zondag 31 januari 2010

De US Navy heeft een van haar geheime gevangenissen vóór de kust van Haïti geankerd (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd op 20 januari dit jaar gepubliceerd op VoltaireNet.

Terwijl de inzet van meer dan 10 000 Amerikaanse soldaten in Haïti door vele Latijns-Amerikaanse leiders van Latijns-Amerikaanse is beschreven als invasie en bezetting onder het mom van humanitaire hulp, kunnen we alleen maar speculeren over de komst de USS Bataan.

Dit schip van de US Navy is in de laatste jaren in het geheim omgebouwd tot een drijvende gevangenis. Zijn vlakke dekken, ontworpen om troepen te vervoeren voor een landing, zijn voorzien van kooien. De gevangenen worden er aan dezelfde ervaringen onderworpen als in Guantánamo (zie Le secret de Guantánamo door Thierry Meyssan, gepubliceerd op Voltairenet op 28 october 2009).

Nadat het Pentagon deze realiteit lange tijd ontkend heeft, heeft het uiteindelijk toegegeven dat de USS Bataan inderdaad in december 2001 als gevangenis is gebruikt, maar dat het schip vanaf januari 2002 weer in gebruik was genomen voor normaal gebruik, wat overigens wordt ontkend door talloze specialisten, volgens wie het schip nog steeds wordt gebruikt als offshore gevangenis.

Het lijkt onmogelijk dat de gevangenen elders ondergebracht zijn na de aardbeving in Haïti en dat het schip weer is omgebouwd voor het vervoer van troepen.

Vertaald uit het Frans door Dwarslezer

zaterdag 30 januari 2010

15 jaar geleden maakte het Europees Parlement zich al ongerust over HAARP...

Wie mocht denken dat degenen die zich (net als ik) ongerust maken over de gruwelijke mogelijkheden van het Verenigdestaatse HAARP-project (*) paranoïde zijn en alles zien als een complot, bedenke dat de EU zich daarover 15 jaar geleden al ongerust maakte. Lees dienaangaande o.a. op de site van het Europees Parlement het verslag van 14 januari 1999 over de "overeenkomstig artikel 45 van het Reglement ingediende ontwerpresolutie over de mogelijke aanwending van voor militaire doeleinden bedoelde middelen ten behoeve van milieustrategieën", waarin HAARP met name genoemd wordt. Zie o.a.:

Overweging T: "overwegende dat ondanks bestaande verdragen nog steeds militair onderzoek wordt uitgevoerd naar beïnvloeding van het milieu als wapen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het HAARP-systeem in Alaska";

en punt 27: "is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de ingrijpende gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan dat de juridische, milieutechnische en ethische gevolgen door internationaal onafhankelijke organen worden onderzocht alvorens verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd; betreurt het dat de regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft geweigerd iemand af te vaardigen om aan de openbare hoorzitting of een vervolgbijeenkomst die is georganiseerd door zijn bevoegde commissie een toelichting te geven op de gevaren voor het milieu en de bevolking die verband houden met het HAARP-programma dat momenteel in Alaska wordt gefinancierd;"

of het hoofdstuk "HAARP - een wapensysteem dat het klimaat ontregelt".


(*) zie hierover mijn eerdere artikelen:
- De waarheid is... dat het nog steeds een puinhoop is in de wereld... (12 october 2008);
- Klimaatverandering en klimaatoorlogen (6 december 2009);
- Bestaat er een aardbevingswapen? (17 januari 2010);
- VS schuldig aan aardbeving in Haïti? Helemaal niet zo onmogelijk (20 januari 2010);
- HAARP verklaard: de VS spelen met de ionosfeer (29 januari 2010);
- en laat je ook niet weerhouden om verder te zoeken op het internet!

De ware mentaliteit van de VS...

Ik ken nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat de VS (en hun medeplichtigen) oprecht van plan zijn om democratie en mensenrechten te brengen in Irak en Afghanistan - hoe absurd het ook is om te veronderstellen dat je complete volkeren hun eeuwenoude tradities kunt laten inruilen voor iets dat volgens westerse normen beter is. Deze mensen zullen zich er nu bij moeten neerleggen dat ze zich kolossaal voor de gek hebben laten houden.

De New York Times bericht vandaag dat de behandeling van Haïtiaanse aardbevingsslachtoffers in de Verenigde Staten is stopgezet. Er moet eerst geld over de brug komen voordat de hulpverlening hervat kan worden, ofschoon dat betekent dat er nog eens een aanzienlijk aantal slachtoffers zal overlijden.

Er worden miljarden en nog eens miljarden in niet te rechtvaardigen oorlogen gepompt, en de kosten van de militaire bezetting van Haïti (die volgens Hillary Clinton en anderen nog wel even zal voortduren - zie het door mij op 26 dezer overgenomen artikel van WSWS) zijn ook niet meer in één adem uit te spreken, maar als het erom gaat te laten zien hoe humanitair het régime in Washington is, wordt niet thuis gegeven, dan moet er eerst gedokt worden, voordat er hulp verleend kan worden...

Ik wás er al bang voor, maar het lijkt me nu wel zeker dat het geld dat de o-zo-gulle Nederlandse TV-kijkers hebben gegeven voor de Haïtiaanse slachtoffers (ruim 83 miljoen volgens NRC/Handelsblad van 21 dezer) uiteindelijk ook in de zakken van de Verenigdestaatse crisisveroorzakers terecht zullen komen, ongetwijfeld via een inderhaast opgerichte of nog op te richten "stichting" met een welluidende naam als American Relief Fund...

vrijdag 29 januari 2010

HAARP verklaard: De VS spelen met de ionosfeer (gekopieerd artikel)

De ionosfeer is de naam die wordt gebruikt voor één of meerdere lagen van geïoniseerde lucht in de atmosfeer die zich uitstrekt (uitstrekken) vanaf een hoogte van ongeveer 80 km boven het aardoppervlak tot 640 km of meer. Op deze afstanden is de lucht uiterst ijl met een dichtheid die die van het gas in een vacuümbuis benadert. Wanneer de deeltjes in de atmosfeer door ultraviolette straling geïoniseerd worden, hebben ze de neiging geïoniseerd te blijven vanwege de beperkte mogelijkheden voor de ionen om met elkaar in botsing te komen.

De ionosfeer heeft een grote invloed op de voortplanting van radiosignalen. Eén deel van de door een zender naar de ionosfeer uitgestraalde energie wordt door de geïoniseerde lucht geabsobeerd, een ander deel verandert van richting of wordt weer naar de oppervlakte van de aarde weerkaatst. Dit laatst effect maakt het mogelijk radiosignalen te ontvangen op veel grotere afstanden dan mogelijk zou zijn met golven die de oppervlakte van de aarde volgen.

De ionosfeer bestaat uit een aantal lagen, die worden aangeduid met de letters D, E, F1 en F2. Deze zijn erg belangrijk voor radio-uitzendingen, omdat ze de korte golven weerkaatsen en daarom verbindingen mogelijk maken tussen twee werelddelen.

In de ionosfeer vinden ook spectaculaire polaire verschijnselen plaats, zoals het poollicht, die te wijten zijn aan de invloed van de zonnewind op deze deeltjeslaag in de atmosfeer.

De ionosfeer wordt meestal onderverdeeld in twee lagen: de onderste laag wordt aangeduid als de E-laag (soms Heaviside-laag of Kennelly-Heaviside-laag), die tussen 80 en 112 km boven het aardoppervlak ligt en die radiogolven met een lage frequentie weerkaatst; en de bovenste laag, de F- of Appleton-laag, die radiogolven met hogere frequenties weerkaatst. Deze laatste wordt bovendien nog onderverdeeld in een F1-laag, die begint op ongeveer 180 km boven de aarde, en de F2-laag, die zich ongeveer 300 km boven de aarde light. De F2-laag stijgt 's nachts op, waardoor zijn weerkaatsingseigenschappen veranderen.

Waarom moeten we het over dit zo vreemde onderwerp hebben? Vanwege de manier, waarop deze laag van geïoniseerde lucht, onze atmosfeer werkt, waardoor we op de planeet kunnen leven. De VS maken gebruik van de studies van de wetenschapper Nikola Tesla, die ongeveer 100 jaar geleden leefde; ze hebben nu de controle over het klimaat en kunnen naar willekeur aardbevingen opwekken.

Nikola Tesla was een van de minst bekende, maar ook een van de briljantste wijzen van onze tijd. Hij werd in Kroatië geboren (1856) en stierf in New York (1943). Op de eerste plaats was hij een uitvinder. Hij vond de wisselstroom uit en de electromagnetische inductiemotor, erg doeltreffende turbines, enz. Door sommigen wordt hem ook de uitvinding van de radio toegeschreven, maar naar het schijnt werd die uitvinding door Marconi en Edison overgenomen. Tesla was een expert op het gebied van thermodynamica, zonne- en kosmische straling, enz.

Hij vond een systeem uit om draadloos energie te transporteren: energie-overdracht zonder fysieke middelen. Hij slaagde erin een aantal gloeilampen van 50 Watt op een afstand van 40 km te laten branden en hij had het idee om energie te concentreren en over grote afstanden over te dragen. Tesla was een visionair en hij was zijn tijd vooruit, want hij voorspelde al de uitvinding van de televisie, het mogelijke gebruik van toekomstige satellieten en het mogelijke gebruik van tijdmachines, die de tijd over grote afstanden zouden kunnen controleren (en dat vóór 1910!).

