als gesloten, waardoor werkloosheid en armoede zijn gegroeid. Het water staat de Palestijnen aan de lippen, maar Hamas weigert te buigen."

Zoals het er staat is de ellende ontstaan door de financiële problemen, die veroorzaakt zijn door de "internationale gemeenschap" (dat komt hier neer op de VS en de EU!) én door Israël dat de grenzen gesloten heeft. Níet door Hamas, dat tenslotte de verkiezingen eerlijk gewonnen heeft.

President Abbas (van Al Fatah) wil nieuwe verkiezingen en dan zal alles weer wel goed komen, wanneer de Palestijnen dit "gebaar van goede wil [...] maken".

Het venijn zit bij dit artikel duidelijk in de staart (alsof het voorafgaande niet al meer dan walgelijk is), want: "Als zij [de Palestijnen] verstandig zijn, kiezen ze eieren voor hun geld. Dan sturen zij de onverzoenlijke Hamasregering van premier Haniyah naar huis. Het Palestijnse volk verdient beter."

Wat wordt met die allerlaatste zin precies bedoeld? Dat het Palestijnse volk beter verdient dan onder druk van chantage zijn democratisch gekozen regering naar huis te moeten sturen? Als dat de bedoeling is, ben ik het helemaal eens. Ik vrees echter dat Hugo S. bedoelt dat de Palestijnen beter verdienen dan een Hamas-regering. En wat is er trouwens onverzoenlijk aan de Hamas-regering? Voorzover ik het begrijp, heeft zij geen zin om zich terug te trekken onder druk van Abbas en de VS & Co.

Het artikel maakt echter geen melding van de corruptie onder de vorige Al Fatah-regering, die juist de reden was waardoor zoveel mensen de laatste keer op Hamas stemden. De kans is dus groot dat bij nieuwe verkiezingen weer op Hamas gestemd wordt - tenzij natuurlijk (zoals ik in een eerder artikeltje al vermeldde) stemcomputers uit de VS ingevlogen worden. Wanneer nieuwe verkiezingen weer een (misschien nog duidelijkere) Hamas-meerderheid opleveren, wat gebeurt er dan? Komt dan de "financiële hulp van de internationale gemeenschap weer op gang", of valt Israel dan (met de zegen van de VS en de EU) de Palestijnse gebieden binnen om alle Hamas-parlementariërs uit te moorden?

Democratie is een mooi ding, maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat de democratisch gekozenen een al te anti-westers standpunt huldigen... We hebben de afgelopen decennia overal ter wereld gezien hoe 'the land of the free' zich verplicht voelt om de (kapitalistische) wereldorde te herstellen.

dinsdag 19 december 2006

ANP en/of Volkskrant tegen de SP

Althans aan die indruk valt niet te ontkomen, wanneer je het zojuist gepubliceerde artikel op de RSS-feed van de Volkskrant leest.

De kop luidt "Kamer kritisch over 'weglopen' Marijnissen", maar de eerste regel van het betreffende artikel meldt al dat "SP-leider Jan Marijnissen is afgehaakt bij de besprekingen over een nieuw kabinet met PvdA en CDA, toen hem bleek dat het CDA samenwerking met zijn partij niet zag zitten."

Wie maakt in die situatie samenwerking onmogelijk? Naar mijn idee is dat duidelijk het CDA, en dan niet alleen omdat Marijnissen die onwil bespeurde, maar ook en met name omdat het CDA zonder ophouden bleef volhouden dat het de (asociale) politiek van de voorbije jaren wilde voortzetten.

Het artikel komt er eigenlijk vooral op neer dat Wouter Bos (en ongetwijfeld de rest van de PvdA), GroenLinks, D66 en de VVD het jammer vinden dat de SP zich niet wilde compromitteren aan een onwillig CDA, omdat dat tenslotte -maar dat wordt in het artikel natuurlijk niet gezegd!- de enige manier is om ervoor te zorgen dat bij volgende verkiezingen de kiezers teleurgesteld zouden zijn in de SP, omdat de partij haar standpunten geweld aan zou hebben moeten doen om mee te kunnen regeren. De PvdA liet zich wat dat betreft al op de avond van de verkiezingsdag, 22 november, in de kaart kijken (zie daarover mijn stukje Bos (PvdA) denkt vooral aan zichzelf van 24 november). Het lijkt me voor de hand liggen dat ook de andere genoemde partijen graag de SP op haar bek hadden willen zien gaan.

Ik vind het juist zeer prijzenswaardig van de SP, dat ze met open vizier met Wouter B. en Balk om de tafel is gaan zitten. De SP was het aan haar kiezers verplicht niet toe te geven op de diverse belangrijke punten uit haar verkiezingsprogramma. De standvastigheid was juist een van de redenen waarom veel kiezers voor de SP gekozen hebben.

Ik snap overigens ook dat de zogenaamd progressieve dagbladen in Nederland de PvdA zoveel mogelijk proberen te steunen. De PvdA kan door haar quasi-linkse imago een doorslaggevende rol (blijven) spelen bij het doordrukken van het neoliberale Europa.
Zowel NRC/Handelsblad als het voormalige "Katholieke volksdagblad voor Nederland" (inderdaad de Volkskrant) beweegt zich in neoliberale wateren. Ongetwijfeld is dat een van de redenen waarom de PvdA nog steeds met "socialistisch" wordt aangeduid, terwijl het enige "socialistische" in de PvdA bestaat uit - af en toe - een sociaal-democratisch woordgebruik en misschien nog een enkel oud PvdA-lid, dat geen energie meer heeft om tegen het eind van zijn leven toe te geven de laatste decennia een adder aan zijn borst gekoesterd te hebben...

Die arme minus-ter van Oorlog toch...

Heeft hij, minus-ter Kamp. willens en wetens meegewerkt aan het belazeren van de Tweede Kamer (die overigens in haar meerderheid -ook de PvdA-leden!- evenveel boter op haar hoofd heeft als Kamp en de andere leden van het Balkenkabinet) door net te doen of de Nederlandse soldaten in Afghanisten half ingezakte schuurtjes zouden gaan restaureren en wegen herstellen, en dan wordt hem nu tot overmaat van ramp ook nog eens het vuur aan de schenen gelegd door de SP en GroenLinks. Harry van Bommel durft zelfs te spreken van een 'vuile oorlog' omdat Kamp ons probeerde wijs te maken dat het om wederopbouw zou gaan, terwijl de Nederlandse soldaten desniettegenstaande betrokken zijn bij gevechtshandelingen.

Kamp vindt de beschuldiging van Harry van Bommel "onheus naar de Nederlandse krijgsmacht en naar het kabinet toe." (
Brabants Dagblad)

Schandalig genoeg beweert Kamp dat de schietende inzet 'incidentele ondersteuning' betreft. Nouja, vanaf het begin was wel duidelijk dat het de bedoeling was dat 'onze' soldaten zouden gaan schieten. Ik heb nog op (in) geen enkele krantenfoto of TV-rapportage een Nederlandse betonmolen gezien, maar wel grote hoeveelheden tanks... Of is dat een plaatselijke bouwtechniek? Met tanks brokken steen van de rotsen schieten en die dan met klei aan elkaar metselen tot een huis?

