vrijdag 22 januari 2010

Communiqué van ETA aan Baskenland (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd op 19 januari 2009 gepubliceerd door GARA:

Zoals GARA gisteren al meldde is het afgelopen zondag in de originele taal, het Baskisch, gepubliceerde communiqué van ETA door andere media samengevat in vertalingen die de inhoud geweld aandeden en die steeds terugkerende fouten bevatten. Om elke twijfel weg te nemen, die hierdoor bij de niet Baskischtalige lezers zou hebben kunnen ontstaan, heeft GARA besloten het in zijn geheel te vertalen:

In een op
Gudari Eguna [de Dag van de Baskische Strijder, 27 september] 2009 gepubliceerd communiqué stelden wij verscheidene vragen aan degenen die verantwoordelijkheden dragen bij de onderdrukking in Euskal Herria [Baskenland]. Een positief antwoord zou het einde betekenen voor de door ons geleden ontkenning van onze rechten en het daaruit voortvloeiende conflict.

Dit is hun antwoord, vergelijkbaar met dat van andere onverantwoordelijke verantwoordelijken in de loop van de geschiedenis: onderdrukking, gerechtelijke en buitengerechtelijke arrestaties, nieuwe maatregelen in het strafrechtelijke beleid tegen de gevangenen en hun familieleden...

Wanneer wij, Basken, onze hand uitsteken, reageren ze hard en als we voorstellen doen die de vrede binnen handbereik kunnen brengen, reageren ze met nog meer oorlog. Ze weten dat ze dit volk niet veel langer meer gevangen kunnen houden, dit volk dat ze in een eeuwenlange oorlog niet hebben kunnen breken, en ze vallen aan met alle mogelijke middelen, alsof dit hun laatste kans is om de balans naar hun kant te doen doorslaan.

Ondanks alle schijn van kracht, is de Spaanse staat een staat die nooit een echte stabiliteit heeft bereikt en die aan alle kanten vol zit met barsten. Het beeld van kracht dat ze ons voorschotelen is onjuist, zijn eenheid is onjuist, en het gebouw dat ze gebouwd hebben is een gebouw van zand. Zal dit iemand verbazen die de omvang van de aanval op
Euskal Herria ziet, die de voor al deze aanvallen ingezette blanco chèques ziet of de haat die eruit blijkt? Maar hun zwakte gaat gelijk op met de gebruikte leugens en met hun arrogantie. Zij weten wat er aankomt en ze bereiden zich daarop voor. Ze willen de structuur van Euskal Herria ontmantelen om te voorkomen dat zij uitgroeit tot een kaars die ons nog ver kan brengen als de wind zich ten onzen voordele keert.

Het is niet ons doel de Spaanse staat te vernietigen. Het enige wat dit volk vraagt is voortaan met rust gelaten te worden om vrij zijn eigen toekomst te kunnen kiezen. En de vijand weet dat wanneer dat gebeurt, wanneer de volkeren die onder zijn laars lijden hun vrijheid herkrijgen, dat zijn zin en zijn wezen verloren zullen gaan. Het aftellen is begonnen en zijn vervaldatum is al lang geleden verstreken.

Voorwaarts voor de linkse
abertzale [Baskische beweging]!

Het wezen van
Euskal Herria bestaat niet uit het maken van berekeningen noch uit het naar de TV blijven kijken in afwachting van het moment waarop de vijand verpulverd wordt of op zal houden de vijand te zijn. Het karakter van de Basken dwingt ons te handelen. Daarom hebben ze ons nooit kunnen breken; wij willen onze eigen toekomst maken, wij willen opbouwen en we zullen niet opgeven voordat ons deze mogelijkheid geboden wordt.