Dankzij de studies van Tesla bestaat het HAARP-project. Tesla was er de voorloper van, hij bouwde prototypen van machines om naar willekeur aardbewegingen op te wekken. Deze studies zijn tot in onze tijd voortgezet. Wat science fiction lijkt is een gruwelijke waarheid, het is een apocalyptische realiteit in handen van de VS. Dit land beschikt over de technologie van de goden, waarover in de Mahabaratha gesproken wordt.

HAARP is daarom slechts een van de vele militaire projecten die uitgevoerd worden door het Verenigdestaatse ministerie van defensie. Laten we terugkeren naar wat we over dit project weten.

De kunstmatig vanaf de aarde met laser uitgezonden pulsen prikkelen de ionosfeer, waarbij ze golven creëren die zich over grote afstanden kunnen voortplanten door de onderste laag van de atmosfeer en die in de aarde dringen om raket-opslagplaatsen, onderaardse tunnels te vinden of om te communiceren met onderzeeërs die zich onder water bevinden, om maar enkele toepassingen te noemen.

Wat is de electrojet?. Er hangt een bepaalde electriciteit boven de Aarde, die men de
electrojet noemt. Door daarin energie te pompen verandert het medium, waardoor de stroom verandert en laagfrequente (LF) en zeer laagfrequente (VLF) golven worden opgewekt. HAARP is bedoeld om de electrojet dichter bij de aarde te brengen om hem te gebruiken als een grote electrische centrale.

HAARP stuurt bundels radiosignalen naar de ionosfeer, de electrojets beïnvloeden het wereldklimaat en soms raken ze de aarde bij een electrische storm, waardoor ze de telefonische en electrische communicatie via kabels treffen, de electriciteitsvoorziening kunnen onderbreken en zelfs invloed kunnen uitoefenen op de toestand van de mens.

HAARP zou werken als een grote ionosferische kachel, de krachtigste van de hele wereld. In die zin zou het als het meest geavanceerde door de mens gebouwde geofysische wapen beschouwd kunnen worden.

Een project dat bedoeld is om de wereld te manipuleren?
Tot hier hebben wij het "officiële" deel van de kwestie besproken, maar waarom zijn er mensen die denken dat er iets meer schuilgaat achter HAARP? Vreemde experimenten om het klimaat te wijzigen, om de geest van de mens te controleren en zelfs om aardbevingen te produceren?

In deze hele zaak schuilt zeker iets wetenschappelijks, want HAARP kan met zijn honderden miljoenen Watt aan vermogen en met zijn antennes beschouwd worden als een ware "verwarmer" van de bovenste lagen van de atmosfeer, waardoor een geweldige ionisatie kan ontstaan die onvoorspelbare gevolgen kan hebben en die dankzij zijn "spiegel"-effect zijn uitwerking op elk willekeurig deel van de planeet kan richten. We zouden kunnen spreken over een nieuw soort wapen, dat in staat is stormen te versterken en droogtes te verlengen op het grondbebied van een veronderstelde vijand, deze daarbij te benadelen zonder dat deze dat meteen in de gaten heeft... fictie?

Het project is net zo controversieel als gevaarlijk. Zijn verdedigers voeren een eindeloze reeks wetenschappelijke, geofysische en militaire voordelen aan, maar zijn tegenstanders zijn ervan overtuigd dat het rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor onze planeet, gaande van riskante wijzigingen in de ionosfeer tot aan de manipulatie van de menselijke geest.
De wetenschapper Nick Begich heeft samen met de journaliste Jeanne Manning een grondig onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp en naar aanleiding daarvan is het boek "Angels Don't Play This HAARP" (Deze HAARP wordt niet door engelen bespeeld) gepubliceerd. Hierin melden beide schrijvers verontrustende hypothesen, waarvan er een is dat het in werking stellen van dit project nog ernstigere consequenties zou kunnen hebben dan de kernproeven.

Volgens Dr Rosalie Bertell, is HAARP een onderdeel van een geïntegreerd wapensysteem
dat potentieel verwoestende gevolgen heeft voor het milieu.

"Het heeft te maken met vijftig jaar intensieve en in toenemende mate meer verwoestende programma's die bedoeld zijn om de bovenste lagen van de atmosfeer te begrijpen en te controleren. Het zou te voorbarig zijn om HAARP niet in verband te brengen met de bouw van het ruimtelaboratorium dat afzonderlijk gepland wordt door de Verenigde Staten. HAARP vormt een integraal onderdeel van een lange geschiedenis van ruimte-onderzoek en -ontwikkeling van doelbewuste militaire aard. De militaire implicaties van de combinatie van deze projecten zijn alarmerend... De gecombineerde mogelijkheden van HAARP/Spacelab/raketten om overal op aarde door middel van bundels laserstralen en deeltjes geweldige hoeveelheden energie -vergelijkbaar met een atoombom- te produceren, zijn vreselijk. Het project zal waarschijnlijk aan het publiek "verkocht" worden als een ruimteschild tegen een gewapende aanval op het nationale grondgebied of, voor de meest naïeven, als een systeem om de ozonlaag te herstellen".

Afgezien van de mogelijkheid van klimaatmanipulatie, heeft HAARP nog een reeks andere daarmee samenhangende gebruiksmogelijkheden:
"HAARP zou kunnen bijdragen aan een klimaatverandering door de atmosfeer voortdurend met hoogfrequente stralen te bombarderen. Door laagfrequente golven van hoge intensiteit in te zetten zou het ook de menselijke hersenen kunnen aantasten, en er kan niet worden uitgesloten dat het tectonische uitwerkingen heeft."

Het is mogelijk dat de VS de aardbeving in China en de tsunami in Azië veroorzaakt heeft. Daarvoor bestaan fysieke aanwijzingen: vóór de aardbevingen of tsunami's is een plasmabol in de lucht te zien, iets dat op een UFO lijkt. Het is de teruggekaatste energie die op de aarde afkomt. De VS bombarderen de wolken met chemische elementen zoals barium of lithium, die ook zijn losgelaten boven de ozonlagen, waarbij spectaculaire verschijnselen zijn opgetreden, evenals kunstmatige, lichtgevende wolken, die op foto's te zien zijn (bron: BariumBlues).

Vervolgens wordt deze dodelijke energie momenteel door de VS gebruikt om grootmachten als China, Japan en andere landen te dwingen te voldoen aan hun politieke wensen. Ook bestaat er een geheim plan van het wereldimperialisme en zijn medeplichtige Europese landen om door middel van deze HAARP-technologie 2/3 van de wereldbevolking uit te roeien. Er zijn bunkers, die in Europa worden gebouwd, en zelfs de datum wanneer dit gaat gebeuren is uitgelekt: 2012, wanneer verwoestende aardbevingen op zullen beginnen te treden, die alle potentiële vijanden van de VS moeten vernietigen: China, Latijns-Amerika, Irak, Iran, de islamitische landen, enz. Zoals we weten kan deze technologie zijn vernietigende energie waar dan ook concentreren. Het is zelfs mogelijk dat de VS de catastrofe in Vargas in Venezuela veroorzaakt heeft, als vergelding voor de overwinning van Chávez (ook al lijkt dat iets uit de science fiction). Deze zaken worden momenteel bestudeerd, maar de VN beschikt niet over de mogelijkheden om de VS tegen te houden. Wie moet dat doen? Alle landen ter wereld, door op politiek niveau de zich in Alaska bevindende antennes te verbieden.

In de 21e eeuw is de Aarde veranderd in een massavernietigingswapen. De oorlogswapens in het nieuwe millennium omvatten nu ook de planeet zelf die de enorme krachten van de natuur gebruikt voor een steeds meer geavanceerde oorlogstechnologie. Dr. Bertell onthulde in december 2000 op de Vergadering voor Volksgezondheid in Bangladesh voor een ongelovig en ontsteld publiek dat "de modernste oorlogswapens in het arsenaal van de strijdmacht van de Verenigde Staten de Aarde is, onze planeet zelf, en dat het klimaat een van de meest vernietigende wapens zal zijn in 2005."

Dr. Bertell verwees uiteraard naar de manier waarop door middel van de techniek tornado's en aardbevingen worden opgewekt, die in staat zijn hele volkeren en naties machteloos te maken en te vernietigen. Volgens haar boek "Electromagnetic Weapons" kunnen de electromagnetische wapens explosieve uitwerkingen overbrengen, die in staat zijn om over intercontinentale afstanden aardbevingen te veroorzaken op elk geselecteerd doel op de planeet, met een kracht die gelijk is aan die van grote nucleaire explosies. Dat is de technologie waarmee we geconfronteerd worden.
Sergio Delgado (sedelu@hotmail.com)Artikel oorspronkelijk4 juni 2008 gepubliceerd op Aporrea.org op .

CopyLeft, 2002 - Aporrea.org

donderdag 28 januari 2010

Goed nieuws in deze tijd van dure 0900-nummers! (overgenomen bericht)

4 november verleden jaar publiceerde ik een artikel (overgenomen uit Insurgente van dezelfde datum) met tips om in Spanje de dure 901- en 902-telefoonnummers te omzeilen: Belangrijke mededeling voor mensen die in Spanje wonen.

Enkele dagen geleden kreeg ik van een erg betrouwbare bron een soortgelijke tip met betrekking tot de gelijksoortige 900-telefoonnummers in Nederland. Ik herhaal de tekst van het bericht, maar neem slechts -bij wijze van voorbeeld- een aantal belangrijke nummers over. Een lijst van 354 nummers vind je op diverse websites, bijv. bij Nieuwbouw 2.0.Mischien leuk in deze dure tijd van 0900 nummers !