Ik begrijp ook niet wat er onheus is jegens de Nederlandse krijgsmacht. Van Bommel heeft het over de achterbakse manier waarop Kamp & Co. Nederlandse soldaten opgeofferd hebben aan de slijmzucht jegens Bush. Dat zegt niets, ook niet negatief, over de soldaten, maar alles over het Balkenkabinet. Wat er in dat verband 'onheus' is, ontgaat me ook, of het zou al moeten zijn dan Van Bommel zich veel te beleefd opstelt.

Loop ik achter of snap ik het gewoon niet?

TC Tubantia meldt vandaag in een minimaal artikeltje dat "het nieuwe kabinet met Twente" in het nieuw te sluiten 'regionaal convenant 2007' wil afspreken dat de Twentse politie volgend jaar minstens 873 illegalen en 190 criminele illegalen moet opsluiten. Anders 'krijgt Twente geen beloning'.

Misschien heeft Twente een eigen regionaal kabinet (bedoel dit niet als een geintje!), maar anders snap ik niet wat er precies aan de hand is. Op de eerste plaats is er nog geen nieuw kabinet (en al zeker gisteren niet toen dit bericht om 19:00 op de RSS-feed van TC-Tubantia verscheen) en ik verwacht niet, mag althans hopen, dat een nieuw kabinet gewoon op de Verdonkte manier van Balk I t/m III voortgaat...

Zijn mensen écht al zo dom of willen ze in een goed blaadje komen bij Verdonk en Wilders?

Vandaag stond er een goed artikel in Trouw van de hand van Nikita Shahbazi, waarin ze aangeeft wat de gevolgen zijn van de steeds meer polariserende situatie in Nederland, waar steeds meer de nadruk wordt gelegd op de verschillen tussen 'Nederlanders' en 'niet-Nederlanders'.

Ze legt uit tot wat voor extremen dat kan leiden, zaken die ikzelf ook om me heen zie gebeuren. Voor alle duidelijkheid (niet omdat ik er trots op ben, het is tenslotte allemaal een toevalligheid), ik ben zelf een rasechte 'Nederlander', al zegt dat mij weinig: ik ben toevallig in Nederland geboren en heb hier goede vrienden en een leuke én sociale baan en ik ben zeker niet waanzinnig van vreugde -zelfs niet een beetje- wanneer een of andere Nederlander een medaille wint bij een of andere 'sport'.


De droefenis houdt echter niet op bij hetgeen Nikita vertelt. Het lijkt wel alsof de briefschrijvers zich tot het uiterste inzetten om te bewijzen hoeveel gelijk ze heeft. De ene verwijst als verklaring voor de verharding naar de Twin Towers, de aanslag die volgens de officiële lezing van George Boef door Al Q'aida gepleegd zou zijn en, nota bene, naar het door veel moslims 'voortdurend' tentoongespreide 'imperialisme'. Pardon? Wie probeert het hele Midden-Oosten te overheersen, ofwel door oorlogsgeweld of -dreiging (Irak, Libanon, Palestina, Afghanistan, resp. Iran) ofwel door corrpute régimes in stand te houden (Saudi-Arabië, Israel)? Dat lijkt MIJ nou juist een typisch voorbeeld van imperialisme!

Een ander zoekt nog naar wetenschappers die bewijzen dat 'het westen' 'exporteur is van extremistische terroristen' (zijn niet alle terroristen extremisten? Nikita heeft het over 'exporteur van extremisten'). Misschien zou deze slimbo eens een beetje het nieuws moeten volgen (en dan het liefst niet alleen het NOS Journaal.

Het is duidelijk dat niemand van de schrijvers van de brieven die ik gelezen heb (op een gegeven moment had ik het bijna opgeven: zoveel onwetendheid en onzinnige boosheid zijn niet te verdragen) zich verdiept heeft in wie Nikita Shahbazi is (terwijl ze toch regelmatig publiceert in Nederlandse media - zie in de rechterkolom van mijn weblog voor een link naar haar website) en bijna niemand zelfs maar geprobeerd heeft te begrijpen wat ze bedoelt te zeggen, zich in te leven in wat zij beschrijft. Het zou de lezers gesierd hebben als ze geprobeerd hadden Nikita (evenals briefschrijver Amirabbas Soltani) serieus te nemen in plaats van hen na te wijzen als klagerige profiteurs.

Nikita, ik wens je heel veel sterkte toe in dit knikkerland (waar het niet om het spel, maar om de knikkers gaat) en ik hoop dat je toch ook nog voldoende positieve dingen meemaakt om je leven kleur te geven. Het kan (en vooral: mag!) toch niet zo zijn dat iemand zich nergens echt thuis kan voelen?

Trouw aan het handje van de Europa-mafia

Vandaag publiceert Trouw een niet-gesigneerd artikel (waardoor ik dus concludeer dat het de officiële mening van de krant vertegenwoordigt), waarin grof aangetrapt wordt tegen de slimme (en minder slimme?) Nederlanders en Fransen die bij het referendum over de 'Europese Grondwet' de euvele moed hadden om tegen te stemmen. Trouw vindt het terecht dat de ratificerende landen (daarmee wordt ongetwijfeld verwezen naar de medeplichtige politici in de landen waar geen referendum gehouden werd, of waar het referendum met een dusdanige rotgang werd doorgedrukt dat niemand de tijd had zich erin te verdiepen - zoals in Spanje) vinden dat Frankrijk en Nederland de EU nu lang genoeg gegijzeld hebben.

Het is vreemd om te zien hoe in het ene geval de namen van landen, zoals bijv. Luxemburg en Spanje, verwijzen naar de politici die in die landen op een bepaald moment aan de touwtjes trokken, en de namen van andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, verwijzen naar de bewoners.

Volgens Trouw ging het helemaal niet over een grondwet, maar over een nieuw EU-verdrag. Het is maar net wat voor een naam je eraan geeft, maar qua mogelijkheden voor wijziging komt dit verdrag toch akelig dicht in de buurt van een grondwet. Wie de ontwerptekst goed bestudeerd heeft, weet dat de ontwerptekst, eenmaal goedgekeurd, in de praktijk niet meer te wijzigen is. Ik vrees helaas ernstig dat de meeste politici zich tevreden hebben gesteld met uittreksels, die misschien even fragmentarisch en onvolledig waren als de brochures waarmee de Nederlandse overheid de kiezers onder druk probeerde te zetten. Of ze zijn natuurlijk zo verblind door hun waanfantasieën van de zegeningen van de neoliberale internationale. Of ze zijn gewoon dom en gemakkelijk te manipuleren door de groot-industrieën en multinationals.

