maandag 28 december 2020

Nog geen geluiden van onpasselijkheid gehoord...

Maar desondanks blijkt -op grond van een enquête van Nieuwsuur (zie Trouw van vandaag)- het vertrouwen in Willem Alexander. drastisch verminderd te zijn, ondanks (?) het feit dat hij "bij de gratie gods" koning heet te zijn.

Het is eigenlijk ook niet vreemd dat hij niet zo bijster populair is (maar waarom pas nu?), want wie wil er nu vertrouwen op een zetbaas van een god, in wiens naam in de voorbije eeuwen miljoenen mensen vermoord zijn. Denk hierbij aan de inquisitie, en aan de "bekeringen", waarbij velen het leven lieten. Denk ook aan de heksenvervolgingen, maar ook aan de homosexuelen, die met een beroep op het goddelijke sprookjesboek, de bijbel, gemarteld, verminkt en vermoord werden. Of denk aan de moordpartijen op niet-katholieken in Kroatië (1941-1943) en aan de jodenvervolgingen in de "Gouden Eeuw, maar ook in de 20e eeuw, met als dieptepunt de Hitleriaanse "Endlösung", ten tijde waarvan het nazistische régime en het Vaticaan elkaar de hand boven het hoofd hielden.
En denk trouwens ook maar aan de stelselmatige onderdrukking van de vrouw door de christelijke kerken/secten.

Het is wel vreemd dat het ruim twee eeuwen geduurd heeft voordat het Nederlandse volk in de gaten heeft gekregen hoe het belazerd en uitgebuit is en wordt door het middeleeuwse verschijnsel, de monarchie, die zich genoodzaakt voelt om zich te laten beschermen door "de gratie gods". Het is niet voor niets dat in mijn jeugd gezegd werd dat "de pastoor" (als vertegenwoordiger van de kerk) de mensen dom hield (door de indoctrinatie in de scholen) zodat de bazen" (als vertegenwoordigers van het kapitalisme, dus van de gevestigde macht) hen arm kon houden.

Blijkbaar heeft de "corona-crisis" er toch toe geleid dat mensen nu meer tijd hebben gehad om na te denken! Zo zie je maar weer dat "elk nadeel hep zijn voordeel", zoals de beroemde Nederlandse filosoof Johan Cruyff jaren geleden predikte. 

Het is te hopen dat de Nederlandse bevolking nu de smaak van het nadenken niet meer zal verliezen! Stel je voor dat we over een paar jaar in een Nederlandse republiek wonen. En dan niet in een geldverslindende republiek als de Verengde Staten of Frankrijk, maar een republiek als bijv. Duitsland, Oostenrijk of Italië, waarvan vermoedelijk zelfs de meeste lezers van mijn blog niet weten wie de president is!

maandag 19 oktober 2020

De "zegeningen" van de privatisering van de gezondheidszorg in enkele woorden

«Daardoor is sinds 2006 het aantal bedden met tienduizend gedaald, zijn de zorgpremies met vijftig procent gestegen, is de eigen bijdrage verdrievoudigd en kunnen uitgerangeerde politici bij zorgverzekeraars gemiddeld drie ton per jaar vangen.»

Dit zijn de bondig geformuleerde consequenties van het neoliberalisme voor de gezondheidszorg in Nederland, zoals Ewald Engelen ze benoemt in zijn column Flatellanten in de Groene Amsterdammer van enkele dagen geleden (14 october 2020), waarin hij ook nog diverse andere cijfers geeft over de nefaste gevolgen voor de Nederlandse bevolking van de neoliberale privatiseringen en over de desinformatie van het Nederlandse régime met betrekking tot de "Corona-Crisis" zoals de stiekeme vergelijking van het aantal Corona-besmettingen een half jaar geleden met het aantal positief geteste mensen nu.

Mijn conclusie: iedereen die met deze kennis over enkele maanden (maart 2021) zijn/haar stem uitbrengt op een van de partijen die zich schuldig gemaakt hebben aan de privatiseringsgolf van de laatste decennis maakt zich medeplichtig aan de talloze slachtoffers daarvan: degenen die -bijvoorbeeld- op een of andere manier geteisterd zijn door armoede, valse beschuldigingen van fraude door de Belastingdienst, en ernstige gezondheidsproblemen tot aan overlijden tengevolge van onvoldoende of geen behandeling.

Coronacrisis: dat wordt nog een lange winter (artikel uit Socialisme*Nu)

 Als neoliberaal gidsland loopt Nederland wereldwijd moedig voorop in de verspreiding van het coronavirus. De tweede golf is nog maar net bezig, maar nu al heeft het kabinet bewezen dat het in staat is om de gezondheidscrisis nog meer te laten escaleren dan in de eerste golf. Toen was de ‘gecontroleerde’ verspreiding van het virus nota bene het verklaarde doel van het beleid.

16 oktober 2020

Als Nederland in de eerste golf de betekenis van het begrip ‘criminele nalatigheid’ leerde kennen, dan leren we nu dat zelfs die woorden tekort schieten. Het is namelijk niet zo dat het kabinet niet heeft geleerd van de eerste golf. Maar de meeste van die lessen hebben een solide basis gelegd voor de nog veel grotere puinhoop. Het gevolg is dat er geen land op de wereld is waar relatief zoveel besmettingen zijn als in Nederland.

Lees hier het volledige artikel1

zondag 18 oktober 2020

Maar WAT heeft Rutte verkeerd ingeschat?

 Nadat Willem A., volledig in strijd met de adviezen van Rutte & Co. voor het Nederlandse volk, toch met zijn gezin naar Griekenland vertrok voor een vacantie en -geschrokken van de daardoor ontstane ophef- weer spoorslags naar Nederland terugkeerde, verklaarde Mark Rutte dat hij een verkeerde inschatting had gemaakt. 

Hij zegt dat hij „te laat beseft [had dat dat] „niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. (Zie hierover vandaag het NRC).

Ik kan me echter niet voorstellen dat Rutte zo dom is dat iets dergelijks niet bij hem is doorgedrongen, terwijl het hele Nederlandse volk bezig is met de bestrijding van Covid-19 en met het voorkomen van besmetting.

Nee, ik denk dat Rutte een van de volgende zaken niet goed heeft ingeschat:
1. de domheid van Willem A. (tenslotte al jaren geleden openbaar bekendgemaakt door Máxima); of...
2.het risico dat het "regeringsvliegtuig" gesignaleerd zou worden door een vliegtuigspotter (zie Trouw vandaag).

Het lijkt mij vooral dat Rutte niet veel zin had om zich te verzetten tegen de wens van zijn koning, en dat hij maar stiekem hoopte dat niemand zou doorkrijgen dat Willem en zijn gezin gewoon op vacantie waren gegaan...

