dinsdag 22 oktober 2013

De Zwarte Piet terug naar mevrouwtje Verene Shepherd van de VN

Ik zou namelijk wel eens willen weten in welke wereld die mevrouw leeft. Leeft ze al zó lang in de hogere sferen van de macht, dat ze niet ziet dat 99% van de wereldbevolking nog steeds in slavernij leeft en dat er dus geen sprake is van "terugkeer naar de tijd van de slavernij"? Hoort zij misschien ook bij de 1%, die de hele wereld in de armoede en ellende stort? Het zou me allemaal niets verwonderen. Geen wonder dan dat ze haar best doet om ons gek te maken met haar gezeur over Zwarte Piet... (Zie voor haar laatste oprispingen een artikel in NRC van vandaag.)Of zou ze zich soms vervelen daar bij die werkgroep van de VN? Dan zou ze veel goed kunnen doen als ze haar energie zou besteden aan de manier waarop de Verengde Staten de hele wereld in slavernij houdt: door hun oorlogen, door hun bank- en andere financiële crises, door het consumisme, door de verspilling van grondstoffen, door iedereen te bespioneren en bij voorbaat te verdenken van banden met het (nota bene door henzelf gecreëerde!) terrorisme, door de mensheid dom(mer) te maken met hun televullis, noem maar op...

Wat is die snode Obama toch van plan?

Dankzij de onthullingen van Edward Snowden is gebleken dat de Verengdestaatse spionagedienst NSA in Frankrijk in de maand van 10 december 2012 tot en met 8 januari 2013 gegevens heeft geregistreerd van niet minder dan 70,3 miljoen telefoongesprekken 9 en SMS-en). Dat betreft niet alleen gegevens van mensen die verdacht zijn van banden met terroristen, maar ook met mensen uit het zakenleven, de politiek en de Franse overheid. Desondanks heeft de directeur van de Verengdestaatse geheime dienst op 8 juni verklaard: "Personen die buiten onze grenzen gecontroleerd worden, kunnen wij niet in de gaten houden zonder wettelijk gegronde redenen, zoals een terroristische of informatische dreiging of  de dreiging van nucleaire verspreiding"(Le Monde van gisteren).

Men vraagt zich af wat voor dreiging er uitgaat van zakenlieden (wél voor de belangen voor de gewone burgers, maar daar maakt Washington zich ook zelf schuldig aan), maar men herinnert zich waarschijnlijk nog wel de manier waarop Boeing, door middel van het spionage-net Echelon, informatie over Airbus achterhaalde (zie BBC News van 5 juli 2000). Dat had niets te maken met het bestrijden van terrorisme, maar alles met het bevoordelen van de Verengdestaatse kapitalistische belangen.

Overigens, in dezelfde periode van 10 december 2012 tot en met 8 januari 2013 werden in Nederland niet minder dan 1,8 miljoen telefoongesprekken onderschept (zie Tweakers gisteren). Het verschil is dat Frankrijk hierover op zijn kop staat en in Nederland nauwelijks iemand zich daar druk over schijnt te maken...

Op de Franse zender RTL was enkele uren geleden Obama te horen die de Franse president Hollande min of meer zei dat hij zich niet moest aanstellen omdat ook Duitsland en Groot-Brittannië op dezelfde manier bespionneerd worden als Frankrijk. Zou hij werkelijk denken dat daardoor de Franse bevolking (en die van andere landen - in principe alle landen van de wereld!) zich daardoor gerustgesteld voelen? Of hoopt hij dat de diverse regeringen toch maar weer door de knieën zullen gaan, omdat ze (de neoliberale politici) uiteindelijk voor hun eigen financiële en machtsspelletjes toch met het régime in Washington moeten samenwerken?

maandag 21 oktober 2013

Het wordt nu écht tijd om de Verenigde Naties op te heffen!

