zaterdag 31 januari 2009

Die Zonnegod was nog niet zo slecht!

Zo'n ¾ eeuw geleden had ik, in mijn lagere-schooltijd, erg te doen met de volkeren uit de oudheid die zo simpel waren om de zon als god te aanbidden, terwijl iedereen kon weten dat dat niet kon, want het was duidelijk - dat werd ons althans door de pastoor verteld - dat er maar één god was, namelijk die uit de bijbel. Dat was ook wetenschappelijk vast te stellen, want dat stond immers in die bijbel. En die bijbel was, ook dat stond in die bijbel, het woord van god zelf.

Een opmerking terzijde: deze blog verbreidt de politieke en sociale waarheid, want dat staat in deze blog! Wie deze waarheid niet aanvaardt als de enige echte en authentieke waarheid, moet het verder zelf maar weten!

Intussen ben ik tientallen jaren ouder en heb ik gezien wat die officiële god allemaal voor de mensheid heeft opgeleverd, en dat dan afgezet tegen de zegeningen van de zon.

De zegeningen van de zon zijn bijna oneindig (en allemaal wetenschappelijk vastgesteld, en dan heb ik het over échte wetenschap, niet de wetenschap die in 'het boek van god' staat). Zonder zon was de mens niet ontstaan, want de zon zorgde voor de juiste omstandigheden voor de chemische processen waaruit het leven zou ontstaan. Verder zorgt de zon ervoor dat op aarde de juiste omstandigheden heersen voor plantaardig en dierlijk leven. Alle vormen van energie op aarde zijn di- of indirect aan de zon te danken (ook die van de fossiele brandstoffen, want zonder zon zouden er geen plantaardige resten zijn geweest die in de loop van de tijd omgevormd werden tot steenkool, aardolie of aardgas). Van de zon kun je inderdaad ook huidkanker krijgen, maar elk natuurlijk proces levert risico's op.

Wat heeft daarentegen die bijbelse god ons opgeleverd? Al zijn goede kanten moeten we op goed vertrouwen aannemen uit de bijbel, maar als we de bijbel nuchter bekijken is het niet meer dan een oud, rommelig geschreven verhaaltjesboek. Het enig goede aspect, dat misschien aan die bijbelse god kan worden toegeschreven, is de christelijke naastenliefde, die gebaseerd is op de ideeën van ene Jesus Christus, die mogelijk zo'n 2.000 jaar geleden in Palestina geleefd moet hebben, en over wiens belevingen een paar boeken (het Nieuwe Testament) zijn toegevoegd aan die bijbel.

Het is natuurlijk evengoed mogelijk dat die Jesus Christus gewoon een erg sociaal voelend mens was, die anderen kon overtuigen om solidair te zijn met anderen. De verhalen rond zijn leven zijn pas ruim na zijn overlijden geschreven, dus het is best mogelijk dat ze grotendeels op fantasie berusten. Andere verhalen, van zijn eigen tijdgenoten, moesten op last van de RK Kerk (Tweede Concilie van Nicea, 787) vernietigd worden, ongetwijfeld omdat ze uitgingen van een minder absolutistisch soort god, terwijl de RK kerk juist prijs stelde op een hiërarchisch gestructureerde godsdienst, die een ongebreidelde macht kon uitoefenen over grote delen van de mensheid. Bisschop Irenæus had overigens rond het jaar 150 al geklaagd over "ketterse" boeken, en ook paus Leo I (Leo de Grote, 440-461) had deze al veroordeeld als een "broeinest van veelvoudige perversiteit".

Wél historisch vast te stellen zijn de talloze wreedheden die met een beroep op het woord van de bijbelse god begaan werden. Ik noem er maar enkele (niet chronologisch), die me zo voor de geest komen, want anders zou de lijst véél te lang worden:
 • slavernij: in het Oude Testament worden op diverse plaatsen regels gegeven voor het houden van slaven. Het is alleen verboden om joden als slaven te houden (!).
  Paus Nicolaas V (1447-1455) keurde in zijn bullen Dum Diversas (1452) en Romanus Pontifex (1455) het houden van heidense en ongelovige slaven goed.
 • vervolging van andersdenkenden. De RK kerk begon daarmee voor het eerst bij de vervolging van de Katharen [het woord 'ketter' is hiervan afgeleid], waarvoor in 1184 bij het Concilie van Reims de pauselijke inquisitie werd opgericht. Later volgden nog de Spaanse Inquisitie (1478) en de Romeinse Inquisitie (1542). Ofschoon de vervolging van andersdenkenden door de RK kerk het bekendst is, werden ook katholieken vervolgd door andersdenkenden (mogelijk als reactie op de vervolgingen door de Inquisitie). De Romeinse Inquisitie bestaat nog steeds, zij het sedert 1965 onder de naam Congregatie voor de Geloofsleer. De huidige paus Rat was tot 2005 de prefect van deze Congregatie (!).
 • kruistochten (1095-1271) om te voorkomen dat het 'heilige land' in islamitische handen zou komen.
 • commerciële uitbuiting bij allerlei 'heiligdommen'. Denk bijv. aan de georganiseerde reizen naar Lourdes in Frankrijk, waar mensen voor onevenredig veel geld een flesje modderwater kunnen kopen.
 • de verdrijving van joden en moslims uit Spanje in 1492.
 • het conflict in Noord-Ierland, dat altijd wordt uitgelegd als een conflict tussen katholieken en protestanten - uiteraard om te voorkomen dat duidelijk wordt dat het een gevolg is van de Britse koloniale bezetting van Noord-Ierland.
 • de Israelische oorlogsmisdaden tegen de palestijnen. En dat alleen omdat dezen het waagden in het 'beloofde land' te wonen. Dat land was door de bijbelse god (althans volgens de tekst van dat boek) beloofd aan de joden, die zichzelf dan ook beschouwen als het 'uitverkoren volk'. En aangezien de staat Israel zichzelf met graagte 'de Joodse Staat' noemt (een term die maar al te enthousiast met regelmaat herhaald wordt in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers), meent Israel het recht te hebben het Palestijnse volk te verdrijven - en als de Palestijnen niet willen gaan, dan moeten ze maar uitgeroeid worden.
 • de oorlogsmisdaden van 'christelijke' regeringsleiders. Denk daarbij maar aan Franco, die in 1933 -met de steun van het Vaticaan- ten strijde trok tegen de democratische regering van de Spaanse republiek, omdat die volgens hem geleid zou worden door 'communisten en vrijmetselaars'. Of aan George W. Bush, die op basis van leugens oorlogen begon in Afghanistan en Irak, en aan de Nederlandse Balkenbende die diezelfde leugens verspreidde als waarheid om aan die oorlogen te kunnen deelnemen - en tot op de dag van heden de waarheid blijft verzwijgen. Diezelfde Balkenbende die de Israelische oorlogsmisdaden nog steeds steunt en ze beschouwt als 'zelfverdediging'.
Het moge duidelijk zijn dat ik meer respect heb voor mensen die goddelijke krachten toekennen aan de zon, dan voor hen die zich beroepen op een papieren god om de meest gruwelijke misdaden te plegen.

vrijdag 30 januari 2009

Nederlanders zijn bovendien ook nog eens dom, kennelijk

De serieuze zangeres Jo Vincent (1898-1989) heeft ooit (ergens in de jaren 1950 of 1960) eens gezegd dat Nederlanders muzikaal gezien een slechte smaak hebben, of woorden van gelijke strekking. Dat leidde toen tot nogal wat protesten, en ik meen zelfs dat Wim Kan er dat jaar nog iets over zei in zijn oudejaarsconferentie.

