woensdag 30 september 2009

Goede eerste stap in Spanje en uitstekend voorbeeld voor Nederland

De Spaanse pers meldde gisteren (o.a. El País) dat voor volgend jaar de uitkering voor het Spaanse "koningshuis" voor het eerst bevroren wordt (weliswaar op 8,9 miljoen euro, maar het wordt bevroren!), terwijl het inkomen van de eerste minister, José Luis Rodríguez Zapatero, voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt gehandhaafd op het peil van 2008, € 91.982,40 voor het hele jaar. Ook voor de drie vice-premiers en de overige ministers wordt het inkomen gehandhaafd op het peil van 2008: respectievelijk € 86.454,35 en € 81.155,04.

Een mooie volgende stap zou zijn het afschaffen van de monarchie. Nu de uitkering voor het 'koningshuis' (overigens op eigen voorstel [al zal daar wel een zekere PR-bedoeling achtergezeten hebben] - zie El Correo Gallego van gisteren) toch al bevroren wordt, is al een eerste stapje gezet op weg naar de Spaanse Republiek...

Nederland zou het goede voorbeeld van Spanje wel mogen volgen: de uitkering van Bea, Willem A, en Máxima bevriezen (zonder hun de kans te geven het eerst op het peil van het Spaanse 'koningshuis' te brengen); uiteraard ook het inkomen van de premier, vice-premiers en de andere ministers bevriezen - en het zou ook een uitstekend idee zijn om de Balkenende-norm (€ 181.000,--) te vervangen door de Zapatero-norm.

Waarom moet de AOW-leeftijd in werkelijkheid omhoog?

Verleden week kreeg minister Donner, zogenaamd van sociale zaken, zowel in de Spits als in De Pers de kans om twee bladzijden lang de leugens over de noodzaak van verhoging van de AOW-leeftijd te herhalen. In De Pers komt in ieder geval nog een hoogleraar (Harry Verbon, van de Universiteit van Tilburg) aan het woord met een aantal tegenargumenten, ofschoon hij ook niet aan de werkelijke motieven toekomt van Donner (en eigenlijk de Nederlandse régimes vanaf de jaren 1980, toen Dries van Agt begon met zijn Bestek 81).

Vanaf dat moment zijn de diverse Nederlandse kabinetten zich gaan inspannen om de in Nederland na de Tweede Wereldoorlog opgebouwde sociale zekerheid langzaam maar zeker uit te hollen. Zo werd in verschillende stapjes de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) uitgehold totdat die nu verworden is tot een boekhoudkundig spelletje, waarbij geen rekening wordt gehouden met de gezondheidstoestand van een WAO-aanvrager, maar met diens "verdiencapaciteit". Ook de WW (Werkloosheidswet) is flink uitgehold, en mensen die in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, worden tot dwangarbeid gedwongen.

Dit zijn allemaal maatregelen die ertoe moeten leiden dat arbeiders steeds eerder geneigd zullen zijn een lager loon of een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden te accepteren. Het alternatief is immers maar al te vaak een minimale uitkering en dwangarbeid. Degenen die hiervan profiteren zijn, zoals voor de hand ligt, de kapitalisten, de uitbuiters, die nu nog meer -door de inspanningen van de arbeiders gecreërde- meerwaarde (winst) in hun zak kunnen steken.

Nu de bazen gemerkt hebben dat met de Nederlandse kabinetten zaken te doen valt (tenslotte hebben de ministers er allemaal belang bij dat ze na hun wanbeleid in het régime een leuke baan krijgen bij een of ander groot bedrijf), grijpen ze werkelijk elke kans aan om de arbeidersklasse nog verder uit te persen. Een favoriet onderwerp (dat ook al speelde voordat het Nederlandse régime zich nog maar kon voorstellen dat er een grote crisis zou komen) is het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Door de huidige crisis was het alleen maar makkelijker om die verhoging erdoor te drukken.

In plaats van crisisbestrijdende maatregelen te nemen, wordt de arbeidersklasse weer maar eens verder uitgeperst. En bij die maatregelen bedoel ik dan nog niet eens de opheffing van het kapitalisme, maar bijv. het annuleren van de afspraken over de JSF, het verbieden van bonussen in het bedrijfsleven, het opheffen van de monarchie en het daarmee bespaarde geld gebruiken voor zinnige zaken. En als de grootgraaiers dan dreigen naar het buitenland te gaan, dan kunnen ze het beste maar meteen oprotten. Leeghoofden hebben we niet nodig voor een gezonde samenleving.

Het is helemaal niet zo dat de ouderen langer moeten werken, omdat er zo veel vacante banen zijn. Er lopen genoeg schoolverlaters en andere jongeren rond die geen baan kunnen vinden. Bovendien is het met de huidige stand van de techniek zeer wel mogelijk de werkweek te verkorten tot bijv. 30 uur. En er kan natuurlijk ook nog overwogen worden om het consumisme eens wat terug te dringen: minder hebbedingetjes produceren en producten van betere kwaliteit leveren. Dat is ook nog eens goed voor het milieu: minder CO2-uitstoot en minder verspilling van grondstoffen. Bovendien is het voor iemand van 50 jaar of ouder al moeilijk genoeg om een baan te vinden, laat staan voor iemand van 65 jaar.

De bedoeling is simpelweg het creëren van een zeer grote groep werklozen, zodat de bedrijven de arbeiders nog beter kunnen manipuleren. Werklozen zijn gedwongen elk beschikbaar werk aan te nemen (anders wordt hun minimale uitkering nog verder geminimaliseerd) of ze worden tot dwangarbeid veroordeeld. En dat allemaal met de zegen van de Nederlandse christenfundamentalisten...

Natuurlijk blijven de Nederlandse soldaten nog langer in Afghanistan...

We hadden het kunnen weten: toen de Balkenbende besloot om per 1 augustus 2006 mee te gaan helpen om de Verenigdestaatse kastanjes uit het vuur te halen (voor een periode van maximaal twee jaar), was al duidelijk dat het daar niet zou blijven, al was het alleen al om de graagte waarme Balkenende de hielen (of wat dan ook) van oorlogsmisdadiger George W. Bush likte. En inderdaad. Er was weliswaar afgesproken dat in 2008 andere landen soldaten naar Afghanistan zouden sturen om daar Afghaanse burgers en verzetsstrijders uit te moorden en er eventueel zelf te worden doodgeschoten, maar in 2008 werd desondanks besloten de missie nog maar een keer te verlengen voor twee jaar.

Daar zou het dan toch écht bij blijven. De laatste Nederlandse militairen zouden per december 2010 uit Afghanistan vertrokken moeten zijn. Dit schreef de Balkenbende op 30 november 2007 aan de Tweede Kamer: "Dit alles afwegende is de regering bereid de leidende Nederlandse verantwoordelijkheid ter ondersteuning van de Afghaanse autoriteiten in Uruzgan, zowel militair als op het gebied van opbouw en bestuur, te behouden voor een additionele, in de tijd begrensde, periode van twee jaar, dat wil zeggen van 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2010."

Ruim voor het einde van de tweede periode van Nederlandse soldaten in Uruzgan (Afghanistan), wordt er echter alweer van diverse kanten weer geroerd in de bloederige en stinkende pot van de kapitalische internationale die ondanks Vietnam nog niets wijzer geworden is:

Op 23 september gaf Maxime Verhagen, minister van buitenlandse zaken, te kennen dat hij niet wist "of wij alles [het moorden enzo in Afghanistan] op anderen kunnen afschuiven" (NRC/Handelsblad, 24 september 2009).

Ook de minister van oorlog, de zogenaamde 'christen' Eimert van Middelkoop, wil eigenlijk wel met een "provinciaal reconstructieteam"(PRT) van maximaal 500 soldaten in Afghanistan blijven. Hij wil dan wel niet speculeren over wat er na 2010 moet gebeuren, maar is toch wel van mening dat "er altijd missies mogelijk blijven, ook in Afghanistan". (NRC/Handelsblad, 25 september 2009)

Wouter Bos, vice-premier, heeft echter te kennen gegeven dat het na de lopende missie afgelopen moet zijn, dan "is er geen ruimte meer om militairen achter te laten in Uruzgan". Collega vice-premier Rouvoet, ook al een zogenaamde 'christen' is echter niet zo duidelijk: "Als er verzoeken komen om ergens in Afghanistan bij te dragen, zullen wij die wegen." (de Volkskrant, 25 september 2009)

Intussen meldde het ANP dan weer dat de VS, Australië en Afghanistan benadrukt hebben dat ze willen dat Nederland langer in Afghanistan blijft. Dat is althans wat Maxime Verhagen aan de Tweede Kamer schrijft. (De Pers, gisteren)

Terwijl de situatie in Afghanistan steeds meer op die in Vietnam (1957-1975) gaat lijken en allerlei hoge Verenigdestaatse militairen te kennen geven dat het het beste is zich terug te trekken uit Afghanistan (zie o.a. De Pers van 12 augustus, Trouw van 31 augustus, La Vanguardia van 9 september, de New York Times van 13 september, NRC/Handelsblad van 26 september dit jaar), kunnen we er donder op zeggen dat er ook na 2010 nog Nederlandse soldaten zullen moorden en doodgeschoten zullen worden en dat er nog kapitalen aan Nederlands geld verspild zullen worden aan de kapitalistische plannetjes van de Verenigde Staten. Tenslotte is Wouter 'draaikont' Bos de enige die gezegd heeft dat het in 2010 afgelopen is voor de Nederlandse oorlogsactiviteiten in Afghanistan.