De VN (Verenigde Naties) is niet veel meer dan een praatclub, die veel geld verslindt met het praten over oorlogen en over onderdrukking, maar desondanks in de bijna 70 jaar van haar bestaan nauwelijks iets heeft kunnen doen aan het verwezenlijken van haar doelstellingen ("op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen"), mede doordat er een aantal machtige lidstaten is dat zijn wil kan opleggen. Denk alleen maar aan het gegeven dat de schurkenstaten Israel en de Verengde Staten nog steeds ervoor zorgen dat de Palestijnse bevolking almaar verder uitgebuit en uitgemoord wordt.

Het ligt dus voor de hand dat deze VN wel eens een keer een succesje kan gebruiken, om te voorkomen dat de lidstaten de stekker eruit trekken. Dankzij "ontvangen informatie" (de afzender wordt niet vermeld in de "aan Nederland" gezonden brief -zie NRC van eergisteren-) gloort er een beetje licht, want er is zowaar een klacht ontvangen over "Swarte Piet" (het was kennelijk te veel moeite om even op te zoeken hoe dat gespeld moet worden). Deze traditionele knecht van Sinterklaas zou leiden tot een "stereotype beeld van Afrikaanse mensen en hun afstammelingen als tweederangs burgers" en zo zouden "rassentegenstellingen en racisme" gestimuleerd worden.

Een van de VN-rapporteurs, Verene Shepherd, wil in Suriname gaan spreken over herstelbetalingen ('financiële genoegdoening voor de slavernij'). Er moet ook onderzocht worden of het mogelijk is Nederland aansprakelijk te stellen voor de 'schade van de slavernij' (nog steeds volgens het bericht in het NRC).
Over wat voor schade gaat het daarbij?

Het moet niet nóg gekker worden! Nederland moet dus gaan betalen voor de handel in slaven van enkele eeuwen geleden. En wat wordt bedoeld met Nederland? Beslist niet de erfgenamen van de West-Indische Compagnie... Die misdaden zijn volgens Nederlandsrecht beslist verjaard (en anders moet ook maar eens beslag gelegd worden op de bezittingen van de zogenaamde Oranjes voor alles wat hun formele voorouders in Indonesië en elders bij elkaar gegraaid hebben). Mocht die VN-commissie dus tot de conclusie komen dat "Nederland" moet gaan dokken, dan zal de Haagse Roverheid ongetwijfeld tot de conclusie komen dat er nog best een paar miljard uit de zakken van de arbeidende klasse geroofd kan worden. 

Mocht het niet lukken om Nederland te "straffen" voor Zwarte Piet, dan kan de VN altijd nog onderzoeken of de Kerstman misschien vervolgd kan worden voor de uitbuiting van zijn elfen...

En het gekke is dat ik die VN nog nooit heb horen praten over "financiële genoegdoening" voor de Israelische misdaden tegen de Palestijnen - of over de schade van de "democratiserings"-oorlogen van de Verengde Staten in Irak en Afghanistan, of een schadeloosstelling voor alle slachtoffers van door de VS geleverde wapens, of van de slachtoffers van de door de CIA gesponsorde staatsgreep van Pinochet in Chili...

Over Zwarte Piet, slavernij en ander geneuzel

Wat is er toch elk jaar aan de hand met sommige clubs, die een traditioneel feest proberen te verzieken? Waarbij dan belachelijke oplossingen worden bedacht als Blauwe Pieten (of Oranje Pieten met pimpelpaarse stipjes?). Zouden die Blauwe Pieten soms door schoorstenen gekropen hebben met blauw roet (van mensen met blauw bloed)? En hoe is het toch mogelijk dat er zo veel mensen zijn die dit geneuzel serieus nemen (zie Het Parool van eergisteren). 