De ontwerptekst treedt veel te veel in details, en regelt véél teveel om te kunnen doorgaan voor een grondwet (inzoverre ben ik het met Trouw eens) en zou daarom nooit als zodanig moeten zijn voorgesteld. Schande dus over de politici die hun handtekening eronder gezet hebben en die wilden dat wij vóór zouden stemmen (daaronder dus óók de dombo's van de PvdA en GroenLinks).

En het is allemaal zo simpel: een Europese grondwet is niet verkeerd, maar dan mag het slechts om een kaderwet gaan, die de basisrechten geeft en die bepaalt op welk vlak aanvullende regelgeving noodzakelijk is. Een dergelijke grondwet hoort niet opgehangen te zijn aan een bepaalde ideologie (zoals nu die van de asociale neoliberale internationale), maar boven ideologieën te staan.

Het is niet voldoende dat we de komende jaren onze handen vol zullen hebben aan het kritisch volgen van Balkenbende IV. Het zit er dik in dat we ook nog eens onze energie zullen moeten steken in het voorkomen dat de 1½ jaar geleden door de kiezers overduidelijk afgewezen 'grondwet' ons alsnog door de strot wordt gedrukt. Ik vrees dat het ook deze keer -voor wat de politiek betreft- weer op de SP zal neerkomen.

Is de Islam dan tóch gezond? Schijnbaar wel!

Kennelijk heb ik gisteren in de Spits een interessant artikel gemist over de positieve invloed van de islam op de gezondheid. Dat artikel was veelzeggend genoeg om de stem van gezond Nederland (R.E. Verboon uit Gouda) weer eens in de pen te laten klimmen om ons kond te doen van zijn diepe zieleroerselen:

Wat lees ik nu weer in de Sp!ts? Onder de kop 'Islam is goed voor de gezondheid': de moslimstijl van bidden is goed voor hart en ruggengraat, geheugen én het concentratievermogen. Zou het? (Welk sinister islampromotieteam zit hier nu weer achter?) Volgens recent onderzoek dus wel. Maar mijn gezondheid is ernstig in gevaar als ik denk aan de vele duizenden slachtoffers van islamitische terreur, denk vooral aan Sudan, 11 september en de reeks aanslagen daarna, aan racisme van moslims in eigen land en aan de onhoudbare wildgroei van moskeeën hier. Ook Ede moet er nu aan geloven. Mijn bloed kookt, mijn maag draait en ik heb last van wegtrekkers als ik aan deze dingen denk.

Ik weet natuurlijk niet of Verboon zelf een of andere geloofsovertuiging aanhangt, maar het blijkt duidelijk aan de inhoud van zijn schrijfsel dat hij geen moslim is. Wanneer ik dan zie aan welke verschijnselen hij onderhevig is (wat is trouwens het kookpunt van bloed?), dan vraag ik me toch af of hij geen baat zou hebben bij de islam... Op de (on)zin van zijn oogklep-opmerkingen ga ik maar niet in. Die kunnen mijn lezers zelf ook wel bedenken.

De Europa-mafia is nog steeds actief. Blijft waakzaam!

De Eurobarometer (aldus meldt het ANP in de Metro van vandaag) heeft uit een peiling de conclusie getrokken dat 'de steun voor de Europese grondwet het afgelopen halfjaar in Nederland [...] is gegroeid tot 59 procent'. (Zie ook in het Noordhollands Dagblad)

Toegevoegd (om 08:23): De Spits vermeldt (ook uit -dezelfde- ANP-koker) dat de Eurobarometer een tweejaarlijks onderzoek is in opdracht van de Europese Commissie 'onder duizend inwoners van elke EU-lidstaat'. Gemakshalve uitgaande van 16 miljoen inwoners komt dat neer op 0,00625% van de Nederlandse bevolking, en als er meer dan 16 miljoen inwoners zijn is het percentage natuurlijk nog lager. Dat is toch voorwaar een representatief onderzoek...Waar zouden ze het uitgevoerd hebben? In een dwarsselectie van de bevolking van Wassenaar (of van Capelle a/d IJssel)? Of zouden ze een selectie uit de ledenlijst van de VVD hebben gemaakt?

maandag 18 december 2006

Palestijnse verkiezingen? En waarom, en waarom niet?

Er heerst groot verzet tegen de plannen van de Palestijnse president Abbas (van Al Fatah) om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, terwijl een jaar geleden de partij Hamas overduidelijk de Palestijnse parlementsverkiezingen won. De Verenigde Staten en de Europese Unie, die o-zo begaan zijn met democratische beginselen (maar vooral met hun zetbazen in Palestina, het oorlogszuchtige Israelische régime), bevroren na die verkiezingsuitslag de tegoeden van de Palestijnse Autoriteit, ongetwijfeld om zo een zelfde soort chaos uit te lokken als in 1973 in Chili werd veroorzaakt door de vakbond voor vrachtrijders, die met indirecte financiële steun van het CIA het land verlamde met een staking, hetgeen uiteindelijk leidde tot de bloedige staatsgreep van Augusto Pinochet.

Helaas voor Israel, de USA en de EU is het land nog steeds niet verzeild geraakt in een burgeroorlog en daarom probeert president Abbas nu maar om nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven, ongetwijfeld in de (ijdele) hoop dat deze keer Al Fatah zal winnen en dat de Palestijnse Autoriteit dan weer over haar eigen geld kan beschikken; ook al verwacht niemand die de situatie een beetje kent, dat dat daadwerkelijk zal gebeuren.

Hamas heeft gelijk: ook al zouden ze nieuwe verkiezingen misschien nog overtuigender winnen (tenzij stemcomputers uit de VS worden ingevlogen - en ook die mogelijkheid mogen we niet uitsluiten), dan nog is er geen enkele reden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De laatste verkiezingen zijn eerlijk verlopen en het resultaat was overtuigend. Het feit dat het land bijna onbestuurbaar is, komt door de wurggreep van de VS, de EU en Israel.

Lees meer, véél meer, over de gang van zaken in Palestina, in de blog van Stan van Houcke, met name zijn artikel De Nuance van de NRC 10 van vandaag.

Wat wíl 'de parlementaire pers' nu eigenlijk?

Het ANP meldde afgelopen zaterdag (gelezen in het Brabants Dagblad) dat Jan Marijnissen de beste politicus van 2006 is, vooral omdat hij erin geslaagd is zijn Socialistische Partij drie keer zo groot te maken. Dat klinkt heel lullig, alsof de SP (bijna) drie maal zoveel zetels gehaald heeft bij de verkiezingen van 22 november alleen vanwege Jan Marijnissen.