En dat allemaal omdat Balkenende het zo leuk vindt om in het Witte Huis in Washington ontvangen te worden...

dinsdag 29 september 2009

God is een sadist, lees het maar na in de bijbel...

De bijbel is, daarvan zijn alle christenen overtuigd, het woord van hun god. Voor mij geldt dat niet, want voor mij is het slechts een heel oud sprookjesboek. Aangezien ik vandaag echter wil proberen de christenen een beetje aan het denken te zetten, ga ik nu heel even van hun 'waarheid' uit om aan te tonen dat hun god een sadist is, een eng wezen... Ik begin met het eind van hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2 van het bijbelboek Genesis:

26. En God zeide: "Laat ons menschen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de geheele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." 27. En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij ze. 28. En God zegende ze, en God zeide tot hen: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt ze, en hebt heerschappij over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt." [...] 31. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag.

Hoofdstuk 2 - 1. Alzoo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heir. 2. Als nu God op den zevenden dag volbracht had zijn werk dat Hij gemaakt had, heeft hij gerust op den zevenden dag van al zijn werk dat hij gemaakt had.

We zien hier dus dat god een paar dagen driftig aan het knutselen is geweest en uiteindelijk zichzelf nagemaakt heeft, naar zijn eigen beeld (!) en toen hij klaar was, zag hij dat het "zeer goed" was. Daaruit kun je afleiden dat de mens "zeer goed" op de goddelijke knutselaar leek. Omgekeerd kun je dus concluderen dat hij ook "zeer goed" op de mens, op de mensheid moet hebben geleken. Aangezien we intussen allemaal weten dat de mensheid een cynische, sadistische bende is, die er geen moeite mee heeft anderen uit te buiten, uit te moorden en op andere manieren te misbruiken, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat god zelf ook een cynicus en een sadist is. Als immers zijn geknutsel mislukt was, zou hij immers niet hebben kunnen zien dat alles "zeer goed" was en dan had hij wel geprobeerd om zijn fouten nog wat recht te breien.

Niets van dat alles! Hij zag dat alles wat hij gemaakt had "zeer goed" was en ging op de zevende dag uitrusten - en vanaf dat moment heeft hij niets anders gedaan dan uitrusten en af en toe een of andere boodschapper uitsturen naar zijn uitverkoren volk. Zo geeft hij dat uitverkoren volk opdracht "... naar het land [te gaan] dat Ik Abraham, Isaäk en Jakob gezworen heb, zeggende: Uwen zade zal Ik het geven. 2. En Ik zal eenen Engel voor uw aangezicht zenden (en Ik zal uitdrijven de Kanaänieten, de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten)." (Exodus, 33: 1-2)

De wereld was voor hem dus niet meer dan een soort Sims, een computerspelletje, dat hij kon laten vechten en moorden, waarschijnlijk omdat hij zich kolossaal zat te vervelen.

Zijn sadistische karakter blijkt ook overduidelijk uit de manier waarop hij met zijn uitverkoren volk omgaat. Keer op keer wordt het het slachtoffer van misbruik, verstrooiing en moordpartijen (denk maar aan de diaspora, de verdrijving uit Spanje en Portugal in 1492 en de holocaust) en het wordt bedreigd. In modern taalgebruik zou het "uitverkoren volk" kunnen concluderen dat het met een dergelijke vriend geen vijand meer nodig heeft.
De staat Israel (die zich beschouwt als de hedendaagse versie van het "uitverkoren volk") voert de ene na de andere slachtpartij uit, zich baserend op de moorddadige instructies in hoofdstuk 7 van het bijbelboek Deuteronium:

1. Wanneer u de Heere, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaanieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; 2. En de Heere, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. 3. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. 4. Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en de toorn des Heeren zou tegen ulieden ontsteken, en u haast verdelgen. 5. Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden.6. Want gij zijt een heilig volk den Heere, uw God; u heeft de Heere, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn. [...]
16. Gij zult dan al die volken verteren, die de Heere, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn. 17. Zo gij in uw hart zeidet: Deze volken zijn meerder dan ik; hoe zou ik hen uit de bezitting kunnen verdrijven? 18. Vreest niet voor hen; gedenkt steeds, wat de Heere, uw God, aan Farao en aan alle Egyptenaren gedaan heeft; 19. De grote verzoekingen, die uw ogen gezien hebben, en de tekenen, en de wonderen, en de sterke hand, en den uitgestrekten arm, door welken u de Heere, uw God, heeft uitgevoerd; alzo zal de Heere, uw God, doen aan alle volken, voor
welker aangezicht gij vreest. 20. Daartoe zal de Heere, uw God, ook horzelen onder hen zenden; totdat zij omkomen, die overgebleven, en voor uw aangezicht verborgen zijn. 21. Ontzet u niet voor hunlieder aangezicht; want de Heere, uw God, is in het midden van u, een groot en vreselijk God. 22. En de Heere, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des velds
niet tegen u vermenigvuldige. 23. En de Heere zal hen geven voor uw aangezicht, en Hij zal hen verschrikken met grote verschrikking, totdat zij verdelgd worden. 24. Ook zal Hij hun koningen in uw hand geven, dat gij hun naam van onder den hemel te niet doet; geen man zal voor uw aangezicht bestaan, totdat gij hen zult hebben verdelgd. 25. De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is den Heere, uw God, een gruwel. 26. Gij zult dan den gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk datzelve is; gij zult het ganselijk verfoeien, en ten enenmaal een gruwel
daarvan hebben, want het is een ban.

Het is duidelijk dat hun god (die ook de god van de christenen schijnt te zijn), daar allemaal geen bezwaar tegen heeft, want anders zou hij toch wel ingrijpen, zou je denken.

En dat is dan de god, de god van Balkenende en Benedictus XVI, van Bush en Berlusconi, en van talloze anderen, en die, zoals Hare Koninklijke Bea ons jaar na jaar voorhoudt, ons leven zou moeten leiden...

Het is maar goed dat hij niet bestaat, want je wilt er toch niet aan denken dat er werkelijk iets of iemand bestaat met een dergelijke verwrongen geest, die kruistochten en inquisitie goedkeurt, die er geen bezwaar tegen heeft dat de staat Israel met een beroep op zijn naam het Palestijnse volk uitmoordt (niet "
haastelijk [...], opdat het wild des velds niet tegen u vermenigvuldige")... en niets tegen doet tegen die wreedheden...

Wanneer gaan de VS dictator Micheletti openlijk steunen?

Spits meldt vandaag onder de kop VS: Terugkeer van Zelaya onverantwoord, dat de stiekeme terugkeer van Zelaya naar zijn land onverantwoord was, omdat dat niet in het belang was van de democratie in het land (volgens de OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten). Op de site van de OAS kan ik hierover niets vinden... Het bericht komt echter uit Washington, al wordt er niet bij verteld uit welke bron.

In de New York Times van gisteren wordt het iets duidelijker. Daar wordt namelijk aangegeven dat 'de Verenigdestaatse afgevaardigde bij de OAS [...] ook harde woorden [had] voor Zelaya, en zijn terugkeer naar Honduras "onverantwoordelijk en dwaas" noemde'.

En zo grijpt het allemaal weer in elkaar. Toen Manuel Zelaya was afgezet, werd hij per vliegtuig naar Costa Rica overgebracht. Onderweg maakte het vliegtuig nog even een tussenstop op de Verenigdestaatse legerbasis Palmerola in Honduras. Waarom? Wijst dat er niet op dat het Verenigdestaatse leger (en dus het VS-régime en zeker de CIA, mogelijk zonder dat Obama daarvan op de hoogte was) op een of andere manier bij de staatsgreep betrokken was?