Of voelen bepaalde groepen Nederlanders zich nog steeds schuldig voor de slavernij, waarmee hun voorouders zich verrijkt hebben? Laat die groepen het van die uitbuiters geërfde geld (met rente) dan maar gauw aan goede doelen geven (en dan niet aan goede doelen met directeuren met een hoog "salaris"!). Of, beter nog, aan de slaven van onze tijd, aan de arbeiders, die nog steeds worden uitgeperst om ervoor te zorgen dat de nuttelozen van de samenleving nog steeds even luxe kunnen leven als in de tijd toen negers daarvoor gebruikt konden worden. Laat ik voor die uitbuiters maar even uitleggen wat de moderne slaven zijn, want rijkdom valt écht niet altijd samen met intelligentie (ik hoef alleen maar aan een bepaalde pilsminnende adellijke persoon te denken...).
De moderne slaven, dat zijn de arbeiders, die alleen gebruikt (misbruikt) worden om de bankrekeningen van de plofkoppen (oftewel "kakkers" of "patsers") met grote bedragen te blijven vullen, wier salaris naar willekeur verlaagd wordt en die (naar behoefte van de kapitalisten) op straat worden gezet met een uitgeklede uitkering. Die, als ze ziek of oud zijn, nóg minder rechten hebben op een menswaardig bestaan, en dan ook maar zo vlug mogelijk moeten sterven zodra ze niet meer in staat zijn om bij te dragen aan het luxe leven van de moderne slavendrijvers, omdat ze dan toch alleen maar geld kosten. Die slavendrijvens beschikken daarvoor over een stelletje lakeien, die daartoe -zogenaamd democratisch- de uitbuiting en de uithongeringen van de slaven op papier legaliseren.

En als het dan toch over slavernij gaat, dan kan het ook geen kwaad om erbij stil te staan, dat de slavernij gelegitimeerd is door de Rooms Katholieke kerk, met name door paus Nicolaas V (in zijn bullen Dum Diversas uit 1452 en bevestigd in Romanus Pontifex uit 1455), waarin hij de Portugese Prins Henrique Navegador (Hendrik de Zeevaarder) het recht gaf Saracenen en andere ongelovigen tot slaaf te maken, met inbegrip van hun nakomelingen.
Deze Rooms Katholieke kerk is, voor wie dat vergeten mocht zijn, dezelfde van de inquisitie, de kruistochten en het stiekeme misbruik van kinderen - en dan niet te vergeten het steunen van dictaturen, zoals die van Pinochet, Franco (katholieke nonnen hebben bijv., tot ver na de dood van Franco, kinderen geroofd van Republikeinse ouders - zie hierover o.a. het boek «De gestolen kinderen» van Gerardo Soso y Koelemeijer) Videla, Hitler, Mussolini (in ruil daarvoor kreeg de RK Kerk in 1929 het Vaticaan toegewezen, nadat in 1871 de Italiaanse staat de Kerkelijke Staat geannexeerd had), en ook de kerk die ervoor gezorgd heeft dat er in Afrika grote aantallen mensen met AIDS besmet zijn tengevolge van de Roomse propaganda tegen het gebruik van condooms.

Daar het niet mogelijk is (bijv.) het Nederlandse 'koningshuis' aan te spreken op de koloniale misdragingen in het verleden van hun officiële voorouders, moet het onderhand ook maar eens afgelopen zijn met al het gezeur over verontschuldigingen aan de nakomelingen van slaven uit een grijs verleden. Netzomin als de huidige Nederlandse bevolking (uitgezonderd de feitelijke en ideologische erfgenamen van de Oost- en West-Indische Compagnie) zich bezighoudt of gehouden heeft met de slavenhandel, gaan ook de afstammelingen van de slaven niet gebukt onder de gevolgen daarvan (althans niet meer dan de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking). Of zouden onze Antilliaanse en Surinaamse medeburgers werkelijk terugwillen naar bijv. Ghana?

woensdag 16 oktober 2013

Nederland, een parlementaire dictatuur?

Bijna 5 jaar geleden probeerde het Nederlandse régime iedereen verplicht op te nemen in een Electronisch Patiëntendossier (EPD). Zelfs voordat de Eerste en Tweede er Kamer erover gesproken hadden, spendeerde de toenmalige minister van ongezondheid een hoop geld om alle "bewoners van dit adres" te overtuigen van de enorme voordelen van dat EPD. Voordelen voor ons, suggereerde hij, maar ongetwijfeld veel voordelen voor de "zorgverleners", die zich er ook bij aan moesten sluiten (zie mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november 2008).