Hallo allemaal
Eindelijk een nuttige doorstuur mail! De 0900 maffia is verleden tijd
Stuur dit door aan al uw vrienden zodat niemand meer die 0900 nummers gebruikt en uiteindelijk heel Nederland dit weet!
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een 0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn, 70 cent per minuut is tegenwoordig niets bijzonders meer. En hoe duurder het bellen van zo'n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor u het keuzemenu eerst ook nog eens een reclameverhaaltje van het bedrijf te horen.

Kosten
Zo hangt u tijden aan de telefoon, gedwongen om eerst te luisteren naar de reclame van het bedrijf, daarna komt er een traag keuzemenu, en daarna zijn alle medewerkers in gesprek. Voor je er erg in hebt zijn er tien minuten voorbij, voor eigen rekening, voor 70 cent per minuut of meer.

Klantonvriendelijk gedrag
Het wordt hoog tijd om eens tegengas te geven met betrekking tot dit uiterst klantonvriendelijke gedrag. Want als wij als samenleving, accepteren dat een bedrijf dat een fout maakt waardoor de klant genoodzaakt is te bellen, dik verdient aan die klacht via een 0900 nummer dan moeten wij niet verbaasd zijn als wij steeds minder service krijgen, want wij bewijzen dat wij dit toestaan.
Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers gevonden, namelijk het originele telefoonnummer van het bedrijf. U belt gewoon het alternatief nummer dat geplaatst is achter het dure 0900 nummer en u heeft meteen contact met het bedrijf of de instelling. Ieder 0900-nummer is gekoppeld aan een gewoon vast nummer. Als u dat vaste nummer belt dan komt u bij hetzelfde callcenter terecht. Punt is dat u wel moet weten naar welk nummer een 0900-nummer dan verwijst. Is er eentje gemist, schroom dan niet om deze lijst aan te vullen.

12move /0900 040498 / 030 -2483500
ABN Amro 0900 0024 / 010 -241 1720
ABN-AMRO Creditcardsaldo/ 0900 8016 / 010 -2411720
Abvakabo FNV /0900 22 82 522 / 079 -3536161
Achmea Taxi Zeevang/ 0900 8294224 / 0299 -469479
AEGON /088 344 0344 /030 -6074411
AEP (Atag/Etna/Pelgrim) /0900 5550003 / 026 -8821400
Agentschap Telecom /0900 8991151 / 050 -5877555
Agis Wachtlijstbemiddeling /0900 266 94 63 /033 -3304090
Ahoy Rotterdam /0900 2352469 / 010 -2933528
Airmiles Klantenservice /0900 8877 / 023 -5699700
Alice (via BBNed)/ 0900 1560 / 023 -565 9999
Anderzorg 0900 1616160 / 050 -5234951
Apple Support 0900 7777 703 / 001 800 275 2273
Arke 0900 8847 / 053- 4880870
Arriva 0900 202 202 2 / 0513- 655855
Astma Fonds 0900 2272596 / 033- 4341295
Avero Achmea 0900 9590 / 058- 2979797
Avro 0900 9009030 / 035- 672 68 50
Bart Smit 0900 0599 / 0299- 399 599
BCC 0900 0555 / 020- 6584437
Beekse Bergen /0900 233 5732 / 013 5491200
Belcompany /0900 8081 /0318- 569 852
BenQ /0900 2021 021 / 0032 2 645 3284
BenQ /0900 2367 669 / 0032 2 645 3252
Bijenkorf /0900 0919 / 020 6600 788
Bol.com BV /0900-2025438 / 030 6008872
BookIt /0900 8079 / 020- 4564052
Bosch /0900 430 1234 / 020- 430 3434
Brussels Airlines /0900 04 00 810 / 0032- 2- 723 23 23
Brussels Airlines /0902 51 600 / 02- 723 23 23
Budget Keukenwinkel /0900 44 66 888 / 055- 5 401 411
Budgetbeheer Limburg B.V. /0900 11 555 11 /043- 3210190
Canal Digitaal /0900 9325 / 035- 6555666
Canal Digitaal /0900 9323 / 035- 6555666
Canon /0900 20 22 915 / 023- 5681682
Carre (Koninklijk Theater Carre) /0900 25 25 255 / 020- 5249 494 58.
Casema /0900 8896 / 070- 7783000
CBR /0900 227 0 227 / 070- 3720500
CDDG (Dokters Dienst Groningen) 18 Center Parcs /0900 660 660 / 0800-0311
CheapTickets.nl 0900 4564560 / 0162- 485070
Compuserve 0900 2025425 / 0800- 0221911
Computer Associates /0900 202 1383 / 001- 63- 1342 4683
Connexxion 0900 2666 399 / 035- 6251600
Conrad Electronics /0900 0996 / 053- 4285490
CZ Zorgverzekeringen /0900 0949 / 013- 5949949
D-Reizen 0900 1811 / 010- 3001113
Dagblad van het Noorden (DVHN) 0900 8183 / 050- 584 44 44
De Telefoongids /0900-0500 / 020-4086400
Debitel 0900 3324835 / 023- 5545545
Dell 0900 0400242 / 020- 674 5969
Delta Lloyd 0900 8072 / 020- 594 9111
Digitenne 0900 0576 / 035- 677 00 70
Directbank Hypotheken 0900 3473589 / 020- 5970707
Easy Computing B.V. 0900 202 18 38 / 023- 55 11 3 11
EasyJet 0900 265 8021 / 0044- 1582- 525001
Elmar Reizen 0900 7747747 / 0346- 584000
Eneco 0900 0201 / 010- 8909605
EnergieDirect 0900 3347328 / 0499- 334300
Eon (Benelux) 0900 0601 / 010- 2895711
Epson 0900 5050808 / 020- 3145000
Essent 0900 655 55 55 / 038- 85 18 510
FBTO 0900 2352277 / 058 -234 59 05
Feenstra CV Onderhoud 0900 8455 / 0478 -58 26 26
FNV Bondgenoten 0900 9690 / 030 -26 37 140
Fontys Hogescholen 0877 877 877 / 040 -7877877
Fortis Bank 0900 1872 / 020 -5881881
Fortis Saldoinformatie 0900 8171 / 020 -588 1881
Fujitsu Siemens 0900 3724357 / 0346- 59 81 11
Garant-o-Matic 0900 2021356 / 0161- 459955
Gemeente Zaanstad 0900 235 235 2 / 075- 655 9111
GGD-ZHW Vaccinatielijn 0900 2500500 / 079- 343 0888
Girofoon 0900 0533 / 020- 5611619
Gogo Tours 0900 0291 / 010 -280 21 00
KRO 0900 1304 /035 6713911
Kruidvat 0900 900 11 55 / 0318 579 888
Kwantum 0900 2355926 /013 4626626
Lotto Consumentenservice 0900 0202 /070 3216 621
Maevita 0900 8088 /070 3795050
Makro 0900 2025300 /020 3980200
Mastercard (via ICS) 0900 0232 /020 4261133
Medicas /076 5205292
Medion 0900 633 633 0 /0032 2 200 61 98
Medion Multimedia Helpdesk 0900 633 466 0 / 0032 2 200 61 98
Medion Servicecenter 0900 2352534 /0032 2 200 61 98
Menzis 0900 040 05 17 /053 4853100
Miele Nederland 0900 2020153 /0347 378 911
Multikabel 0900 685 84 52 /072 5143200
Museumkaart 0900 4040910 /0800 0203388
Nationale Postcodeloterij 0900 300 1500 /020 6732446
Nationale Theaterkassa 0900 9203 /010 591 9000
Neckermann Reizen 0900 555 0555 /023 513 5555
Nederlandse Energie Maatschappij 0900 7307307 /010 2406120
Nederlandse Spoorwegen 0900 20 21 163 /030 235 4000
Nederlandse Staatsloterij 0900 777 0 777 / 070 3021500
Nokia Nederland 0900 202 60 55 /070 3071717
NS Internationaal / NS Hi-speed 0900 9692 /030 295 08 50
NS Klantenservice 0900 8306 /030 295 0888
NS Travel 0900 67 87 28 35 /030 2977291
NUON 0900 0808 /026 845 02 71
Omniversum 0900 666 48 37 /070 3545454
Online Ticket Shop 0900 665 4638 /050 201 1520; 050 201 1525
OPD (Online Pakket Dienst) van Reviva 0900 7386873 /073 624 90 90
Orange 0900 9515 /020 5355555
OV-Taxi 0900 8878 /038 339 47 45
OV-Taxi Noord Holland 0900 8654 /038 339 47 45
P+O Ferries 070 70 77 71 /0031 20 201 3333
Packard Bell 0900 202 51 17 / 024 6489945
Paradigit Computers 0900 0502 /040 2594900
Patientline 0900 8820 /020 7940806
PayPal 0900 265 89 50 / 001 402 935 2019
Peter Langhout Reizen 0900 0789 /0172 431941
Philips 0900 0400 063 /053 482 9806
Philips Klantenservice 0900 8407 /040 2786378
Phone House 0900 424 0900 /0800 84 84 840
Pioneer Nederland 0900 7466337 /036 5387777
Planet Internet 0900 1905 /0800 2626254
Polis Direct 0900 0234 /0800 0707
Politie 0900 8844 /0343 57 8844
Postbank 0900 0533 /020 561 1619
Postbank Helpdesk en SMS Diensten 0900 1958 /020 5611 619
Postbank Hypotheken 0900 1900 /020 561 1619
Postbank Klantenservice 0900 0933 020 561 1619
Postkantoren BV 0900 76 78 526 /030 290 45 45
Proteq 0900 0776 /072 5180280
Rabo mobiel klantenservice 0900 0907 /06 18 007 300
Rabobank Helpdesk Internetbankieren en Mobielbankieren 0900 0905 /0495 584 221
Rabofoon 0900 0909 /0499 499 199
Radio 538 0909 3000 538 /035 538 5 538
RAI Theater 0900 0192 /020 549 1212
Regionale Huisartsenpost Meppel 0900 1120112 /0522 466608
Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 0900 11 22 44 5 /024 3743625
Regiotaxi Noord- en Midden-Limburg 0900 0699 /013 5499991
Regiotaxi Oosterschelde 0900-8272005 /0111 416000
RegioTaxi Vechtdal 0900 8412 /0592 378735
RegioTaxi Zuid-West Drenthe 0900 1436 /0524 298030
Rialto Verzekeringen 0900 2742586
Rijdende rechter, de 0900 1310 /020 3143112
Ryanair 0900 20 22 184 /00353 1 249 77 48
Samsung 0900 20 20 088 /015 2196100
Scarlet 0900 235 1650
Selexyz Kooyker 088 7353800 /071 5160500
Siemens 0900-3333100 /0035 2 4066615640
SNS Direct 0900 1850 /030 299 7481
SNS Helpdesk Internet Diensten 0900 7674357 /030 299 7383
SNS Regio Bank Helpdesk 0900 235 28 26 / 030 299 7383
SNS Saldo 0900 1880 /030 299 7421
Sony Ericson 0900 899 8318 /0032 27451611
SOS Telefonische Hulpdienst 0900 1262626 /073 6140048
Stedentrips.nl 0900 2028800 /0172 782000
Stichting De Ombudsman 0900 6 722 777 /035 6 722 777
Stichting Reprorecht 0900 2022829 /020 347 04 14
Stichting Thuiszorg Noord Oost Brabant 0900 8803 /0413 333 777
Sunweb Vakanties 0900 0290 /010 280 2130
T-Mobile 0900 0236 /0800 7111
Tele2 Helpdesk 0900 0440440 /0800 0029
Telfort 06 2600 1200 /0800 1707
Theater aan de Parade 0900 33 72 72 33 /073 -6809800
Thebe 0900 8806 /013 -5947100
Thuiszorg Noordwest Twente 0900 0678 /0546- 546300
TicketOnline 0900 3006000
TicketPoint.nl 0900 9000 8000 /0418- 577070
TicketService 0900 3001250 /070- 4169333
Tiscali / Telfort Internet 0900 999 0900 /030- 2483500
TNT Post 0900 0570 /058 -2 33 33 33
Toshiba Technische Helpdesk 0900 1000 1000
Transavia 0900 0737 /020- 406 0406
Treintaxi 0900 873468294 0900 873468294
Trias Zorgverzekeraar 0800 022 59 57
Tros Abonnementen 0900 9770 /035- 6715715
Unive 0900 1815 /0511 -480250
Unive Zuid 0900 22 55 555 /043 -6090299
UPC Center Amsterdam Ceintuurbaan 0900-1580 /020- 7755000
UWV 0900 9294 /0113 750 350
VARA 0900 0123 /035 6711911
VGZ Zorgverzekeraar 0900 8490 /024 -329 76 40
Visa (via ICS) 0900 0232 /020- 4261133
Vliegwinkel.nl 0900 7767 767 /020 7942183
Vrijuit Reizen 0900 8745848 /023- 5696969
Vroom en Dreesman 0900 2358363 /020 -5959111
VVV Den Haag 0900 340 35 05 / 070- 338 58 00
VVV Leiden 0900 2222333 /071 -5161211
VVV Utrecht 0900 1288732 /030 -2333 036
Waternet 0900 9394 /020- 6086885
Welzorg 0900 0400 097 /0800 022 49 00
Wereld Natuur Fonds 0900 1962 /030 693 73 33
Woningcorporatie Domijn 0900 3350335 /053 4886644
World Ticket Center 0900 1502 /020 626 10 11
WVG-Vervoer 0900 20 22 701 /050 31 333 11
Zilveren Kruis Achmea 0900 9674 /071 3670911
Zilveren Kruis Achmea 0900 8435 /071 3670911
Zorgvervoerscentrale Nederland 0900 22122231 /010 2808182