De linkse
abartzale, die de motor is van de strijd van ons volk, heeft gesproken en ETA onderschrijft haar woorden. We kunnen niet naar de vijand blijven kijken, de tijd is gekomen om nu het voortouw te nemen en te handelen. Op dit moment, nu de vijand ons op de kwaadaardigste wijze aan het aanvallen is, kunnen we ons niet beperken tot eenvoudige weerstand. Het is duidelijk dat een reactie tegen de onderdrukking noodzakelijk is, dat we een muur van mensen moeten optrekken tegenover de nieuwe maatregelen van de vijand en we zijn ons bewust van het belang hiervan. Daarom moeten we reageren met dezelfde initiatieven die ze willen verstikken. Het is een feit dat onze grootste kracht ligt in de politieke strijd, meer dan in het verdragen van de repressie. Ons volk wil leven, en de motieven van de vijand in het politieke debat schieten tekort tegenover de linkse abertzale. Daarom zetten we ons al jarenlang in voor initiatieven in een politieke strijd die zich op verschillende manieren heeft uitgedrukt en ingezet wordt. Het is nog niet zo ver, maar de tijd komt eraan dat we op andere vlakken tegenover onze huidige vijanden zullen komen te staan. Misschien zullen we, eerder dan velen denken en zouden wensen, groepen van onze twee souvereine volkeren tegenover elkaar zien staan, en misschien, heel misschien, zullen ze de overwinning of de nederlaag rustiger aanvaarden, als een sportieve kwestie, wanneer het niet meer gaat om het overleven van het ene of het andere volk.

Het initiatief is aan ons. De linkse
abertzale is de enige die niet alleen haar eigen politieke plannen verdedigt, maar ook een kader biedt met de opties om alle politieke plannen in vrijheid te verdedigen en te ontwikkelen. En dat kan niet worden opgelost in een politiek debat. De politieke plannen van de onderdrukker die tegenover ons staat zijn mislukt, hij is er niet in geslaagd zijn hersenschim te handhaven. Het is voor iedereen zichtbaar dat Euskal Herria niet in de Spaanse plannen past. De linkse abertzale heeft, vaak als enige, gezegd dat Euskal Herria onder het Spaanse en Franse gezag dreigt te verdwijnen. In de loop der tijden hebben velen dit verondersteld. De nederlaag van de vijand is dubbel, als die samenvalt met de onmogelijkheid om een eind te maken aan de linkse abertzale.

We moeten de linkse
abertzale gelukwensen met haar in de loop van de jaren getoonde kracht en standvastigheid. Immers, ondanks alle aanvallen is zij, met geheven hoofd, standvastig gebleven in de strijd, door tezelfdertijd voorstellen te blijven doen, met geheven vuist en uitgestoken hand. Dat hebben we gezien in Altasu, waar dezelfde pluriforme linkse abertzale van altijd, met diverse achtergronden, generaties, karakters en eigenschappen toch verenigd zijn in haar gemeenschappelijke arbeid. Dat is een van de geheimen van de linkse abertzale geweest, altijd één in levendige discussies en krachtige beslissingen.

Dat is wat we te bieden hebben aan iedereen die bereid is om mee te werken: het vermogen om samen te handelen op basis van een idee en een plan, waarbij ieder zijn eigen persoonlijkheid en zijn wezen behoudt. De vijand heeft geprobeerd dit op elke mogelijke manier te breken, door leugens te zaaien, door lekken te verspreiden, door zogenaamde dissidenten te creëren en te stimuleren... maar dat is allemaal vergeefs geweest. Na al deze valstrikken blijft de linkse
abertzale het belangrijkste referentiepunt in het Baskische bevrijdingsproces.

Onlangs hebben we bericht over de zojuist weergegeven gedachte. De linkse
abertzale is ook in een discussie gewikkeld. In onze zoektocht naar een grotere doeltreffendheid in de toekomst, zijn we nooit bang geweest om met de meest strikte zelfkritiek naar zaken uit het verleden te kijken. We zijn niet bang om dingen te aanvaarden die slecht gedaan zijn, om het politieke debat uit te diepen, om nieuwe waarheden uit die dialectiek af te leiden. Het debat, de zelfkritiek en de strijd hebben het traject van de linkse abertzale gekenmerkt, en het debat, de zelfkritiek en de strijd zullen dat ook in de toekomst blijven kenmerken.

Voorwaarts met het democratische proces!