Met het oog op de ingebouwde mogelijkheden tot misbruik van de grondwettelijke ministeriële aansprakelijkheid (uit artikel 42, tweede lid) lijkt het me dan ook dringend noodzakelijk om die uit de grondwet te verwijderen.
En als we dan toch bezig zijn met die grondwet, is het -dunkt mij- handig om meteen ook de artikelen 24 tot en met 49 te verwijderen en de artikelen 64, 65,74, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 103, 105, 117, 125, 126, 131, 136, 137, 138, 139 en 141 aan te passen door de begrippen "koning" en 'koninklijk" te vervangen door de nieuw in te voeren begrippen, En ook het begrip "koninkrijk" in artikel 91, 94, 96, 97 en 142 te vervangen door de voor Nederland vast te stellen staatsvorm (bijv. Republiek) of door "de Natie").

Misschien zou bij dezelfde grondwetsherziening ook het Nederlandse onderwijsstelsel eindelijk gemoderniseerd kunnen worden door slechts openbaar onderwijs te betalen uit de openbare middelen (zie in dezen artikel 23), onverminderd de mogelijkheid om daarbij verschillende didactische systemem (zoals Montessori, Jena, e.d.) toe te staan. 
Uiteraard staat het ouders, opvoeders vrij hun kinderen de beginselen van door hen gewenste godsdiensten bij te brengen, maar dat buiten het normale onderwijs. En het ware nog beter kinderen niet in een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging groot te brengen, maar hun die keuze te laten voor wanneer zij daar zelf behoefte aan mogen hebben.

zaterdag 17 oktober 2020

Ben ik een "Dwarsdenker"?

De laatste tijd is er in de media soms sprake van "dwarsdenkers" - dat zijn mensen die anders over bepaalde zaken denken dan de overheden en de media. De "dwarsdenkers" baseren zich daarbij minder op kennis van zaken dan op wantrouwen jegens die overheden en media, waarbij ook de onderbuik vaak nog een rol speelt.

Om misverstanden te voorkomen wil ik daarom hierbij mogelijke geruchten of verdenkingen (verdachtmakingen?) uit de wereld helpen als zou ik ook een "dwarsdenker" zijn, omdat ik immers ook niet overloop van vertrouwen jegens de diverse overheden en de media.

Mijn naam - Dwarslezer - geeft eigenlijk al aan dat ik niet gewoon dingen denk, maar dat ik de beschikbare informatie (dus van overheidswege en uit de media) dwars lees, dus tussen de regels door, of (voor dingen die niet vermeld worden) door het raadplegen van andere bronnen.
Dat is ook de reden waarom ik vaak bepaalde onderwerpen (hoe belangrijk ook) hier niet aansnijd (aan de kaak stel) omdat ik simpelweg niet genoeg tijd heb om alle nodige informatie te doorvorsen en te analyseren - en er daardoor ook niet over kan schrijven.

donderdag 15 oktober 2020

Zijn electrische auto's wel zo verantwoord?

 Nog afgezien van de zeldzame grondstoffen (zoals Lithium) die nodig zijn voor de enorme accu's van electrische auto's -om dan nog maar niet te spreken over de soms spontane ontbrandingen- zitten er heel wat meer haken en ogen aan deze tegenwoordig als oplossing voor o.a. milieu-problemen gezien voertuigen, die door de roverheden van dienst ook nog eens zwaar gesubsidieerd worden. 

Waarom trouwens die subsidies? Wat voor belangen hebben de roverheden bij de handel in e-auto's? Er zullen ongetwijfeld nog steeds mensen zijn die ervan uitgaan dat overheden bij al hun activiteiten alleen het belang van de mensheid voor ogen hebben, maar wie een beetje verder kijkt dan de nieuwsbulletins van het TV-journaal van het NPO (Nederlands Propaganda-Orgaan) heeft allang ontdekt dat er heel wat beslissingen genomen worden die in het belang zijn van bepaalde "vriendjes" van politici.

Een artikel in De Correspondent van gisteren heeft mij echter de ogen nog verder geopend. In dit artikel wordt verwezen naar het boek Thinking in Systems van Donella Meadows, die daarin uitlegt dat er vaak maar één aspect van een probleem wordt benaderd en beredeneerd, waardoor een foute (want onvolledige) conclusie bijna niet vermeden kan worden. 

En, inderdaad, dat geldt niet alleen voor de redeneringen over electrische auto's, maar kan ook op talloze andere problemen toegepast worden. Ik wil daarom iedereen dit artikel van harte aanbevelen, want het gaat veel verder dan het nut van electrische auto's; het kan bij allerlei andere zaken helpen om verder te kijken dan je technologische blikveld reikt.


woensdag 7 oktober 2020

Soort van "Hoor en wederhoor" voor de SP

Na het commentaar (in mijn blog) over de SP van «De Socialist» van een paar uur geleden, hierbij een column van Lilian Marijnissen uit de «Tribune», eveneens van deze maand. En de overname geschiedt hier onder dekking van de Creative Commons-licentie van de SP.


EERLIJKE VOORSTELLEN

Van links tot rechts is vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen het neoliberalisme al op zijn retour verklaard. De economische modellen bleken toch niet heilig. Dit jaar nam zelfs de VVD afstand van het marktdenken in de zorg. In woord, althans.

Voor een socialist zijn het bijzondere tijden. Een onzeker inkomen, de werkdruk in de zorg, huurschulden: de coronacrisis vergroot de problemen die er voor de coronacrisis ook al waren. We leven in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Meer dan ooit is het nodig om solidair met elkaar te zijn. Niet alleen in woord, maar ook in daad. 
Dit kabinet wil twee miljard aan bedrijven geven. Dat probeerden ze al eerder, met het afschaffen van dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting. Nu proberen ze het onder de noemer 'baangerelateerde investeringskorting'. Het is gewoon de dividendbelasting 3.0.

Tegelijkertijd komt er geen geld voor de salarissen van zorgverleners. Het kabinet weigert. Kamerleden van de coalitie renden de Tweede Kamer uit toen er gestemd moest worden.

Mark Rutte grapte dat de SP zichzelf wel kon opheffen, nu iedereen onze plannen overneemt en het marktdenken vaarwel zegt. De SP heeft immers het neoliberalisme nooit gesteund. Ook niet toen, van links tot rechts, partijen alleen maar de zegeningen van de manager telden.