Dat verklaart ook tevens waarom Obama in eerste instantie de staatsgreep in niet mis te verstane woorden veroordeelde, maar later (ongetwijfeld nadat hij door anderen in het Verenigdestaatse régime op zijn vingers was getikt) zich bleef beperken tot mooi klinkende woorden. Zie het volgende fragment van een uitzending van de Venezolaanse TV-zender VTV en van Democracy Now:

Het zou me niet verbazen wanneer binnenkort Washington verklaart dat dictator Micheletti wel niet erg netjes is geweest, maar dat het voor de stabiliteit van Honduras, Midden-Amerika en de rest van de wereld toch maar beter is wanneer Zelaya zich rustig houdt en Micheletti in november rustig verkiezingen laat houden, ongetwijfeld onder toezicht van de Verenigde Staten om te voorkomen dat er gefraudeerd zal worden (net als in Afghanistan enkele weken geleden).

zondag 27 september 2009

Domme, bijgekleurde perscommentaren voor een dom, kleurloos lezerspubliek

Het is niet gemakkelijk om in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers fatsoenlijk bejegend te worden als antikapitalistisch staatshoofd. Hugo Chávez, die al enkele malen het slachtoffer is geworden van door de CIA voorbereide pogingen tot staatsgreep, wordt ondanks zijn levensgroot gelijk door het Algemeen Nederlands Persbureau Propagandabureau steevast gepresenteerd als de "populistische president van Venezuela", terwijl Fidel Castro systematisch betiteld werd als dictator.

De bedoeling is duidelijk: conform de aanwijzingen van Adolf Hitler worden leugens zo vaak mogelijk herhaald (net zoals de kulverhalen van de Nederlandse régimes over een door de vergrijzing onbetaalbaar wordende samenleving), waardoor de domme lezersmassa (wie hier niet bij hoort, hoeft zich niet beledigd te voelen!) ze op den duur als waarheid gaat aannemen.

Iedereen is intussen vergeten dat door de Cubaanse revolutie de onmenselijke dictator Fulgencio Batista verdreven werd (alleen stond die toevallig op goede voet met het régime van de Verenigde Staten). Ook wordt er maar al te gemakkelijk overheen gestapt dat George Bush, zowel in 2000 als 2004 de presidentsverkiezingen dankzij fraude won, dus in feite geen wettig president was. Evenmin trouwens als Mahmoud Abbas, wiens termijn als president van de Palestijnse Autoriteit ook alweer een jaar verstreken is...

De zittingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bieden ook steevast kansen voor de pro-kapitalistische propaganda. Ik noem zomaar enkele artikelen:

De Volkskrant geeft op 23 september onder de titel
Rol van paria in VS voor Kadhafi en Ahmadinejad, uitvoerig aan hoe Ghadaffi bij buitenlandse bezoeken in een bedoeïenentent wil verblijven. Hier wordt van ons verwacht dat we beseffen dat hij gestoord is.
En bij Ahmadineyad wordt een zinnetje geciteerd ("de Holocaust is een leugen gebaseerd op een onbewezen claim"), waardoor we meteen moeten begrijpen dat hij een antisemiet is, en dus niet betrouwbaar. Kan iemand me trouwens vertellen, graag met exacte bronvermelding, waar dat citaat vandaan komt?

Op 24 september verblijdt
NRC/Handelsblad de lezer met een artikel onder de titel Gaddafi verbijstert VN met chaotische toespraak. We weten het al (door die bedoeïenentent): Ghadaffi is nou eenmaal gestoord...

In die, zogenaamd 'chaotische', toespraak zegt Ghadaffi echter heel wat waarheden, die uiteraard de aanhangers van het kapitalisme liever niet horen, zoals:
 • (verwijzend naar de Préambule van het Handvest van de Verenigde Naties) "... alle naties zijn gelijk, of ze nu groot zijn of klein"... "Zijn we wel gelijk? Dat is wat er is overeengekomen in het handvest, maar dat wordt niet aanvaard en erkend".
 • Ook verwees hij naar de afspraak dat "wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang", en zei daarover dat "dat is wat ondertekend en aangenomen is, maar u weet dat er sinds de oprichting van de Veiligheidsraad 65 oorlogen gevoerd zijn". Hieraan voegde hij nog toe dat "sinds het jaar 1945, toen de Organisatie [VN] opgericht werd, deze organisatie een einde moest maken aan de agressie en dat heeft ze niet gedaan".
 • In het geval van agressie tegen welk land dan ook, zouden de Verenigde Naties gezamenlijk deze onder controle moeten brengen. Desondanks gebruikten landen met vetorecht hun agressieve macht, ofschoon het handvest stelde dat geen enkele natie het recht had om te interveniëren in de binnenlandse zaken van een andere natie.
 • Hij gaf dan ook aan dat er geen vertrouwen is in de Veiligheidsraad, die "ons geen veiligheid gegeven heeft en niet democratisch is. Niemand kan ons dwingen om lid te zijn van de raad, van haar normen en haar resoluties".
Op diezelfde dag vermeldden ons o.a. de Volkskrant en Het Parool, dat Nederland (en nog een aantal VS-meelopers) opstapten bij de toesprak van Ahmadineyad (*). Ze hadden afgesproken dat ze zouden weglopen als hij de holocaust zou ontkennen. Dat deed hij dus niet. Desondanks stapten ze toch op (vonden ze waarschijnlijk wel een leuk gebaar jegens Israel!), want hij verweet Israël in Palestina een "onmenselijk beleid" te voeren, en hij was er bovendien verbaasd over dat sommige regeringen "de misdaden van bezetters tegen weerloze vrouwen en kinderen en de vernietiging van hun huizen, boerderijen, ziekenhuizen en scholen onvoorwaardelijk kunnen steunen". Heel terechte opmerkingen, naar mijn mening, maar de opstappers hadden zich (volgens het ANP) gestoord aan zijn 'antisemitische retoriek'. De domme lezer moet hier begrijpen dat het logisch is dat niet naar zijn woorden geluisterd wordt, en we moeten dan maar aannemen dat die 'antisemitisch' zijn (de krant zegt het tenslotte). FOUT! Ahmadineyad verweet Israel zijn oorlogsmisdaden en dat deed hij volledig terecht. Het is natuurlijk wel pijnlijk voor de Balkenbendes en de Obama's om geconfronteerd te worden, maar dat hoort erbij. Wie schoftenstreken uithaalt, moet daarvoor gestraft worden!

(*) typisch trouwens dat ik nog nergens het soort kritiek aangetroffen heb dat over Wilders & Co. werd uitgestort nadat ze op 26 maart de Tweede Kamer verlaten hadden, woedend vanwege de belachelijke houding van de Balkenbende terzake van het niet meer te veranderen karakter van de crisisplannen van het kabinet (zie
NRC/Handelsblad van 26 maart 2009). Overigens: als de crisisplannen in maart al niet meer te veranderen waren, waarom moeten er dan nu nog een stuk of 20 commissies crisisplannetjes bedenken?

Wie echter wél gestoord, gek of oliedom zijn, zijn Obama, Netanyahu en Balkenende...

Netanyahu, de Israelische eerste minister, liep in New York met een kopie van de plannen van de nazi's voor de uitroeiing van de joden te zwaaien, om te bewijzen dat de holocaust wel degelijk had plaatsgevonden (Metro, 24 september). Dom, op de eerste plaats omdat Ahmadineyad niet over de holocaust gesproken heeft, en op de tweede plaats omdat plannen, hoe gedetailleerd ook, niets zeggen over de vraag of ze ooit uitgevoerd zijn. Niet dat ík daarmee de holocaust wil ontkennen, maar Netanyahu kan hem daarentegen met die papieren ook niet bewijzen.

Dom is ook Barack Obama, die zijn toespraak bij de zitting van de Verenigde Naties gebruikt om nog maar eens te benadrukken dat de Verenigde Staten het recht hebben om overal ter wereld hun eigen belangen te verdedigen (lees: door te drukken), en hij hoopt zelfs nog op ons begrip voor de Verenigdestaatse oorlogen in Irak en Afghanistan. Zelfs probeert hij er ons nog eens opnieuw (zeg maar: dieper) bij te betrekken - ik vertaal het maar even letterlijk:
But make no mistake [dit heeft zijn voorganger George W. Bush zo vaak gebruikt, dat ik het vermoedelijk niet zou hoeven te vertalen...] - Vergis je echter niet: dit kan niet uitsluitend het streven zijn van Amerika [hij bedoelt: de Verenigde Staten]. Zij die Amerika [de Verenigde Staten] straften omdat we alleen handelden in de wereld, kunnen nu niet langs de kant blijven staan om te wachten totdat Amerika [jaja, de VS] de wereldproblemen alleen heeft opgelost. We hebben - in woord en daad - gestreefd naar een nieuw tijdperk van betrokkenheid bij de wereld. Nu is de tijd aangebroken dat we allemaal ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen voor een wereldwijde reactie op wereldwijde uitdagingen [nieuwspraak voor 'problemen'].
Hij is zo dom dat hij verwacht met de gebruikelijke leugens klaar te komen, en verzwijgt gemakshalve maar de oorzaken van de problemen, die de VS 'alleen heeft opgelost'. Diezelfde problemen zijn immers door de Verenigde Staten zelf veroorzaakt, dus waarom zou de rest van de wereld de giftige Verenigdestaatse kastanjes uit het vuur halen? Temeer omdat het er dik inzit dat er daarna weer opnieuw conflicten gecreëerd worden door dezelfde kolonialistische politiek van de Verenigde Staten.