Het blijft echter niet bij slechte smaak, want Nederlanders blijken ook nog eens bovengemiddeld dom (of goedgelovig, dat klinkt niet zo vervelend) te zijn. Ik had die indruk al toen na de eerste Balkenendse mislukking nog drie keer dezelfde stuurloze club als winnaar uit de verkiezingen rolde, zij het dan soms met wat andere koppen, of met dezelfde koppen op andere stoelen.

Gisteren bleek diezelfde goedgelovigheid uit een artikel op pag. 3 van de papieren editie van de Spits, waarin gemeld werd dat 76% van de Nederlandse bevolking van mening is dat de overheid het goed doet (het gemiddelde van andere 'wereldburgers' bedraagt slechts 43%), een en ander volgens de Vertrouwensbarometer van Edelman.

Ook vertrouwen de Nederlanders de overheid op het gebied van hun privacy. Uit een onderzoek van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) gaat 68% van de ondervraagden ervan uit dat de overheid zich houdt aan de wettelijke regels en geen bestanden met elkaar koppelt. (Webwereld van 28 januari).

En voor wie nog meer bewijs nodig heeft van de manipuleerbaarheid van het Nederlandse volk, verwijs ik graag (nouja, eigenlijk meer met tegenzin) naar de Pers van vandaag, die twee bladzijden verspilt om -met de gebruikelijke lulkoek- "aan te tonen" dat Nederlanders geen republiek willen en dat ze blij zijn met de monarchie.

Dat artikel wordt dan gelardeerd met een opgeblazen portret dat we al decennialang op postzegels zien staan en met een foto van iemand in een operette-uniform, met daarnaast een mislukte imitatie van Romy Schneider (als Sissi). Wat voor schandalen of misstappen er ook plaatsvinden in en rond die familie, het volk slikt het keer op keer en als er weer een Mínima gedoopt wordt hangt driekwart van de bevolking weer in kwijlende bewondering voor de beeldbuis, zonder zich af te vragen waarom zijzelf tevreden moeten zijn met een minimumloon, en het risico lopen ontslagen te worden door wanbeleid bij hun werkgever of gekort te worden op hun pensioen omdat het pensioenfonds tengevolge van de financiële crisis niet meer beschikt over voldoende geld (zie bijv. de Volkskrant van gisteren), terwijl het "koningshuis" zich zonder zorgen in weelde kan wentelen en daarnaast ook nog kan profiteren van allerlei niet helemaal officiële regelingen.

En dan te denken dat de nep-Oranjes (want een zijtak van de Friese Nassau's) alleen aan de macht konden komen door in 1814 met de steun van 474 notabelen (waarvan er nog 26 zich verzetten) de macht te grijpen in het vacuüm na de val van Napoleon. In augustus 1815 werd ook aan Belgische 'notabelen' nog de mogelijkheid geboden zich uit te spreken. Ruim de helft was tegen samenvoeging met Nederland, maar van hogerhand werd beslist dat 126 hunner zich vergist hadden, waardoor de "Oranjes" voorlopig verzekerd waren van een luizenbaan met prachtige secundaire arbeidsvoorwaarden... (Voor meer informatie: Anton Constandse, Oranje zonder mythe, 1980; Stg. Pamflet, Amsterdam).

Met hoeveel maten meet de Balkenbende?

Maxime Verhagen, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, heeft diplomatieke stappen genomen tegen het Vaticaan. Dat doet namelijk volgens hem onvoldoende tegen de Britse bisschop Williamson, die beweert dat er in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen joden vermoord zijn, maar niet meer dan 200.000 à 300.000. (NRC vandaag)

En dat zegt de minister die de Israelische moordpartij in de Gaza-strook rechtvaardigt met het zeverargument dat Israel het recht heeft "zich te verdedigen".

Dat Israel heeft, zoals toch wel iedereen bekend moet zijn, onlangs in drie weken tijd meer dan 1.300 Palestijnen vermoord, waaronder meer dan 400 kinderen (en zelfs zuigelingen!).

Datzelfde Israel heeft, zoals iedereen zou moeten weten, sinds 1947 al vele duizenden Palestijnen vermoord, gedeporteerd, bestolen, gemarteld, verkracht en misbruikt om een oud sprookje te realiseren.

Die Palestijnen mogen volgens de christenfundamentalist Verhagen zichzelf niet verdedigen. Nee, ze moeten zeker blij zijn dat ze het voorrecht hebben vermoord te mogen worden uit naam van de god uit het joods-christelijke sprookjesboek...

woensdag 28 januari 2009

Naar wie gaat Verboontje om zijn loontje?

Wellicht naar de walgelijke pro-Israel lobby van CIDI? Ik hoop dat ze goed betalen, want als goed christen (zo schat ik R.E. Verboon uit Gouda in), weet hij beslist dat Judas zelfmoord pleegde nadat hij zijn verraad gepleegd had voor dertig zilverlingen:
Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de dertig zilveren penningen den Overpriesteren en den Ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en henengaande verworgde zichzelven. (Matthëus 27: 3-5)
Mijn opmerking aan het begin heeft alles te maken met het leugenachtige propagandapraatje dat de zich als waarheidverkondigende verlosser presenterende Verboon vandaag weer in de Spits mocht plaatsen. Aangezien hij ongetwijfeld graag zijn boodschap wil uitdragen, zal ik deze hierna integraag overnemen (als hij daartegen bezwaar heeft, moet hij me maar e-mailen -niet anoniem!-, dan verander ik de tekst wel):
BBC en Fox News weigeren een spotje uit te zenden waarin wordt opgeroepen geld over te maken aan de slachtoffers van Gaza. Heel goed, want als er één volk niet lijdt onder de kredietcrisis zijn het de Palestijnen wel. Dit zogenaamd authentieke volk wordt al decennialang overspoeld met miljarden aan steungeld waardoor Gaza en de West-Bank de weelde van Dubai ver zouden kunnen overtreffen. In plaats van te investeren in een florerende economie verdwijnt het geld in de zakken van de corrupte leiders en vooral in de Intifadafabrieken van Hamas. Israël heeft zich volledig teruggetrokken en legt ze geen strobreed in de weg. Er is maar één partij die voor het Internationaal Gerechtshof gesleept moet worden: Hamas.
Ik laat het graag aan de lezers over de leugens, de holle beweringen en de verdraaiingen uit dit enge propagandaverhaal te halen, maar ik kan het toch niet laten even te verwijzen naar de haven die met Nederlands geld in Gaza is aangelegd ... en die door Israel kapot gebombardeerd werd; hetzelfde gebeurde onlangs met de met Nederlands geld opgezette politie-infrastructuur in de Gaza-strook, die op de dag van de Israelische aanval in één klap vernield werd.
En als Verboon het heeft over corrupte Palestijnse leiders die steungeld in hun eigen zakken stoppen, dan moet hij wel naar Fatah wijzen en niet naar Hamas, die juist de verkiezingen won, omdat de Palestijnen de Fatah-corruptie beu waren...