Bij de Opta is via het gratis nummer 0800-0223122 na te vragen welk bedrijf er schuilgaat achter een 0900-nummer.

Stuur dit door, zodat niemand meer die 0900 nummers gebruikt....

dinsdag 26 januari 2010

Terwijl de VS een langdurige bezetting voorbereiden, zitten de slachtoffers van de aardbeving in Haïti nog steeds zonder hulp (overgenomen artikel)

Door Bill Van Auken, gepubliceerd op de WSWS op 23 januari 2010

Bij de grootschalige militaire inzet van de VS in Haïti, die naar verwachting zal bestaan uit 20.000 soldaten op het land en op schepen vóór de kust, heeft een officiële functionaris van de VS aangegeven dat Washington zich aan het voorbereiden is voor een langdurige bezetting van de verarmde en door een aardbeving verwoeste Caraïbische natie.


"We zijn hier voor een lange tijd, dit is niet iets dat snel en gemakkelijk zal worden opgelost", zei in Haïti ambassadeur Alejandro Wolff, de plaatsvervanger van de permanente vertegenwoordiger van de VS bij de Verenigde Naties na een bijeenkomst om hulp voor het gehavende land.

Naast de VS namen ook vertegenwoordigers uit Brazilië, Canada, Frankrijk, Haïti en Uruguay deel aan de besprekingen. Canada en Frankrijk zijn belangrijke donors voor Haïti, terwijl Brazilië en Urugay elk met meer dan 1.000 militairen deelnemen aan de vredesmissie van de Verenigde Naties, die de belangrijkste bezettingsmacht was vóór de aardbeving.

Eerder kapittelde Wolff in de Verenigde Naties de regeringen van Nicaragua, Bolivia en Venezuela, die Washington beschuldigd hadden de tragedie in Haïti uit te buiten voor een militaire bezetting van het land.

Hij beschuldigde de drie Latijns-Amerikaanse regeringen ervan te proberen "de zaak te politiseren met tendentieuze verklaringen op basis van onjuiste informatie" en "op belachelijke wijze te spreken over een samenzwering en bezetting".

In Haïti zelf nemen de woede en de protesten toe over de militarisatie door de VS als reactie op een ramp die een geschat aantal van 200.000 levens gekost heeft, terwijl nog een kwart miljoen mensen gewond zijn en miljoenen dakloos zijn geworden.

Humanitaire hulpverleners en medische teams hebben het leger van de VS, "dat eenzijdig de controle over het vliegveld en de havenfaciliteiten van het land heeft overgenomen", ervan beschuldigd de eerste prioriteit te geven aan de inzet van zijn troepen en de evacutatie van VS-burgers. De levering van wanhopig benodigde medische benodigdheden en apparatuur werd naar het tweede plan verdrongen. Medische hulporganisaties hebben ervoor gewaarschuwd dat er door het ontbreken van elementaire artikelen en medicijnen nog eens tienduizenden zullen sterven aan de gevolgen van bij de aardbeving opgelopen verwondingen.

Terwijl naar verluidt nu, 11 hele dagen na de aardbeving, de steun het land binnen begint te stromen, wordt gemeld dat die nog steeds niet degenen bereikt die wanhopig hulp nodig hebben.

"Grote hoeveelheden medicijnen, babyvoeding en andere hulpgoederen liggen nog op de landingsbaan en in opslagplaatsen op het vliegveld van Port-au-Prince, maar niemand haalt ze daar weg." meldde CNN News donderdag.

De medische correspondent van de zender, Sanjay Gupta, bezocht de opslagplaats en sprak met officieren die daar belast waren met de activiteiten.

De militairen "gaven Gupta een vuilniszak vol hulpmiddelen die hij kon meenemen naar een eerder door hem bezocht ziekenhuis, maar konden niet uitleggen waarom er geen georganiseerd distributiesysteem leek te bestaan," meldde CNN.

Philippe Bolopion, een correspondent van de televisiezender FRANCE24, meldde vanuit een geïmproviseerd kamp van aardbevingsslachtoffers juist buiten het vliegveld, waar de voorraden zich opstapelen: "Je zou denken dat deze mensen geholpen zouden worden, maar dat worden ze niet. Er zijn vier toiletten voor 3.500 mensen; die waren, natuurlijk, verstopt. Ze hadden geen eten en heel weinig water. De enige daar aanwezige internationale organisatie was het Spaanse Rode Kruis. De mensen konden niet begrijpen waarom de vrijgevigheid van de wereld hen niet bereikt. Het is werkelijk moeilijk dit te begrijpen.

Ook Fran Sevilla, een correspondent van Radio Televisión Española (RTVE), meldde: "Er is nog steeds geen distributie van humanitaire hulp, van voedsel en water. Ik vraag me af hoe al deze mensen in leven blijven. Ik vraag of iemand hen helpt, of ze iets krijgen, en het antwoord luidt steeds 'nee'. Ze blijven in leven dankzij de onderlinge solidariteit, waarbij families en groepen vrienden het weinige dat ze hebben, het weinige dat ze kunnen krijgen, met elkaar delen."

Duidelijk ontstemd over de verslaggeving van de buitenlandse media, heeft het VS-leger hen donderdag weggejaagd van het vliegveld, waardoor ze nu maar moeten uitzoeken waar ze in de gesloopte Haïtiaanse hoofdstad terecht kunnen.