Het zijn hoopvolle tijden voor een socialist. Want als enige partij die het marktdenken niet heeft omarmd hebben wij de eerlijke voorstellen al klaar liggen. Ons verkiezingsprogramma staat er vol mee. Ik kondigde al drie SP-wetten aan bij de Algemene Beschouwingen. Medewerkers moeten meedelen in de winsten van bedrijven: de wet eerlijk delen. Ze moeten ook meer zeggenschap bij die bedrijven krijgen: de wet eerlijk beslissen. En het minimumloon moet naar 14 euro: de wet eerlijk loon

Een sterke SP is meer dan ooit nodig om het neoliberalisme definitief te begraven. Voor een sociaal en eerlijk alternatief. Hij zijn mooie tijden om socialist te zijn!


Het lijkt mij een goed idee om zelf te proberen dieper na te denken over beider standpunten. Tenslotte is dat een eerste vereiste om échte democratie mogelijk te maken: de kiezers moeten zelf nadenken, want alleen dan kunnen ze op verantwoorde wijze hun stem uitbrengen.

dinsdag 6 oktober 2020

SP op de verkeerde weg?

«De Socialist» heeft in het oktobernummer een artikel gepubliceerd onder de titel SP omarmt hard neoliberale Europolitiek. Je kunt het al dan niet eens zijn met de titel en/of de inhoud, maar het artikel geeft in ieder geval te denken. Helaas staat het artikel niet op de website van «De Socialist», en daarom neem ik hierbij de vrijheid het -op grond van hun Creative Commons-licentie- in zijn geheel over te nemen. Zo kan iedereen het artikel op zijn mérites beoordelen. Misschien steekt de SP er ook iets van op!
 

SP omarmt hard neoliberale Europolitiek
In de afgelopen jaren is de SP steeds meer veranderd in een nationalistische anti-migratiepartij met een gelukkig nog altijd sterke sociaaleconomische politiek. In het nieuwe verkiezingsprogramma wordt het nationalisme verder onderstreept.

Inmiddels heeft het nationalisme de kritiek op het neoliberalisme niet alleen naar de achtergrond geduwd, maar steeds meer vervangen. Dat bleek eerder toen de partij de neoliberale aanval op de WW-rechten van arbeidsmigranten steunde. Daarmee schilderde de partij arbeiders uit het buitenland af als bedreiging voor de belangen van arbeiders in Nederland.
In de buitenlandparagraaf van het conceptverkiezingsprogramma van de partij - dat gezien de auteurs als het voorstel van het partijbestuur mag worden gezien - wordt nog duidelijker welke kant de partij op wil.
Ten eerste wordt beweerd dat de EU oorspronkelijk voor de 'vrede en het welzijn van de burgers' bedoeld zou zijn. Dat is pure fictie: de eerste voorloper van de EU was de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - de belangen van het kapitaal waren altijd het uitgangspunt.

NATIONALISME
De auteurs zetten de lijn voort die is ingezet bij de desastreus verlopen Europese Parlementsverkiezingen. Volgens hen is het neoliberale karakter van de EU het werk van 'ambtenaren uit Brussel', die kennelijk een soort coup tegen de EU-landen hebben gepleegd. Daarom zou de nationale soevereiniteit van Nederland in het geding zijn. Dit is een totale verdraaiing van de geschiedenis, die akelig dicht in de buurt komt van de praatjes van een zekere boreale zwetser. Nederland heeft zich in de EU altijd als een neoliberale hardliner ingezet en dat was ook in het belang van de Nederlandse multinationals. Door te doen alsof 'Nederland' een slachtoffer is, draait de partij de rollen om. Dat is des te schandaliger, omdat dit het zicht ontneemt op de echte slachtoffers van het rechtse EU-beleid.
Ook wil de SP nu naar een aparte Euro voor Noordelijke EU-landen. Er is namelijk een disbalans in de Eurozone, zegt de partij. En dat klopt: Europese kernlanden als Nederland en Duitsland hebben een structureel handelsoverschot: ze exporteren meer dan ze importeren, voor een belangrijk deel binnen Europa. Door neoliberale afbraak van arbeidsrechten kunnen deze landen namelijk goedkoper produceren.
Bij periferielanden als Spanje en Griekenland is het andersom en om hun handelstekort te kunnen betalen, leenden ze bij banken uit de kernlanden. Toen de schuldencrisis in 2011 uitbrak, konden ze hun schulden niet meer betalen, mede doordat kapitaalmarkten de kosten enorm opdreven. Daardoor kwamen de banken in de problemen.
Toen 'de Grieken' werden 'gered' met keiharde neoliberale afbraakpakketten die de Griekse arbeidersklasse en de Griekse samenleving ruïneerden, werden in feite de Europese banken en het verdienmodel van veel Noord-Europese multinationale gered. De arbeidersklasse van Griekenland betaalde voor de problemen van ING.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
De 'oplossing' die de SP voorstelt is er een, die tot nog toe voornamelijk populair was onder neoliberale hardliners: er zou een aparte euro voor het Noorden en een aparte voor het Zuiden moeten komen. Sommige neoliberalen in Europa zijn daar tegen, omdat het het voortbestaan van de zo winstgevende EU kan bedreigen.
Sommige meer agressieve neoliberalen zien het als een soort verzekering. Zij willen hun neoliberale roofpolitiek voortzetten en ze weten dat dit opnieuw tot problemen zal leiden in de Europese periferie. Door de monetaire unie te splitsen, hoeven landen in het Noorden dan niet meer garant te staan voor de schulden.
Dat de SP-top deze politiek wil steunen is een schandaal. Internationale solidariteit begint bij de erkenning dat de ellende onder werkenden van het ene land niet losstaat van die in het andere en dat solidariteit niet zomaar een nobel streven, maar een strategische noodzaak is. In 2011 organiseerde de SP geen solidariteit met de Grieken, inmiddels ziet zij het kapitaal als bondgenoot.

zondag 4 oktober 2020

Zou er toch eindelijk eens gedaan worden aan 'sportief' rijlawaai?

Vandaag werd ik wakker met een mij voorlopig (want nog niet definitief) zeer welkom nieuwtje: De gemeente Rotterdam wil gaan optreden tegen geluidsoverlast door sportwagens" (zie bij RTLnieuws van gisteren). Ook andere gemeentes (Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht en Utrecht) overwegen de invoering van 'lawaaiflitsers' of 'patserbakmicrofoons'. 

Wat mij betreft mogen ze die dingen ook gaan gebruiken voor motoren, want -eerlijk gezegd- heb ik meer last van de herrie van motoren dan van sportwagens, zeker op zonnige dagen. En als er dan toch camera's en detectie-apparatuur wordt opgehangen kan er meteen ook een «stanksnuffelaar» bijgehangen worden, want een aanzienlijk deel van de motoren (en van de brommers en scooters) verspreidt een onaangename stank, die ongetwijfeld niet gezond zal zijn.