En dan nu éérst even kotsen!

dinsdag 27 januari 2009

De slimme Nederlandse politici in de economische crisis

Gisteren en vandaag meldden de kranten dat er in Nederland duizenden banen gaan verdwijnen tengevolge van de economische crisis. Geen probleem, vindt minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Ze moeten elders maar werk zoeken - ondanks dat er bij veel meer bedrijven grote aantallen banen op de tocht staan. (Trouw vandaag)

Wouter Bos, de minister van Financiën heeft andere zorgen aan zijn hoofd, hij zit namelijk met de banken in zijn maag
. Hij denkt echter dat het allemaal niet zo'n probleem is: hij stort gewoon nog een paar miljarden extra geld in de bodemloze put van het bankwezen. Ondanks kritiek van allerlei experts blijft Bos optimistisch. Volgens hem zal de belastingbetaler in de toekomst profiteren van zijn beslissing. (NRC vandaag)

Bos geeft daarmee impliciet al aan dat de belastingbetaler voorlopig géén baat heeft bij zijn gulheid (met het geld van de belastingbetaler).

In hoeverre kunnen we Bos vertrouwen? Hij was immers degenene die ons halverwege september probeerde wijs te maken dat wij in Nederland geen gevolgen zouden ondervinden van de economische crisis. En hij is tevens met glans de meest ervaren draaikont in de Nederlandse politiek van de laatste decennia.

En trouwens, minister Van der Hoeven was in een vorig kabinet van de Balkenbende minister van Onderwijs, en toen maakte zij zich onsterfelijk door te beweren dat buitenlanders snel Nederlands zouden leren door naar kinderprogramma's als
Tik-Tak te kijken. Voor wie dit programma niet kent. Het is een programma voor peuters van de BRT/VRT, waarin geen énkel woord gesproken wordt. Wie me niet gelooft kan hieronder enkele opnamen vinden van dat programma.

Zij was overigens ook de minister die 10 october 2008 bij een EU-beraad nog liet weten dat ze "geen fluit [...] snapt" van de aanhoudende daling van de aandelenkoersen, en dat ondanks dat er "toch belangrijke maatregelen genomen [zijn] door de overheid". Ze hoopt wel dat het allemaal toch weer goed komt, want "uiteindelijk raakt het de hele private sector". (
Nu NL , 10 october 2008)

Je weet bij deze minister (trouwens bij de hele Balkenbende, denk maar aan het gelieg van bijna alle kabinetsleden, en aan het gestuntel en geblunder van de christelijke minister van oorlog: niet meer naar Afghanistan, wel nog naar Afghanistan, maar anders, ...) eigenlijk nooit wat ze precies bedoelt, en of ze eigenlijk wel wat bedoelt, want haar woorden had mijn buurjongetje ook kunnen voorlezen uit de financiële rubriek van de
Telegraaf (om maar een excuus voor papierverspilling te noemen). Maar gestéld dat ze écht iets bedoelde, wát bedoelde ze dan met "belangrijke maatregelen"? Valt daaronder ook de belofte van slechts enkele weken eerder van de verantwoordelijke minister, Wouter Bos, dat we ons nergens ongerust over hoefden te maken?

Zou het misschien eindelijk eens tijd worden dat er iemand in het kabinet of in het parlement (misschien een PvdA-er die wat verder gekeken heeft dan in de neoliberale handleidingen?) de waarheid durft te vertellen over deze en alle vroegere en toekomstige economische crises? Dat deze onlosmakelijk verbonden zijn met het kapitalisme en dat het hele kapitalisme niet meer is dan het uitbuiten van de arbeidende klasse. Geïnteresseerde politici kan ik wel wat zinnige lectuur aanbevelen.

Of weten ze dat allemaal wel, maar interesseert het hun geen barst, omdat ze toch wel weten dat ze na hun periode in het régime wel ergens een leuke functie krijgen, waarbij ze niet bang hoeven te zijn voor ontslag, danwel kunnen rekenen op ontslag met een uiterst luxe schadeloosstelling? Het zou me geenszins verbazen.

Maar áls ze iets zinnigs zouden willen doen, zouden ze kunnen beginnen met het verkorten van de werkweek, en verder met het recycleren van de onzinnige en minstens even asociale plannetjes om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. De mens leeft kotsverdomze niet om te werken!!! Dit christenfundamentalistische kabinet moet toch wel gevoelig zijn voor de eigenlijk belangrijkste vraag van de k
atechismus:


Voor de atheïsten onder ons valt dit samen te vatten tot:
Wij zijn op aarde om hier gelukkig te zijn. Gelovigen hebben zelfs nog meer te goed (als ze niet voor niks hopen), maar het grote sleutelwoord is hier in ieder geval dat we op aarde gelukkig moeten zijn en dat zijn we niet als we ons uit laten persen door profiteurs totdat we er dood bij neervallen.

zaterdag 24 januari 2009

Gaza moet open, dus geen Israelische producten kopen (ingezonden oproep)

Oproep van Verhefjestem.nl:

Supermarkten als de AH verkopen Israëlische producten zoals JAFFA sinaasappels en TIVALL vleesvervangers. Omdat onze regering, onder het juk van de VS, geen economische sancties wil uitvaardigen, kunnen wij natuurlijk gewoon besluiten om
GEEN Israëlische producten te kopen. Zo kunnen wij zelf iets doen waar onze regering dit nalaat.

Koop geen Israëlische producten zo lang Israël zich niet terugtrekt uit de bezette gebieden en zo een levensvatbare staat voor de Palestijnen mogelijk maakt.

VANAF ZATERDAG 24 januari:
ACTIEWEEK GAZA MOET OPEN, DUS GEEN ISRAËLISCHE PRODUCTEN KOPEN!


Een greep uit de producten.
TIVALL vleesvervanger, JAFFA sinaasappels en grapefruits, CARMEL kerstomaten, mais, humus en guacamole, YARDEN wijn.

De coalitie 'Stop de aanval op Gaza' roept op tot een week van acties voor opheffing van de blokkade onder de leus 'Gaza moet open, geen Israëlische producten kopen'. Om deze eisen kracht bij te zetten, roept de coalitie op tot een week van boycotacties tegen Israëlische producten. De aftrap van de actieweek wordt op zaterdag 24 januari om 13:00 uur met een massale flyeractie bij de Albert Heijn achter de Dam te Amsterdam.

Zie voor meer informatie de website van het Palestina Komitee.
Bekijk of download (en vermenigvuldig) de actieflyer.
Ziehier een overzicht van belangrijke Israelische producten.

vrijdag 23 januari 2009

Staakt-het-vuren bij gods uitverkoren volk...

Ofschoon de Israeli's alweer bijna een week eenzijdig een staakt-het-vuren afkondigden voor de Gaza-strook, betekent dat niet dat het vuren inmiddels gestaakt is.