Die Klink is overigens dezelfde die ruim 4 jaar geleden voor ettelijke miljoenen (volgens Klink zelf "maximaal 700 miljoen") injecties had gekocht tegen varkensgriep (door mij "ziekte van Rumsfeld" genoemd - zie mijn artikel Bush & kornuiten en de vogelgriep van 23 maart 2006) en die ons en masse die rommel wilde injecteren. Die over de balk gegooide miljoenen zijn uiteraard niet door die Klink terugbetaald, maar -zoals altijd voor alle mislukte projecten van de Roverheid- door ons, de belastingbetalers. Zie in dit verband mijn artikel Kostbare onzin-paniek voor ziekte van Rumsfeld... van 17 augustus 2009.

Er hebben intussen zó veel mensen bezwaar aangetekend tegen dat EPD, dat die afkorting niet meer gebruikt wordt en de Nederlandse Roverheid in alle stilte een alternatief ontwikkeld heeft, het LSP. Het leuke daarvan is, dat ze ook een systeem bedacht hebben om artsen (en patiënten) te dwingen in te stemmen met opname in dat LSP, anders zou het wel eens hun leven kunnen kosten, immers "dat dokters die het LSP afkeuren maar voor spoeddiensten zijn aangesloten bij huisartsenposten die wél gebruik maken van het LSP niet langer medische gegevens kunnen opvragen van patiënten die daar binnenkomen" (zie Webwereld vandaag). Terwijl er nog een bodemprocedure loopt tegen het LSP, wordt van alle kanten druk uitgeoefend, zodat uiteindelijk, bij een eventueel verbod, iedereen al door deze chantage toestemming zal hebben gegeven.
Het wachten is op de eerste dode(n) door deze walgelijke chantage, maar het is al lang bekend dat het Nederlandse régime niet wakker ligt van de (gevaren voor de) gezondheid van de "gewone" Nederlanders, degenen die uitgebuit worden om de economie aan het draaien te houden of die door datzelfde systeem aan de kant geschoven zijn, met nóg minder dan hun vroegere minimum-inkomen.

De procedure rond dat LSP is dezelfde die we al op zo veel terreinen gezien hebben - overigens ook buiten de Roverheid: bedrijven beginnen vast met de bouw van een gebouw, zonder dat een vergunning rond is, in de hoop dat de bouw later niet gestaakt zal hoeven te worden, met een beroep op de werkgelegenheid, of wat dan ook.

Denk overigens ook aan de verplichte vingerafdrukken op identiteitskaarten. Daarover verklaarde minister Donner (die van de Schipholbrand, zie mijn artikel Leuke mogelijkheid voor rookgordijn! van 7 november 2005) al in 2011 dat een identiteitskaart niet gezien mag worden als een reisdocument, zodat daarin op grond van de EU-regelingen geen vingerafdrukken meer hoeven te worden opgenomen (zie in Tweakers van 27 april 2011). Toch worden er nog steeds vingerafdrukken geëist, anders wordt geen identiteitskaart verstrekt. De verplichting komt pas "op redelijk korte termijn" te vervallen volgens minister Plasterk (zie BinnenlandsBestuur op 9 september dit jaar). 

Waarom moet dat zo lang duren? Niet vanwege practische problemen, want het stelen (zogenaamde "bezuinigingen", "ombuigingen" en de laatste tijd "taakstellingen") van miljarden uit de zakken van de belastingbetalers wordt altijd met een paar dagen "overleg" doorgedrukt (en dat "overleg" is volgens mij alleen bedoeld om de kiezers het idee te geven dat er serieus gepraat en nagedacht wordt). Volgens mij blijven ze zo lang als het kan vingerafdrukken binnenharken (het liefst van alle inwoners van Nederland).

