zondag 10 december 2006

Doodmoe word je van die Europa-drammers!

Margreeth de Boer (PvdA) kreeg gisteren de kans om in Trouw haar frustraties te uiten over de afwijzing van de Europese 'grondwet' door de Nederlandse kiezers. Ze signaleert daarbij dat het in de verkiezingsstrijd (strijd?) van enkele weken geleden "oorverdovend stil" bleef rond Europa, en combineert daarbij niet alleen op dubieuze wijze dingen (dat "de SP en de partij van Wilders niet veel van Europa moeten hebben"), maar trekt ook nog eens verkeerde conclusies ("Je krijgt de indruk dat Europa een steen is om onze nek." en "Als we [...] al iets over Europa hoorden, dan was het in negatieve zin. Niet meer taken naar Brussel, geen uitbreiding, [...]")

Het is niet erg aardig van De Boer om de SP en 'de partij van Wilders' in een vakje te stoppen, mar het is nog veel erger dat ze de SP (over de PvdV wil ik het niet hebben, omdat ik me alleen oppervlakkig in het gedachtengoed van die club verdiept heb) verkeerde woorden in de mond legt.

Wat de SP niet wil (en ik citeer daarbij uit het SP-verkiezingsprogramma) is een neoliberaal Europa, dat door goedkeuring van de 'grondwet' niet meer teruggedraaid zou kunnen worden, omdat "de neoliberale richting van de Europese Unie [...] de sociale verhoudingen [bedreigt] en [...] de publieke dienstverlening in de lidstaten aan[tast]". Ook de "Europese dienstenrichtlijn, die werknemers in de dienstverlening in de afzonderlijke EU-landen tegen elkaar laat concurreren" vormt een "nieuw onheil".

Inderdaad, "na het heldere 'nee' van de Nederlandse bevolking kan van een verdere overdracht van bevoegdheden van de lidstaten naar 'Brussel' geen sprake zijn" en moet inderdaad voorkomen worden dat "de Europese Grondwet via een achterdeur alsnog" wordt goedgekeurd.

Het feit dat de SP niet negatief is over de Europese Unie (en al zeker niet zo ongenuanceerd als De Boer suggereert) blijkt uit de volgende alinea:
De Europese Unie kan beter een pas op de plaats maken, de uitgaven beperken en garanderen dat lidstaten de vrijheid hebben om voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en openbaar vervoer zélf te kunnen regelen. De Europese samenwerking in EU-verband zal zich moeten beperken tot de interne markt en verder tot grensoverschrijdende kwesties, zoals terrorismebestrijding, milieu, energie en asielbeleid. Op deze gebieden moet de EU slagvaardig kunnen handelen.
Aan een Europese minister van Buitenlandse Zaken, een Europees wapenagentschap en een Europees leger is wat ons betreft geen behoefte. Een besluit tot inzet van militaire middelen is een soeverein recht en moet door het Nederlandse parlement worden genomen.
Wat de SP dus niet wil is de overdracht van zaken die beter door de lidstaten zelf kunnen (en moeten, vanwege individuele verschillen tussen de omstandigheden in die lidstaten) worden uitgevoerd; de SP wil niet dat de lidstaten tot willoze radertjes worden in een superstaat.
Wat de SP daarentegen wél wil is dat de lidstaten de mogelijkheid hebben en steun krijgen om voorzieningen ten behoeve van hun eigen bevolkingen te verbeteren.

We mogen niet uit het oog verliezen dat de staten in de VS nog steeds, 230 jaar na de stichting van de VS, voor een aanzienlijk deel eigen wetten en eigen regelingen hebben. Waarom zouden die verschillen in de EU, waar de lidstaten stuk voor stuk een veel oudere eigen geschiedenis en verschillende ontwikkeling en culturele achtergrond hebben dan de staten in de VS (die allemaal in eerste instanties bewoond werden door een gemêleerde groep gelukszoekers - de Indianen betrek ik hier niet bij, want die telden niet mee voor de grondleggers van de VS), al binnen een eeuw moeten worden weggewerkt?

Volgens De Boer moet ervoor gezorgd worden "dat we aandacht besteden aan de moraal van de Europese jongeren. Een gebrek aan algemene ontwikkeling leidt tot kortzichtigheid. Leidt tot het gevaarlijke wij-zijdenken. Tot een ongeloof in de waarde van wederkerigheid en tot een grote mate van egocentrisme".

Vertwijfeld vraagt ze zich af:
"Wie spreekt er met jongeren over het belang van menselijke waardigheid, van openheid, tolerantie, gelijkberechtiging, nieuwsgierigheid, nuchterheid. Allemaal kernwaarden van een humanistische levensvisie. Wie pakt dat op?

Een stevige economische basis is goed voor ieder mens. Maar economische vooruitgang zonder intellectuele ontwikkeling, zonder maatschappelijk inzicht, zonder een op eigen ethiek gebaseerd zelfvertrouwen, zonder tolerantie en solidariteit, geeft geen sterke Europese bevolking die bestand is tegen de morele en fysieke aanslagen die ons te wachten staan."
Afgezien van de vraag welke "morele en fysieke aanslagen [...] ons te wachten staan", heb ik sterk de indruk dat De Boer het allemaal wel goed bedoelt, alleen legt ze de prioriteiten een beetje in de verkeerde volgorde. Wanneer -net als de SP wil- gezorgd wordt voor goed onderwijs, sociale voorzieningen (en daarmee impliciet armoedebestrijding), gezondheidszorg, volkshuisvesting, komt het allemaal wel goed. Wanneer mensen hun eigen verstand (kunnen) gebruiken en niet meer door politici bedreigd en gechanteerd (kunnen) worden met allerlei rampspoed wanneer ze het niet met hen eens zijn, en wanneer 'de politiek' niet meer eenzijdig propaganda bedrijft (zoals met de leugenachtige foldertjes over de 'Europese Grondwet'), dan komt het wel goed met 'Europa'.