In de toekomst zal het democratische proces het kernpunt zijn van de strijd van de linkse
abertzale. Het democratische proces dat gevoerd wordt om een duidelijke opgelegde juridisch-politieke situatie te democratiseren.

Dit proces is democratisch, omdat het zich, teneinde zijn doelstellingen te bereiken, ontwikkelt door middel van de dialoog, overleg, politieke overeenstemming en, kortom, door middel van participerende en democratische mechanismen. Omdat het, zogezegd, een proces is om het politieke conflict in democratische zin te overwinnen.

Het democratische proces is een politiek proces dat zich centreert rondom de procedure om zich het woord van het volk eigen te maken, rondom de uitdrukking van het recht op zelfbestemming en om de politieke wil van de burgers te eerbiedigen. Het is het proces om de nationale rechten van
Euskal Herria en de burgerlijke en politieke rechten van de burgers te doen gelden. Het is het geleidelijke, gereguleerde en gemeenschappelijk overeengekomen proces om Euskal Herria tot het stadium van zelfbeschikking te brengen. Het proces om ons volk politieke en juridische mechanismen te verstrekken om van de onderdrukking over te gaan naar de erkenning.

Het democratische proces is het proces dat deuren moet openen. Ons volk moet vervolgens beslissen door welke deuren het wil gaan. De linkse abertzale weet al lange tijd dat het overleven van ons volk onontkoombaar verbonden is met de onafhankelijkheid. Als we op dat punt zijn aangekomen, kan de linkse abertzale op basis van gelijkheid concurreren met andere krachten en we mogen er niet aan twijfelen dat we, als we onder moeilijke omstandigheden veel bereikt hebben in het politieke debat, onder deze omstandigheden dat debat zullen winnen.

Het democratische proces zal tegenover zich achterhaalde oude autonoom-plaatselijke priviléges aantreffen die men zal pogen opnieuw in te voeren. Deze kunnen de politieke voorwaarden frustreren die verworven zijn met tientallen jaren strijd en ze zullen de vrijheidsoptie van ons volk overdekken met doorntakken. Deze opties moeten we nu met al onze krachten bestrijden. Het democratische proces is niet alleen de beste, maar de enige optie voor ons volk en dat moeten we duidelijk aantonen

We moeten begrijpen dat ons volk de belangrijkste waarborg vormt voor het democratische proces. Want het doel kan alleen vrijgemaakt en bereikt worden met alle krachten van ons volk, het kan alleen vorm krijgen door alle krachten van ons volk, het kan alleen geopend, opgebouwd en voltooid worden met de inzet van ons volk.

Het al afgelegde traject wijst de volgende stappen aan en we moeten twee lessen leren uit de opgedane ervaringen: als we er niet in slagen ons volk, dat onze belangrijkste waarborg vormt, te activeren, als het volk in de schaduw blijft in de ruimte voor de onderhandelingen, zal dit proces niet verdergaan. En in dezelfde mate zal het democratische proces niet ten einde gebracht kunnen worden zonder de deelname van de staat. Zijn deelname zal, ten minste, moeten bestaan uit het beëindigen van zijn inmenging in Euskal Herria. Een bestand of een staakt-het-vuren van ETA betekent niet dat er een democratische proces bestaat.

Als het democratische proces moet worden uitgevoerd met democratische hulpmiddelen en zonder inmenging - en zo zien wij het ook - dan moet de verstoring door en het geweld van de staat stoppen. Als we ervan uitgaan dat de vijand volstrekt geen democratisch proces wil inzetten, hoe kunnen wij hem er dan toe brengen om deze route te volgen en die vervolgens te blijven volgen? De activering van het hele volk en de druk zullen ons naar het democratische proces voeren en de activering van het volk zal garanderen dat dit proces goed wordt voltooid.