En Balkenende is zo vreselijk dom dat hij onder de indruk is van het leutergeslijm van Obama (zie bijv. in
De Telegraaf van 23 dezer). We weten intussen wel hoe gemakkelijk Balkenende te imponeren is. Wie herinnert zich niet hoe hij onder de indruk was van de foto's met hokjes en pijltjes die Colin Powell toonde om te bewijzen dat Irak over massavernietigingswapens beschikte (zie RTL op 5 februari 2003)...

zaterdag 26 september 2009

VS en Israel, samen op de bres tegen vrijheid

Gisteren werd op een persconferentie op de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties door de Hondurese minister van buitenlandse zaken, Patricia Rodas, bekendgemaakt dat de sinds gisteren tegen de Braziliaanse ambassade (waar de door een staatsgreep in juni afgezette, wettig gekozen, president Manuel Zelaya zich bevindt met een honderdtal anderen) gebruikte gifgassen geleverd zijn door twee in de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa gevestigde Israelische bedrijven (Alfacom en Intercom), eigendom van Jehuda Leitner (informatie van het Spaanse persbureau EFE via o.a. de Nicaraguaanse radiozender La Primerísima.)
Israel is trouwens een van de weinige landen die het régime van staatsgreeppleger Roberto Micheletti heeft erkend (Bloomberg, 1 juli 2009).


Enkele dagen geleden werd door Radio Globo (een van de weinige zenders in Honduras die aan de kant van Manuel Zelaya is blijven staan, en die dan ook regelmatig het uitzenden onmogelijk wordt gemaakt) al bevestigd dat de geluidsapparatuur die door de staatsgreepplegers tegen de Braziliaanse ambassade gebruikt wordt en die een kolossale herrie voortbrengt, geleverd wordt door de Verenigdestaatse firma American Technology Corporation. Rechts een foto (van de site van Radio Globo), van het gebruikte apparaat, type LRAD 1000X (TM). Zoals de website van de leverancier aangeeft, kunnen "door middel van het gebruik van krachtige gesproken commando's en afschrikwekkende tonen ruime veiligheidszones gecreëerd worden, terwijl intussen de bedoeling van de indringer vastgesteld kan worden en zijn gedrag wordt beïnvloed". Het apparaat "levert een sterk gericht audiosignaal dat het geluid maximaal projecteert en dat over een grote afstand doordringt (500 meter en verder)".

De bedoeling van de "indringer" is wel duidelijk: de in de ambassade aanwezigen zó ziek maken dat ze de ambassade verlaten, zodat ze opgepakt kunnen worden, zonder dat de belofte van Micheletti om de ambassade niet te betreden gebroken hoeft te worden.

En waarom de VS in de titel? Omdat dat land bijvoorbeeld aan Sadam Hussein de grondstoffen leverde voor de gifgassen, die hij tegen Iran en de Koerden gebruikte, en omdat de VS Israel voorzien van het wapentuig waarmee de Palestijnen uitgeroeid worden - en er bovendien voor zorgt dat Israel zich niets aantrekt van resoluties van de Verenigde Naties of van afspraken die het maakt over de rechten van de Palestijnen - en bijvoorbeeld ongestraft kernwapens mag bezitten, ook al heeft het het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet ondertekend (zie bijv. Haaretz van 28 mei 2008)...


Met betrekking tot de Verenigde Staten wil ik nog Evo Morales, de president van Bolivia, citeren, die in zijn toespraak (ongeveer acht minuten na het begin) ter gelegenheid van de 64e zitting van de Verenigde Naties stelde dat er "alleen in de Verenigde Staten geen staatsgrepen plaatsvinden, omdat er in dat land geen ambassade van de Verenigde Staten gevestigd is"...

Hoe zou dat nu hebben kunnen gebeuren?

Het zal wel niemand ontgaan zijn dat enkele dagen geleden een Transavia-piloot (Julio Alberto Poch) op verzoek van de Argentijnse autoriteiten in Spanje gearresteerd is wegens zijn actieve deelname aan 'dodenvluchten' tijdens de Argentijnse dictatuur van Jorge Rafael Videla (tijdens wiens moordende dictatuur overigens de vader [?] van Máxima Zorreguieta minister was). (zie o.a. de berichten in de Argentijnse krant Página 12 van 24 dezer, de Spaanse El País en Het Parool van dezelfde datum, De Volkskrant en het NRC/Handelsblad van 23 september).

Ofschoon Poch's verleden kennelijk al in 2006 onderzocht was, heeft dit onderzoek toch pas in 2008 geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt echter beëindigd zodra Poch naar Argentinië wordt overgebracht voor vervolging. (de Volkskrant van 25 september)

VVD-parlementariër Lætitia Griffith (VVD) snapt niet hoe het mogelijk is dat Poch jarenlang door de pilotenscreening van de AIVD is kunnen komen en ze wil dat graag horen van het kabinet (Het Parool van 24 dezer). Uit een AIVD-onderzoek in 2004 zou niets negatiefs van de man gebleken zijn (de Volkskrant van 23 september). Vergelijk hiernaast wat NOS-Teletekst gisteren meldde.

De vraag van Griffith lijkt mij ook wel interessant, maar ik ben bang dat we daar toch nooit een correct antwoord op zullen krijgen. In dit geval is dat niet alleen omdat de Balkenbende van leugens en onwaarheden aan elkaar hangt, maar ook omdat het Nederlandse régime ongetwijfeld ook in dit geval weer zijn best zal doen om het Nederlandse 'koningshuis' uit de wind te houden, zoals het al eeuwen doet, denk maar aan de manier waarop de regering Den Uyl Prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld matste ten tijde van het Lockheedomkoopschandaal, en in diezelfde tijd zelfs het door diezelfde prins opgestreken smeergeld van vliegtuigfabrikant Northrop onder het tapijt veegde. Voor meer schandalen over diezelfde prins verwijs ik graag naar het recente boek De prins kan me nog meer vertellen van Gerard Aalders (2009, Uitgeverij Elmar), of naar het alleen nog antiquarisch beschikbare Prins Bernhard, een politieke biografie van Wim Klinkenberg (1979).

Toen prins Willem A. in 2002 met Máxima Zorreguieta wilde trouwen was het algauw bekend dat haar vader behoorlijk fout was geweest tijdens de militaire dictatuur van Jorge Rafael Videla (1976-1983), maar uiteraard kon dat Máxima niet in de schoenen geschoven worden. Bij hun bruiloft mocht pa Zorreguieta niet aanwezig zijn (officieel althans), maar Hare Koninklijke Bea had er geen moeite mee zich met die verdachte persoonlijkheid in het openbaar te vertonen (zie bijv. mijn artikel Ja, wat deed Bea eigenlijk in Argentinië? van 14 april 2006). En eigenlijk lijkt het me ook niet eens onmogelijk dat haar avontuurlijk aangelegde vader, prins Bernhard, zelfs eens een keer met een dergelijke vlucht was meegevlogen, en dat Poch gedreigd had dat bekend te maken - maar dat is uiteraard niet meer dan een theoretische mogelijkheid, waarvoor ik geen enkele aanwijzing heb.

Het lijkt mij hoe dan ook helemaal niet onwaarschijnlijk dat het onderzoek naar de oorlogsmisdaden van Poch zo zorgvuldig werd uitgevoerd dat het nog jaren zou duren voordat er conclusies getrokken zouden kunnen worden om te voorkomen dat er weer een nieuw schandaal zou worden bijgeschreven in het zwarte boek van oranje...

Het blijft overigens wel vreemd dat Spanje wél oorlogsmisdadigers oppakt uit dictaturen in andere landen (Poch is de tweede opgepakte Argentijn), terwijl de misdadigers en medeplichtigen uit het eigen Spaanse verleden onder de dictatuur van Franco, ongestraft kunnen blijven rondlopen en zelfs nog belangrijke functies kunnen blijven vervullen, zoals Manuel Fraga Iribarne, die tot 2005 aan het hoofd stond van de Xunta (autonome deelregering) van Galicië...

vrijdag 25 september 2009

Morgen IEDEREEN NAAR AMSTERDAM - 13:00 uur

Hoewel de meeste mensen part noch deel hebben in het ontstaan van deze crisis, krijgen zij wel de rekening gepresenteerd. Ondertussen worden de veroorzakers – de gokkers in de financiële wereld en de graaiers aan de top – door Bos en Balkenende geholpen met miljarden aan staatssteun, terwijl ze zich blijven verrijken met torenhoge salarissen en bonussen.