De Irish Times meldt dat vanmorgen bij een beschieting door een Israelische patrouilleboot vier Palestijnen verwond werden (twee meisjes, 4 en 5 jaar oud, een jongen van 15 en een man). Een andere jongen van 8 werd in zijn hoofd geschoten toen hij bij zijn huis (dichtbij de grens met Israel) aan het spelen was. Zie ook La Vanguardia over een soortgelijke aanslag gisteren.

Ook de afgelopen dagen hebben Israelische patrouilleschepen regelmatig de kust van de Gaza-strook beschoten. (Zie PressTV en La Vanguardia van gisteren)

Ehud Barak heeft inmiddels al gedreigd met: "Wanneer we gedwongen worden, zullen er meer aanvallen volgen" (PressTV gisteren). En aangezien de Israeli's nogal gevoelige mensen zijn, valt te vrezen, dat ze zich al gauw "gedwongen" zullen voelen...

Een Israelische officier (die sprak onder het pseudoniem 'Amos') zou volgens een bericht van AFP gezegd hebben: "We zullen weer aanvallen, niet morgen, maar over een jaar" (PressTV gisteren).

Misschien moeten we de 'suggestie' van de rechtse Israelische politicus Avigdor Lieberman hiermee wel in verband brengen. Deze wist namelijk op 13 januari een "oplossing" voor de oorlog in de Gaza-strook: "Israel zal niet veilig zijn zolang als Hamas aan de macht is, en daarom moeten we tot een beslissing komen die de strijdlust van Hamas zal breken. [...] We moeten Hamas bevechten, net zoals de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog deden met de Japanners." De aanval met kernbommen had namelijk een "bezetting van het land [...] onnodig" gemaakt. (Ma'an News Agency, 13 januari).

PR-succes van Israel?

Tot op heden werd door Nederlandse militairen in Afghanistan nog zelf onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van de Taliban en naar de aanwezigheid van bermbommen. Dat is binnenkort voorbij, want vanaf 1 maart wordt dat werk voortaan gedaan door een Israelisch bedrijf (Aeronautics Defense Systems). Daarvoor worden dan wel Britse huurlingen gebruikt, want Israel verbiedt de uitzending van Israeli's naar Afghanistan. (NRC van vandaag)

Zou Israel zo bang zijn dat het toch niet opgewassen zal zijn tegen het Palestijnse verzet bij een nieuwe aanval op Gaza, of wellicht zelfs op alle Palestijnen?

Horen christenen hypocriet te zijn?

Ik vraag dit omdat ik steeds ernstiger begin te twijfelen aan wat het begrip christelijk eigenlijk betekent.

Nederland wordt geregeerd door een christocratische coalitie, bestaande uit het CDA (
ChristenDemocratisch Appèl), ChristenUnie, en een PvdA, die de laatste jaren ook steeds meer christelijke saus gooit over het laatste restje sociaaldemocratische ideologie.

De "Grosse Koalition" in Duitsland wordt geleid door Angela Merkel van de CDU (
Christlich Demokratische Union Deutschlands).

Italië staat momenteel onder het bewind van Berlusconi, wiens fascistoïde ideeën maar al te vaak overeenkomen met die van het Vaticaan, dat zich beschouwt als de meest rechtstreekse vertegenwoordiger van het christendom.

En Roemenië wordt dan momenteel weliswaar formeel niet geregeerd door christocratische partijen, maar gezien de alomtegenwoordige Roemeens-Orthodoxe kerk (volgens Wikipedia 87% van de bevolking), mogen we rustig aannemen dat alle politieke partijen in dat land geïmpregneerd zijn met christelijke ideeën.

Waarom deze inleiding?

Welnu, vanmorgen las ik in de EUObserver een bericht van gisteren over Europees overleg om te komen tot een veroordeling van Israel voor het beschieten van de de infrastructuur van de UNRWA en tot een internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden, begaan door zowel Israel als door het Hamas-bestuur van Gaza. De vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde landen verzetten zich hiertegen...

Je zou bijna denken dat de christenen uit deze vier landen willen voorkomen dat Israel op aarde al veroordeeld wordt. Ze willen dat oordeel zeker aan hun god overlaten (mogelijk omdat ze zelf wel weten dat die niet bestaat), zodat Israel, met hun steun, rustig kan doorgaan met het uitroeien van de Palestijnen. Zouden deze vier landen hopen dat Israel hen hun medewerking aan de nazi-moordpartijen vergeeft als ze niets zeggen van het uitmoorden van de Palestijnen?

Of zouden ze bang zijn, dat inderdaad blijkt dat Israel zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en dat de verantwoordelijke politici dan ineens ook medeplichtig blijken te zijn geweest aan oorlogsmisdaden? Dat zijn ze ook zonder dat onderzoek wel...

De afbeelding hiernaast is een opsporingsbericht voor Ehud Barak wegens "oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid", dat ik vandaag op het internet tegenkwam. Klik hier om hem volledig te zien. Door de postzegelfoto's aan de onderrand van het bericht aan te klikken, kun je zien in welk illuster gezelschap Barak zich bevindt...

donderdag 22 januari 2009

Het toppunt van stupiditeit in enkele woorden...

In een ingezonden brief van ene Dave Polischa uit Amsterdam in de Metro van vandaag:
"Israel is namelijk het volk van God." Dat is kennelijk voldoende om een ander volk uit te moorden en om een voortdurende bron van onveiligheid te vormen in het Midden-Oosten.

Maar eh... die God is een van de hoofdfiguren in een oud sprookjesboek. Is er nog meer nodig om aan te tonen dat de Israeli's geen enkel recht hebben op Palestina? In de echte wereld is er geen plaats voor sprookjesfiguren en ook niet voor sprookjesvolkeren...

Over kapitalisme en vrijheid van meningsuiting (een sprookje, voorlopig nog zonder happy end)

Er was eens een klein landje, dat heel lang geleden ontstaan was in de moerassen tussen rivieren en de zee. Omdat de strijd om het bestaan door voortdurende overstromingen erg hard was, werd er ook niet veel waarde gehecht aan de levens van anderen, zeker niet waar het ging om mensen van een ander ras. Het land slaagde er daarom in rijkdommen te vergaren door andere, verre, landen te koloniseren (dat is een net woord voor plunderen) en door de inwoners van andere landen in weer andere landen te verkopen als slaven. Dat was trouwens goedgekeurd door de paus (dat is iemand die denkt dat hij de plaatsvervanger op aarde is van de hoofdpersoon uit een heel oud sprookjesboek).

Toen het met de slavenhandel niet meer zo goed ging, en het kleine landje zijn kolonieën kwijt raakte, waardoor ook de fase van het mercantiel kapitalisme (zo noemen economen de handel in gestolen goederen) geleidelijk aan overging in het industrieel kapitalisme, werd de arme bevolking van het landje door honger gedwongen zich in gevaarlijke fabrieken op te offeren om de rijkdommen van degenen die al grote kapitalen hadden vergaard in de koloniale tijd nog verder te laten groeien. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er een wet gemaakt werd, waardoor de allerjongste kinderen niet in de fabrieken zouden sterven, omdat ze verplicht de eerste jaren van hun leven school moesten gaan.