Intussen meldde de Verenigde Naties donderdag dat er in Port-au-Prince wel 700.000 daklozen zijn, waarvan er veel in zo'n 500 kampen leven in parken en op braakliggende terreinen, met weinig meer om hen tegen de zon te beschermen dan lakens.

Vertegenwoordigers van de VN hebben donderdag laat, samen met hulpverleners, 350 van deze kampen bezocht en meldden dat slechts zes ervan de beschikking hadden over drinkwater. Volgens de VN zijn 45 procent van de slachtoffers van de aardbeving kinderen onder de 18 jaar, en 18 procent is jonger dan 5 jaar. Naar verwachting zal hun situatie slechter worden, omdat gezondheidsfunctionarissen ervoor waarschuwen dat infectieziekten zich als een veenbrand kunnen verspreiden in deze geïmproviseerde kampen. Voor begin volgende week wordt regen verwacht, waardoor deze kampen zouden kunnen overstromen. Daardoor zouden ideale omstandigheden ontstaan voor de verspreiding van knokkelkoorts, tyfus en malaria.

Het beetje dat er nog over is van de Haïtiaanse regering, "nadat Washingtons marionet President René Préval alle werkelijke macht heeft overgedragen aan het Pentagon en hij praktisch verdwenen is", heeft gereageerd op deze crisis door voor te stellen dat 400.000 mensen uit Port-au-Prince geëvacueerd moeten worden. 100.000 hunner zouden moeten worden overgebracht naar kampen bij de stad Croix-des-Bouquets ten noorden van de hoofdstad.

Daar zijn echter geen kampen en tot op heden heeft de regering slechts gezorgd voor 34 bussen om deze massa mensen te vervoeren.

Een ander signaal van de misdadige ontoereikendheid van de hulpoperaties is dat de autoriteiten van de VN en de VS hebben aangekondigd dat pogingen om degenen die nog vastzitten onder het puin van ingestorte gebouwen in Port-au-Prince te bevrijden beëindigd zullen worden, aangezien het niet waarschijnlijk is dat er nog overlevenden zijn. Van de 43 naar Haïti gekomen hulporganisaties zijn er nog maar 10 niet vertrokken.

Deze inzet - die vanaf het begin ongecoördineerd en met véél te weinig middelen gerealiseerd werd - wordt beëindigd, terwijl er donderdag nog twee mensen levend uit de ruïnes van gebouwen vandaan gehaald zijn. Ongetwijfeld zullen er nog veel meer aan de dood worden overgeleverd.

Men kan voorspellen dat met het einde van deze dramatische inspanningen om levens te redden, ook de grote media uit Haïti zullen vertrekken, waardoor de informatie over de nog steeds voortdurende tragedie van het Haïtiaanse volk en over de doden die nog zullen komen zal verminderen.

Het is ook waarschijnlijk dat er weinig aandacht zal worden besteed aan de activiteiten van het VS-leger en hun hulptroepen in de VN-vredesmacht en de Haïtiaanse politie bij het onderdrukken van de onrust onder het volk.

Er zijn aanwijzingen dat dit al begonnen is. De Haïtiaanse politie schoot woensdag een 20-jarige timmerman, Gentile Chérie, dood, nadat ze hem met zakken rijst hadden zien lopen. Een andere man, die bij hem was, raakte ernstig gewond. Beiden werden in de rug geschoten.

De politie beweerde dat ze de rijst gestolen hadden, maar de gewonde man zei dat een vrachtrijder hun de zakken gegeven had. Plaatselijke bewoners en winkeliers zeiden dat geen van beide mannen een dief was. CNN meldde dat de Haïtiaanse politie weigerde te bevestigen of ze opdracht hadden gekregen om meteen te schieten op vermeende plunderaars.

Intussen filmde een Cubaanse televisieploeg hoe VN-soldaten rubber kogels en traangasgranaten afvuurden op grote groepen Haïtianen die zich naar het door de VS bezette vliegveld hadden begeven om voedsel en werk te zoeken.

Terwijl de woede toeneemt over de misdadige nalatigheid die de reactie van de VS op de ramp in Haïti kenmerkt, stijgt ook de verontwaardiging over wéér een militaire bezetting van Haïti door de VS. De Verenigdestaatse troepen zullen onvermijdelijk worden ingezet om protesten en verzet te onderdrukken.
Copyright © 1998-2010 World Socialist Web Site - Alle rechten voorbehouden - (vertaling: Dwarslezer)

vrijdag 22 januari 2010

Communiqué van ETA aan Baskenland (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd op 19 januari 2009 gepubliceerd door GARA:

Zoals GARA gisteren al meldde is het afgelopen zondag in de originele taal, het Baskisch, gepubliceerde communiqué van ETA door andere media samengevat in vertalingen die de inhoud geweld aandeden en die steeds terugkerende fouten bevatten. Om elke twijfel weg te nemen, die hierdoor bij de niet Baskischtalige lezers zou hebben kunnen ontstaan, heeft GARA besloten het in zijn geheel te vertalen:

In een op
Gudari Eguna [de Dag van de Baskische Strijder, 27 september] 2009 gepubliceerd communiqué stelden wij verscheidene vragen aan degenen die verantwoordelijkheden dragen bij de onderdrukking in Euskal Herria [Baskenland]. Een positief antwoord zou het einde betekenen voor de door ons geleden ontkenning van onze rechten en het daaruit voortvloeiende conflict.

Dit is hun antwoord, vergelijkbaar met dat van andere onverantwoordelijke verantwoordelijken in de loop van de geschiedenis: onderdrukking, gerechtelijke en buitengerechtelijke arrestaties, nieuwe maatregelen in het strafrechtelijke beleid tegen de gevangenen en hun familieleden...

Wanneer wij, Basken, onze hand uitsteken, reageren ze hard en als we voorstellen doen die de vrede binnen handbereik kunnen brengen, reageren ze met nog meer oorlog. Ze weten dat ze dit volk niet veel langer meer gevangen kunnen houden, dit volk dat ze in een eeuwenlange oorlog niet hebben kunnen breken, en ze vallen aan met alle mogelijke middelen, alsof dit hun laatste kans is om de balans naar hun kant te doen doorslaan.

Ondanks alle schijn van kracht, is de Spaanse staat een staat die nooit een echte stabiliteit heeft bereikt en die aan alle kanten vol zit met barsten. Het beeld van kracht dat ze ons voorschotelen is onjuist, zijn eenheid is onjuist, en het gebouw dat ze gebouwd hebben is een gebouw van zand. Zal dit iemand verbazen die de omvang van de aanval op
Euskal Herria ziet, die de voor al deze aanvallen ingezette blanco chèques ziet of de haat die eruit blijkt? Maar hun zwakte gaat gelijk op met de gebruikte leugens en met hun arrogantie. Zij weten wat er aankomt en ze bereiden zich daarop voor. Ze willen de structuur van Euskal Herria ontmantelen om te voorkomen dat zij uitgroeit tot een kaars die ons nog ver kan brengen als de wind zich ten onzen voordele keert.

Het is niet ons doel de Spaanse staat te vernietigen. Het enige wat dit volk vraagt is voortaan met rust gelaten te worden om vrij zijn eigen toekomst te kunnen kiezen. En de vijand weet dat wanneer dat gebeurt, wanneer de volkeren die onder zijn laars lijden hun vrijheid herkrijgen, dat zijn zin en zijn wezen verloren zullen gaan. Het aftellen is begonnen en zijn vervaldatum is al lang geleden verstreken.

Voorwaarts voor de linkse
abertzale [Baskische beweging]!

Het wezen van
Euskal Herria bestaat niet uit het maken van berekeningen noch uit het naar de TV blijven kijken in afwachting van het moment waarop de vijand verpulverd wordt of op zal houden de vijand te zijn. Het karakter van de Basken dwingt ons te handelen. Daarom hebben ze ons nooit kunnen breken; wij willen onze eigen toekomst maken, wij willen opbouwen en we zullen niet opgeven voordat ons deze mogelijkheid geboden wordt.

De linkse
abartzale, die de motor is van de strijd van ons volk, heeft gesproken en ETA onderschrijft haar woorden. We kunnen niet naar de vijand blijven kijken, de tijd is gekomen om nu het voortouw te nemen en te handelen. Op dit moment, nu de vijand ons op de kwaadaardigste wijze aan het aanvallen is, kunnen we ons niet beperken tot eenvoudige weerstand. Het is duidelijk dat een reactie tegen de onderdrukking noodzakelijk is, dat we een muur van mensen moeten optrekken tegenover de nieuwe maatregelen van de vijand en we zijn ons bewust van het belang hiervan. Daarom moeten we reageren met dezelfde initiatieven die ze willen verstikken. Het is een feit dat onze grootste kracht ligt in de politieke strijd, meer dan in het verdragen van de repressie. Ons volk wil leven, en de motieven van de vijand in het politieke debat schieten tekort tegenover de linkse abertzale. Daarom zetten we ons al jarenlang in voor initiatieven in een politieke strijd die zich op verschillende manieren heeft uitgedrukt en ingezet wordt. Het is nog niet zo ver, maar de tijd komt eraan dat we op andere vlakken tegenover onze huidige vijanden zullen komen te staan. Misschien zullen we, eerder dan velen denken en zouden wensen, groepen van onze twee souvereine volkeren tegenover elkaar zien staan, en misschien, heel misschien, zullen ze de overwinning of de nederlaag rustiger aanvaarden, als een sportieve kwestie, wanneer het niet meer gaat om het overleven van het ene of het andere volk.