Deze tegenstellingen doen de maatschappelijke onvrede met de dag toenemen. Tegelijk zien we pogingen om migranten tot zondebok van de crisis te maken. Om hier een helder links antwoord tegenover te stellen hebben diverse organisaties en vakbondsnetwerken besloten hun krachten te bundelen.

We willen een vuist maken voor de belangen van werknemers, gepensioneerden, studenten en uitkeringsgerechtigden, en pogingen tot verdeel-en-heers beantwoorden met solidariteit. We willen een alternatief bieden voor de waanzin van het kapitalisme, met een eisenpakket waarmee we het geld halen waar het zit. Bovendien heeft de politiek van polderen slechts in het voordeel gewerkt van de grote bedrijven en banken. Daarom nemen we verzet op de werkvloer en op straat als vertrekpunt, en roepen we op voor een omsingeling van De Nederlandsche Bank (Frederiksplein Amsterdam) op zaterdag 26 september met een voorafgaande demonstratie vanaf het Beursplein.

HAAL HET GELD WAAR HET ZIT
In plaats van gewone mensen voor de crisis te laten opdraaien door ontslag, loonmatiging, een hogere AOW-leeftijd of nieuwe bezuinigingen, is het beter om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven 350.000 euro
 • Herinvoering van de 72 procent belastingschijf voor elk jaarinkomen boven 175.000 euro
 • Verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven (winstbelasting) naar 40 procent
 • Invoering van een miljonairsbelasting van 2 procent per jaar op elk vermogen boven 1 miljoen euro

woensdag 23 september 2009

Briefschrijver op zijn wenken bediend!

Vrijdag 18 september publiceerde Metro een ingezonden brief van Rob Stam, waarvan ik (hopelijk met instemming van de schrijver) het belangrijkste hier overneem:

Dinsdag in de troonrede las koningin Beatrix ons de tekst 'Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, werknemers en werkgevers' voor.

Dat de verantwoordelijkheid van het koningshuis stopt bij de troonrede wordt al snel duidelijk als blijkt dat de regering een uitkeringsverhoging van bijna 4 procent geregeld heeft voor onze koningin, en bijna 3 procent voor Willem-Alexander en Máxima.


[...]

Als CDA, PvdA en ChristenUnie nu eens openlijk in hun progrmma zetten dat zij de AOW-leeftijd naar 67 jaar willen verhogen, iets wat de meerderheid van Nederlanders niet wil, zullen zij dan eens gaan overwegen op een andere partij te stemmen? Ik betwijfel het, gezien D66 al tijden stijgt in peilingen ondanks hun openlijke voorkeur voor verhoging van de AOW-leeftijd. Blijkbaar vinden wij Nederlanders het allen normaal dat wij bestolen worden. Maar ondertussen klagen wij wel over de verpaupering van Nederland.

Zouden we niet eens onze handen in eigen boezem moeten steken , onze verantwoordelijkheid moeten nemen, en de straat opgaan uit protest tegen alle waanzin?


Voor Rob en iedereen die ook vindt dat het mooi geweest is: komende zaterdag, 26 september, wordt in Amsterdam gedemonstreerd met als uitgangspunten
Laat de rijken de crisis betalen en Red onze banen - niet de banken.

Ik reken erop dat iedereen, uitgezonderd natuurlijk de nuttelozen van de maatschappij (grootaandeelhouders, commissarissen en managers e.d., en het zogenaamde 'koningshuis') zaterdag wil meehelpen om de Nederlandsche Bank in Amsterdam te omsingelen om duidelijk te maken hoe wij, de arbeiders, degenen die Nederland draaiend houden, vinden dat de crisis wél opgelost moet worden.

Het verzamelpunt is het Beursplein (vlak bij het Centraal Station), waar de demonstratie om 13:00 uur begint. Klik hier voor meer informatie.

zondag 20 september 2009

Beschuldiging van training van Hondurese militairen en politieagenten door Israeli's [overgenomen artikel]

Tegucigalpa, 19 sep (PL) - Leden van het Israelische leger leiden in de hoofdstad Tegucigalpa Hondurese soldaten en politie-agenten op. Deze beschuldiging werd heden uitgesproken door José Luis Baquedano, lid van het "Nationaal Front tegen de Staatsgreep".

De vakbondsleider gaf verder aan dat de training dagelijks achter gesloten deuren plaatsvindt in Sportcentrum N° 1 van de Olympische Stad van Tegucigalpa.

Hier worden mensen opgeleid om chaos en wanorde te veroorzaken in de demonstraties van het verzet, om op deze manier onderdrukking te rechtvaardigen, zoals Baquedano verzekerde in zijn verklaringen aan het radiostation Radio Globo.

Eerder al had het Front aangifte gedaan van de aanwezigheid bij zijn demonstraties van provocateurs in dienst van de burgemeester van de hoofdstad, Ricardo Álvarez, president van de conservatieve "Nationale Partij".

Leden van de Commissie van Orde van dit verbond van volksgroepen hebben mensen met wapens en explosieven ontdekt in hun demonstraties, die ze dan overdragen aan de politie of aan het Openbaar Ministerie.

Baquedano is kandidaat volksvertegenwoordiger voor de oppositie tegen de militaire staatsgreep van 28 juni jl., van de "Partij voor Vernieuwing en Sociaaldemocratische Eenheid" (PINU-SD).

Het Front, waarvan die groep deel uitmaakt, verzet zich tegen het houden van de verkiezingen op 29 november onder de voorwaarden van degenen die de regeringsmacht uitoefenen en eist het herstel van de grondwettelijke orde en de terugkeer van president Manuel Zelaya. (lac/rl)Overgenomen van Prensa Latina (toestemming aangevraagd)

Voetbal en geloof combineren? [overgenomen artikel]

Het volgende redactioneel werd op 9 dezer gepubliceerd in het Dagblad Suriname:Wat is dat toch met voetballers en geloof? Het WK voetbal staat binnenkort (2010) weer op het menu en het kruisjesslaan is weer niet van de lucht. Wij zien veel voorronde wedstrijden. En dan zien wij al de voetballers iets heel vreemds doen. Het gaat vaak samen met intens naar boven kijken met een blik vol geluk, dankbaarheid of wanhoop, een beetje afhankelijk van de situatie. Het is een fascinerende handeling die vragen oproept. En dan hebben we het nog niet over de misselijkmakende Argentijnse dopekikker met zijn "La Mano de Dios".

Zou het helpen? Maar, niet alleen hij doet het. Vele voetballers van verschillende landen over de hele wereld doen het. Zou het echt zo zijn dat je God een voorkeur kunt laten krijgen voor een bepaalde uitslag bij pakweg Ecuador - Costa Rica? Is God partijdig? Dat is toch een beetje moeilijk voor te stellen. Als we een keuze zouden moeten maken, dan zouden we zeggen: God is voor Costa Rica. Dat zou je aannemen, anders had hij de Inka's indertijd niet zo streng aangepakt via de godvrezende Spanjaarden. Maar Ecuador heeft wel gewonnen. Waarom denken de voetballers er dan anders over? Het zal toch te maken hebben met het milieu waar de meeste talentvolle voetballers vandaan komen.

En ook met snuggerheid vrezen en vermoeden we. Toch is het niet zo dat alle slimme mensen ongelovig zijn. Ook Einstein, de grootste natuurwetenschapper van de vorige eeuw, was een gelovig mens. Zelfs zo gelovig dat hij de natuurwetenschappelijke werkelijkheid op religieuze gronden weigerde te accepteren. En zelfs de meest abjecte sekte heeft slimme mensen in haar gelederen. Laatst viel het ineens mee, toen we naar de voetbalwetstrijd van Iran keken. We nemen aan dat als zij een kruisje slaan, ze nog voordat ze kunnen douchen, al voorgoed arbeidsongeschikt zullen zijn. Nee, het zijn vooral de katholieke Zuid-Amerikaanse en Zuid-Europese landen die zich er het meest enthousiast aan bezondigen. Daar waar de onderklasse de strengste armoede kent en de meeste voetballers voortbrengt. In God geloven velen en zij denken dat hij bij machte is om de wereld te beïnvloeden en verbeteren. Wij zouden al die voetballertjes maar hinderlijke, egoïstische narcistjes vinden.