Na enkele perioden van grote armoede en oorlogen begon het tot grote groepen van de bevolking door te dringen dat het nodig was de arbeidersklasse te beschermen. Er kwam een vrij uitgebreid pakket aan sociale voorzieningen, waardoor met recht gezegd kon worden, dat iedereen in principe van de wieg tot het graf kon rekenen op een zekere bescherming. Ook werden het onderwijs (en de toegang daartoe) verbeterd, waardoor ook kinderen van "loonslaven" toegang kregen tot hoger onderwijs. De grondwet van het landje zorgde ervoor dat in principe iedereen een aantal grondrechten had, waaronder het recht op een vrije meningsuiting.

Een nadeel daarvan was dan weer wel (althans voor de geldvergarende klasse van nuttelozen) dat de arbeidersklasse mondiger werd (wat leidde tot stakingen en vakbondseisen) en dat de bevolking zich beter realiseerde wat er in de wereld aan de hand was (wat dan weer leidde tot grote demonstraties tegen oorlogen in andere landen en tegen de wapenhandel).

De meerderheid van de politici van het kleine landje (die zogenaamd de belangen van de bevolking behartigden, maar er daarbij van uitgingen dat wat goed was voor de rijken automatisch goed was voor de armen), verzon daarom een nieuw onderwijsstelsel, waarin leerlingen al op heel jonge leeftijd keuzen moeten maken voor hun toekomst. De officiële uitleg was dat op deze manier de opleidingen beter toegespitst konden worden op de wensen van de leerlingen, maar het feitelijke doel was ervoor te zorgen dat voorkomen werd dat studies gevolgd werden die niet in het belang waren van het kapitalisme. Een bijkomend voordeel was dat de bevolking, door het gerichte en minder breed opgezette onderwijs, al vanaf lage leeftijd geen kennis meer maakte met zaken die nadelig zouden kunnen zijn voor de belangen van het kapitalisme. Dit nieuwe onderwijsstelsel werd de Olifantenschool genoemd, een erg ongelukkige naam, want waar olifanten befaamd zijn om hun uitstekende geheugen, diende dit onderwijs er juist voor het collectieve geheugen te verzwakken.

Ter ondersteuning werd ook commerciële radio en -vooral- televisie ingevoerd, waardoor de bevolking buiten de werktijden om beziggehouden kon worden met in hapklare brokken geserveerd 'amusement', waardoor er eigenlijk nauwelijks tijd overbleef om na te denken. Verder werden de media nog zodanig onder controle gebracht dat nieuwsberichten al voor uitzending of publicatie bijgekleurd werden, zodat de bevolking zich zonder protesteren achter de woordvoerder (die in het landje 'premier' genoemd werd) van de kapitalistische uitbuiters schaarde.

Een klein nadeel was dan wel, dat de bevolking, juist omdat ze zelf niet meer nadacht, zich ook gemakkelijk kon laten lokken door andere volksmisleiders, die erin slaagden om tot de media door te dringen. Het duurde wel een tijdje, maar uiteindelijk werd de rechterlijke macht bereid gevonden om dit soort demagogen te vervolgen.

En de bevolking van het kleine landje leefde nog lang, zij het niet gelukkig...

Elke overeenkomst tussen dit sprookje en Nederland, zijn koloniale verleden (met de door Balkenende zo bewonderde VOC-mentaliteit), het kinderwetje van Van Houten, de demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, tegen de dictatuur van Pinochet, tegen de neutronenbom en de kruisraketten, de met de Mammoetwet (op 1 augustus 1968) ingezette en sedertdien niet meer onderbroken onderwijsvernieuwingenvernielingen, de Canon van Nederland (een lijst van 50 -door het régime van dienst als belangrijk beschouwde- onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis), de gelijkgeschakelde pers met het Algemeen Nederlands PersPropagandabureau, en de vervolging van Geert Wilders is volstrekt toevallig.

woensdag 21 januari 2009

Israel, een staat van ontkenning (gast-artikel)

Het volgende artikel ontving ik van Casper van de T.

Over de actualiteit in Gaza hebben zich mogelijk al genoeg mensen gebogen. Misschien is het instructief een frisse blik op de grote lijnen van het Palestijns-Israelische conflict te werpen. Ik zal hieronder enige ideeën op een rijtje zetten over de situatie in Israel en Palestina in wording en daarbij uitgaan van enkele van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog die volgens mij nog steeds van groot belang zijn in de analyse van het probleem. Verder zullen emoties, als schuldgevoel, paranoia, en wanhoop de revue passeren, zal ik enkele ideeën die volgens mij op een misvatting berusten, aanstippen en de nodige argumenten hierover oplepelen, een, minimaal door mij, gewenste oplossingsrichting schetsen en de posities, verantwoordelijkheden en beperkingen benoemen die daarbij een rol spelen en zo stoutmoedig zijn enkele “wenkende perspectieven” op te voeren en de mogelijke voordelen voor de verschillende partijen van een dergelijke ontwikkeling benoemen.

De Tweede Wereldoorlog en de dramatische gevolgen ervan voor het Joodse volk zijn evident en behoeven geen verder betoog. Ze hebben vijf grote gevolgen gehad die mijns inziens relevant zijn voor begrip van de huidige impasse in de relaties tussen Israel en de Palestijnse staat in wording:

 1. Na het morele dieptepunt van de oorlog volgde een ongekende opleving van het formuleren van regels over hoe de mens zich zou moeten gedragen; de VN werden opgericht en diverse verklaringen aangaande de mensenrechten werden opgetekend (o.a. de Universele Verklaring Rechten van de Mens).
 2. Daarnaast volgde een (versnelde) stichting van de staat Israel.
 3. De door de Holocaust diep gewortelde angst en paranoia resulteerden in toenemende mate in een harde wereldvisie en in vertrouwen op geweld als oplossing door Israel.
 4. Het schuldgevoel in de westerse wereld over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog bleek aanleiding voor een vaak kritiekloze steun aan de staat Israel.
 5. De Palestijnen geraakten in een moeilijke positie, deels als vluchteling, deels als bewoner van bezet gebied of als minderheid in een door Joden gedomineerd Israel, wat door de aanhoudende conflicten met Palestijnen en Arabieren buiten Israel geen onverdeeld genoegen is.
Lees hier het volledige artikel.

dinsdag 20 januari 2009

En die denken werkelijk, dat er iets zal veranderen... (overgenomen artikel)

Dit artikel, geschreven door Freeman, is vandaag gepubliceerd in blog Alles Schall und Rauch."Change we can believe in," een goeie grap!


Obama, bij het afleggen van zijn ambtseed, omringd door zijn companen, die zich doodlachen, omdat er weer een van hen de rol van president overneemt, en de brave mensen denken, dat het met hem beter zal gaan en dat er iets zal veranderen... ha, ha, ha! Geweldig, zoals die zich laten verneuken!

Op 23 juli 2008 bezocht Barack Obama, alias Barry Soetoro, de stad Sderot Israel. Hij maakte deze lange reis voor een verkiezingsoptreden om enkele joodse stemmen te winnen in de VS. Hij heeft zich niet in het door Israel belegerde Gaza begeven, ofschoon dat slechts enkele kilometers verder was. Siderot werd door de machtige zionistische mediamachine in de VS als het grootste slachtoffer van de speelgoedraketten van Hamas gepresenteerd. De verroeste raketten in de coulissen zien er echt heel bedreigend uit.