Je zult mij niet horen klagen over Jan. Ik vind hem een uitstekend politicus, hij heeft goede ideeën, is te vertrouwen en komt goed uit zijn woorden. Dat neemt echter niet weg dat de SP niet 'zijn' partij is (ook al is hij een van de oprichters), maar de partij van alle SP-leden. En de groei van het aantal SP-stemmers is zeker voor een belangrijk deel ook te danken aan de andere SP-politici, die zich al jaren inzetten voor een socialer Nederland, én aan de talloze nagenoeg anonieme SP-leden die jaar-in-jaar-uit de partij ondersteunen en die hun vrienden, kennissen, collega's en familieleden uitleggen waar de SP voor staat.

Ik weet niet of 'de parlementaire pers' een wig probeert te drijven tussen ons, de SP-leden, en Jan Marijnissen, maar het is duidelijk dat een club die verleden jaar Piet Hein Donner, toenmalig minus-ter van Justitie, nog beschouwde als beste politicus niet serieus genomen kan worden. Wij weten gelukkig zélf wel waar we op moeten letten!

VVD = Vereniging van Vrolijke Dieven?

Iedereen kan zich ongetwijfeld de talloze gelegenheden herinneren waarbij minus-ter Zalm in het openbaar schaapachtige lachgrimassen maakte, terwijl hij stiekem bezig was ons te bestelen door ons geld door te schuiven aan de grootkapitalisten. En wie herinnert zich niet Hans Wiegel (vroeger altijd goed voor flauwe grappen), die een jaar geleden een leuke schnabbel had om ons in TV-spotjes te overtuigen van het gemak van de Zorgverziekingswet?

Naar gebleken is (NRC/Handelsblad van 16 december) heeft ook mevrouwtje Jorritsma, momenteel burgemeester van Almere en vroeger minus-ter van verkeer (ook bekend van haar grote gevoel voor humor-achtige zaken en altijd in voor een 'leuke' actie), ook moeite met een juiste interpretatie van wetten.

Zij blijkt namelijk zonder vergunning grondwater opgepompt te hebben, terwijl dat een economisch delict is. Uiteraard is Annemarie J. zich van de prins (welke prins?) geen kwaad bewust: "Mijn echtgenoot heeft bij het eerste gesprek over de optie op de kavel gemeld dat hij van plan was de woning met aardwarmte te verwarmen. [...] Noch de gemeente, noch de installateur, noch de leverancier van het systeem, heeft mijn partner erop gewezen dat er mogelijk een vergunning nodig was."

Ik weet niet hoe het met de intelligentie van mevrouw J. zit, maar er is een duidelijk verschil tussen warmte en water, ook al lijken de letters in het woord een beetje op elkaar.

zaterdag 16 december 2006

Moet Nederland dan toch maar uit de EU?

De Nederlandse (net als trouwens de Franse) bevolking heeft verleden jaar overduidelijk te kennen gegeven dat zij -ondanks de aan chantage grenzende onjuiste 'voorlichting' door het régime, geen heil zag in de ontwerptekst voor een Europese Grondwet.

De Europese marionettenspelers zijn daar nog steeds ongelukkig over en soms kun je zelfs tussen de regels doorlezen dat ze er stevig van balen dat het Nederlandse régime (in de hoop op een stevig 'Ja' - zo sterk was het vertrouwen in de manipuleerbaarheid van het Nederlandse volk) een referendum heeft laten houden. Ondanks het overduidelijke en niet mis te verstand Nee is de 'Europese Grondwet' nooit verdwenen uit de natte dromen van de neoliberale internationale.

Zo meldt de Volkskrant vandaag dat de pro-Grondwet club een offensief wil lanceren om de dwarsliggers onder druk te zetten. Spanje (waar de ontwerptekst er binnen een paar dagen, dankzij eenzijdige overheidsinformatie, werd doorgejast) en Luxemburg willen de landen die de 'Grondwet' wel aangenomen hebben volgend jaar bij elkaar roepen om nieuwe initiatieven te ontplooien.

De stemming is meteen duidelijk. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken vindt dat Nederland en Frankrijk concessies zullen moeten doen: "Nederland en Frankrijk moeten hun mening over de Grondwet veranderen". 'Moeten'! Zo gaat dat dus in de Europese Unie, waarvan een van de doelstellingen het voorkomen van conflicten in Europa was. Misschien nog geen oorlog, maar een dergelijke Luxemburgse opmerking doet mij teveel denken aan een dictatuur.

Degenen die zélf willen beslissen en die zich niet willen laten sturen door neoliberale politici, die -zoals in Nederland- de afgelopen jaren (met name onder de régimes Kok en Balkenende) overduidelijk hebben laten blijken dat ze geen enkele waarde hechten aan het welzijn van de bevolking, maar alles over hebben voor de welvaart van de bezittende bovenlaag van de maatschappij, zullen dus nog steeds hun ogen open moeten houden voor elke poging om de bevolking te misleiden of buitenspel te zetten (bijvoorbeeld door de Europese Strontwet in een Haags achterkamertje goed te laten keuren). Laten we niet vergeten dat ook de PvdA en GroenLinks (evenals trouwens het FNV) hun ziel verkocht hadden aan de neoliberale duivel - vermoedelijk (hopelijk) omdat ze niet de moeite genomen hadden om alle consequenties van de ontwerptekst goed te doorgronden.

Voor wie nog behoefte heeft aan een afschrikwekkend voorbeeld van wat een neoliberale maatschappij zijn bevolking aandoet, wil ik nog graag verwijzen naar een ander uitvoerig artikel in de Volkskrant vandaag over India, waarin enerzijds duidelijk gemaakt wordt hoe geweldig het gaat met de Indiase economie. Vikram Mehta (bestuursvoorzitter van Shell India) geeft echter ook toe dat "De verschillen tussen arm en rijk [...] groter [worden]" en dat "de verschillen tussen stad en platteland [...] immens [zijn]", terwijl nog steeds 2/3 van de Indiase bevolking in de landbouw werkzaam is. Of, zoals de schrijver Steve Hamm over India geciteerd wordt: "Het ene deel is Silicon valley, het andere deel leeft nog in het Stenen Tijdperk."

Onlangs braken in de buurt van Calcutta onlusten uit omdat vruchtbare landbouwgrond aan een grote autofabriek werd gegeven, terwijl de boeren met een fooi werden afgescheept. Ten behoeve van de economie kunnen werknemers gemakkelijker onttslagen worden, worden Indiërs gedwongen te verhuizen ten behoeve van industriegebieden.

Laat niemand beweren dat Europa en India niet hetzelfde zijn, dat is bekend. Dit betekent echter niet dat er in het Europa van de laatste jaren niet ook op allerlei manieren geprobeerd is en wordt om de rechten van de werknemers uit te hollen - zelfs GroenLinks wil dat, onder het motto dat arbeiders geen behoefte hebben aan betutteling.

vrijdag 15 december 2006

Historisch bewustzijn en het ANP

Het moet zo langzamerhand toch iedereen wel duidelijk zijn dat het ANP geen Persbureau is, maar dat de afkorting ANP "Algemeen Nederlands Propagandabureau" betekenen.