Alsof hun goal het heil van de wereld beïnvloedt. Alsof een kruisje voor winst iets is wat God zal willen verhoren. Nee, pure blasfemie zouden we het vinden, een minachting van God en wij zouden er tegen ten strijde moeten trekken. Maar goed, al is de conclusie hier vrij snel bereikt, je moet er toch minstens 10 seconden over nagedacht hebben en dat is kennelijk iets dat de meeste katho's, moslim's, hindoes, refo's en andere reli's niet direct doen, het is vaak een gevoelskwestie. Voetbal en religie zitten kennelijk heel vaak bij elkaar. Wij zien het veel bij de voetballende Brazilianen. Vaak is het gebaar van de voetballers te verklaren uit emoties en dat men wil worden bijgestaan voor een goed resultaat. De vraag is waarom hij het doet bij het voetballen en niet bij andere belangrijke dagelijkse gebeurtenissen in het leven. Het is kennelijk een ritueel dat men dagelijks verricht. Wij doen ook rare dingen bij bijvoorbeeld de inzegening van nieuwe zaken. Tegenwoordig wordt Parbobier overal gebruikt om mee te spuiten en te zegenen. Kennelijk heeft religie best wel veel te maken met voetbal. Want zoveel voetballers in de wereld doen mee aan dergelijke rituelen. Maar Einstein, indien in leven, zou er iets van gezegd hebben!


Bij overname bronvermelding verplicht: Dagblad Suriname

vrijdag 18 september 2009

De gevolgen van de crisis voor de arbeidersklasse...

Inmiddels is zowat overal bekend wat de gevolgen zijn voor de arbeidersklasse van de -door de kapitalistische wereld pas eind 2008 waargenomen, maar door iedereen die zich ooit met marxistische economie bezig gehouden heeft voorspelbare- economische crisis.

In Nederland is de werkloosheid in augustus 2009 opgelopen tot 5% - dat was in augustus 2008 nog 3,8% (CBS, 17 september 2009), wat uiteraard nog niets is in vergelijking met de werkloosheid in Spanje, die intussen al is opgelopen tot 17,9% en eind van dit jaar al zal zijn opgelopen tot 20% van de beroepsbevolking (TeleSur van 7 september 2009).
Maar de maatregelen ter bestrijding van de crisis worden in Nederland dan ook rustig naar de toekomst geschoven, ook al is het onvermijdelijk dat de kosten daardoor nog verder oplopen.

Afgelopen dinsdag las Hare Koninklijke Bea de begroting voor 2010 voor, zoals de Balkenbende die bij elkaar had gefantaseerd, en de twee voorbije dagen was het de bedoeling dat het parlement over die plannen zou praten. Daarvan kon echter geen sprake zijn, want de Balkenbende was erin geslaagd zich te beperken tot het instellen van een twintigtal commissies, die moeten onderzoeken op welke plaatsen geld weggehaald kan worden. Iedereen die de politiek in dit land kent, zal weten dat er niet getornd zal worden aan de bestelling van de JSF-straaljagers (waarvan de uiteindelijke prijs nog steeds niet duidelijk is) noch aan de Nederlandse deelname aan de moordpartijen in Afghanistan, noch aan het zogenaamde 'koningshuis' - ofschoon het misschien best een aardig idee zou zijn om dat te privatiseren en het te verkopen aan een of ander buitenland; misschien iets voor de Verenigde Staten (daar houden ze wel van circusfiguren aan de top - denk maar aan Bush & Bush, of aan Reagan)?

Door de instelling van die commissies moet ongetwijfeld voorkomen worden dat de gevolgen al vóór de parlementsverkiezingen van 2011 voelbaar worden, want tegenwoordig denken politici niet verder dan tot de komende verkiezingen, waarbij ze er dan voor zorgen om vlak daarvóór de bevolking een sigaar uit eigen doos te geven. Met de gebruikelijke propaganda van de gelijkgeschakelde pers en het TV-journaal, vergeet het kiesvee dan de door het zittende régime in de voorafgaande periode over de bevolking uitgestorte ellende. Alleen op die basis is Balkenende er vier keer in geslaagd een Balkenbende aan de macht te krijgen.

Het is me overigens intussen wel duidelijk waar de traditie vandaan komt die vereist dat de aanwezigen bij het voorlezen van de 'Troonrede' absurde (en ongetwijfeld peperdure) gedrochten op het hoofd dragen, als ze al niet getooid zijn met afzichtelijke kapsels of stupide brillen. Al die geldverspillingen (zie op Zaplog van 16 september 2008 voor de hoeden van verleden jaar) zijn alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat wij de lege blikken niet zien die uit de holle hoofden van die uitvreters stralen.
Uiteraard heb ik het hierbij niet over de 'dingen' die Hare Koninklijke Bea draagt, want daarover mag ik (conform artikel 42 van de Nederlandse Grondwet) niet oordelen.

donderdag 17 september 2009

En dat noemt Obama "change"?

Nouja, in semantische zin zou je het een "verandering" kunnen noemen, maar in de praktijk verandert er maar bar weinig in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, of het moet al zijn:
 • dat er meer moordtuig naar Afghanistan wordt gestuurd (zie WSWS, 14 september, de analyse van CNN van 29 augustus dit jaar en die van de New York Times van 13 september), waar inmiddels ook presidentsverkiezingen gehouden zijn, volgens de Verenigdestaatse traditie van 2000 en 2004 met een enorme fraude (zie New York Times van 8 september dit jaar);
 • dat de economische blokkade tegen Cuba nu met (voorlopig slechts) één jaar verlengd is (De Standaard van 15 september 2009);
 • dat de militaire actie tegen Iran voor de vorm weer even verder uitgesteld wordt door een nominaal overleg over Irans nucleaire plannen (New York Times van 11 september), terwijl de dreiging met sancties gewoon blijft bestaan (WSWS van 14 september);
 • dat de mondelinge dreigementen jegens Venezuela nu worden omgezet in een daadwerkelijke militaire dreiging door de ingebruikname van niet minder dan zeven militaire bases in Colombia (zie o.a. mijn artikel Rechtse politici zijn simpelweg dom óf perferse leugenaars! van eergisteren en El Universal van 14 september);
 • dat er nu wél eisen gesteld worden aan het Israelische régime - al blijven het nog steeds eisen die Israel zonder risico naast zich neer kan leggen (zie Haaretz, 14 september 2009; en:
 • dat er wel democratoïde praatjes worden verkocht over rechtse staatsgrepen, zoals nu in Honduras (Reuters, 29 juni 2009), maar de VS toch vinden dat er eerst overleg moet worden gevoerd tussen de coupplegers en de wettelijke regering - en in feite zijn ze zelf betrokken bij de staatsgreep (zie Global Research van 15 juli 2009).
Kortom, Obama klinkt anders (en minder onsmakelijk) dan zijn voorganger George W. Bush, maar zet gewoon diens politiek voort, zij het met andere woorden. Hij is, kortom, gewoon dezelfde hond, maar met een andere halsband. En uiteraard kan hij ook niet anders, want hij is niet meer dan de marionet die bespeeld wordt door de werkelijke machthebbers in de Verenigde Staten, de wapen- en de olie-industrie. In feite is er maar één oplossing: de Verenigde Staten en hun economische belangen moeten hermetisch geïsoleerd worden van de rest van de wereld (en van het heelal).

woensdag 16 september 2009

Klein vraagje over de crisis...

Als Hare Koninklijke Bea vindt dat de "crisis [...] souplesse [eist] van iedereen", zoals het NRC van gisteren de Troonrede samenvat, of -zoals het aan het eind van die Troonrede is geformuleerd:
Met vastberadenheid en met de bereidheid tot verandering kunnen wij de kansen benutten voor een economisch en sociaal krachtig Nederland. De regering doet daartoe een beroep op alle Nederlanders en een ieder die in Nederland woont. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, werknemers en werkgevers."
dan ben ik toch wel benieuwd hoe zij en Willem A. + Máxima die souplesse betrachten, want uit de bedragen die ze volgend jaar zullen krijgen (zie re.Public, gisteren), blijkt mij, eerlijk gezegd, niet bepaald een wezenlijke bijdrage aan die "verantwoordelijkheid [die] op ons allen [rust]"... Tenslotte vallen zij toch ook onder "alle Nederlanders en een ieder die in Nederland woont". Nietwaar?

dinsdag 15 september 2009

Rechtse politici zijn simpelweg dom, óf perverse leugenaars!

Gisteren meldden diverse kranten (zie bijv. NRC en El País) dat Venezuela in Rusland 92 tanks gekocht heeft, alsmede luchtafweergeschut. Net zoals Hugo Chávez, lijkt dit ook mij een logisch gevolg van de pogingen van de Verenigde Staten om Venezuela (maar ook Bolivia, Ecuador en Brazilië) militair onder druk te zetten door naast de NAVO-basis op de Nederlandse Antillen nu ook gebruik te gaan maken van niet minder dan zeven militaire bases in het buurland Colombia (zie Global Research van 23 juli dit jaar).