Op deze manier zouden ze zelf ook nog eens kunnen vaststellen dat vingerafdrukken lang niet zo uniek zijn als in het verleden gedacht werd, maar ik vrees dat deze politieke paranoïci daar volstrekt niet in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat de ONveiligheidsdiensten het liefst zo veel mogelijke "potentiële terroristen" oppakken, ook al hebben ze dezelfde vingerafdrukken. Dan kan in de gelijkgeschakelde pers lekker worden rondgebazuind dat dankzij die vingerafdrukken (en de identificatieplicht) alwéér diverse potentiële terroristen zijn opgepakt...

zondag 13 oktober 2013

Over vrijwilligerswerk en ministeriële verantwoordelijkheid

Aangezien volgens het tweede lid van artikel 42 van de Nederlandse grondwet "de ministers [...] verantwoordelijk [zijn]" (voor de "koning"), vind ik dat het tijd wordt dat die ministers eindelijk hun verantwoordelijkheid eens nemen.

De laatste tijd wordt er door de Haagse Bluffers veel gezwamd over "participeren", waarmee ze verwijzen naar dwangarbeid, die dan als "vrijwilligerswerk" wordt omschreven. Welnu, aangezien Mark Rutte zichzelf "liberaal" noemt en Diederik Samsom "socialist" (niet dat ik daar ook maar iets van geloof, maar ze zeggen het zelf, dus dan moeten ze daar zelf eindelijk maar eens consequenties aan verbinden) moeten ze wel voorstanders zijn van een republiek en daarom vind ik dat ze er dan maar voor moeten zorgen dat "onze" koning en koningin het goede voorbeeld geven.

Als zij (Willem A. en Máxima) daartoe niet bereid zouden zijn - maar dat is nauwelijks voorstelbaar, toch? - dan kan de "regering" op grond van artikel 40 (eerste lid) van diezelfde grondwet beslissen hun "uitkeringen" "ten laste van het rijk" in te trekken. Mocht daarvoor onverhoopt geen voldoende meerderheid in de Staten-Generaal gevonden worden, dan kan in ieder geval altijd nog de belastingvrijstelling (uit het tweede lid van artikel 40) worden ingetrokken. Hiermee wordt Nederland dan nog wel geen republiek, maar verzwakt in ieder geval het middeleeuwse verschijnsel monarchie.

Zielig is dat beslist niet, want "de Koning" en zijn afstammelingen kunnen ongetwijfeld nog vele eeuwen een luxe leven leiden van de rijkdommen die de officiële voorouders van Willem von A. in het verleden in Indonesië en elders "verworven" hebben (en ik denk dat die van Máxima Z. in Argentinië ook nog wel wat appeltjes voor de dorst hebben weggesluisd).

Enerzijds is "koninklijk vrijwilligerswerk" een goed voorbeeld in het kader van de participatie-"filosofie" van het Haagse régime, anderzijds komen daardoor weer ettelijke miljoenen beschikbaar, die op een nuttige manier aangewend kunnen worden ten behoeve van degenen die de laatste jaren steeds verder "uitgekleed" zijn en worden door de Nederlandse Roverheid. Dat voordeel blijft altijd bestaan, ook wanneer het idee van die "participatie" al lang als asociaal en onmenselijk (en onuitvoerbaar) afgeschoten is.

dinsdag 8 oktober 2013

Geen reden voor paniek

Vanmiddag kreeg ik van een van mijn reguliere lezers (M/V) een verontrust mailtje. Vanwege mijn oproep om het roestende geld van de nuttelozen van de maatschappij te gebruiken om de economie weer op gang te helpen, vreesde zij dat ik ook besmet was met het milieu-vernietigende virus van het consumisme.

Jullie hoeven je niet ongerust te maken. Mijn ideeën zijn nog steeds dezelfde en ik vind nog steeds dat de huidige maatschappij moet veranderen in een échte samenleving, waarin het geluk van de mensen niet afhankelijk is van het bezit van het laatste model auto of van de laatste iFoon, noch van het bezit van 700 stropdassen of 80 paar schoenen. Helaas zie ik zelfs bij de SP regelmatig de uitdrukking "economische groei" langskomen, maar ík blijf mijn principes trouw.