Vandaag staat er weer een duidelijk voorbeeld van niet-over-het-hoofd-te-ziene bijkleuring in de Spits. In een artikel over de gisteren in Spanje aangenomen wet op het historisch bewustzijn ("Ley de la Memoria Histórica") wordt gememoreerd aan het feit dat 70 jaar geleden de "naar links extremisme afglijdende republiek door [...] conservatieve officieren ten onder ging".

Wat in werkelijkheid gebeurde is dat de Spaanse republiek zo enorm gesaboteerd werd door conservatieven (o.a. fascisten), monarchisten, zogenaamde christenen én de R.K. kerk, dat het land in een bestuurlijke chaos verzeild raakte. Er vonden inderdaad links geïnspireerde misdaden plaats, maar wie de moeite neemt (en dat doet het ANP niet, althans niet merkbaar) om het ruimschoots beschikbare materiaal te bestuderen, weet dat er van rechterzijde minstens evenveel misdaden gepleegd zijn. De grootste daarvan, die bijna 40 jaar duurde, was de opstand van legeronderdelen tegen de wettige regering en de daarop volgende dictatuur van Franco. Ik zou zelfs willen stellen dat de misdaden van de Baskische ETA een rechtstreeks gevolg zijn van het régime van Franco. Immers, ETA ontstond in de jaren 1960 uit verzet tegen de onderdrukking door Franco. Nadat Franco verdwenen was, werd ETA zodanig gecriminaliseerd dat het kennelijk voor de leden aantrekkelijker was om aanslagen te blijven plegen dan afstand te nemen van het achterhaalde verzet tegen het niet meer bestaande fascistische schrikbewind.

Een gotspe is ook de opmerking: "In de eerste jaren na de burgeroorlog vervolgde hij [= Franco] de verslagen republikeinen wreed." Het ligt er maar net aan hoe "de eerste jaren" geïnterpreteerd wordt, maar tot zelfs in de jaren 1970 werden nog tegenstanders geëxecuteerd aan de 'wurgpaal' (garrote vil). In 1971 is mij zelf aan den lijve duidelijk geworden dat je in Spanje zelfs je eigen schaduw niet kon vertrouwen.

woensdag 13 december 2006

In het land van de blinden...

De Metro publiceert vandaag een kort, maar daarom niet minder opzienbarend ANP-bericht. In de staat Texas is een wetsvoorstel ingediend om blinden in staat te stellen te gaan jagen. De kans is groot dat de wet zal worden aangenomen.

Ene Edmund Kuempel (ik weet niet aan wat voor verstandsverbijstering die lijdt): "Meer mensen krijgen hierdoor de kans om lol te beleven aan de jacht en ik denk dat dat geweldig is".

Is het de bedoeling van de indiener van het wetsvoorstel om de bevolking van Texas uit te laten moorden door blinde, wild om zich heen schietende jagers? En zou de Texaanse wetgevende macht écht zo oliedom zijn dat ze dat niet begrijpt?

Misschien kunnen ze op de uitgebreide terreinen van de ranch van George Boef (die ligt tenslotte in Houston, Texas) een half jaar testen of deze blindemannetjesjacht werkt. Als er daarbij per ongeluk mensen neergeschoten worden, is het in ieder geval geen groot verlies voor de mensheid...

Uitzettingen hervatten? Maar van wie dan?

Tita Verdonk begint steeds raardere sprongen te maken, naarmate het water haar meer naar de lippen stijgt. Ze begrijpt dat haar rol (en die van de VVD) in Nederland voorlopig uitgespeeld is en ze probeert (samen met de overige leden van het door hare koninklijke Bea volstrekt ten onrechte geprolongeerde balkenkabinet) door zich extreem op te stellen zich te verzekeren van een mooie plaats op de kandidatenlijst van de PvdV (de partij van Geert Wilders) voor de ongetwijfeld over minder dan 4 jaar te houden verkiezingen.

Dat ze daarbij raaskalt zullen we haar maar niet al te erg kwalijk nemen. Tenslotte gaan vasthoudende rechtlijnigheid en intelligentie lang niet altijd samen. Een akelig voorbeeld van haar dom gekakel is haar opmerking over de 8.000 asielzoekers die 'met onbekende bestemming' vertrokken zijn: "Als die allemaal terugkomen, kost dat ruim 200 miljoen euro." Daarbij gaat ze er maar gemakshalve van uit dat al die 8.000 mensen tot aan de Hoge Raad gaan procederen én dat ze allemaal een jaar moeten worden opgevangen. (Metro van vandaag)

Hieruit blijkt maar overduidelijk dat Tita Toverkol geen flauw benul heeft van de realiteit: deze 8.000 mensen zijn niet vertrokken, ze zijn alleen officieel niet meer te vinden, of liever gezegd: ze zijn ambtshalve uitgeschreven. Dat betekent dat ze aan het zwerven zijn geslagen, in kraakpanden huizen of in het gunstigste geval door wél fatsoenlijke Nederlanders worden opgevangen. Die mensen hoeven dus helemaal niet terug te komen. Ze bevinden zich nog gewoon in Nederland.

Het zal Rita allemaal worst zijn. Voor haar is alleen van belang dat ze bij de volgende verkiezingen alle enge Nederlanders achter zich aan krijgt. Dat dat er véél te veel zijn is, vrees ik, een harde realiteit.

Brief uit de hel

Dankzij de moderne technieken kan de Spits vandaag weer eens een brief publiceren van de ¾ eeuw geleden vermoorde Calvo Sotelo. Het is geen brief waar je blij van wordt. Lees mee:
Met uitzinnige vreugde hebben krakers en ander uitschot gereageerd op de dood van Augusto Pinochet. Op internet circuleren foto's waarop smerige types uit een champagnefles drinken na het horen van het 'goede nieuws'. Het is logisch dat ze blij zijn: de Chileense ex-president was namelijk de man die het regime van hun held Salvador Allende omver wierp. Onlangs is bekend geworden dat deze marxist werkte voor de KGB, de Russische geheime dienst. Pinochet wist zijn land te redden van de chaos; daarom verdient hij een waardiger afscheid.

Posthuum begrijp ik nu waarom Calvo Sotelo op 13 juli 1936 vermoord moest worden...

P.S.: De tekst op de voorpagina van het Argentijnse dagblad Página/12 betekent "Wat heeft de hel gedaan om zoiets te verdienen?"

Doden en doden

Enkele minuten geleden hoorde ik in de nieuwsuitzending van de Kroatische radio dat paus Rat (de ayatollah van Rome) en Angela Merkel (de christocratische bondskanselier van Duitsland) met elkaar hebben gesproken en dat hij (Maledictus) daarbij in één adem kritiek had gehad op de slachtoffers van honger, abortus en euthanasie.