En daarnaast kan er dan tegelijk ook een snelheidsdetector bijgezet worden, want de meeste van die herriebakken rijden vér boven de maximaal toegestane snelheid, dat hoort kennelijk bij de sportieve uitstraling die de berijders/bestuurders van die decibelmonsters willen tentoonspreiden.

donderdag 1 oktober 2020

Meer vragen dan 1000 wijzen kunnen beantwoorden...

Een grote koffie- en theeproducent -nouja, verpakker en leverancier- is op het idee gekomen (ik kwam daar toevallig op, toen ik ergens een kopje thee dronk) om labeltjes aan de theezakjes te hangen met daarop een vraag, die misschien bedoeld is om gespreksstof te bieden aan mensen die niet weten wat ze elkaar (nog) kunnen zeggen. Op zich geen slecht idee, denk ik. Of???

Op het eerste gezicht lijken het eenvoudige vragen - en dat is misschien ook wel de bedoeling. Als je er echter wat langer naar kijkt (ook tussen de regels - en daar ben ik als Dwarslezer redelijk goed in), blijkt er toch meer te antwoorden te zijn dan één kort antwoord.

OF je komt niet eens tot een antwoord, want wat moet je bijvoorbeeld antwoorden op de vraag Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Ik kan met gemak een groot aantal min of meer goede adviezen opsommen, maar het beste? Nee, daar ben ik nog niet uit! 

Of wat te denken van Ben je een dromer, denker of doener? Hier wordt kennelijk verwacht dat je óf droomt, óf denkt, óf doet. Wat kies ik nou?

Of: Zonder welke 3 dingen kun je niet leven? Zouden ze daarmee lucht, water, voedsel bedoelen? Vermoedelijk niet, want dat zou, voor mensen, een zinloze vraag zijn. Ieder mens heeft immers die drie dingen nodig.


En ook de volgende is een doordenker: Wat is jouw favoriete genre boeken? Ik heb sterk de indruk dat de vraagstellers mensen als erg platte wezens zien, die maar één ding interessant of belangrijk vinden. Dat blijkt ook uit de vraag Welke film heeft echt indruk op jou gemaakt? 

De kaartjes zijn klein, dus je kunt er ook maar een beperkte hoeveelheid informatie op kwijt. En dan schrijf ik nog behoorlijk klein. Er staat trouwens niet eens een adres op de labeltjes voor het inzenden van de antwoorden. Noch wat je ermee kunt winnen...

Hoe meer ik over dit initiatief nadenk, hoe vreemder ik het eigenlijk begin te vinden... Wie -of wat- zit hier eigenlijk achter? En WAARTOE?

dinsdag 22 september 2020

De ZorgverZIEKeringspremie gaat ongetwijfeld weer verder omhoog..., maar waarom kan het elders goedkoper?

De Zorgverzekeringswet, die in 2006 werd ingevoerd zou ervoor zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland goedkoper werd. Iedereen weet intussen dat het tegendeel waar is. De premies stijgen jaar na jaar en alsof de steeds hogere premies nog niet genoeg zijn, moeten we daarnaast ook nog betalen voor een regelmatig stijgende verplichte eigen bijdrage en een eigen risico.

Dat het ook anders kan, bewijst de situatie in Zwitserland, een land dat ook te lijden heeft gehad onder de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Vandaag meldt de Zwitserse omroep SRF dat de premies volgend jaar gemiddeld met een half procent (jazeker, ½%) stijgen. In Zwitserland heeft elk kanton zijn eigen 'Krankenkasse'. In in 7 kantons gaat de premie zelfs omlaag, in het kanton Appenzell Innerrhoden zelfs met 1,6%! De hoogste premiestijging is aangekondigd voor het kanton Tessin en bedraagt 2,1%.


Hoe kunnen ze de stijging in Zwitserland zo laag houden? In het artikel wordt uitgelegd dat weliswaar extra zorg nodig was voor de Corona-patiënten, maar dat anderzijds alle niet-noodzakelijke ingrepen uitgesteld werden, waardoor de kosten niet wezenlijk stegen.

Maar... werden in Nederland niet ook niet-noodzakelijke ingrepen uitgesteld? Waarom gaat de premie hier dan wel omhoog?
Is het uitgespaarde geld misschien stiekem overgeboekt naar een belastingparadijs (niet naar Nederland natuurlijk, maar naar een ander belastingparadijs)? Of wat is anders het verschil tussen de Nederlandse en de Zwitserse situatie?


Aanvulling (uurtje later): wie de ZorgverZIEKering ook de keel uithangt, zou ik willen voorstellen om eens de «Bouwstenen» (van het Nationaal Zorgfonds) door te lezen en dan -uiteraard zonder enige verplichting- steun te betuigen aan het Nationaal Zorgfonds. Misschien komen we, als er genoeg mensen hun steun betuigen, nog eens ooit van die grootgraaiende ZorgverZIEKeraars af! Vergeet niet dat een deel van onze premies terechtkomt in de bodemloze zakken van hun aandeelhouders (en andere nuttelozen).

zondag 20 september 2020

"Van de wieg tot het graf"? - voortaan: "van de wieg NAAR het graf"!

'Vroeger' meer dan een halve eeuw geleden, toen op school nog onderwezen werd om zelf te leren denken (en dus niet om een trouwe consumist te worden) leerde ik in het vak «Staatshuishoudkunde» dat er in Nederland allerlei sociale voorzieningen waren ingevoerd, waardoor niemand, bij wat voor problemen dan ook, van liefdadigheid of ondersteuning door familieleden of anderen afhankelijk zou hoeven zijn. Kortom, we waren verzekerd van zorg "van de wieg tot het graf". Daar stond dan wel tegenover dat we daarvoor belasting ("Sociale lasten") zouden moeten betalen, maar aangezien ook de niet-hulpbehoevenden daaraan zouden meebetalen (op basis van hun inkomen), kon de nodige zorg veel socialer en eerlijker verstrekt worden. Je was dus niet meer afhankelijk van kinderen die je misschien niet had, en je liep ook niet het risico dat de katholieke Vincentiusvereniging of de protestantse ouderlingen je lieten barsten omdat je niet regelmatig in de kerk verscheen.

Helaas is dat al lang niet meer zo. Al in de jaren 1980 begon het CDA met het uitkleden van de Sociale Zekerheid (zie in dit verband dit artikel in Trouw van 16 april 1992), in het begin nog langzaam, maar steeds sneller - en tegenwoordig is het zo dat mensen maar al te gemakkelijk aan hun lot worden overgelaten. Denk maar aan de ouderen in verpleeghuizen tijdens de voorbije eerste Corona-golf - en aan de manier waarop hun verzorgers hun gezondheid en leven moesten riskeren: extra uren draaien en zelfs zonder maar enige vorm van bescherming. 

En als je thuiswoont, omdat je nog niet voldoet aan de strenge eisen die aan opname in een verpleeghuis gesteld zijn, of wanneer er een wachtlijst is, omdat daarvoor ook al een wachtlijst geldt, dan ben je aangewezen op "mantelzorgers"', (niet daarvoor opgeleide) familieleden en/of kennissen, die daarvoor een deel van hun eigen leven moeten opofferen, omdat het anders "te duur" is, of aan (al dan niet goedbedoelende) 'vrijwilligers. Niet omdat de belastingen intussen verlaagd zijn (integendeel! - behalve dan voor de grootgraaiers...), maar omdat er een heleboel geld verspild wordt aan overbodige (nouja, volgens de neoliberale markt'filosofie' niet, natuurlijk) overkoepelende nuttelozen (directeurs, spreadheet-opstellers e.d.).

Als je het goed bekijkt is er eigenlijk maar weinig veranderd in de bewoordingen, want waar je vroeger "van de wieg tot het graf" verzorgd werd, word je nu zo snel mogelijk "van de wieg naar het graf" begeleid...
 

Het diepdroevige is dat steeds meer mensen klagen over allerlei sociale wantoestanden, maar bij verkiezingen blijven ze toch maar steeds opnieuw in groten getale hun stemmen uitbrengen op dezelfde schurken die ons uitpersen en ons geld in hun eigen zakken (of die van hun vriendjes van multinationals) blijven proppen...

Handhaving(sgemakzucht) in Den Bosch

Ik weet nog niet of de wetteloosheid in Nederland in de plaats komt van wetshandhaving, maar in ieder geval is wel duidelijk dat Alphen aan den Rijn niet de enige plaats is waar de overheid liever het fietsbeleid versoepelt (en daar een hoop geld voor uit te geven) dan de regels te handhaven (zie mijn artikel over Voet- en Fietsgangers in Alphen aan den Rijn van 8 september).

Uit een artikel in het Brabants Dagblad van vandaag blijkt dat de gemeente 's-Hertogenbosch tot de conclusie is gekomen dat handhaving van het fietverbod in het stadscentrum 'financieel veel vergt', omdat steeds meer fietsers geen zin hebben om een stukje naast hun fiets te gaan lopen.

Eerlijk gezegd is me de gemeentelijke logica niet duidelijk: mensen die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen, dus lijkt het mij dat veel overtreders ook veel boetes (kunnen) opleveren, dus uiteindelijk leveren de vele boetes ook veel geld op, waarvan dus handhavers betaald kunnen worden.


Intussen heeft de gemeente echter een mooie (lees: slappe) smoes bedacht, want het verbieden van fietsen in het centrum van de stad past niet bij het beleid om juist het gebruik van de fiets in de stad aan te moedigen...

Ik denk ook dat de ondernemers in de binnenstad erg in de wolken zullen zijn dat het winkelende publiek de winkels gaat mijden omdat ze door de kris-kras neergekwakte fietsen niet meer fatsoenlijk kunnen lopen - en anders wel door de asociaal alle kanten tegelijk op rijdende fietsers (al dan niet electrisch) van hun sokken worden gereden.

vrijdag 18 september 2020

Heeft de VVD nu ook écht spijt van het liberalisme?

Uit de termen waarin  zich de voorbije dagen de VVD in de Algemene Beschouwingen uitdrukt, zou je de indruk kunnen krijgen dat deze club van Vieze Voze Dikdoeners ineens spijt heeft gekregen (¿het licht heeft gezien?) over de ontwikkelingen in de laatste decennia, zeg maar van het neoliberalisme, een extra onmenselijke vorm van het kapitalisme.

Ik zou er niet teveel op vertrouwen dat de VVD daadwerkelijk iets betreurt - nouja, misschien dat veel mensen nu pas, na lange jaren van uitkleding van de zorg door de diverse 'regeringen' (met name Balkenende en Rutte), met de neus op de rampzalige gevolgen daarvan gedrukt zijn. Ik heb althans nogniets gehoord van een collectieve zelfmoord van degenen die schuldig zijn geweest aan deze ontmenselijking van de maatschappij. Hieraan hebben zelfs zogenaamd linkse (PvdA en in zekere mate GroenLinks) en zogenaamd christelijke (CDA, SGP, en zelfs de ChristenUnie) politici meegewerkt. Nee, ik heb zelfs nog niets gelezen over financiële compensaties aan de slachtoffers van de grootgraai-acties van de laatste tientallen jaren.

Voorlopig is het allemaal nog niet meer dan de «Paroles, paroles» [woorden, woorden], de 'loze beloften' die Dalida in 1973 Alain Delon voor de voeten wierp.
Maar ook als het hierbij alleen een tactische "koerswijziging" betreft (zoals Thijs Broere het vandaag noemt in zijn column in Vrij Nederland), dan wijst dit toch op een ontwakend (?) bewustzijn van de kiesmassa's. En als zodanig zou het erg prettig zijn als de Nederlandse bevolking niet vergeet wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Intussen heb ik ook bij de PvdA en bij het CDA al uitingen bespeurd die in eenzelfde richting lijken te wijzen.

Laten we in ieder geval, voor wat de "liberalen" betreft, wel beseffen dat je een vos die de passie [mooie woorden] preekt, niet (nooit!) moet vertrouwen.
Want wat bijvoorbeeld voor veel mensen een erg sociaal product was van de toenmalige liberalen, achter het "kinderwetje van [Samuel] Van Houten" uit 1874 -dat er uiteraard op den duur voor zorgde dat kinderen langer gevrijwaard waren van fabrieksarbeid, ongetwijfeld ook een andere gedachte gezeten moet hebben, namelijk dat er door de hoge kindersterfte in de fabrieken op den duur steeds minder kinderen en jongeren zouden overblijven als (extra-)goedkope arbeidskrachten en dat de bevolking zou verouderen, wat sociale gevolgen zou hebben, maar ook (en vooral?) dat de winsten voor de toenmalige kapitalisten drastisch zouden verminderen. Ik bedoel maar, dat liberale wetten (en woorden) met een sociaal klinkende inhoud uiteindelijk alleen besproken en uitgevoerd (konden) werden, omdat ze niet nadelig waren voor de liberale doelgroep!

woensdag 16 september 2020

De pandemie & olie (overgenomen artikel)


Tijdens de regering van keizer Justinianus I (527-565 AD), verspreidde zich een geheimzinnige plaag uit de het Nijldal naar Constantinopel en maakte zo een einde aan het Romeinse Rijk. De "Zwarte Dood" (Yersinia pestis) was eerst opgedoken in China en het noorden van India en verspreidde zich over het hele Middellandse Zee-gebied en naar Noord-Europa. Hierdoor werd misschien wel de helft van de wereldbevolking gedood, zo'n 50 miljoen mensen.

Covid-19 is niet de Zwarte Dood, maar kan wel onsequenties gehad hebben voor de hele mensheid, waarbij de machtigen verzwakt zijn en de bescheiden klassen naar de voorgrond traden, zodat de krachtlijnen wereldwijd anders gerangschikt werden.

Het Midden-Oosten is een goed voorbeeld. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de rijkdom van de monarchieën in de Perzische Golf -Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (UAE), Kuweit en Qatar- de traditionele machtscentra die de regio gedurende duizenden jaren overheerst hebben -Turkije, Egypte en Perzië- omver geworpen. Terwijl deze beschavingen op landbouw, industrie en handel gebaseerd waren, waren de vorsten fabelachtig rijk om de eenvoudige reden dat ze op een zee van olie zaten. De monarchieën -in het bijzonder Saudi Arabië- hebben die rijkdom gebruikt om regeringen omver te werpen, interne meningsverschillen het zwijgen op te leggen, en om een soort Islam te steunen die van de Kaukasus tot de Filippijnen terroristen voort heeft gebracht.

En nu zitten ze in de problemen.


De Saudische oliemaatschappij, Aramco, zag zijn kwartaalwinst van $ 24,7 miljard naar $ 6,6 miljard dalen, een val van meer dan 73% in vergelijking met een jaar geleden.

Deze inzinking is niet helemaal het gevolg van de recessie tengevolge van de pandemie. In de voorbije acht jaar hebben de Arabische olieproducenten hun jaarlijkse inkomen zien dalen van € 1 biljoen naar € 300 miljard, wat het gevolg is van een geleidelijke overgang van fossiele koolwaterstoffen naar hernieuwbare energie. Maar Covis-19 heeft deze trend erg versneld.

Voor landen als Saudi Arabië is dit een existentieel probleem. Het land heeft een groeiende bevolking, waaronder veel werklozen en jongeren - zo'n 70%van de Saudi's is jonger dan 30 jaar oud. Het koninklijk huis heeft tot op heden de zaken onder controle kunnen houden door geld uit te delen en baantjes te creëren, maar de inkomstendaling maakt dit moeilijker. Het koninkrijk beschikt -net zoals de UAE- over stevige financiële reserves, maar dat geld zal niet eeuwig duren.

In het Saudische geval, heeft een reeks economische en politieke blunders de crisis verergerd.

Riyadh zit klem in een kostbare militaire patstelling in Yemen, terwijl het ook probeert om de economie van het land te diversifiëren. Kroonprins Mohammed bin Salman promoot een mega project van $ 500 miljard om een nieuwe stad, Neom, te bouwen aan de Rode Zee, die industrie, technologie en investeringen zou moeten aantrekken. 

Het plan heeft echter maar weinig geld uit het buitenland aangetrokken, omdat de investeerders zich opgejaagd voelen door de agressieve buitenlandse politiek van de kroonprins en door de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Saudi's lenen tot $ 12 miljard alleen om het dividend van Aramco ($ 75 miljard per jaar) te kunnen betalen.

De oliecrisis heeft zich uitgebreid naar landen in het Midden-Oosten die steunen op investeringen, hulp en banen voor hun jonge bevolkingen. Cairo stuurt zo'n 2½ miljoen mensen uit om in de Golfstaten te werken en landen als Libanon leveren financiële diensten en consumptiegoederen.

Libanon is nu aan het imploderen, Egypte stapelt kolossale schulden op en Irak kan zijn rekeningen niet betalen omdat de olie vastzit rond $ 46 per vat. Saudi-Arabië heeft een prijs van minimaal $ 95 per vat nodig om te voldoen aan zijn begrotingsbehoeften - en om de honger van zijn royals te bevredigen.

Wanneer de pandemie voorbij is, zullen de olieprijzen stijgen, maar het is erg onwaarschijnlijk dat ze hetzelfde  peil bereiken als in de vroege jaren 2000, toen ze gemiddeld $ 100 per vat bedroegen. De olieprijzen zijn laag sinds de ongelukkige Saudische poging om kleinere concurrenten uit te schakelen en hun vroegere markt terug te pakken.

In 2014 verlaagde Riyadh met opzet de olieprijs om kleinere concurrenten dwars te zitten en om dure boorprojecten bij de Noordpool te doen mislukken. Maar toen de economie van China vertraagde, viel de vraag naar olie en de prijs is nooit hersteld.

Van de 10 belangrijkste olieproducenten in de wereld, zitten er vijf in het Midden-Oosten: Saudi  Arabië, Irak, Iran, de UAE en Koeweit. Ze zitten allemaal in zwaar weer, ofschoon dat in het geval van Iran nog verergerd is door de sancties van de VS. Met uitzondering van Irak -waar indrukwekkende demonstraties de leiders van het land aan het wankelen hebben gebracht- zijn de meeste van deze landen politiek rustig. In het geval van de koninkrijken is het natuurlijk moeilijk om te oordelen over de mate van ontevredenheid omdat afwijkende meningen er niet toegestaan zijn.

Maar hoe lang zullen de royals het deksel op de ketel kunnen houden?

“Het is een transformatie die is versneld door de ramp van het Corona virus,” zegt Midden-Oosten-expert Patrick Cockburn, “en deze zal de politiek van het Midden-Oosten radicaal veranderen.”

Er is geen regio die niet getroffen is door de huidige crisis. Met uitzondering van de presidenten van Brazilië en de Verenigde Staten, hebben de meeste wereldleiders begrepen dat de klimaatverandering een realiteit is en dat fossiele energie de grootste schuldige is. Zelfs als de pandemie afneemt, zal het oliegebruik blijven dalen.

Het virus heeft de breuklijnen tussen de machtigen blootgelegd. De Verenigde Staten hebben de grootste economie van de wereld en zijn de grootste militaire macht, en toch is het land door Covid-19 simpelweg bezweken. Met 4% van de wereldbevolking tellen de Verenigde Staten 22% van de dodelijke slachtoffers van de pandemie.

En niet alleen de VS. Het Verenigd Koninkrijk telt meer dan 40.000 doden, en zijn economie is met 9% gekelderd. Bangladesh daarentegen, het dichtstbevolkte land van de wereld, met tweemaal de bevolking van Groot-Brittannië, heeft ongeveer 4.000 doden en daar is de economie maar met 1,9% gekrompen.

"Covid-19 heeft de mythe van de concurrentie tussen de 'Eerste' en de 'Derde' wereld weggeblazen", zegt Steven Friedman, directeur van het Center for the Study of Democracy in Johannesburg.