Volgens de neerbuigende opmerkingen van de toenmalige Nederlandse minister van oorlog Henk Kamp over de Venezolaanse strijdkrachten, zou zelfs het Nederlandse leger met gemak een Venezolaanse aanval kunnen stoppen (zie Elsevier, 9 maart 2006). Om dus bestand te zijn tegen een aanval door de Verenigde Staten en het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO, is het helaas maar al te hard nodig dat Venezuela krachtig investeert in wapens.

Toch menen "critici" dat Venezuela op deze manier een wapenwedloop start in Latijns-Amerika. Die, onvermijdelijk rechtse, "critici", die NRC niet bij naam noemt, zijn ongetwijfeld dezelfde leeghoofden (of perverse leugenaars) die ook vinden dat Israel het recht heeft om 'zichzelf te verdedigen' tegen de enkele vliegende kachelpijpen die door Hamas in het wilde weg op Israel werden afgeschoten en daarbij meestal geen of nauwelijks schade aanrichtten.

De Venezolaanse krant El Universal citeerde gisteren Ian Nelly, een woordvoerder van het Verenigdestaatse ministerie van buitenlandse zaken, als volgt: "De door Venezuela geuite wens om haar wapenarsenaal uit te breiden verontrust ons, want wij zijn van mening dat deze een ernstige bedreiging vormt voor de stabiliteit in Latijns Amerika". Ook deze opmerking gaat domweg (letterlijk!) voorbij aan de ernstige bedreiging voor die statilibeit die gevormd wordt door de zeven militaire basis van de VS in Colombia.
Ook Hillary Clinton, de Verenigdestaatse minister van buitenlandse zaken, heeft zich vandaag in dezelfde zin uitgelaten (Reuters, vandaag)

Net zoals die kapitalistenslaven, die gemakshalve vergeten dat de kachelpijpen van Hamas een wanhopige reactie zijn op (en de consequentie van) de oorlogsmisdaden die Israel al meer dan 60 jaar pleegt tegen de Palestijnen, vergeten deze "critici" gemakshalve dat in 2002 met behulp van de CIA een -gelukkig mislukte- staatsgreep gepleegd werd tegen Hugo Chávez en dat er al regelmatig dreigende taal is uitgesproken jegens de wettige Venezolaanse president - ook door de Nederlandse minister (zie boven). De techniek bestaat er dus in simpelweg aan de basisoorzaak van alle spanningen (de agressieve houding van de Verenigde Staten jegens Venezuela, resp. de Israelische oorlogsmisdaden jegens de Palestijnen) voorbij te gaan en de reactie daarop te beschouwen als een spontane en onbegrijpelijke daad van agressie jegens de onschuldige Verenigde Staten en Israel.

Een bijgedachte van het Verenigdestaatse régime zal ongetwijfeld zijn dat het de moeite waard is om hetzelfde truukje te herhalen dat uiteindelijk de Sovjet-Unie op de knieën dwong. De truuk is heel simpel en bestaat erin dat de VS zoveel geld uitgeeft aan wapentuig om "de vijand" te bedreigen (en geld hebben ze genoeg in de VS, want de gewone bevolking kan daar onbeperkt worden uitgeperst), dat de andere partij dusdanig veel geld zou moeten uittrekken dat de plaatselijke bevolking daar het slachtoffer van zou worden.
Dezelfde truuk wordt nu met Rusland uitgehaald, door het land aan alle kanten in te sluiten door nieuwe NAVO-leden en door een raketschild (zogenaamd ter bescherming tegen Iran).
En nu de olieprijs (en dus het inkomen van Venezuela) drastisch gedaald is, is kennelijk het moment aangebroken om ook Venezuela onder druk te zetten om geld dat voor de bevolking bedoeld is uit te geven aan wapentuig. Ongetwijfeld in de hoop dat de bevolking Hugo Chávez af zal willen zetten...

Medelijden? Complete nonsens!

Onder de kop Hare Majesteit is niet te benijden plaatst Spits vandaag (op bladzijde 19) een ingezonden brief, waarin ene Willem uit Tiel (met nog enkele andere enge argumenten, vandaar dat ik alleen zijn voornaam noem) te kennen geeft dat "onze Koningin [...] waarlijk niet te benijden [is] in ons ooit zo mooie landje aan de zee!"

Het is absoluut zinloos om medelijden met haar te hebben, want als ze er genoeg van heeft, kan ze gewoon opstappen. En als dan tegelijk met haar de hele rest van het zogenaamde 'koningshuis (bij de gratie gods)' opstapt, kunnen we eindelijk weer terug naar de regeringsvorm die Nederland al eeuwen had moeten hebben, de republiek (bij de wil van het volk).

Hare Koninklijke Bea en de rest van de club zal er geen honger om hoeven te lijden, want met hetgeen hun voorouders bij elkaar gegraaid hebben (o.a. in Indonesië) en wat ze met belastingtruuks uitgespaard hebben, zullen ze van welke crisis dan ook beslist geen last hebben.

zaterdag 12 september 2009

Nederland als lichtend voorbeeld (niet dus!)

Prof. Ashley Terlouw heeft in haar oratie (aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) duidelijk gemaakt, dat de beslissing om het Iraniërs onmogelijk te maken in Nederland een studie te volgen die op een of andere manier met nucleaire kennis te maken heeft [zou kunnen hebben?], slecht zou zijn voor het imago van Nederland (Trouw, vandaag. [Het betreffende verbod is overigens al in 2008 ingevoerd - zie NRC van 8 januari 2008]

Dát had ze dus beter niet kunnen doen, want de eerste reacties getuigden al meteen van een Wildersiaanse subtiliteit:
 • g. hanness (Ter Aar): "Zijn [haar - dwarslezer] valse kijk op de academische vrijheid en het mensenrecht zijn [...] meer waard dan een paar atoomwapens in handen van Iraanse ayatolla's."
 • H. van den Tol (Breda): "Mevrouw Terlouw had zich ook kunnen verdiepen in Abdul Qadeer Khan en hoe die zaak het imago van Nederland heeft geschaad [...]."
 • Hans (Amsterdam): "Kennelijk is professor Terlouw [...] vergeten dat dankzij de naiviteit van Nederland [...] Pakistan, Iran en Noord-Korea nu atoomwapens kunnen maken. [...] Verder is professor Terlouw vergeten dat het ook een mensenrecht is om niet getroffen te worden door een waterstofbom. [...] Overigens, in Israel mogen palestijnse Israeliers (eigen staatsburgers nota bene) ook geen kernfysica studeren, dus zo bijzonder is het niet."
 • Hans Leiden (Leiden): "Als het gaan om atoomspionage kunnen we [...] niet voorzichtig genoeg zijn. [...] Het moord en brand roepen over vermeende mensenrechtenschendingen door deze wereldvreemde hoogleraar is dan ook volstrekt ongepast."
 • Jeroen (Arnhem): "Mevrouw Terlouw heeft een slecht geheugen. [...] Dankzij onze (NLse) naiviteit [...] beschikken Pakistan en N-Korea ook over atoomwapens [...]."
Gelukkig zijn er genoeg mensen die wél genuanceerd kunnen nadenken en het belachelijke van de Nederlandse angstpsychose aan de kaak stellen door er bijv. op te wijzen dat een "Saoedisch-Arabische sympathisant van de Iraanse dictatuur in principe die studie wel zou mogen volgen."

Verder vraag ik me dus af waarom er steeds maar weer gewezen wordt naar die éne Pakistani die kennelijk (in de jaren 1970 en 1980!) Nederlandse atoomgeheimen meegesmokkeld heeft. Er hebben ongetwijfeld heel wat Nederlanders op politie-opleidingen gezeten, die nu van hun kennis profiteren in het criminele circuit. Worden daarom nu voortaan Nederlanders geweerd van politie-opleidingen? Of heeft het er misschien mee te maken dat de Balkenbende maar al te graag aan Big Brother in Washington (en diens slaafjes in Tel Aviv) wil laten zien hoe braaf zij hun best doen om Iran te provoceren?

Laten we trouwens niet vergeten dat Nederland op de hoogte was van de activiteiten van Khan, maar dat hij -volgens destijds minister-president Ruud Lubbers- op verzoek van de CIA met rust gelaten moest worden! (zie Elsevier van 9 augustus 2005).

Anderzijds, hoe is Israel aan zijn kernwapens gekomen? En India? Misschien ook iemand in Nederland laten studeren? Of hebben ze die kennis gewoon legaal uit Washington gekregen?