Het initiatief is aan ons. De linkse
abertzale is de enige die niet alleen haar eigen politieke plannen verdedigt, maar ook een kader biedt met de opties om alle politieke plannen in vrijheid te verdedigen en te ontwikkelen. En dat kan niet worden opgelost in een politiek debat. De politieke plannen van de onderdrukker die tegenover ons staat zijn mislukt, hij is er niet in geslaagd zijn hersenschim te handhaven. Het is voor iedereen zichtbaar dat Euskal Herria niet in de Spaanse plannen past. De linkse abertzale heeft, vaak als enige, gezegd dat Euskal Herria onder het Spaanse en Franse gezag dreigt te verdwijnen. In de loop der tijden hebben velen dit verondersteld. De nederlaag van de vijand is dubbel, als die samenvalt met de onmogelijkheid om een eind te maken aan de linkse abertzale.

We moeten de linkse
abertzale gelukwensen met haar in de loop van de jaren getoonde kracht en standvastigheid. Immers, ondanks alle aanvallen is zij, met geheven hoofd, standvastig gebleven in de strijd, door tezelfdertijd voorstellen te blijven doen, met geheven vuist en uitgestoken hand. Dat hebben we gezien in Altasu, waar dezelfde pluriforme linkse abertzale van altijd, met diverse achtergronden, generaties, karakters en eigenschappen toch verenigd zijn in haar gemeenschappelijke arbeid. Dat is een van de geheimen van de linkse abertzale geweest, altijd één in levendige discussies en krachtige beslissingen.

Dat is wat we te bieden hebben aan iedereen die bereid is om mee te werken: het vermogen om samen te handelen op basis van een idee en een plan, waarbij ieder zijn eigen persoonlijkheid en zijn wezen behoudt. De vijand heeft geprobeerd dit op elke mogelijke manier te breken, door leugens te zaaien, door lekken te verspreiden, door zogenaamde dissidenten te creëren en te stimuleren... maar dat is allemaal vergeefs geweest. Na al deze valstrikken blijft de linkse
abertzale het belangrijkste referentiepunt in het Baskische bevrijdingsproces.

Onlangs hebben we bericht over de zojuist weergegeven gedachte. De linkse
abertzale is ook in een discussie gewikkeld. In onze zoektocht naar een grotere doeltreffendheid in de toekomst, zijn we nooit bang geweest om met de meest strikte zelfkritiek naar zaken uit het verleden te kijken. We zijn niet bang om dingen te aanvaarden die slecht gedaan zijn, om het politieke debat uit te diepen, om nieuwe waarheden uit die dialectiek af te leiden. Het debat, de zelfkritiek en de strijd hebben het traject van de linkse abertzale gekenmerkt, en het debat, de zelfkritiek en de strijd zullen dat ook in de toekomst blijven kenmerken.

Voorwaarts met het democratische proces!

In de toekomst zal het democratische proces het kernpunt zijn van de strijd van de linkse
abertzale. Het democratische proces dat gevoerd wordt om een duidelijke opgelegde juridisch-politieke situatie te democratiseren.

Dit proces is democratisch, omdat het zich, teneinde zijn doelstellingen te bereiken, ontwikkelt door middel van de dialoog, overleg, politieke overeenstemming en, kortom, door middel van participerende en democratische mechanismen. Omdat het, zogezegd, een proces is om het politieke conflict in democratische zin te overwinnen.

Het democratische proces is een politiek proces dat zich centreert rondom de procedure om zich het woord van het volk eigen te maken, rondom de uitdrukking van het recht op zelfbestemming en om de politieke wil van de burgers te eerbiedigen. Het is het proces om de nationale rechten van
Euskal Herria en de burgerlijke en politieke rechten van de burgers te doen gelden. Het is het geleidelijke, gereguleerde en gemeenschappelijk overeengekomen proces om Euskal Herria tot het stadium van zelfbeschikking te brengen. Het proces om ons volk politieke en juridische mechanismen te verstrekken om van de onderdrukking over te gaan naar de erkenning.

Het democratische proces is het proces dat deuren moet openen. Ons volk moet vervolgens beslissen door welke deuren het wil gaan. De linkse abertzale weet al lange tijd dat het overleven van ons volk onontkoombaar verbonden is met de onafhankelijkheid. Als we op dat punt zijn aangekomen, kan de linkse abertzale op basis van gelijkheid concurreren met andere krachten en we mogen er niet aan twijfelen dat we, als we onder moeilijke omstandigheden veel bereikt hebben in het politieke debat, onder deze omstandigheden dat debat zullen winnen.

Het democratische proces zal tegenover zich achterhaalde oude autonoom-plaatselijke priviléges aantreffen die men zal pogen opnieuw in te voeren. Deze kunnen de politieke voorwaarden frustreren die verworven zijn met tientallen jaren strijd en ze zullen de vrijheidsoptie van ons volk overdekken met doorntakken. Deze opties moeten we nu met al onze krachten bestrijden. Het democratische proces is niet alleen de beste, maar de enige optie voor ons volk en dat moeten we duidelijk aantonen

We moeten begrijpen dat ons volk de belangrijkste waarborg vormt voor het democratische proces. Want het doel kan alleen vrijgemaakt en bereikt worden met alle krachten van ons volk, het kan alleen vorm krijgen door alle krachten van ons volk, het kan alleen geopend, opgebouwd en voltooid worden met de inzet van ons volk.

Het al afgelegde traject wijst de volgende stappen aan en we moeten twee lessen leren uit de opgedane ervaringen: als we er niet in slagen ons volk, dat onze belangrijkste waarborg vormt, te activeren, als het volk in de schaduw blijft in de ruimte voor de onderhandelingen, zal dit proces niet verdergaan. En in dezelfde mate zal het democratische proces niet ten einde gebracht kunnen worden zonder de deelname van de staat. Zijn deelname zal, ten minste, moeten bestaan uit het beëindigen van zijn inmenging in Euskal Herria. Een bestand of een staakt-het-vuren van ETA betekent niet dat er een democratische proces bestaat.

Als het democratische proces moet worden uitgevoerd met democratische hulpmiddelen en zonder inmenging - en zo zien wij het ook - dan moet de verstoring door en het geweld van de staat stoppen. Als we ervan uitgaan dat de vijand volstrekt geen democratisch proces wil inzetten, hoe kunnen wij hem er dan toe brengen om deze route te volgen en die vervolgens te blijven volgen? De activering van het hele volk en de druk zullen ons naar het democratische proces voeren en de activering van het volk zal garanderen dat dit proces goed wordt voltooid.

Door daarom de nadruk te leggen op zowel de 'versnelling' als op de 'versterking' van het volk, bevestigt ETA de hoofdschema's van Anoeta [een gemeente in de Baskische provincie Gipuzkoa, waar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2007 uitsluitend Baskische partijen gekozen werden - Dwarslezer]. Aangezien het democratische proces een proces is dat het volk een eigen stem moet geven, dat ervoor moet zorgen dat het volk zijn eigen stem gebruikt, zal de genoemde activering van het volk daarvoor de belangrijkste waarborg, de motor en de aandrijfas moeten zijn.

Om te voldoen aan de wensen van het volk, zullen er plaatsen voor dialoog en overleg gecreëerd moeten worden die boven de huidige wetten en instellingen uitgaan en die deze moeten aanpassen aan een democratische situatie. En de Baskische burgers zullen de daar bereikte afspraken moeten goedkeuren. Daarnaast zullen op een ander onderhandelingsvlak ETA en de staat zich moeten buigen over de consequenties van het conflict.

Organisatie en strijd

De situatie van onderdrukking en het daaruit voortvloeiende conflict staan op springen, maar we zouden ons nu ook kunnen bevinden in de fase vóór het democratische proces. Deze fase, en ook de daarop volgende, zullen gekenmerkt worden door de strijd. Daarmee hebben we de voorwaarden geschapen voor het democratische proces en daarmee kunnen we bereiken dat dat tot bloei komt en vrucht draagt.

Op 21 december 1978, enkele uren voordat de beulen van de vijand de bom onder zijn auto legden die hem zou doden, nam 'Argala' [zie Wikipedia, Engelstalig - Dwarslezer] een boodschap op, gericht aan zijn geboortestad. In dit communiqué ter gelegenheid van de 50e verjaardag van ETA willen wij enkele woorden van deze opname aanhalen:

"[...] Er wordt geroepen 'ETA herria zurekin' en ik denk niet dat deze uitroep negatief is in de zin dat het er niet om gaat dat ETA de problemen van iedereen oplost, wat uiteraard niet mogelijk is. [...] Noch ETA noch KAS noch HB of welke politieke groepering dan ook, onverschillig hoe groot zij is, kan de problemen van de Baskische arbeidersklasse, van de Baskische arbeidersbevolking oplossen. Alleen de Baskische arbeidersbevolking zélf kan haar problemen oplossen. Maar niemand die 'ETA herria zurekin' roept, niemand die de momenteel door KAS verdedigde doelen ondersteunt, niemand die het eens is met de strijd van ETA, niemand van deze mensen zal buiten de strijd kunnen blijven en zich niet daarbij aansluiten. Alleen een georganiseerd volk kan de nagestreefde doelen bereiken. Moed, om je te organiseren en in de strijd."