Omringd door de oorlogsmisdadigers Tzipi Livni, Ehud Barak en Evi Dichter, heeft hij bij deze toespraak respect betuigd aan zijn zionistische controleurs en het gebruikelijke bla-bla-geslijm uitgekraamd. ...
Amerika is een vriend en bondgenoot, Hamas zijn terroristen, Israel heeft het recht zich te verdedigen, Iran mag geen atoomprogramma hebben, enz. Nu weten we, waarom de nieuwe president marionet de laatste drie weken geen enkel kritisch woord tegen Israel gezegd heeft over de slachtpartijen in Gaza, hij is ook een zionist.

Met hem zal er niets veranderen,
"the show moordpartijen must go on!"

Palestijnen en verplegers rennen voor hun leven, wanneer een Israelische luchtaanval met fosforbommen op zaterdag 17 januari de VN-school in Beit Lahia in het noorden van de Gaza-strook treft. Op dit moment bevonden zich 1.600 burgers in het gebouw, die daar bescherming gezocht hadden tegen de oorlog.

Een onderzoeksteam van Amnesty International bevestigt dat Israel boven dichtbewoonde gebieden in de Gaza-strook fosforbommen afgeworpen heeft. Er zijn niet te loochenen bewijzen voor het gebruik van witte fosfor, wat verboden is. Er zijn nog steeds brandende fosforresten en granaatsplinters, zegt AI.

Wie heeft deze bommen en alle andere dodelijke wapens, die tegen burgers ingezet worden, aan Israel geleverd? Dat is de VS-wapenindustrie in opdracht van de VS-regering, met toestemming van het VS-parlement en met instemming van senator Obama.

Nu wordt er een eenzijdig wapenembargo tegen Hamas geëist, maar niet tegen Israel. Maar wie is de oorlogsmisdadiger die 1.300 burgers vermoordt heeft?

Ik ben toch wel benieuwd of Barry nu een soortgelijk bezoek aan Gaza gaat brengen om met eigen ogen te zien wat voor een gruwelijke vernietigingen en massamoorden er gepleegd zijn tegen de Palestijnse bevolking, met echte Amerikaanse raketten, bommen en granaten, die met zijn toestemming aan Israel geleverd zijn.

De waarheid over de moordpartij in Gaza:

Tzipi Livni zou de Oscar moeten krijgen voor de meest schaamteloze leugenares.

Barack Obama is, alleen al door zijn stilzwijgen en zijn eenzijdige positie aan de zijde van Israel, medeverantwoordelijk voor de genocide in Gaza. Nog maar net is de ene leugenaar en moordenaar afgetreden, en de volgende is er al om verder te gaan.

Zijn slogan zou moeten luiden:
"Change we can't believe in."

Get Ready for the MC Obama show! (overgenomen artikel)

Dit artikel werd gisteren door Antagonizer gepubliceerd in Weblog Zapruder Inc.


Morgen is het dan zo ver: Barack Hussein Obama wordt geïnstalleerd als de 44-ste president van de USSA. Een historische installatie, aangezien hij de eerste zwarte president wordt. Maar Obama’s aantreden is niet het enige unieke event. Hij is wellicht ook de eerste president die zijn presidentschap volledig heeft gekocht, als je kijkt naar de afgrijselijke sloot geld die hij er tijdens zijn presidentscampagne doorheen joeg. Van de kleine 800 miljoen dollar die hij in korte tijd bij elkaar lulde, spendeerde hij ruim 700 miljoen in zijn campagne (kennelijk durfde hij het truukje met de Diebold spelcomputers stemcomputers niet te herhalen). Het was een obsceen grote hoeveelheid geld die de verliezende kandidaat McCain compleet in de schaduw zette. Met veel kleine donaties van burgers, grote zakken geld van Wallstreet en forse giften van de Hollywood royalty kon Obama zijn ticket naar het Witte huis kopen. En daar stopt de Hollywood-connectie niet, want het is duidelijk dat Obama veel geleerd heeft van de showbusiness. Was Reagan de acteur die van het witte doek naar het Witte Huis ging en zo al Hollywood en politiek met elkaar verbond, nu is er “Master of Ceremony” Obama die al zijn Hollywoodconnecties en Wallstreetfondsen zal gebruiken om de komende vier jaar een ongekende show op de planken te brengen. Get ready for the Obama show!

Lees het volledige artikel hier!

Wat is de Europese Unie verder van plan? - vervolg (overgenomen artikel)

Dit artikel is overgenomen van de weblog van Stan van Houcke, en daar gisteren gepubliceerd onder de titel De Israelische Terreur 697.Laat de Europese Unie, met al haar praatjes over mensenrechten, zich nu maar eens druk maken over de Israelische oorlogsmisdaden. Laten ze eisen dat die onderzocht en juridisch vervolgd worden. En laat de EU tegelijkertijd artikel 2 van het Associatieverdrag met Israel serieus nemen. Het verdrag stipuleert in artikel 2 zelf:
De betrekkingen tussen de partijen en alle bepalingen van deze overeenkomst berusten op de eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen die ten grondslag ligt aan het interne en externe beleid van de partijen en die een essentieel onderdeel van deze overeenkomst vormt.
Artikel 81 maakt duidelijk wat wordt bedoeld met 'partijen': "enerzijds de Gemeenschap, of de lidstaten, of de Gemeenschap en haar lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, en anderzijds Israël". Tot slot, en niet zonder belang, luidt artikel 82: "Elk der partijen kan deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere partij opzeggen. De overeenkomst verstrijkt zes maanden na datum van de genoemde kennisgeving". Zie Nieuwsbank.

Bovendien "hebben alle landen van de Europese Unie in 2004 een resolutie gesteund van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin de wereldgemeenschap Israël oproept de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te respecteren. Met andere woorden: Israël moet de Muur onmiddellijk afbreken en de gedupeerden financieel vergoeden en moet bovendien de Joodse nederzettingen ontruimen en zich terugtrekken achter de grenzen van juni 1967," aldus Ray Dolphin, functionaris van de UNWRA, de VN-organisatie die de Palestijnse vluchtelingen hulp verleent, auteur van The West Bank Wall, Unmaking Palestine.

De EU is verplicht toe te zien dat Israel het internationaal recht respecteert of anders maatregelen te treffen om Israel te dwingen zich aan het recht te houden. De EU kan niet langer de Israelische terreur consequentieloos steunen. Welk voorbeeld geeft de EU aan de rest van de wereld wanneer de EU de schendingen door Israel diplomatiek, economisch, en zelfs militair steunt? Het is de EU die het internationaal recht op die manier uitholt. En daar zwijgen de commerciële massamedia in het Westen over.

maandag 19 januari 2009

Wat is de Europese Unie verder van plan?