Door daarom de nadruk te leggen op zowel de 'versnelling' als op de 'versterking' van het volk, bevestigt ETA de hoofdschema's van Anoeta [een gemeente in de Baskische provincie Gipuzkoa, waar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2007 uitsluitend Baskische partijen gekozen werden - Dwarslezer]. Aangezien het democratische proces een proces is dat het volk een eigen stem moet geven, dat ervoor moet zorgen dat het volk zijn eigen stem gebruikt, zal de genoemde activering van het volk daarvoor de belangrijkste waarborg, de motor en de aandrijfas moeten zijn.

Om te voldoen aan de wensen van het volk, zullen er plaatsen voor dialoog en overleg gecreëerd moeten worden die boven de huidige wetten en instellingen uitgaan en die deze moeten aanpassen aan een democratische situatie. En de Baskische burgers zullen de daar bereikte afspraken moeten goedkeuren. Daarnaast zullen op een ander onderhandelingsvlak ETA en de staat zich moeten buigen over de consequenties van het conflict.

Organisatie en strijd

De situatie van onderdrukking en het daaruit voortvloeiende conflict staan op springen, maar we zouden ons nu ook kunnen bevinden in de fase vóór het democratische proces. Deze fase, en ook de daarop volgende, zullen gekenmerkt worden door de strijd. Daarmee hebben we de voorwaarden geschapen voor het democratische proces en daarmee kunnen we bereiken dat dat tot bloei komt en vrucht draagt.

Op 21 december 1978, enkele uren voordat de beulen van de vijand de bom onder zijn auto legden die hem zou doden, nam 'Argala' [zie Wikipedia, Engelstalig - Dwarslezer] een boodschap op, gericht aan zijn geboortestad. In dit communiqué ter gelegenheid van de 50e verjaardag van ETA willen wij enkele woorden van deze opname aanhalen:

"[...] Er wordt geroepen 'ETA herria zurekin' en ik denk niet dat deze uitroep negatief is in de zin dat het er niet om gaat dat ETA de problemen van iedereen oplost, wat uiteraard niet mogelijk is. [...] Noch ETA noch KAS noch HB of welke politieke groepering dan ook, onverschillig hoe groot zij is, kan de problemen van de Baskische arbeidersklasse, van de Baskische arbeidersbevolking oplossen. Alleen de Baskische arbeidersbevolking zélf kan haar problemen oplossen. Maar niemand die 'ETA herria zurekin' roept, niemand die de momenteel door KAS verdedigde doelen ondersteunt, niemand die het eens is met de strijd van ETA, niemand van deze mensen zal buiten de strijd kunnen blijven en zich niet daarbij aansluiten. Alleen een georganiseerd volk kan de nagestreefde doelen bereiken. Moed, om je te organiseren en in de strijd."

Niet ETA zal de vrijheid van Euskal Herria verkrijgen. Het zullen niet de politieke partijen zijn die ons dichter bij de vrijheid brengen. Euskal Herria zal bevrijd worden door de bevolking zelf. Ook dat willen we vandaag benadrukken. De overwinning ligt in de strijd besloten en wij willen ons volk en iedere burger oproepen om zich te organiseren en te strijden, om een hoofdpersoon te worden bij de bevrijding van ons volk. Het is de moeite waard om betrokken te zijn bij deze even harde als prachtige strijd, ons volk is de moeite waard.

De laatste woorden zijn voor iedereen die zijn korreltje zand heeft bijgedragen aan deze strijd, met name de kameraden in de strijd die alles gegeven hebben en die alles geven in de uitroeiingsgevangenissen, die in ballingsschap leven en, uiteraard, die onderweg gevallen zijn. Ezaren gudaz baietza sortuz... Ezar Baietz gudaz sortuz... We zullen het voor elkaar krijgen! Zorg dat we het voor elkaar krijgen! Gora Euskal Herria askatuta! ASKATUTA Gora Euskal Herria! Gora Euskal Herria sozialista! Sozialista Gora Euskal Herria! Jo ta ke independentzia eta sozialismoa lortu arte! Jo ta ke eta sozialismoa lortu Independentzia kunst!

Gedaan in Euskal Herria
31 december 2009
Euskadi Ta Askatasuna [Baskenland en Vrijheid]
ETA

vertaling uit het Spaans door Dwarslezer

Geen opmerkingen: