maandag 30 april 2012

Ook eenmalige crisisheffing op inkomen Koninklijk Huis (Persbericht van het Nieuw Republikeins Genootschap)

Het bestuur van het NRG heeft het volgende persbericht uitgegeven:

Het bestuur van NRG/Republikeinen.nl heeft kennis genomen van het bezuinigingsakkoord dat in de Tweede Kamer tot stand is gekomen. Eén van de aangekondigde maatregelen is een eenmalige crisisheffing van een half miljard op veelverdieners.
NRG/Republikeinen.nl wijst er in dit verband op dat ook Beatrix, Willem Alexander en Máxima tot de bedoelde groep veelverdieners gerekend moet worden en doet een beroep op de Kunduz-partijen ook deze belastingvrije inkomens en onkostenvergoedingen aan de crisisheffing te onderwerpen.

Toelichting:
Beatrix, Willem Alexander en Máxima ontvangen in 2012 een belastingvrij inkomen van resp. € 830.000, € 246.000 en € 246.000. Daarnaast krijgen zij nog een onkostenvergoeding van € 4.358.000 (Beatrix), € 1.152.000 (WA) en € 384.000 (Máxima) per jaar. Met hun vrij van successierechten opgebouwd vermogen en bovengemiddelde jaarlijkse inkomens zijn Willem Alexander en Máxima kennelijk in staat een riante villa te kopen in Griekenland. En dat op een moment waarop alle Nederlanders de broekriem fors moeten aanhalen door lagere uitkeringen en fiscale lastenverzwaringen. Verder kan opgemerkt worden dat de vergoedingen voor staatshoofden in andere Europese landen aanzienlijk later liggen dan in Nederland.Het Nieuw Republikeins Genootschap/Republikeinen.nl vindt het onverteerbaar dat in Nederland belangrijke publieke functies op basis van erfopvolging worden bezet en streeft naar een Republikeinse staatsvorm met een gekozen staatshoofd.

maandag 23 april 2012

Democratie in Spanje? Of: terugkeer van de dictatuur?

Nadat de Spaanse kiezers verleden jaar zo dom waren (maar is dat zó verschillend van de Nederlandse kiezers) om de postfascistische Partido Popular aan een absolute meerderheid te helpen in de Cortes, het Spaanse parlement, wordt het nog duidelijker dat het in Spanje alleen maar lijkt een democratie te zijn. Het is natuurlijk so-wie-so een veeg teken dat 36 jaar na de dood van de fascistische dictator Franco de schuldigen van zijn schrikbewind nog steeds niet alleen niet vervolgd zijn, maar velen hunner zelfs, voorzover als ze nog in leven zijn, belangrijke functies bekleden in het land.
Het is al eng dat de directeur van de RTVE (de Spaanse staatsomroep) door het parlement gekozen kan worden, maar de laatste tijd was daarvoor een tweederde meerderheid noodzakelijk. Dankzij de PP-meerderheid hebben de Franco-erfgenamen er nu voor gezorgd dat die directeur met slechts de absolute meerderheid (de helft + 1) van het parlement gekozen kan worden. Dit was trouwens voordien ook het geval, totdat de voormalige regering van de PSOE (sociaaldemocraten met een neoliberale agenda) de tweederde meerderheid invoerde, juist om de omroep onafhankelijker te maken van de overheid... (
De Morgen van 20 april 2012).

Om toch niet té gedeprimeerd te raken van alle ellende in de hedendaagse wereld, hierbij een door dictator Franco aangeboden uitspraakles Engels (waarvan hij zich echter niet bewust was). "Niet goed, geld terug!". Na de Spaanse tekst wordt het pas echt leuk!zaterdag 21 april 2012

Hongerloontje (ingezonden brief in de Volkskrant

Op 14 april 2012 werd de volgende brief gepubliceerd in de Volkskrant, een brief die ik graag zelf had willen schrijven. Hij was echter afkomstig van ene Paul Steijnen uit Utrecht (*):


Hij is er weer: de pavlovreactie van een hardwerkende grootverdiener, die zich bedreigt voelt door de nivelleringsplannen van de PvdA. Iemand die beweert dat dan 'de sjeu van het presteren volledig vernietigd wordt'(O&D, 12 april), Wim Everwijn, vraagt zich af waarom mensen zouden gaan studeren, en 80 uur per week werken als ze in 35 uur per week aan de tubevulmachine nagenoeg hetzelfde salaris zouden kunnen verdienen.
Hij legt de mentaliteit van veel grootverdieners goed uit: de sjeu van het presteren is verbonden aan veel geld, niet aan de belangenbehartiging van dat bedrijf. Men vindt geen motivatie in een goede prestatie op zichzelf, maar in de grootte van de zak met poen. En de resultaten ervan tekenen zich af.
Ik heb gestudeerd én enkele weken aan een vergelijkbare machine gewerkt. Als ik de tandpasta uit mijn tube knijp ben ik nog steeds dankbaar dat ik niet mijn hele leven voor dat hongerloontje dat loodzware werk hoef te doen. Het is diep triest dat zulke mensen denken dat zij alleen een prestatie leveren als je veel verdient.
Ga maar door met het uitknijpen van de laagstbetaalden, en diskwalificeer hun prestatie maar. Als alles blijft zoals het nu gaat, krijg je het vroeger of later nog veel harder voor je hagelwitte tanden.


(*) Ik hoop dat Paul Steijen het niet erg vindt dat ik zijn brief (integraal) heb overgenomen, maar als hij het daarmee niet eens is, verzoek ik hem mij daarover te mailen (dwarslezer@terra.es), waarna ik hem meteen zal verwijderen.

Absurdistan, het land van de Haagse Bluffers van de Wilders-bende

Lang geleden, lieve lezer, in 1957, toen de AOW in Nederland werd ingevoerd, werd daarbij besloten dat alleenstaande gepensioneerden een naar verhouding hoger pensioen zouden ontvangen dan gehuwden, omdat de kosten van levensonderhoud voor een alleenstaande hoger uitvallen dan de helft van die van het levensonderhoud van een gehuwde. Begrijpelijke en redelijke redenering.

Op den duur echter, ongeveer vanaf de jaren 1960, kwam het steeds vaker voor dat weduwen en weduwnaren ongehuwd gingen samenleven, ook al werd er toen nog in brede kringen schande van gesproken.


Op een gegeven moment besliste "Den Haag" dat ongehuwd samenwonenden voortaan ook een gehuwdenpensioen zouden ontvangen, uiteraard niet omdat de overheid intussen minder conservatief was geworden, maar omdat dat de schatkist minder geld kostte. Wat had je anders verwacht van de overheid van een calvinistisch grutterslandje... (Vergelijkbare aanpassingen traden overigens ook op bij sommige andere sociale uitkeringen.) Tot op dit punt is er echter nog steeds een zekere logica te bespeuren.

De laatste tijd loopt er echter een reclamecampagne in diverse media, waarin de Haagse Bluffers ons proberen uit te leggen dat je tóch kunt samenwonen zonder een gezamenlijke huishouding te voeren. Dat heeft niets te maken met een of andere spirituele "filosofie" over zielsverbondenheid, maar is niets meer of minder dan een verzinsel om de kosten van het financiële wanbeleid enigszins te compenseren.


Immers, waar het vroeger nog begrijpelijk was (mensen die samen één huishouding voeren hebben slechts te maken met de kosten voor één woning), maakt het nu kennelijk niets meer uit of mensen zich geconfronteerd zien met de kosten voor één woning of voor twee woningen.

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom mensen niet kunnen of willen samenwonen, maar het zal duidelijk zijn dat mensen met een LAT-relatie, elk met een "gehuwdenpensioen" nu elke maand aanzienlijk minder geld overhouden dan mensen die daadwerkelijk samenwonen met hetzelfde pensioen.

Welk slachtoffer van deze absurde regeling tekent in de
rechtstaat kromstaat Nederland bezwaar aan tegen deze gelegaliseerde diefstal?

zondag 15 april 2012

De SP heeft hier wel degelijk GROOT gelijk!!!

De Volkskrant had op 5 april een hele pagina over (waarvan overigens meer dan de helft in beslag werd genomen door een niet bepaald relevante foto) voor het artikel Zorgplan Roemer bevordert tweedeling van Raymond Gradus (directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) en Pieter Hasekamp (directeur van Zorgverzekeraars Nederland). Het  is duidelijk dat dit soort neoliberale privatiseringsfans niet achter de wensen van de SP kan staan voor een marktvrije gezondheidszorg.

Voor de lezers die zo eigenwijs zijn om de boodschap van de kop niet meteen voor waar aan te nemen, staan in het artikel ook nog enkele halve waarheden.

Zo wordt bijvoorbeeld de zorgtoeslag geprezen als een goede maatregel om ervoor te zorgen dat "geen onaanvaardbaar hoge belasting van gezinnen" ontstaat tengevolge van de "vaste premie per persoon" (die dan weer moet zorgen voor prijsconcurrentie op de zorgverzekeringmarkt). Hierdoor wordt gesuggereerd dat bij het oude stelsel geen zorgtoeslag bestond.

Zonder die neoliberale prijsconcurrentie (die bij de vroegere ziekenfondsen niet nodig en dus ook bij de SP-plannen overbodig is) zou dus die nominale premie niet nodig zijn?

Inderdaad bestond bij het oude stelsel geen zorgtoeslag, maar ook de nominale premie bestond niet voor wie een beetje verder teruggaat dan tot vlak vóór de invoering van de Zorgverzekeringswet Zorgverziekingswet (maar dat was uiteraard niet in het belang van het verhaaltje van de heren). De nominale premie bij de ziekenfondsverzekering is pas ter sprake gekomen in 1988 (zie Digibron en bij Staten Generaal Digitaalmaar toen was sprake van ƒ 60 per jaar (!). Ook toen werd overigens al gesproken over maatregelen voor het handhaven van de koopkracht van de verzekerden.
Bovendien zou er (zowel toen als nu) helemaal geen nominale premie nodig zijn, wanneer voor iedereen de procentuele premie berekend zou worden over de volledige inkomsten - en niet, zoals nu, alleen over het inkomen onder een bepaalde grens (voor 2012: € 50.064). Dan zou er heel wat meer geld binnenkomen bij de verzekeraars en zou de nominale premie  kunnen worden afgeschaft. Bovendien zou het dan niet meer nodig zijn met steeds hogere "eigen risico's" te goochelen.

De twee bovengenoemde bladvullers suggereren ook nog dat dankzij de zorgverzekeringswet (want anders snap ik niet wat die opmerking in dit artikel te zoeken heeft) sinds 2008 meer dan € 600 miljoen per jaar is bezuinigd op de inkoop van generieke geneesmiddelen. Willen zij ons nu werkelijk laten denken dat dat niet mogelijk zou zijn geweest wanneer nu de Nederlandse bevolking  via een niet-commercieel ziekenfondssysteem verzekerd was?

En de schijnbaar belangrijkste conclusie van het artikel (dat bij het door de SP gewenste systeem Nederland opnieuw zal gaan lijden aan "wachtlijsten, gebrekkige innovatie en ondoorzichtige kwaliteit, minder keuze en cliënttevredenheid") is uiteraard volstrekt uit de lucht gegrepen. Alsof een nieuw ziekenfondsstelsel automatisch de problemen van tientallen jaren geleden met zich mee zou moeten brengen.
En ik heb al helemaal geen zin om nog woorden vuil te maken over het unanieme advies van de SER voor de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit soort corporatieve organisaties heeft geen bestaansrecht in een échte democratie - wat Nederland trouwens ook steeds minder is, want niet alles wat "democratie" genoemd wordt, is dat tenslotte...

Aanvulling (met dank aan Drs. Jan-Piet Zondervan):

- alsof door het zorgverziekingsstelsel er ineens geen wachtlijsten meer zijn (in hoeverre is het hospitaaltoerisme naar België en Duitsland ondertussen toegenomen?)...
- alsof er nú niet langer/meer/erger op innovatie bezuinigd wordt vanwege de 'marktwerking', oftewel het verdienmodel, oftewel het belang van winstcijfers...
Vanwege het 'fuseren' van ziekenhuizen (en specialismen) lijkt het mij dat het aantal ambulancekilometers nogal is toegekomen, wat me niet in het belang lijkt van de patiënten (wat een gezeik om ze 'kliënten' te noemen, staat dat garant voor betere behandeling?)...
Molochhospitalen met (o.a.) rondgepompte kunstlucht lijken me aan de vooravond van het ontstaan van resistente bakteriën te liggen - kortom, minder ziekenhuizen =/= meer keuze...
En dan heb ik het nog niet eens over de algehele impakt op het milieu...

zaterdag 7 april 2012

Eindelijk toch nog een echte revolutie?

Heel onlangs kreeg ik een indrukwekkende oproep van "Anonymous", waarin ik, samen met nog een (mag ik hopen) heleboel mensen, werd opgeroepen om op 5 november 2012 het Britse parlement te bezetten, en/of op 11 november 2012 het Verenigdestaatse Congress in Washington.

De eisen, waarmee ik het volledig eens ben, luiden:

- Stop War (Stop de oorlogen)
- Cancel All Debt (Laat alle schulden vervallen)
- Redistribute Wealth (Herverdeel de rijkdommen)

Iedereen wordt ook opgeroepen om de film «Nazi Banksters Crimes Ripple Effect» te bekijken voor meer informatie en argumenten. De film -aldus de oproep- kan met een zoekmachine gemakkelijk gevonden worden.


Het lijkt me een geweldig idee om de parlementen in alle zogenaamde democratieën ter wereld te bezetten (en dat hoeft dan voor mij niet zo drastisch te gebeuren als in de film «V for Vendetta», of zoals bij de bestorming van de Bastille in 1789), maar zou het niet fantastisch zijn als op één dag alle parlementen ineens vanuit alle richtingen omsingeld worden door honderdduizenden demonstranten die in een kring rondom de parlementsgebouwen blijven staan? Zó veel mensen, dat de Mobiele Eenheid ook niet meer weet wat ze ermee aan moet?
Wat voor zin heeft tenslotte een parlement, wanneer dat grotendeels bevolkt wordt door mensen die alleen maar hun eigen agenda nastreven, nadat ze eerst met leugens en valse beloften de kiezers hebben wijsgemaakt dat ze zich volledig zullen inzetten voor de belangen van die kiezers? Kiezers, die voor het grootste deel zich laten leiden door de
one-liners in korte TV-praatjes en die niet de moeite nemen om zelfs maar de verkiezingsprogramma's te lezen, die trouwens toch in de meeste gevallen bolstaan van opgeklopte lucht.
Wie denkt dat kiezers wel degelijk weten waarom ze een bepaalde stem uitbrengen, hoeft alleen maar te kijken hoe de wekelijks door Maurice de Hond & Co. opgestelde "zetelstanden" op en neer gaan, tengevolge van vaak onzinnige opmerkingen van politici. Een bewuste kiezer zou weten wat hij/zij van bepaalde politici kan verwachten en verandert zijn standpunt niet elke week...

Lachertje (bitter, dat wel) van de eeuw: kennis-economie in Nederland

Het Nederlandse onderwijs is, ondanks alle onderwijsvernieuwingen van de laatste 50 jaar (overigens niet alleen uit Den Haag, maar ook vanuit Brussel: denk maar aan het plan Bologna), alleen maar slechter geworden. Het richt zich steeds meer op beroepsvorming en steeds minder op wat onderwijs volgens mij ook zou moeten zijn: mensen zelfstandig leren denken. Dat is natuurlijk wel handig voor de kapitalistische internationale, want vakidioten kunnen de economie (vooral de productieve kant, ten gunste van de bankrekeningen van de nuttelozen van de maatschappij: de grootgraaiers) aan het draaien houden, terwijl de leerlingen anderzijds onvoldoende leren nadenken over de achtergronden van het hele systeem. Op deze manier is er weinig risico dat een belangrijke meerderheid van de bevolking in opstand  komt tegen de huidige uitbuitingsmaatschappij. En dan bedoel ik geen opstand met wapens, maar met bijv. een krachtige algemene staking, of door bij verkiezingen te stemmen op partijen die niet alleen denken aan de uitpuilende portemonnaies van die enkele nuttelozen die het overgrote deel van de Nederlandse rijkdommen beschouwen als hun persoonlijke bezit, of zelfs eigendom.

Ook de huidige Wilders-bende (ten onrechte aangeduid als "regering Rutte", want Wilders is het uiteindelijk die alle touwtjes in handen heeft) heeft weer uitgebreide plannen om het onderwijs verder te verslechteren, En ook deze keer gaat het weer om een minderheid die een relatief kleine groep leerlingen extra hard wil gaan treffen, namelijk leerlingen met een beperking, uit het speciaal onderwijs.


Omdat ik ervan uitga dat mijn lezers het ook niet eens zullen zijn met de voortschrijdende verslechtering van het Nederlandse onderwijs, verzoek ik jullie dringend om de petitie tegen de huidige plannen te tekenen op de site van de SP. Je hoeft het niet in alles eens te zijn met de SP (dat ben ik zelf ook niet), maar steun toch deze actie. Lees voor meer informatie hierover het artikel 1 voor onze kinderen (van 29 maart dit jaar) ook op de site van de SP. Vanaf dit artikel kun je ook de petitie tekenen.


Doen! Voor onze kinderen, maar ook voor de hele Nederlandse samenleving!