Turkije, Vietnam, Cuba en Nigeria hebben allemaal veel meer succes gehad bij het bestrijden van het virus dan Groot-Brittannië en de Europese Unie.
 
Dit komt gedeeltelijk omdat de Europese bevolking ouder is. Terwijl de gemiddelde leeftijd in Europa 43 jaar bedraagt, is die in Afrika 19 jaar. Met het Coronavirus besmette jongeren komen daar in het algemeen beter uit dan ouderen, maar de leeftijd kan de verschillen niet volledig verklaren.

Terwijl Turkije geperfectioneerde opsporingsmethodes ontwikkeld had voor het controleren van de mazelen, en Nigeria hetzelfde gedaan had voor Ebola, waren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bezig met het systematisch uithollen of ontmantelen van de publieke gezondheidsdiensten. Inplaats van voorraden aan te leggen om een pandemie het hoofd te kunnen bieden, verlieten Europa en de VS zich op landen als China om op basis van "indien nodig" snel dingen te leveren zoals persoonlijke beschermingsuitrustingen, omdat dat goedkoper was dan hun eigen benodigdheden te produceren of te betalen voor opslag en onderhoud.

Maar "indien nodig" werkt niet bij een wereldwijde pandemie. China heeft zijn eigen gezondsheidscrisis om op te lossen. De vertraging tussen het verschijnen van het virus en het verkrijgen van de hulpmiddelen om dit te bestrijden is rechtstreeks verantwoordelijk voor de stroom aan doden onder medisch personeel en de eerst hulpverleners.

 En terwijl de Chinese economie weer opgeveerd is - voldoende om de olieprijs enigszins te verhogen - zijn de VS, Groot-Brittannië en de EU terehtgekomen in wat een pijnlijke recessie belooft te zullen worden.

Het neoliberale model van lage belastingen,  privatisering van publieke middelen en vertrouwen op de vrije markt heeft zijn onvermogen bewezen tegenover een natuurramp. Het verband tussen rijkdom en gunstige resultaten werkt alleen wanneer die rijkdom wordt geïnversteerd in de velen, niet in de enkelen.

De plaag van Justinianus vernietigde het Romeinse Rijk. Het is niet waarschijnlijk dat de pandemie dat bij de Verenigde Staten zal doen. Maar ze heeft wel de zwakke lijnen en de structurele zwakheden aangetoond die door rijkdom afgedekt worden - totdat iets als Covid-19  langskomt om de glitter van het systeem te schudden.

Conn Hallinan is te lezen bij dispatchesfromtheedgeblog.wordpress.com en middleempoireseries.wordpress.com


Dit artikel (van de hand van Conn Hallinan) werd op 6 september 2020 gepubliceerd in de blog Dispatches from the Edge, onder de titel The Pandemic & Oil. (Overgenomen met toestemming van de auteur.)
Vertaald door Dwarslezer.

maandag 14 september 2020

Wat voor zin heeft "de" Coronatest?

Ter beteugeling van de Covid-19-pandemie zijn de Nederlandse bewoners met Covid-19-verschijnselen (zoals keelpijn, koorts, verkoudheid) verplicht zich op Corona te laten testen. Dat is eigenlijk een onjuiste naam, want lang niet elk Corona-virus kan Covid-19 veroorzaken. Er bestaan namelijk verscheidene Corona-virussen, die slechts een verkoudheid opleveren en -net zoals niet elke auto een Toyota is- is ook niet elke verkoudheid een symtoom van Covid-19.

In feite is het onjuist en ook misleidend om te spreken over een Corona-crisis of over Corona-bestrijding, omdat dat net zoiets zou zijn als proberen alle dieren uit te roeien om een rattenplaag te bestrijden.

Helaas blijkt de "Coronatest" juist dat te doen: alle dieren uitroeien ter bestrijding van een rattenplaag. Artikelen in de NRC van verleden week (10 september 2020) melden namelijk, onder de veelzeggende titels Niet besmet, toch positief getest en Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week, dat momenteel een aanzienlijk deel van degenen (tussen 33 en 17%!) die na een test positief bevonden zijn, in werkelijkheid niet besmet zijn met Covid-19, maar met een verkoudheid. Biostaticus Goeman (van het LUMC) vindt dit "een relatief klein probleem". Ach ja, mensen krijgen twee weken huisarrest, kunnen hun werk niet doen en moeten zelf maar zien hoe ze aan eten komen...
Volgens viroloog Chantal Reusken (RIVM) moet je dat er maar voor over hebben ("Dat doe je voor de samenleving", waaraan ze dan nog [ter verduidelijking?] aan toevoegt: "You take one for the team".


Reusken legt ook nog een deel van de schuld voor de foute diagnoses bij de mensen die zich laten testen, want "veel mensen zonder klachten [laten] zich nu [...] testen". Maar wat zijn deze "klachten" nu precies. Misschien laten mensen zich testen als ze zich verslikken (klinkt ook als hoesten) of als ze door een rookwolk van een verslaafde moeten niezen.. Of misschien hebben ze wel verhoging door een of andere ernstige ontsteking... Zou dat misschien komen omdat de aanwijzingen van RIVM-zijde onduidelijk zijn? En wat te denken van mensen die door een contact-formulier van een restaurant te horen krijgen dat ze in de buurt van een "Corona"-positieve persoon geweest zijn. Hoeven zij zich dan niet te laten testen, maar moeten ze gewoon vrijwillig 14 dagen in huisarrest gaan zitten?

Ook komen de fout-positieven volgens Reusken doordat men zich pas laat testen wanneer de virus-activiteit alweer gedaald is. Deze activiteit is het hoogste wanneer iemand net besmet is, maar... dan merkt men daar nog niets van. En uiteraard laat niemand zich dus op die "eerste dag testen". En daar komt dan nog bij dat mensen die zich willen laten testen daarvoor pas na dagen terechtkunnen, soms op tientallen kilometers van hun woonplaats... ook mensen die geen auto hebben of in een dorp wonen met uitgekleed (of geen: wegbezuinigd) openbaar vervoer - en misschien zelfs gedwongen zijn om (met een neusmasker) een taxi te laten komen. De kosten? Die maak je natuurlijk "voor de samenleving".

En waarom duurt het zolang voordat mensen -vaak op de onmogelijkste plaatsen- getest kunnen worden? Dat komt -volgens Goeman- door "te weinig testcapaciteit". En als je dan tussen de regels doorleest (daar ben ik -als Dwarslezer- goed in) komt dat door de krenterigheid van de Roverheid, die wel miljarden over heeft voor grootgraaiers, maar bezuinigt op het inkopen van testcapaciteit, want "die capaciteit wordt ingekocht door het ministerie van Volksgezondheid", en dat ministerie houdt dus (volgens de niet in het artikel vermelde bijzonderheden) kennelijk de hand op de knip.