Niet ETA zal de vrijheid van Euskal Herria verkrijgen. Het zullen niet de politieke partijen zijn die ons dichter bij de vrijheid brengen. Euskal Herria zal bevrijd worden door de bevolking zelf. Ook dat willen we vandaag benadrukken. De overwinning ligt in de strijd besloten en wij willen ons volk en iedere burger oproepen om zich te organiseren en te strijden, om een hoofdpersoon te worden bij de bevrijding van ons volk. Het is de moeite waard om betrokken te zijn bij deze even harde als prachtige strijd, ons volk is de moeite waard.

De laatste woorden zijn voor iedereen die zijn korreltje zand heeft bijgedragen aan deze strijd, met name de kameraden in de strijd die alles gegeven hebben en die alles geven in de uitroeiingsgevangenissen, die in ballingsschap leven en, uiteraard, die onderweg gevallen zijn. Ezaren gudaz baietza sortuz... Ezar Baietz gudaz sortuz... We zullen het voor elkaar krijgen! Zorg dat we het voor elkaar krijgen! Gora Euskal Herria askatuta! ASKATUTA Gora Euskal Herria! Gora Euskal Herria sozialista! Sozialista Gora Euskal Herria! Jo ta ke independentzia eta sozialismoa lortu arte! Jo ta ke eta sozialismoa lortu Independentzia kunst!

Gedaan in Euskal Herria
31 december 2009
Euskadi Ta Askatasuna [Baskenland en Vrijheid]
ETA

vertaling uit het Spaans door Dwarslezer

woensdag 20 januari 2010

Strategie van de chaos ten behoeve van een invasie (overgenomen artikel)

Het volgende artikel, van de hand van José Luis Vivas, werd op 18 januari dit jaar in het Spaans gepubliceerd door de Agencia Latinoamericana de Información:

De aardbeving die op 12 januari dit jaar Port-au-Prince verwoestte biedt een onovertreffelijk excuus om de zoveelste militaire invasie en bezetting te rechtvaardigen van Haïti, dat in feite al sinds 2004 bezet is, maar dan nu door de belangrijkste initiatiefnemers van de bezetting, zonder tussenpersonen. Het ontbreekt niet aan -politieke en strategische- motieven. Tezelfdertijd zou zij dienen om de belangrijkste tussenpersoon van de huidige bezetting, Brazilië, te straffen, dat ondanks de goede diensten die het land in Haïti heeft geleverd niet op dezelfde wijze gehandeld heeft ten aanzien van de recente staatsgreep in Honduras.

Wat we tot op dit moment gezien hebben lijkt de stelling te ondersteunen dat er een nieuwe militaire, en niet humanitaire, bezetting wordt voorbereid. Verscheidene details wijzen daarop, zoals: wrijving met de huidige bezetters, de Vredesmissie (MINUSTAH) van de VN, met name met Brazilië, dat de militaire leiding heeft; de belemmering van de humanitaire hulp en het bevorderen van een toestand van chaos; en een consequente media-campagne die is gericht op het creëren van een beeld van chaos en gewelddadigheid, dat voor de publieke opinie een bezetting zou rechtvaardigen. Zoals we hierna zullen zien, lijken al deze elementen aanwezig te zijn.

Er zijn redenen om te vermoeden dat de verslechtering van de humanitaire situatie in Haïti met opzet wordt toegelaten. Bijvoorbeeld het bekende gebrek aan coördinatie bij het reddingswerk, zoals dat op grote schaal wordt verspreid via de media. Theoretisch is het de taak van de VN om deze taken te coördineren, maar blijkbaar is dat afgewezen door de Verenigde Staten, die vanaf het eerste moment een van de belangrijkste punten voor de coördinatie van de reddingsacties, het vliegveld, bezet houdt. Zonder de leiding van de VN, en met een "falende" Haïtiaanse staat, of in minder Orwelliaanse taal, met voorbedachte rade verbrokkelde staat, is er niemand over die de reddingswerkzaamheden efficiënt na uitvoeren. Zeker niet de NGO's, die internationale fondsen ontvangen hebben om veel van de functies uit te oefenen, die onder de verantwoordelijkheid van de Haïtiaanse regering zouden moeten vallen. Van de NGO's kunnen niet dezelfde verantwoordelijkheden geéist worden die van een regering verwacht worden, iets dat op dit moment misschien wel goed uitkomt.

Een ander element is het gebrek aan haast bij het zenden van hulp door de VS, in tegenstelling tot de bij de militaire mobilisatie getoonde snelheid. Zelfs het verre China lijkt de Verenigde Staten vóór te zijn bij het zenden van steun. Zo verklaarde luitenant-generaal b.d. van het leger van de Verenigde Staten Russell Honoré, die deel had genomen aan de reddingsoperatie na de orkaan Katrina in 2005 na de aardbeving over de situatie in Haïti: "ik denk dat we dit al bij Katrina geleerd hebben, dat we voor water en voedsel moeten zorgen en dat we moeten beginnen met de evacuatie van de mensen... Ik denk dat we voortvarender hadden moeten beginnen."
(1) Terwijl bijvoorbeeld de strijdkrachten van de VS tamelijk snel gemobiliseerd lijken te zijn, wordt een hospitaalschip van de marine met veel meer terughoudendheid klaargemaakt: "het is een traag schip, een beetje oud, en het zal een week duren voordat het aankomt als het eenmaal klaar is", verklaart een woordvoerder van het Pentagon. (2) Misschien kan het niet beter met dit oude schip, maar er zouden andere mogelijkheden moeten zijn om de hulp te bespoedigen. Men zou bijvoorbeeld de enigszins 'ketterse' suggestie van de vroegere onderstaatssecretaris voor defensie van de VS kunnen opvolgen om gebruik te maken van de kennis van de Cubanen op het gebied van reddingswerkzaamheden: "we moeten erbij stilstaan dat ons buurland Cuba beschikt over enkele van de beste artsen van de wereld. We zouden moeten proberen om hen met onze vliegtuigen hierheen te brengen." (3)

Dit alles geeft ons de indruk dat, in het gunstigste geval, de reddingstaken geen voorrang hebben bij de regering van de VS in vergelijking met de zuiver militaire taken, zoals het zenden van "3500 soldaten van de 82e Airborne Division van Fort Bragg", wier missie "niet duidelijk is", volgens de Christian Science Monitor
(2). Maar misschien wordt het duidelijker met deze toelichting van Philip Crowley, woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken van de VS: "We zijn Haïti niet in bezit aan het nemen. We helpen het land te stabiliseren. We helpen bij de levering van materialen en hulp om levens te redden, en we gaan hier lang blijven om te helpen bij de wederopbouw van Haïti." (3). En ook de latere woorden van minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton, die verzekert dat de Amerikaanse troepen in Haïti zouden blijven, "vandaag, morgen, en naar verwachting in de toekomst".

De diplomatieke wrijvingen met andere landen, met name Brazilië dat de leiding heeft over de VN-troepen in Haïti, werden al snel duidelijk, hetgeen er ook op lijkt te wijzen dat de Verenigdestaatse "missie" in Haïti veel verder gaat dan het louter humanitaire. Tot op heden had Brazilië trouw voldaan aan zijn toegewezen rol in Haïti. De Braziliaanse troepen wijdden zich aan het controleren en -soms- het terroriseren van de Haïtiaanse bevolking, vooral de armsten, op een manier die ze in de Braziliaanse
favelas hadden geperfectioneerd. Zoals de journalist Kim Ives (van Haiti Liberté) in een interview laat weten, wordt de zogenaamde vredesmissie van de VN, die onder leiding staat van Brazilianen, "als erg slecht ervaren [door de Haitiaanse bevolking]. De mensen zijn het beu en hebben er genoeg van dat er miljoenen aan worden besteed en dat die jongens overal rondrijden in kolossale tanks en met hun geweren lopen te zwaaien. Want, zoals je weet, is het de missie van deze strijdmacht om het land te onderwerpen." (4)

Het was te verwachten dat de VS in conflict zouden raken met Brazilië als het de bedoeling van de eersten was om een militaire rol te spelen in Haïti. Het conflict zou niet lang op zich laten wachten. In de woorden van Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN, op 14 januari: "het zou uiterst wenselijk zijn als al deze troepen gecoördineerd zouden worden door de commandant van MINUSTAH ter plaatse."
(3) Maar de VS stemde niet in met dit voorstel. Functionarissen van de VS-regering hebben aangegeven dat hun troepen hun acties "zullen coördineren" met de leiding van MINUSTAH, en niets meer: "We handelen onder het commando van de VS ter ondersteuning van een VN-missie uit naam van de Haïtiaanse regering en bevolking", verklaart Crowley (3).

Hoe deze "coördinatie" werkt kan afgeleid worden uit de reactie van de Braziliaanse minister van devensie, Nelson Jobim, die de "unilaterale" controle van de VS over het vliegveld van Port-au-Prince aan de kaak stelde. Deze werd overgenomen zonder andere landen te raadplegen, waarna de landing van vliegtuigen van de FAB (de Braziliaanse luchtmacht) met personeel en onderhoudsmaterieel belemmerd wordt.
(5) Zoals aangegeven door het Braziliaanse dagblad Folha de São Paulo, "heeft deze situatie geleid tot een klein diplomatiek probleem tussen Brazilië en de VS. Naast de belemmering van de landing van de FAB-vliegtuigen, klagen de Brazilianen er ook over dat de Verenigdestaatse controle de toegang van de MINUSTAH (Vredesmissie van de VN in Haïti, onder leiding van de Brazilianen) tot de locatie [het vliegveld] verhinderd zou hebben." (5)

Ondanks latere verklaringen van Hillary Clinton aan Jobim, waarbij ze hem verzekerde dat "de Verenigdestaatse strijdkrachten in essentie humanitaire functies zullen uitvoeren, zonder zich te bemoeien met de openbare veiligheid van het land"
(6), ligt er het feit dat deze "humanitaire" functies onder het bevel zullen staan "niet van burgerlijke diensten van de regering... maar van het Pentagon", via SOUTHCOM (het Southern Command van de Verenigde Staten), dat belast is met het "uitvoeren van militaire operaties en het bevorderen van de samenwerking op het terrein van de veiligheid voor de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Verenigde Staten", zoals Michel Chossudovsky van Global Research laat weten (7).