Het is intussen overduidelijk, na uitspraken van alle Europese hotemetoten, dat Hamas door de EU beschouwd wordt als de schuldige. Benita Ferrero-Waldner, Europees commissaris voor buitenlandse betrekkingen, heeft dat overduidelijk laten merken: "Ik roep Hamas op om af te zien van alle geweld, zodat het gruwelijke menselijke leed beëindigd kan worden." Zij verwelkomde wél het door Israel aangekondigde staakt-het-vuren, maar verwees op geen enkele manier naar de Israelische verantwoordelijkheid in het bloedbad. (zie o.a. Today's Zaman van vandaag)

Volgens deze zelfde Benita komen er geen EU-fondsen beschikbaar voor de wederopbouw in de Gaza-strook, maar alleen voor humanitaire hulp. De EU kan geen geld geven aan Hamas, want dat is volgens Washington [en dus volgens de EU] een 'terroristische organisatie', waarmee geen officiële contacten mogelijk zijn. Internationale hulp wordt wel mogelijk als de Israelische marionet Mahmoud Abbas van de corrupte Fatah de macht in Gaza krijgt. (Trouw, vandaag)

Maar eh, Fatah had toch juist de laatste verkiezingen verloren, en Hamas had die toch juist gewonnen? En eh... die regeling voor officiële contacten, geldt die niet voor contacten met terroristische régimes? Is de Israelische oorlogszuchtige bende niet juist een terroristische organisatie? Of telt dat niet, omdat die door Washington gesteund wordt, en mag de EU daar dan ook gewoon zaken mee doen?

Wat is Israel verder van plan?

De Israelische premier Ehud Olmert kon dan afgelopen weekend wel stellen dat Israel zijn doel bereikt had in Gaza, maar het blijkt steeds meer dat de recente moordpartij in de Gaza-strook slechts een stap is in de uiteindelijke plannen. Ik heb al eerder gewezen op de goddelijke instructies uit het Torah-boek Dewariem (Deuteronomium in het christelijke Oude Testament), en op de voorbereidingen anderhalf jaar geleden voor de aanval op de Gaza-strook.

Inmiddels blijkt de Israelische generaal Gadi Eisenkot op 3 october 2008 in een interview met de Israelische krant Yedioth Ahronoth zijn "Dahiye Doctrine" uiteengezet te hebben. Deze is genoemd naar Dahiye, de voorstad van Beiroet, waar Israel twee jaar geleden zijn vernietigende krachten botvierde: "We zullen disproportioneel geweld uitoefenen op elk dorp vanwaaruit schoten op Israel gevuurd worden, en daarbij een immense schade en vernieling aanrichten. Vanuit ons perspectief zijn dit militaire bases. [...] Dit is geen suggestie. Het is een plan dat al goedgekeurd is. [...] Zodra het conflict uitbreekt moet het IDF [Israelische leger] op een snelle, vastbesloten, krachtige en disproportionele wijze handelen tegen de vijandelijke acties." (zie Moqavemat, 5 october 2008)

Israel houdt er inmiddels al rekening mee dat hoge militairen aangeklaagd zullen worden voor 'onnodig geweld' in de Gaza-strook, en het Israelische ministerie van oorlog is daarom al begonnen materiaal te verzamelen om zich te kunnen verweren. De aanval op de Gaza-strook was -volgens het Israelische régime- puur zelfverdediging en ze hebben hun best gedaan burgerdoden te vermijden
(zie Ha'aretz van vandaag). Er wordt zelfs een minister geciteerd, al was het volgens Ha'aretz niet duidelijk of hij een grapje maakte (het is maar wat je een grapje noemt!): "Wanneer de schaal van de schade in Gaza duidelijk wordt, ga ik niet meer op vakantie in Amsterdam, maar naar het internationale hof in Den Haag."

Stan van Houcke meldt in zijn weblog dat volgens de juriste Heikelien Verrijn Stuart, gespecialiseerd in het internationaal recht "deze bewuste militaire strategie van Israel om disproportioneel geweld te gebruiken waarbij ook de Palestijnse burgerbevolking wordt getroffen, [...] een oorlogsmisdaad" is. Eind deze maand zal zij in een artikel in het Nederlands Juristenblad wijzen op een aantal internationale verdragen dat juist de bescherming tegen dit soort terreur regelt.

Voorlopig zit Israel te wachten totdat duidelijk zal zijn in hoeverre ze onder de nieuwe president Obama zullen kunnen blijven rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten. Ik vrees dat Israel daarom binnenkort weer gewoon opnieuw zal gaan huishouden in de Gaza-strook. En op de Westelijke Jordaanoever zal het verkleinen van de concentratiekampen natuurlijk gewoon doorgaan: "Israel macht frei".

En intussen moet de propaganda-campagne (zeg maar: spam-campagne van de pro-Israel mafia gewoon doorgaan. Een van de nieuwste plannetjes in dat verband is het "leger van bloggers" dat de Israelische overheid aan het opzetten is. Deze moeten "anti-Zionistische blogs" gaan lastig vallen met de gebruikelijke propaganda, en daarbij gaat het dan in principe om Engels-, Frans-, Spaans- en Duitstalige blogs. (Ha'aretz, vandaag)
Als je dus, als blogger, vanaf vandaag ineens 'reacties' krijgt, waarin woorden als "zelfverdediging" en "Hamas-terreur" voorkomen, dan weet je waar ze vandaan komen...

En wat zegt de ayatollah van Rome hierover?

Vorige maand is in Veracruz (Mexico) door de plaatselijke politie een priester aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij sexueel misbruik van kinderen in een door hem geleid opvanghuis. Er wordt nog gezocht naar een non, die de kinderen zou hebben geleverd voor 500 pesos per stuk en die overigens ook betrokken moet zijn geweest bij het misbruik. Bij de persconferentie na de aanhouding van de priester toonde de burgemeester video-opnamen van getuigenissen van verscheidene minderjarige slachtoffers, die nu worden opgevangen door een gemeentelijke instantie voor kwetsbaren. (La Voz de Galicia van 13 januari)

Misschien zou paus Rat zich eens wat meer kunnen bezighouden met wat zijn eigen ondergeschikten allemaal uitvreten, en zich niet bemoeien met wat andere mensen met hun eigen leven doen (homosexuelen, transsexuelen, bijv.) of waanzinnige fantasieën in omloop brengen (zoals het geleuter over de milieu-effecten van de anti-conceptie-pil).

Het zou trouwens ook geen kwaad kunnen als de degelijke pers, voorzover als die in Nederland nog aanwezig is, dit soort dronkemansgezwets zou negeren, of het zou publiceren als wat het is: hersenspinsels van een megalomane waanzinnige travestiet.

zondag 18 januari 2009

Pro-Israel demonstratie in Madrid

In Madrid zijn vandaag ongeveer 500 mensen bij elkaar gekomen, na een oproep van de Solidariteitsvereniging Spanje-Israel om vrede te vragen voor het Midden-Oosten en om de Israeli's en de Palestijnen te bevrijden van de "terreur" van Hamas.

De Israelische ambassadeur in Spanje, Rafael Schulz, heeft daarbij verklaard dat Israel alleen maar militair ingegrepen heeft om zijn burgers te beschermen, net zoals "een vader of een moeder dat zou doen voor zijn of haar kinderen" en dat doel "is bereikt".

Hij zwamde nog wat verder, o.a. door te verklaren dat "de grootste vijand van de vrede, van de Israeli's en van de Palestijnen Hamas is; om de oorlog te beëindigen, om het terrorisme te beëindigen, moet Hamas gestopt worden".