Dat ik de economie weer op gang leek te willen helpen met het door de patsers achterovergedrukte geld, was veeleer bedoeld om aan te geven dat de Rutte/Samsom-bende zelfs niet in staat is verstandig (althans wat kapitalisten 'verstandig' noemen) te handelen vanuit hun eigen economische inzichten. Men mene overigens niet dat ik die Haagse Bluffers veel inzicht aanreken... hun enige bedoeling is zoveel mogelijk hun eigen financiële situatie te verbeteren, ten koste van alles... 

Op korte termijn zou het voor de Nederlandse bevolking al een flinke stap vooruit zijn, wanneer het Haagse régime ervoor zou zorgen dat er voldoende geld beschikbaar komt om van Nederland weer een sociaal land te maken met goede voorzieningen, en dan voor iedereen, en niet alleen voor degenen die zelf zoveel geld bij elkaar gegraaid hebben (of dat geërfd hebben van hun graaiende voorouders) dat ze voor zichzelf de allerbeste zorg kunnen kopen.

Wanneer de Nederlandse bevolking weer zonder zorgen kan leven, en wanneer haar kinderen weer kunnen leren en studeren in goede scholen (en later kunnen rekenen op goede en verantwoorde banen en betaalbare huisvesting), dan kunnen we ook hopen dat men weer tijd en energie heeft om na te denken over een betere toekomst voor iedereen. 
Helaas is dat nu juist wat de aan de touwtjes trekkende klasse beslist niet wil, dat wij zelf na gaan denken... Daarom ben ik bang dat de ellende nog lang niet voorbij is. Er zullen écht doden moeten vallen (door honger, door verwaarlozing in bejaardentehuizen, door ernstig psychiatrisch gestoorde mensen zonder adequate behandeling), voordat de bevolking eindelijk écht de straat opkomt, en dan niet om met een paar spandoeken verandering te eisen, maar om zelf de macht over te nemen.

Het is immers duidelijk dat de Haagse Bluffers zich zeker de laatste decennia niets gelegen laten liggen aan de "gewone" mensen, maar hun beleid helemaal toespitsen op de belangen van de nuttelozen van de maatschappij, de frauderende bankdirecteuren, de koffieboeren van $tarFucks, de grootgraaiende directeuren van een heleboel "goede doelen", de top van Shell en andere enge belastingontwijkende (Nieuwspraak voor "gelegaliseerde belastingontduiking") clubs.

Uiteindelijk zit er dan ook niets anders op dat het hele stelsel op de schop gaat. Wat ons nog steeds verkocht wordt (en voor grof geld) heeft niets met daadwerkelijke democratie te maken. Die naam wordt er alleen aan gegeven om ons de mond te snoeren. Bij alles wat ze doen wordt steeds herhaald dat we niet moeten klagen, omdat we zelf "democratisch" de "regering" gekozen hebben. FOUT. Degenen van ons die gestemd hebben, hebben hun stem uitgebracht op grond van beloften. Aangezien die keer op keer verbroken en verkracht worden, hebben die "gekozen" politici dan ook geen enkel recht meer om ons te vertegenwoordigen! De Nederlandse zogenaamde regering is al lange tijd niets anders dan een kapitalistische dictatuur met een democratisch ogend lintje.

Vrijwilligerswerk? Of slavernij? (en nog wat crisis-ellende)

In zijn wekelijkse praatje van enkele dagen geleden maakte Emile Roemer zich kwaad over wat het VVD/PvdA-régime "participeren" noemt. Volledig terecht. 