Gemakshalve, maar dat zijn we tenslotte al heel lang gewend van dictators en mensen die claimen god te vertegenwoordigen, wordt niet stilgestaan bij de verschillen tussen de drie gevallen - terwijl dat nou juist broodnodig is. Niet dat ik het niet begrijp: uiteraard gaat het erom dat de mensheid bang moet blijven voor de straffen die de god van Rat rondstrooit, omdat angst een gemakkelijke manier is om macht te behouden. We zagen dat in de Sovjet-Unie, waar mensen die voor hun mening durfden uit te komen in psychiatrische inrichtingen werden weggestopt; we zagen het bijv. in het Chili van Pinochet, in het Argentinië van Videla en in het Spanje van Franco. Mensen die zich niet neerlegden bij de mening van de machthebbers (of waarvan dat gedacht of verondersteld werd) werden gemarteld of gedurende vele jaren in gevangenissen opgesloten, of ze verdwenen simpelweg.

Om terug te komen bij de steeds terugkerende opmerking van paus Rat over honger, abortus en euthanasie:
  • honger is in veel gevallen het gevolg van uitbuiting van de 'derde wereld' door de neokoloniale machthebbers in het westen, die wel leningen willen verstrekken aan (maar al te vaak corrupte) régimes, maar in ruil daarvoor wel voor een grijpstuiver de minerale rijkdommen van de arme landen willen uitbuiten; die maar al te graag wapens verkopen aan dictators, ook al kunnen ze weten dat die gekocht worden met de voor hulpverlening verstrekte leningen.
  • bij abortus gaat het (voor degenen die na 100 jaar ontwaakt zijn in een chaotische wereld) om ongewenste zwangerschappen. Vaak betreft het meisjes of vrouwen die niet in staat zijn om voor hun onverwachte -door een ongelukje (beetje uit de hand gelopen 'doktertje spelen'), door verkrachting of door incest [wat in de gangbare betekenis tenslotte ook neerkomt op verkrachting]- toekomstige kind te zorgen. In deze gevallen is het volgens strikte regels geoorloofd om in de eerste 23 weken van de zwangerschap, wanneer er nog niet werkelijk sprake is van een kind (mens dus), omdat het nog niet in staat is om zelfstandig te leven (ongetwijfeld zijn er nog andere redenen, die ik nu echter niet op wil zoeken; ik neem aan dat wie die wil weten ze wel kan vinden), de zwangerschap af te breken en het proto-kind (foetus) af te drijven (aborteren).
    Ik kan me voorstellen dat het geen leuk idee is, dat iets dat ooit tot een mens zou kunnen uitgroeien wordt weggegooid, maar het lijkt wel of Rat en zijn enge maten (zoals oorlogsmisdadiger George B.) niet willen inzien dat het beter is zo'n leven voordat het daadwerkelijk leeft af te breken dan het als ongewenst kind in de maatschappij te laten komen. Wanneer iemand al besloten heeft tot een abortus, dan is daar beslist een uitgebreide emotionele strijd aan voorafgegaan. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat Rat & Co. het geen probleem vinden wanneer ongewenste kinderen na hun geboorte misbruikt of verstoten worden, of zelfs maar zouden voelen dat ze ongewenst zijn. Of zou het misschien de bedoeling zijn dat die ongewenste kinderen dan in hun nood maar toetreden tot een fanatieke religieuze club?
  • euthanasie is een poging om een menselijke en menswaardige uitweg te bieden aan mensen voor wie het leven tot een ondraaglijke last is geworden. Deze mensen zijn ooit geboren (ook al lult de paus en zijn gevolg dan over een god die het leven geeft - en die het ook weer net zo vrolijk laat uitmoorden in oorlogen e.d. die hij weigert te voorkomen) en zijn op een bepaald moment door bijv. een ongeneeslijke, ondraaglijke (al dan niet terminale) ziekte niet meer in staat menswaardig te leven. Iemand die zich in een dergelijke situatie bevindt, moet het recht en de mogelijkheid hebben om op waardige wijze zijn (on)leven te beëindigen. Het is goed als betrouwbare en deskundige mensen hen daarbij op eerlijke wijze kunnen helpen. Wat voor alternatief bestaat er voor deze mensen? Misschien nog jaren vegeteren met steeds hogere doses pijnstillers en morfine en hen daarmee niet alleen hun eigen laatste waardigheid ontnemen, maar ook nog eens de vrienden en familieleden van betrokkene veroordelen tot een jarenlange zorg en leed om de onwaardige toestand waarin hun geliefde gedwongen in (on)leven wordt gehouden?
    Of lijkt het de rechtlijnige zelfvoldane gelijkhebber wellicht een beter idee als deze wanhopigen zich dan maar voor een trein gooien (en die zelfmoordpoging misschien 'overleven' in een rolstoel omdat ze hun benen zijn kwijtgeraakt; nog afgezien van de gevolgen voor de treinmachinist en andere getuigen) of dat ze hun hoofd in een oven met opengedraaide gaskraan steken (en het risico lopen dat een bezorgd familieled de halve buurt laat ontploffen door het licht aan te steken, of zelfs door op de electrische bel te drukken).
Het is heel dringend nodig dat Rat, Bush en een heleboel holvatigen zich eens dringend verdiepen in wat 'leven' precies inhoudt, wanneer het ontstaat en wanneer het niet meer als leven kan worden beschouwd (leeft bijv. iemand die hersendood is?). Maar ja, iemand (en dan heb ik het over Bush) die willens en wetens met leugens een honderduizenden doden kostende oorlog start, acht ik niet in staat om dat soort nuances te kunnen onderscheiden...

dinsdag 12 december 2006

Het ligt maar net aan de kleur van je brilleglazen

Ik gaf enkele uren geleden al aan dat gebleken is dat een coalitie van CDA, PvdA en SP niet tot de mogelijkheden behoort, met name vanwege de koppigheid waarmee het CDA het wanbeleid van de afgelopen jaren wil voortzetten.

Trouw suggereert echter liever dat de verantwoordelijkheid voor deze onmogelijkheid ligt bij de SP, wanneer je althans afgaat op de kop van het artikel hierover: Coalitie met SP onmogelijk. Overigens vindt ook Wouter Bos dat Jan Marijnissen de deur te snel heeft dichtgeslagen - ondanks het feit dat Balkenende verleden week al aangegeven had dat hij de besprekingen wilde stoppen...

Volgens Bos zou er nog niet één keer inhoudelijk zijn gesproken, maar volgens informateur Hoekstra was het duidelijk dat de meningsverschillen inzake vredesmissies, het defensiebeleid, de EU, het inkomensbeleid en de lastenverzwaring voor grote bedrijven, die de SP wil, te "talrijk, zwaar en op sommige punten fundamenteel" zijn. Me dunkt dat dat toch wel degelijk inhoudelijke onderwerpen zijn.

Geen coalitie met SP en CDA (zucht van verlichting!)