Iets anders, wat ik niet lees in de NRC-artikelen is, dat het ook voor de hand ligt dat er door dezelfde oorzaken ook valse negatieve resultaten uit de tests zullen rollen, waardoor er ook een aanzienlijk aantal Covis-19-dragers als niet-besmet zullen worden betiteld en daardoor rustig andere mensen kunnen blijven besmetten.

vrijdag 11 september 2020

Petitie van «Stop Wapenhandel»


 
Zie de site van «Stop Wapenhandel» waar je ook de betreffende petitie kunt (eigenlijk: moet!) tekenen, want:

          Geen cent voor moordtuig, en
          Maak het leger leger!

De volgende tekst heb ik overgenomen van voornoemde site:

 
Terwijl de media vol staan met berichten over de corona-pandemie, proberen lobbyisten van de wapenindustrie zoveel mogelijk overheidsgeld naar de wapensector toe te harken.

Brussel
In Brussel is een Europees Defensiefonds opgericht, waarmee bedrijven en onderzoeksinstituten nieuwe wapentechnologie willen ontwikkelen. Daarvoor is ruim 9 miljard euro begroot voor de periode 2021-2027. Zo wil de Europese Commissie de wapenindustrie in Europa versterken en een betere exportpositie geven.

Nederland
Ook in Nederland is de wapenindustrie hard aan het lobbyen. Op 20 april, midden in de lockdown, is een wet voor een Defensiematerieelbegrotingsfonds aangenomen. Daarin wordt voor een periode van 15 jaar geld gereserveerd voor wapenaankopen. Volgende regeringen kunnen dan niet meer beslissen dat dit geld eigenlijk anders besteed moet worden, bijvoorbeeld aan zorg of klimaatbeleid. Ook het parlement is met handen en voeten gebonden. Zo is de wapenindustrie gegarandeerd van afzet.

Veiligheid?
Terwijl niemand het verloop van de komende crisis kan voorspellen en het overheidsbudget zorgvuldig moet worden verdeeld, proberen wapenbedrijven voor te kruipen om bezuinigingen op hun sector te voorkomen. Juist nu een andere visie op veiligheid terrein wint. Veiligheid is voldoende gezondheidszorg. Veiligheid is een goed klimaatbeleid.
Er is nog niet besloten hoeveel geld er in het Nederlandse Defensiematerieel-begrotingsfonds komt. Daarover wordt bij de eerstkomende Rijksbegroting (Prinsjesdag) besloten.

Oproep
Grote sommen geld voor wapens is juist nu, in de onzekere situatie, onverantwoord. Wij roepen regering en politieke partijen op geen voorrang te geven aan de wapenindustrie. Leg geen geld vast in een Defensiematerieelbegrotingsfonds.
Steun de actie met een gift op NL11 TRIO 0390 407 380

donderdag 10 september 2020

Levensverwachting in Nederland toch niet zo vanzelfsprekend!

Eindelijk begint het nu toch ook op hogere niveaux door te dringen, zoals nu bij het Actuarieel Genootschap, op wiens prognoses de meeste Nederlandse pensioenfondsen zich baseren(*), dat de levensverwachting in Nederland minder hard zal stijgen dan de diverse Nederlandse régimes ons steeds hebben voorgehouden (zie het artikel Levensverwachting Nederlander loopt minder hard op dan verwacht in het Financieele Dagblad van gisteren). De pensioenleeftijd zou namelijk mee moeten stijgen met de levensverwachting van de bevolking. 

De SVB geeft nog geen informatie over de maximaal mogelijke verhoging, maar biedt wel de mogelijkheid om voor concrete gevallen de pensioengerechtigde leeftijd te berekenen aan de hand van de geboortedatum. Wikipedia geeft aan dat de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland zou kunnen stijgen tot 71 jaar. Dat komt dus neer op een verwachte stijging van de levensverwachting sinds 2012 met 6 jaar. Dit kan alleen berekend zijn door geldwolven met een graaifilter in hun brillen.
Intussen heeft de Nederlandse Roverheid zich alweer verscheidene jaren rijkgegraaid door pas later te beginnen met de uitbetaling van de AOW, vermoedelijk op verzoek van haar vriendjes van Shell, Unilever, KLM en andere multinationals, waarvoor -zoals gebruikelijk- de arbeidersklasse wordt uitgeperst.


Ik had overigens zelf al over deze misleidende formulering van de Nederlandse Roverheid geschreven in artikelen uit 2017 (Hoezo "stijgende levensverwachting") en zelfs al in 2014 (Adolf Hitler verkneukelt zich...), dus niemand kan zeggen dat ik hier niet voor gewaarschuwd had!

Helaas, zéér helaas, verwacht ik ook nu niet dat het kiezersvolk hiermee rekening zal houden bij komende verkiezingen. Het is dat ik, tegen beter weten in, toch hoop dat 'men' op een gegeven moment toch zijn (M/V) verstand zal gaan gebruiken. Liefst voordat de door Karl Marx voorspelde «Verelendung» daadwerkelijk optreedt!(*) Zie hier het artikel van het Actuarieel Genootschap, waarin wordt verwezen naar de nieuwe Prognosetafel AG2020, die hier ook gedownload kan worden.

dinsdag 8 september 2020

Republiek der Nederlanden?


Een paar maanden geleden kwam ik op straat deze schilderingen tegen. In eerste instantie dacht ik even dat iemand (of misschien zelfs wel een actiegroep) de Latijnse klok had horen luiden, en mensen wilde(n) oproepen om "samen tegen de Kroon" (corona is tenslotte het Latijnse woord voor [de] kroon) actie te gaan voeren. Al gauw begreep ik echter dat deze ongestrafte stoepgraffiti bedoeld was om ons aan te sporen om toch zeker gevolg te geven aan de maatregelen van de Haagse overheid om Covid-19 uit de wereld te verbannen.Intussen is wel duidelijk geworden dat Covid-19 net zo moeilijk af te schaffen is als de monarchie (overigens ook in België en Spanje - en zeker in Spanje zijn er toch redenen te over om de door dictator Franco ingestelde monarchie af te danken).

Misschien gloort er echter toch enige hoop aan de horizon. In «De Republikein» van deze maand las ik namelijk over de oprichting van een nieuwe politieke partij: De Partij voor de Republiek (PvdR). Lees hier meer over op de website van deze partij.
Met een beetje hulp van mijn weldenkende vrienden maak ik het misschien toch nog mee dat Nederland weer een republiek wordt! Het zou mij zeer verheugen.