Iedereen van 40 jaar of ouder herinnert zich nog wel, dat iemand die klaagde over wantoestanden in Nederland, het advies kreeg om maar naar Siberië te gaan als het hier zo slecht was: we hebben het zelf te horen gekregen, of misschien heeft een van jullie het zelf wel eens gezegd. In Nederland werden we immers (zoals ik nog leerde bij het vak "staatshuishoudkunde" op de middelbare school) "van de wieg tot het graf verzorgd". We moesten dan wel een deel van ons inkomen afdragen aan belasting en premies, maar daar kregen we (althans dat werd ons verzekerd) dan wel van alles voor terug: betaalbare huren, werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg, goed openbaar vervoer, betrouwbare nutsvoorzieningen, en als het nodig was, bestond er altijd nog het vangnet van de bijstand.

Die belastingen en premies betalen we nog steeds -en iedereen weet hoe veel we betalen aan premie voor de zorgverzieking (én verplichte eigen bijdragen)-, terwijl er steeds minder vergoed wordt; hoe de huishuren steeds verder omhoog gaan (en de huurtoeslag navenant omlaag). En daarnaast worden allerlei uitkeringen uitgekleed: de werkloosheidsuitkering, de WAO, het Weduwenpensioen is vervangen door een Nabestaandenuitkering, die zó veel eisen stelt, dat er maar nauwelijks mensen voor in aanmerking komen. En de AOW wordt steeds verder uitgesteld (omdat we langer moeten werken, terwijl er steeds meer mensen geen werk hebben - dat is neoliberale logica). Waarschijnlijk hoopt "de politiek" erop dat de ouderen, tegen de tijd dat ze aanspraak kunnen maken op de AOW, dood zijn door de kapotbezuinigde gezondheidszorg of door de onkundigheid van "vrijwillige" hulpverlenende dwangarbeiders.

Als we hulp nodig hebben, dan moeten we onze familie maar inschakelen, en anders zal het allemaal wel niet zo erg zijn...
Zo moeten in Gouda  kinderen vanaf 5 jaar (!) al helpen in het huishouden bij hulpbehoevende ouders. (zie Kassa, 3 oktober 2013).

En dat allemaal vanuit de blinde visie van het neoliberale mafia-régime, dat vindt dat de slachtoffers van de crisis maar de kosten moeten dragen om de -door de politiek of met haar goedkeuring veroorzaakte- problemen op te lossen... en degenen die de problemen veroorzaakt hebben krijgen dat uit onze zakken geroofde geld van de Haagse Bluffers.

Desondanks is de oplossing van de crisis erg simpel: de economie ligt op zijn reet, gedeeltelijk (dat denken de Haagse Bluffers tenminste) omdat de consument liever probeert wat opzij te leggen om eventuele problemen zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Het helpt niet als -zoals Rutte suggereert- de burgers een nieuwe auto kopen. Dat is eenmalig en veel mensen zijn al blij als ze zo nodig een nieuwe fiets kunnen kopen.
Nee, de oplossing is véél eenvoudiger. Op bankrekeningen van patsers (de nuttelozen van de maatschappij) liggen immers kapitalen weg te roesten. Door de inkomsten- en vermogensbelasting voor de rijkste paar procent inwoners van Nederland met een paar procent te verhogen (en de vennootschapsbelasting terug te brengen naar het peil van enkele decennia geleden) komt er vanzelf meer geld in circulatie. Degenen die de Nederlandse economie aan het draaien houden (de arbeiders, dus, en niet de 'stropdassen' die alles de stront in managen) hoeven dan minder belasting en premies te betalen en houden meer van hun inkomen over en gaan vanzelf weer meer uitgeven.

En het helpt natuurlijk ook als het belastinggeld dan niet wordt verspild aan onnodig oorlogsmateriaal (zoals die vervloekte JSF, die uiteindelijk alleen wordt aangeschaft ten dienste van het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO), aan zinloze projecten zoals de Betuwelijn, extra kilometers file, of aan feestjes voor een nieuwe koning. Als daar zonodig een feestje voor moet worden gegeven, dan moet die koning dat zelf maar betalen. Tenslotte betaal ik mijn eigen feestjes ook zelf! 