Informateur Hoekstra heeft begrepen dat er "op korte termijn"geen "stabiele, vruchtbare samenwerking" mogelijk is tussen CDA en SP. Dat komt, zoals SP-Nieuws meldt, door "de wil van het CDA het beleid van de eerdere kabinetten Balkenende als uitgangspunt te nemen en voort te zetten" [ik zou liever zeggen: door de onwil van het CDA om te begrijpen dat de situatie veranderd is en dat de bakens dus dringend verzet moeten worden!]. Ook heeft het CDA geen zin om in een kabinet tegenover een meerderheid van PvdA en SP te zitten.

Ik ben in ieder geval opgelucht, omdat nu het schrikbeeld van een verwaterde SP-deelname in de kiem gesmoord is. Beter een actieve SP, die zich strikt kan houden aan haar verkiezingsprogramma, dan een door een regeeraccoord vleugellam gemaakte SP in de coalitie.

maandag 11 december 2006

Hoe dan ook, je kunt wél lachen met de PvdA

De website van de PvdA publiceerde op 22 november een stemoproep van nummer 27 van de PvdA-kandidatenlijst, die ik om een of andere vage reden pas op 5 december in mijn RSS-lezer vond. Deze N° 27, John Leerdam, wil dat er in Nederland een goed sociaal democratisch beleid moet worden gevoerd. Daarmee ben ik het uiteraard hardgrondig eens.

Hij raakt echter in zijn enthousiasme verderop toch wel een beetje het spoor verder: "We hebben een minister president nodig die voor iedereen zij nek uitsteekt. Dat is Wouter Bos."

Dat is dubbele onzin: Wouter Bos steekt niet alleen niet voor iedereen zijn nek uit! Hij steekt zelfs zijn nek helemaal niet uit. Sterker nog: boze tongen beweerden dat hij geen nek heeft!

Ook Maarten van Rossem vergist zich behoorlijk in zijn stemadvies van 21 november (ook pas op 5 dezer ontvangen): "Ik vind dat de verzorgingsstaat niet verder moet worden uitgekleed dan nu het geval is. [...] Om die reden moet men stemmen op de grootste progressieve partij, en dat is de PvdA."

Hij heeft kennelijk geen moeite met de huidige wantoestanden in de Nederlandse verzorgingsstaat, want hij vindt alleen dat die "niet verder moet worden uitgekleed". Sorry, meneer Van Rossum, de Nederlandse verzorgingsstaat is nu al verder uitgekleed dan de dames in een goedkope nachtclub. Het wordt juist dringend tijd dat de verzorgingsstaat weer aangekleed wordt!

Ik heb verder niet de indruk dat hij (ook al is hij dan bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zoals het bericht subtiel vermeldt) een goed beeld heeft van wat 'progressief' inhoudt. De PvdA voldoet niet aan de definitie die het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal in dat verband geeft in zijn laatste editie:
de progressieve partijen - in Ned. met name die welke een radicale hervorming van de maatschappij beogen
Herkent iemand dat in de PvdA?

Misschien toch maar afstappen van MS Word?

Verleden week werd door Microsoft al een lek in Word gemeld, dat kennelijk actief gebruikt wordt. Het lek is gevaarlijk voor Word 2000 t/m 2003 én voor Word Viewer 2003. Aangezien Microsoft niet in staat was om een patch voor dit lek op tijd voor de maandelijkse update van deze week, zullen de gebruikers tot volgende maand voorzichtig moeten zijn - en dat komt er in feite op neer dat ze ofwel geen gebruik moeten maken van Word, ofwel hun toevlucht moeten nemen tot een oudere versie (bijv. Word '98) of bij de nieuwe Word 2007.

Alsof het al niet erg genoeg is, wordt nu door Microsoft nóg een Word-lek gemeld, dat "naar verwachting" ook pas in januari gerepareerd zal worden (Webwereld van vandaag).

Je kunt de testversie van Word 2007 downloaden, die je ongeveer 2 maanden kunt gebruiken. Je kunt echter ook overstappen op OpenOffice, een met MS-Office vergelijkbaar (en compatibel) programma met een tekstverwerker, spreadsheet, presentatie-programma en een database, maar dat gratis gebruikt mag worden, én dat veel meer op de bekende MS-office lijkt dan de nieuwe versie 2007. Het enige compatibiliteitsprobleem is dat MS-macro's niet werken in OpenOffice (vanwege een andere macro-taal in plaats van Visual Basic van MS), maar voor dagelijks gebruik zijn macro's zelden nodig en bovendien maakt dit natuurlijk je computer ook minder gevoelig voor geïnfecteerde macro's in Visual Basic.

Zomaar een gratis tip van Dwarslezer. Probeer OpenOffice eens uit naast de nieuwe Word, test eens uit hoe naadloos OpenOffice-bestanden in Word, Excel en PowerPoint gebruikt kunnen worden - en vraag je dan af of je volgend jaar weer een paar honderd euri wilt uitgeven voor een nieuwe MS-Office, terwijl je dat geld ook voor iets leuk kunt gebruiken als je overstapt op OpenOffice..

zondag 10 december 2006

De VS-Democraten, Iran en India

Wie blij was dat bij de recente mid-term verkiezingen in de Verenigde Staten de Republikeinen afgestraft werden (al was het dan veel te weinig) voor de jaren Bushiaans wanbeleid, moet vooral voorlopig nog maar geen feest gaan vieren omdat de wereld nu beter zal gaan worden.

Afgelopen vrijdag heeft namelijk het Huis van Afgevaardigden met 330 tegen 59 stemmen beslist om de verkoop van "civiele nucleaire technologie" aan India uit te breiden. (Washington Post van gisteren)

Het is interessant, tragisch interessant, om te beseffen dat een groot gedeelte van de 330 vóór-stemmen van Democraten afkomstig is. Er is kortom, ondanks deze verkiezingen, nog niets veranderd in de schijnheilige houding van de VS. Bij zijn laatste bezoek aan India deed George Boef beloften aan India over nucleaire samenwerking en hierin wordt hij nu (gezien het aantal vóór-stemmers) enthousiast gesteund door de Democraten, van wie we een verstandigere houding hoopten te mogen verwachten.

India heeft nooit het verdrag tegen verspreiding van kernwapens ondertekend, maar dat is kennelijk toch niet zo belangrijk als de VS altijd heeft uitgedragen. Anderzijds heeft Iran dit verdrag wel ondertekend en dat land wordt desondanks op alle mogelijke manieren (en niet alleen door de VS!) onder druk gezet om het werk aan nieuwe kerncentrales te beëindigen.

Weer een ongestrafte dictator dood...

Net zoals de Spaanse dictator Franco in 1975 is vandaag (om 18:15 Nederlandse tijd) ook Augusto Pinochet (na zijn staatsgreep in 1973 tot 1990 dictator in Chili) in een ziekenhuisbed overleden (El Universal), zonder dat hij gestraft is voor de door hem en op last van hem gepleegde misdaden. In 1998 zijn al wel de eerste stappen gezet om te komen tot strafrechtelijke vervolging van Pinochet (wegens het achteroverdrukken van onvoorstelbare hoeveelheden geld, wegens martelingen en moordpartijen), maar tot op heden heeft hij daarvan niet veel meer last gehad dan huisarrest, ondervragingen en de betaling van borgtocht.