Trouwens... niet zo slim van die Hans om er op te wijzen hoe Israel de Palestijnse Israeli's als tweederangs burgers behandelt (en niet alleen op het vlak van studie, maar ook bijv. op het vlak van het kiesrecht), en we kunnen beter maar helemaal niet spreken over hoe Israel met niet-Israelische Palestijnen omgaat of over de dreigende taal die het Israelische régime spreekt aan het adres van Iran, zoals bijv. het ex-hoofd van de Israelische geheime dienst Mossad, die vindt dat alleen militair ingrijpen de nucleaire plannen van Iran kan verijdelen (zie Haaretz van 10 september dit jaar), of Netanyahu, die eerder dit jaar Obama aan zijn verstand probeerde te brengen dat er nog maar weinig tijd was voor actie tegen Iran (Haaretz, 28 mei 2009). Of vindt Hans misschien dat Nederland zich op dezelfde manier zou moeten opstellen jegens buitenlanders, of misschien alleen jegens moslims?

En wat dat imago van Nederland betreft, daar hoeft mevrouw Terlouw, en niemand trouwens, zich zorgen om te maken, want na het wanbeleid van intussen alweer vier Balkenbendes, die alleen uitblinken in het trouw en kwijlend achter Washington aanhuppelen, en met ons anachronistische Duitse koningshuis, dat vooral lijkt uit te blinken in het gemak waarmee het contacten legt met mensen met een dubieus verleden, is er geen imago meer te verliezen...

vrijdag 11 september 2009

Zó denkt de katholieke kerk in Venezuela (en elders)...

Insurgente bood ons gisteren een fantastische kans een beeld te krijgen van de ware mentaliteit van de katholieke kerk. Deze geeft duidelijk blijk niets geleerd te hebben van de onderrichtingen van haar grote profeet Jezus Christus...

Dankzij het feit dat aartsbisschop Urosa (van Caracas) niet erg veel ervaring lijkt te hebben met zijn computer, ontsnapte hem een e-mailtje waarin hij bevestigt wat we eigenlijk altijd al wisten, dat 'de rijken rijk zijn en de armen arm op grond van goddelijke plannen'...

Het mailtje dat de bisschop op 24 augustus dit jaar ontsnapte (zoals men zich wel kan voorstellen is hij het niet eens met de onlangs in Venezuela goedgekeurde Ley Orgánica de Educación [Organische Onderwijswet]), waaruit duidelijk blijkt waarom hij bezwaar heeft tegen deze wet, luidt als volgt:
De staat moet het onderwijs garanderen, maar het is niet zijn functie dat te leiden en te controleren. Die functie moet worden uitgevoerd door een burgerlijke instantie zoals de Katholieke Kerk, die kan rekenen op de steun en het vertrouwen van alle inwoners van het land.

De Katholieke Kerk neemt die functie niet zomaar of uit winstbejag op zich. Het onderwijs levert geen winst op, en dat is goed, want wij willen van een maatschappelijke dienst geen bron van materiële rijkdom maken. Het is dus niet zo, zoals de vijanden van Christus volhouden, dat wij rijkdommen willen vergaren, maar dat wij, op grond van de christelijke taak die wij op ons hebben genomen, verplicht zijn in opdracht de boodschap van de verlosser Jezus naar het hart van de Venezolanen, van alle Venezolanen, te brengen.

Wij willen ons niet wijden aan de opvoeding van de meest begunstigden, en daarbij de minder gefortuneerden in de handen van een atheïstische en communistische staat laten vallen.

Ik ben van mening dat de Kerk het onderwijs van beide groepen op zich moet nemen, als de enige manier om de sociale vrede en de ontwikkeling van het land te waarborgen. Het is onze missie om onderwijs te bieden aan alle Venezolanen en hen te vormen in de liefde tot God. Het zou contraproductief zijn om dat wanordelijk te doen, zoals sommige broeders met goede bedoelingen maar zonder inzicht prediken.

Het onderwijs moet gelijk zijn, maar gescheiden (een weinig populaire, maar erg ware formulering). De kinderen van machtige families, die voorbestemd zijn om naar de universiteit te gaan en later de leiding te krijgen in bedrijven en zaken, vrije beroepen uit te oefenen en de hoogste functies van het openbaar bestuur op zich te nemen moeten zodanig worden onderwezen dat zij deze doelen kunnen bereiken en zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op de meest verantwoorde en christelijke wijze kunnen uitvoeren. De kinderen die, door hun sociaaleconomische afkomst, benadeeld zijn, moeten worden onderwezen in het respect voor autoriteit, in nijverheid, bescheidenheid en vooral in de christelijke boodschap van de liefde. [vet door Dwarslezer]

De Katholieke Kerk moet zich verzetten tegen elke poging om het basisonderwijs gelijkvormig te maken, want dit zal slechts leiden tot chaos en tot oorlog tussen broeders en zusters. De kinderen van de armste klassen zullen dezelfde posities willen bereiken als hun beter bedeelde kameraden, waardoor onvrede zal ontstaan en de afgunst gevoed zal worden. Die van de hoogste lagen zullen hun motivatie om te studeren en succes te behalen verliezen. Met een one-size-fits-all onderwijs zullen we een natie van afgunstigen en conformisten creëren. [vet door Dwarslezer]

Met de zegen van de Almachtige God, moeten wij bereid zijn Jezus onze Verlosser, de Kerk en Venezuela te dienen.

Jorge Urosa Sabino, Aartsbisschop van Caracas
Toen hij zijn stommiteit in de gaten kreeg, stuurde hij -diezelfde dag nog- het volgende mailtje (maar gelukkig kon hij niet voorkomen dat zijn ideologie in handen van 'mensen met slechte bedoelingen viel):
Broeders,
Door een administratieve fout, denk ik dat er in uw mailbox een bericht van mij aangekomen is, waarvan ik hieronder de eerste regels aanhaal.
Als deze boodschap in de handen zou vallen van mensen met slechte bedoelingen, zou hij ten nadele van de Kerk gemanipuleerd kunnen worden, en daarom verzoek ik u hem niet verspreiden.
Vertrouwend op uw discretie en uw begrip, geef ik u hierbij de zegen van onze Heer Jezus Christus.
Jorge Urosa Sabino, Aartsbisschop van Caracas

Nederland een republiek, nu meteen!

Als je ziet hoe het diverse leden van de luxe families Zur Lippe Biesterfeld en Von Amsberg geen barst kan schelen wat wij denken van wat zij zoal doen, dan is een andere conclusie voor mij uitgesloten. Ik noem zomaar wat voorbeelden, die me voor de geest komen:

Máxima spendeert haar luxe uitkering aan een fundamentalistisch-katholieke televisiezender in Argentinië (zie mijn artikel Wat deed Máxima in Argentinië? van 2 mei 2008), en zij en Willem A. spenderen hun luxe uitkeringen aan luxe woningen in Argentinië (zie mijn artikel Willem A. in Bariloche... van 14 februari dit jaar) en in Mozambique (zie o.a. mijn artikel Wie sjoemelt er het hardst? van 24 augustus dit jaar).

Christina, de jongste zus van Willem A. houdt zich (o.a.?) bezig met het ontduiken ('ontwijken' heet dat tegenwoordig) van belasting via brievenbusfirma's op Guernsey. Vandaag meldde de Volkskrant dat zij er sinds kort een nieuwe bij heeft in dat belastingparadijs.

En hare koninklijke Bea, die doet bijv. vage dingen in Argentinië (zie mijn artikel Ja, wat deed Bea eigenlijk in Argentinië? van 14 april 2006) en ze biedt via haar 'werkpaleis' Noordeinde onderdak aan allerlei stichtingen, waaronder de belastingsluipbrievenbussen van Christina (zie de Volkskrant van 31 januari 2009), en kennelijk hecht ze er geen enkele waarde aan dat het Nederlandse parlement op diverse gronden begin dit jaar al bezwaar had tegen deze constructie.
Via hetzelfde 'werkpaleis' wordt trouwens ook nog een vaag fonds beheerd van Irene's ex, Carlos Hugo de Borbón Parma (zie de Volkskrant van 6 februari 2009).
En Bea leest natuurlijk elk jaar in september nog een kletsverhaal van de hand van de regering voor, en rond kerstmis vertelt ze over Jezus en dat we begaan moeten zijn met onze medemens.

Doen ze intussen nog wel iets wezenlijks voor de Nederlandse bevolking? Eh..., ze gooien ons geld over de balk. Verder kan ik eerlijk gezegd niets bedenken...
Laten we daarom in deze crisistijd die geldverspilling maar meteen afschaffen. Een president hoeven we niet te kiezen, we hebben tenslotte al een minister-president. Niet dat die zo'n geweldige bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving, maar bij de volgende verkiezingen kan hij tenminste gewoon naar huis gestuurd worden...