Het Parool kan dan op 2 oktober wel blij toeteren dat de "troonwisseling" de stad Amsterdam 2,1 miljoen minder gekost heeft dan men verwacht had, maar in de kop van het artikel had best mogen staan dat er alleen in Amsterdam al € 4,6 miljoen is verspild aan dit feestje...
Ik zit trouwens ook nog steeds te wachten op dat "Droomboek", waarvan ik vanaf 5 september een "gratis exemplaar" zou mogen afhalen bij een boekhandel "bij u in de buurt" (zou die Hans Wijers van dat inhuldigingsclubje misschien denken dat ik voor zo'n propagandabrochure naar de andere kant van het land zou reizen?). Ik ben inmiddels al 6 keer bij diverse boekhandels in de buurt geweest, maar het is er nog steeds niet... Volgens de laatste belofte zou het vanaf 31 october weer beschikbaar zijn. Tja, de inhuldigingsclub laat het waarschijnlijk maar mondjesmaat drukken, in de hoop dat wij het op den duur maar niet meer gaan ophalen. Het geld dat dan overblijft kan dan weer verdeeld worden onder de oranje-likkers... En eh... dat "gratis" is natuurlijk een misselijke grap! Hoe kan zoiets nou gratis zijn, na al die kolossale bedragen die jaar-in-jaar-uit onze zakken gegraaid worden om de erfenis van het Congres van Wenen (1813), die middeleeuwse monarchie in het zadel te houden?

Waar ik het eigenlijk over wilde hebben: ik vind het best als mensen "vrijwilligerswerk" doen in een hobby-clubje, maar wat de neoliberale mafia in Den Haag daarmee bedoelt is heel iets anders. Daar willen ze mensen dwingen om "vrijwillig" werk te doen dat door betaalde en opgeleide mensen zou moeten worden uitgevoerd. Op deze manier kan een hoge werkloosheid in stand gehouden worden, waardoor de lonen lekker laag gehouden kunnen worden (wie durft er immers om opslag te vragen, wanneer hij weet dat er rijen mensen staan te wachten om zijn baan over te nemen?). Intussen kunnen dan de werklozen gedwongen worden om "vrijwilligerswerk" te gaan doen bij bedrijven, waardoor weer andere arbeiders kunnen worden wegbezuinigd (en er nóg meer dwangarbeiders  bijkomen). En wanneer de mafiosi dan geen deel meer uitmaken van het régime, kunnen ze beslist rekenen op een leuk commissariaat of "adviseurs"-baantje bij de bedrijven die dankzij de "vrijwilligers" weer extra winst op hun rekeningen hebben kunnen bijboeken.

zondag 6 oktober 2013

Wordt Nederland werkelijk steeds slimmer?

Een TV-reclame van LOI beweert: "Nederland wordt steeds slimmer". 

Dat zou erg mooi zijn, want dan zorgt de Nederlandse bevolking ervoor dat de neoliberale mafia van Rutte en Samsom (met hun halfslachtige aanhangers) definitief in het riool verdwijnt en dat de monarchale profiteurs van de nep-Oranjes worden bijgezet in het museum van overbodige en achterhaalde anachronismen, zoals met de meeste Europese monarchieën al tientallen jaren geleden gebeurd is.

Helaas geeft de reclame weinig vertrouwen in die toenemende slimmiteit van de Nederlanders. Eén van de leerlingen bij een LOI-cursus plakt daarin een reeks moeilijk klinkende woorden aan elkaar om aan te geven dat hij zijn blaas moet legen. Twee andere leerlingen snappen volstrekt niet wat hij bedoelt en er is kennelijk maar één andere leerling die de belachelijke opmerking samenvat: "Pissen"...

Het ziet er dus ernstig naar uit dat ons nog een lange reeks zwarte en magere jaren te wachten staat, voorzover het althans van het LOI afhangt...

Maar misschien zijn er nog crypto-slimmeriken in Nederland, die alsnog uit hun kasten willen komen...