Een ander belangrijk detail is de klaarblijkelijke manipulatie van een veronderstelde toestand van chaos in Haïti, waartoe ook de misschien opzettelijke descoördinatie bij de verdeling van de humanitaire hulp zou kunnen hebben bijgedragen. Hiervan zou het doel kunnen zijn een beeld van chaos en gewelddadigheid te creëren dat bij de publieke opinie de invasie zou rechtvaardigen, en daarvoor is de samenwerking nodig met de belangrijkste massamedia. Ten minste de dichtst bij de Verenigdestaatse regering staande media lijken in dit verband geen tijd verloren te hebben laten gaan. Vanaf het allereerste moment hebben zij geprobeerd de situatie te dramatiseren, bijvoorbeeld door geruchten te verspreiden over zogenaamde schietpartijen, die verder niemand in Port-au-Prince gehoord schijnt te hebben, of over het ontstaan van nieuwe misdaadbendes. Zo konden we enkele dagen na de aardbeving in een artikel met de titel "Zullen de misdaadbendes de controle krijgen over de Haïtiaanse chaos?" de volgende veelzeggende woorden lezen: "toen de duisternis was gevallen over de door de aardbeving verwoeste stad Port-au-Prince, meldden bewoners schoten gehoord te hebben. Dit kan moeilijk een verrassing zijn: bij -natuurlijke of politieke- noodsituaties kunnen 's nachts schoten net zo gewoon zijn als het blaffen van honden, als gewapende bendes zich meester maken van de straten"
(8). Het feit dat niemand die schoten gehoord schijnt te hebben of gezien heeft hoe die bendes zich meester gemaakt hebben van de straten, kan erop wijzen dat het hier de bedoeling is een vals beeld te bieden van chaos, waardoor voor de publieke opinie een invasie en bezetting van het land gemakkelijker te aanvaarden zal zijn.

De meeste media verpletteren ons nu met beelden van chaos en geweld. Maar er zijn uitzonderingen. Zo legt Roger Annis, de coördinator van het
Canadian Haiti Action Network, onder verwijzing naar een BBC-reportage waarin niets van dit veronderstelde geweld getoond wordt, dat dit "in schril contrast staat met de waarschuwingen voor plunderingen en geweld die de uitzendingen vullen van nieuwskanalen zoals CNN", en die "worden herhaald door de minister van defensie van de VS Robert Gates" (9). Op vragen van de media waarom er geen hulpgoederen uit de lucht gedropt worden, antwoorde Gates dat "ik denk dat droppings uit de lucht simpelweg rellen zullen veroorzaken", hetgeen Gates kennelijk erger vindt dan het ontbreken van hulpgoederen.

Het meest macabere van dit alles is dat de hulpgoederen de slachtoffers niet bereiken tengevolge van de doelbewuste poging om juist deze toestand van chaos en geweld te veroorzaken, die tot op heden nog niet lijkt te bestaan. Volgens Roger Annis "zijn er steeds meer aanwijzingen voor een monsterlijke nalatigheid jegens het Haïtiaanse volk na de rampzalige aardbeving van 3 dagen geleden. Terwijl de vitale medische hulpmiddelen, voedingsmiddelen, chemische stoffen om het water te zuiveren en voertuigen zich ophopen op het vliegveld van Port-au-Prince, en de media informeren over massale internationale inspanningen om noodhulp te leveren, vragen de bewoners van de verwoeste stad zich af wanneer ze eindelijk wat van hulp kunnen vewachten."
(9)

De BBC-verslaggever Andy Gallaguer verklaart ook dat hij op vrijdag 15 januari overal in de stad rondgelopen heeft en dat "hij niets anders heeft gezien dan vriendelijkheid van de Haïtianen die hij daarbij ontmoette. Overal namen de bewoners hem mee om hem te laten zien wat er in hun buurten, hun huizen en met hun levens was gebeurd. En dan vroegen ze: waar is de hulp?"
(9) In verband met de verklaring van de Verenigdestaatse minister van defensie dat redenen van "veiligheid" de distributie van de hulp zouden belemmeren, antwoordt Gallaguer: "ik zie daar niets van". (9) Over de situatie op het vliegveld meldt hij dat "er een grote hoeveelheid materiaal op de grond [ligt] en dat er veel mensen rond[lopen]. Ik weet niet wat er voor problemen zijn om ze te laten uitleveren". (9) Ook zijn, volgens een plaatselijke waarnemer "de vertegenwoordigers van de media op zoek zijn naar wanhopige Haïtianen die zich hysterisch gedragen. In werkelijkheid is het in de meeste gevallen zo dat ze zich gelaten gedragen, terwijl de internationale gemeenschap, de elite en de politici buiten zinnen zijn over dit onderwerp, waarbij niemand ook maar enig idee lijkt te hebben van wat er aan de hand is. (9)

Niet alleen bestaan er geen plannen om Cubaanse medici naar het eiland te brengen, maar de bezetting van het vliegveld vond onmiddellijk plaats na de aankomst van 30 Cubaanse artsen, die zich bij de andere 300 kwamen voegen die zich al meer dan een jaar op het eiland bevinden. En veel mensen vermoeden dat dat iets te maken zou kunnen hebben met de bezetting van het vliegveld. Zo meldt bijvoorbeeld
Trinidad & Tobago Express dat "een noodhulpmissie van de Caraïbische Gemeenschap [Caricom] naar Haïti, waarvan regeringshoofden en in technische hulp gespecialiseerde functionarissen deel uitmaakten, deze vrijdag geen toestemming kreeg om te landen op het vliegveld van dit verwoeste land, dat nu door de Verenigde Staten gecontroleerd wordt." Bovendien "antwoordde eerste minister Golding [van Jamaica] op de vraag of de door de Caricom-missie ondervonden moeilijkheden te maken zouden kunnen hebben met berichten dat de Verenigdestaatse autoriteiten geen zin zouden hebben om vliegtuigen uit Cuba en Venezuela daar te laten landen, dat "ik alleen [hoop] dat er geen waarheid schuilt in dit onvolwassen soort gedachten, in het licht van de angstaanjagende omvang van de tragedie in Haïti'..." (10).

Het volgende getuigenis van David Belle, directeur van het
Ciné Institute van Jacmel, weerspreekt ook radicaal het door de media verspreide beeld van chaos en geweld. "Er is mij verteld dat veel Verenigdestaatse nieuwsmedia Haïti afschilderen als een kruitvat dat op het punt staat te ontploffen. Er is mij verteld dat de belangrijkste reportages van de grote media alleen spreken over geweld en chaos. Niets is verder van de waarheid... Ik ben geen enkele keer getuige geweest van ook maar één enkele daad van agressie of geweld. Integendeel! We hebben gezien hoe buren buren en vrienden vrienden en onbekenden helpen. We hebben gezien hoe buurtbewoners met hun blote handen in het puin aan het graven waren om overlevenden te vinden. We hebben traditionele genezers de gewonden zien behandelen; we hebben plechtige ceremonies gezien bij collectieve begrafenissen, we hebben bewoners rustig zien staan wachten in de brandende zon, met slechts enkele dingen die ze hadden kunnen redden. Een verminkte stad van twee miljoen inwoners wacht op hulp, medicijnen, voedsel en water. De meesten hebben niets ontvangen. Haïti mag trots zijn op zijn overlevenden. Hun waardigheid en fatsoen bij deze tragedie zijn op zichzelf al verbazingwekkend." (11)

Al deze feiten rechtvaardigen het vermoeden dat er een macabere strategie van de chaos wordt uitgevoerd om zo een invasie en bezetting te rechtvaardigen, die niets humanitairs heeft.

(1) -
Christian Science Monitor, 15 januari 2010: Pentagon defends response time of Haiti aid efforts;
(2) - Christian Science Monitor, 14 januari 2010: Why is it taking so long for Pentagon aid to reach Haiti?;
(3) -
Christian Science Monitor, 14 januari 2010: Marines to aid Haitian earthquake relief. But who's in command?;
(4) -
interview op Democracy Now: Haiti Devastated by Largest Earthquake in 200 Years, Thousands Feared Dead;
(5) -
Folha de São Paulo, 16 januari 2010: EUA enviarão 10 mil soldados para Haiti; Brasil critica controle americano do aeroporto;
(6) -
Folha de São Paulo, 16 januari 2010: Apos tensão com EUA, cinco aviões da FAB com suprimentos e equipes chegam ao Haiti;
(7) -
Global Research, 15 januari 2010: The Militarization of Emergency Aid to Haiti: It is a Humanitarian Operation or an Invasion?;
(8) -
Time, 14 januari 2001: Will Criminal Gangs Take Control in Haiti's Chaos?;
(9) -
Canada Haitian Action, 16 januari 2010: Where is the aid in Haiti?;
(10) -
Trinidad & Tobago Express, 17 januari 2010: Caricom blocked... as US takes control of airport;
(11) -
Ciné Institute, 17 januari 2010: David Belle reports from Port-au-Prince.

Vertaling: Dwarslezer