Doodmoe word je van die Europa-drammers!

Margreeth de Boer (PvdA) kreeg gisteren de kans om in Trouw haar frustraties te uiten over de afwijzing van de Europese 'grondwet' door de Nederlandse kiezers. Ze signaleert daarbij dat het in de verkiezingsstrijd (strijd?) van enkele weken geleden "oorverdovend stil" bleef rond Europa, en combineert daarbij niet alleen op dubieuze wijze dingen (dat "de SP en de partij van Wilders niet veel van Europa moeten hebben"), maar trekt ook nog eens verkeerde conclusies ("Je krijgt de indruk dat Europa een steen is om onze nek." en "Als we [...] al iets over Europa hoorden, dan was het in negatieve zin. Niet meer taken naar Brussel, geen uitbreiding, [...]")

Het is niet erg aardig van De Boer om de SP en 'de partij van Wilders' in een vakje te stoppen, mar het is nog veel erger dat ze de SP (over de PvdV wil ik het niet hebben, omdat ik me alleen oppervlakkig in het gedachtengoed van die club verdiept heb) verkeerde woorden in de mond legt.

Wat de SP niet wil (en ik citeer daarbij uit het SP-verkiezingsprogramma) is een neoliberaal Europa, dat door goedkeuring van de 'grondwet' niet meer teruggedraaid zou kunnen worden, omdat "de neoliberale richting van de Europese Unie [...] de sociale verhoudingen [bedreigt] en [...] de publieke dienstverlening in de lidstaten aan[tast]". Ook de "Europese dienstenrichtlijn, die werknemers in de dienstverlening in de afzonderlijke EU-landen tegen elkaar laat concurreren" vormt een "nieuw onheil".

Inderdaad, "na het heldere 'nee' van de Nederlandse bevolking kan van een verdere overdracht van bevoegdheden van de lidstaten naar 'Brussel' geen sprake zijn" en moet inderdaad voorkomen worden dat "de Europese Grondwet via een achterdeur alsnog" wordt goedgekeurd.

Het feit dat de SP niet negatief is over de Europese Unie (en al zeker niet zo ongenuanceerd als De Boer suggereert) blijkt uit de volgende alinea:
De Europese Unie kan beter een pas op de plaats maken, de uitgaven beperken en garanderen dat lidstaten de vrijheid hebben om voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en openbaar vervoer zélf te kunnen regelen. De Europese samenwerking in EU-verband zal zich moeten beperken tot de interne markt en verder tot grensoverschrijdende kwesties, zoals terrorismebestrijding, milieu, energie en asielbeleid. Op deze gebieden moet de EU slagvaardig kunnen handelen.
Aan een Europese minister van Buitenlandse Zaken, een Europees wapenagentschap en een Europees leger is wat ons betreft geen behoefte. Een besluit tot inzet van militaire middelen is een soeverein recht en moet door het Nederlandse parlement worden genomen.
Wat de SP dus niet wil is de overdracht van zaken die beter door de lidstaten zelf kunnen (en moeten, vanwege individuele verschillen tussen de omstandigheden in die lidstaten) worden uitgevoerd; de SP wil niet dat de lidstaten tot willoze radertjes worden in een superstaat.
Wat de SP daarentegen wél wil is dat de lidstaten de mogelijkheid hebben en steun krijgen om voorzieningen ten behoeve van hun eigen bevolkingen te verbeteren.

We mogen niet uit het oog verliezen dat de staten in de VS nog steeds, 230 jaar na de stichting van de VS, voor een aanzienlijk deel eigen wetten en eigen regelingen hebben. Waarom zouden die verschillen in de EU, waar de lidstaten stuk voor stuk een veel oudere eigen geschiedenis en verschillende ontwikkeling en culturele achtergrond hebben dan de staten in de VS (die allemaal in eerste instanties bewoond werden door een gemêleerde groep gelukszoekers - de Indianen betrek ik hier niet bij, want die telden niet mee voor de grondleggers van de VS), al binnen een eeuw moeten worden weggewerkt?

Volgens De Boer moet ervoor gezorgd worden "dat we aandacht besteden aan de moraal van de Europese jongeren. Een gebrek aan algemene ontwikkeling leidt tot kortzichtigheid. Leidt tot het gevaarlijke wij-zijdenken. Tot een ongeloof in de waarde van wederkerigheid en tot een grote mate van egocentrisme".

Vertwijfeld vraagt ze zich af:
"Wie spreekt er met jongeren over het belang van menselijke waardigheid, van openheid, tolerantie, gelijkberechtiging, nieuwsgierigheid, nuchterheid. Allemaal kernwaarden van een humanistische levensvisie. Wie pakt dat op?

Een stevige economische basis is goed voor ieder mens. Maar economische vooruitgang zonder intellectuele ontwikkeling, zonder maatschappelijk inzicht, zonder een op eigen ethiek gebaseerd zelfvertrouwen, zonder tolerantie en solidariteit, geeft geen sterke Europese bevolking die bestand is tegen de morele en fysieke aanslagen die ons te wachten staan."
Afgezien van de vraag welke "morele en fysieke aanslagen [...] ons te wachten staan", heb ik sterk de indruk dat De Boer het allemaal wel goed bedoelt, alleen legt ze de prioriteiten een beetje in de verkeerde volgorde. Wanneer -net als de SP wil- gezorgd wordt voor goed onderwijs, sociale voorzieningen (en daarmee impliciet armoedebestrijding), gezondheidszorg, volkshuisvesting, komt het allemaal wel goed. Wanneer mensen hun eigen verstand (kunnen) gebruiken en niet meer door politici bedreigd en gechanteerd (kunnen) worden met allerlei rampspoed wanneer ze het niet met hen eens zijn, en wanneer 'de politiek' niet meer eenzijdig propaganda bedrijft (zoals met de leugenachtige foldertjes over de 'Europese Grondwet'), dan komt het wel goed met 'Europa'.

Maar dan wél allemaal in de juiste volgorde: eerst een of twee generaties goed onderwijs, waarbij vooral onderwezen wordt hoe mensen zélf moeten nadenken, en daarna langzaamaan bepaalde taken combineren en integreren, maar dan wél uitgaand van de mens en niet van het bedrijfsleven. De Boer verwijst terecht naar Jean Monnet, een van de grondleggers van de EEG, die "een Europa voor de mensen" wilde. Dat impliceert dus dat de EU op de eerste plaats een sociale basis zal moeten krijgen, waarin de mens nooit aan het bedrijfsleven, aan het neoliberale winststreven, ondergeschikt mag worden gemaakt.