Maar dan wél allemaal in de juiste volgorde: eerst een of twee generaties goed onderwijs, waarbij vooral onderwezen wordt hoe mensen zélf moeten nadenken, en daarna langzaamaan bepaalde taken combineren en integreren, maar dan wél uitgaand van de mens en niet van het bedrijfsleven. De Boer verwijst terecht naar Jean Monnet, een van de grondleggers van de EEG, die "een Europa voor de mensen" wilde. Dat impliceert dus dat de EU op de eerste plaats een sociale basis zal moeten krijgen, waarin de mens nooit aan het bedrijfsleven, aan het neoliberale winststreven, ondergeschikt mag worden gemaakt.

1 opmerking:

Anoniem zei

draaikont polariseert, niks nieuws

En ik dacht, dat de verkiezingen al geweest waren, dat met zelfgemaakte modder gooien naar politieke tegenstanders ('tegenstander' is natuurlijk een moeilijk begrip, als de partij namens dewelke je spreekt zelf geen standpunt inneemt, want waar sta je dan zelf) weer even niet meer hoefde - maar wellicht komt M. de Boer (PvdA) net als sommige krokussen en tulpen nu al vervroegd uit winterslaap - en ik mag lekker wel met argumenta ad hominem smijten, want ik konformeer me niet aan één specifieke partij, hoewel ik natuurlijk wel zeer uitgesproken gestemd heb (met potlood, dat mocht bij ons in de stad weer).

Uit het opzetje van M. de Boer (PvdA) voor demente oogklepdragers (hou de gordijnen maar open) haal ik een viertal uitspraken (waarvan je er twee hierboven ook al tegenkwam) - wat het hele stuk mij duidelijk maakt, is dat Wouter Bros (PvdA) een beeld naar buiten brengt dat zijn partij (best wel) mét de SP wil regeren (en helaas met het CDA, de waardeloze klub zonder normen), maar dat M. de Boer (PvdA) diezelfde SP stevig zwart wil maken. En de kontkruiperij van Balk richting Verengde Staten is blijkbaar geen punt meer. Dus daar hoef ik dan ook niet zoveel woorden meer aan te verspillen.

We laten M. de Boer (PvdA) in haar eigen dichtgeslibde put vallen:

"Als we [...] al iets over Europa hoorden, dan was het in negatieve zin. Niet meer taken naar Brussel, geen uitbreiding, [...]" Dat is helemaal niet zo gek, als er vooral met bakken geld gesmeten wordt (maandelijks met de hele klub door Europa op en neer reizen lijkt mij geen bewijs van een juiste motivatie om zo ekonomisch mogelijk met beschikbare middelen om te gaan), als besluitvorming er vooral toe leidt dat de rijken exponentieel rijker worden en de nauwelijks in grafieken te vatten toenemende hoeveelheid armen buitenproportioneel armer (hoor ik daar iemand Bolkenstein roepen).

"Je krijgt de indruk dat Europa een steen is om onze nek." Inderdaad, het in de huidige voorzet (die zou moeten leiden tot een Europese Grondwet, en waar Nederland dus een dik "Nee" tegen uitsprak) geschetste beeld van waar de machtnemers in Europa zich mee zouden gaan bezighouden wekt totaal geen vertrouwen in een sociaal aanvaardbare toekomst.

Ergens aan het einde van het stuk van M. de Boer (PvdA) staat dan het volgende inleidende zinnetje: "Er is zeker veel terechte kritiek mogelijk op de samenstelling en het functioneren van de bestuurlijke organen van de EU." Wel, zolang als daar bestaande problemen onbesproken en onbehandeld blijven, heeft het geen zin om de europeanen Europa op te dringen.

Maar zo moet ik dat blijkbaar niet lezen, want voorgaand citaat fungeert uitsluitend als lokomotief voor het volgende: "Dat doet niets af aan het belang van een intensief samenwerkend Europa ter wille van een veiliger Europa." Die gewenste veiligheid heeft natuurlijk niet alleen betrekking op het alomtegenwoordige modeverschijnsel van het terrorisme - dat overigens niet alleen van buiten komt, van vooral gesuggeréérde absoluut-andersdenkenden, maar op zeker zoveel plekken bedreven wordt door regeringen, het zogenaamde staatsterrorisme, opzweping van ongeartikuleerde angsten om allerlei vrijheidsbeperkende regelingen in te voeren, door te drukken, zoals onder andere de Ausweis-plicht, en de voortdurende kamera-spionage, bewegingsregistratie (gps, ov-kaart), bewaarde opslag van telefoniegegevens en digitaal verkeersgedrag, telefoontaps (ook zonder gerechtelijk bevel), (onveilige) koppeling van allerlei gegevensbestanden (ook zonder nauwlettend toezicht op en duidelijke vastlegging van wie daar gebruik van mag maken onder welke omstandigheden).
Daarnaast zou Europa ook een heel stuk veiliger moeten zijn op het gebied van de bestrijding van slavenhandel (vrouwen en kinderen), orgaanmaffia, kinderporno, wapensmokkel en harddrugs - en ik ben vast nog het een en ander vergeten.

Natuurlijk had ik op nog veel meer punten van het kladschrift van M. de Boer (PvdA) toelichtend kommentaar kunnen schrijven, maar het is zo vermoeiend om tegen de windvanen in te praten.
Laat ik maar even op wat anders overstappen. Het is droog buiten, een stevige avondwandeling zal me goed doen.