De voorzitter van de Solidariteitsvereniging wees er nog op dat "we hier zijn om een democratische staat, Israel, te verdedigen, en om een terroristische organisatie, Hamas, te veroordelen. Wij zijn hier voor het volk van Israel en voor het Palestijnse volk." (ABC van vandaag).

Let even op de nuance: "het volk van Israel" tegenover "het Palestijnse volk". Immers, volgens de Israelische visie is er geen volk van Palestina, Palestina bestaat immers niet. De werkelijkheid is anders: de staat Israel bestaat eigenlijk niet, onverschillig hoeveel Volkenbonden besloten hebben dat die wel bestaat. En uiteraard, de terreur komt niet van Hamas (dat doet niet meer dan zich -legitiem!- verdedigen tegen de bezetter van Palestina), maar van Israel, al meer dan 60 jaar lang. Zolang als dat niet erkend wordt en daar juiste conclusies uit worden getrokken, zal er geen vrede mogelijk zijn in Palestina (of Israel, voor wie het zo wil noemen) en in het Midden-Oosten als geheel.
Ik denk trouwens ook niet dat er veel Palestijnen zullen zijn die blij zijn met de Israelische bezorgdheid voor hun welzijn...

Overigens, als ik mijn kinderen moest beschermen (wat een walgelijke omschrijving trouwens, na alle kinderen die de afgelopen weken door het Israelische geweld wreed en in koelen bloede vermoord zijn) zou ik naar de politie gaan - en in de wereld van landen moet men daarvoor bij de Verenigde Naties zijn, en dat is nou juist de organisatie waarvan Israel zich al tientallen jaren geen bal aantrekt.

Het is wel leuk om te zien dat er in de Galicische hoofdstad Santiago de Compostela vandaag 15.000 mensen kwamen demonstreren tegen de Israelische moordpartijen in Gaza en dat er in de hoofdstad van de Spaanse staat niet meer dan 500 mensen ten gunste van Israel wilden demonstreren...

Bush gaat eindelijk écht weg...

Hij gaf op 20 september 2004, ongetwijfeld in een Freudiaanse verspreking (al zal hij zelf vermoedelijk niet eens weten wie Freud was) al aan dat "de wereld beter af zou zijn als wij zouden vertrekken", en over enkele uren verdwijnt hij dan inderdaad, zij het acht jaar te laat. Dat is het nadeel als je een beetje traag van begrip bent...


Grote demonstratie in Santiago de Compostela voor Palestina

Vandaag begon om 12:00 in Santiago de Compostela (A Coruña, Galicië) op de Alameda een grote demonstratie uit solidariteit met het Palestijnse volk en tegen het door de imperialistische Verenigde Staten (en de Europese Unie) gesteunde Israelische moorddadige geweld. Vanaf de Alameda trok de protesttocht, die georganiseerd was door een vijftigtal organisaties, waaronder vakbonden, politieke partijen en o.a. ook Joodse groepen, naar de Praza da Quintana, waar rond 14:00, volgens de verslaggever van Radio Galega, ongeveer 15.000 demonstranten aanwezig waren. De bovenstaande foto is afkomstig van een webcam van de Galicische Televisie.

Om een beeld te krijgen van de grootte van de Praza da Quintana, klik je hier voor een beeld van het plein bij Google Maps. De straat waaruit rechtsboven op de foto de mensen komen, is linksonder op de luchtfoto.

Klik hier voor een radioverslag van de Galicische Radio, vandaag om 14:00 uur.

Optreden gemengd kinderkoor afgezegd (ingezonden artikel)

Met onnoemelijke vreugde doen de verzamelde wereldlijders Buts, Rijst & Rumspel, Dolma, Tziki & Wartak, Sardoníé, Merkeloos & Bruine Blaar, Balk, Verhaard & Rauwpoot, sprekend namens veel andere zultige staatskoppen, volksmisleiders, diktatoriale zalven en massamoordenaars u weten, dat de aangekondigde optredens van het 333 leden tellende kinderkoor Kantoj Pacamaj (vredelievende gezangen), waarvan de repetities enkele weken geleden gestart waren, geen doorgang kunnen vinden, omdat door het gericht afvuren van fosfor- en splintergranaten alle palestijnse koorleden en hun bijbehorende familieleden in het orkest verbrand, in stukken gesneden of op een andere pijnlijke manier aan hun terechte einde zijn gekomen.
Uit informatie van uiterst betrouwbare bron (u herinnert zich vast de massa-vernietigingswapens) hadden wij namelijk vernomen dat deze 321 en hun familie terrodingesen waren of het later onomstotelijk zouden zijn geworden (het zit gewoon in de genen van dat volk, wie wil dan nog meer bewijs).

De 12 resterende koorleden, van israelische komaf, zijn dermate getraumatiseerd (wat bezielde hen überhaupt om zich te verbroederen met deze minderwaardige ondersoort van mensen), dat ze zwaar gedrogeerd zijn afgevoerd naar het kamp Guarani-baai of een ander soortgelijk herstellingsoord, waar Verhaard en Merkeloos namens ons psalmerend toezicht houden op de gewenste sadistische spelletjes die Buts en Rijst daar vanaf volgende week voltijds kunnen en zullen gaan uitvoeren. Dat alles natuurlijk uitsluitend met het doel om 12-maal "de oorlog uit het kind te halen", zoals dat eerder zo treffend geformuleerd werd.

(klik hier voor een 'animated' versie van deze afbeelding)

Op het nu vervallen programma stonden fragmenten van het hooglied (toegeschreven aan de waanwijze salamono) en andere oud-bijbelse kantates in moderne toonzetting, maar daar zat de wereld echt niet op te wachten, dus kunnen wij met een gerust hart en open vizier konstateren, dat wij u allen een dienst hebben bewezen, omdat u nu niet naar dit optreden hoeft te komen en daarmee zomaar een extra vrije dag krijgt.


U begrijpt natuurlijk ook dat van teruggave van het door u betaalde geld voor uw kaartjes geen sprake kan zijn, aange­zien het zogenaamde goede doel waarvoor u het neertelde (Amnesie Interklassikaal), in feite een mantelorganisatie was van het wereldterrorisme. Wij begrijpen dat u misleid bent en dat u van harte instemt met de aanwending van uw betaling, juist voor de bestrijding van dat terrorisme door ons, beschermers van het enig juiste gedachtegoed.

Is getekend,
Buts en Rijst, namens de rest van de bende.Onvoorstelbaar hoe hufterig deze malloten omgaan met de opzettelijke bloedbaden die Israel de afgelopen drie weken in de Gaza-strook aanrichtte onder het slaken van kreten als:
Dit is pas het begin en (niet te vergeten) Wij houden pas op als de laatste hand die een Qassam Qola-blikje kan gooien, is gescheiden van de arm die het werpen doet en het hoofd dat de beweging bedenkt.

En dan te bedenken dat het merendeel van dat volk (zowel Israel als de hierboven genoemde malloten en hun adepten) zich daarbij verschuilt achter hun goden en wat er namens die verzinsels bij elkaar geschreven is. Walgelijk. Allemaal vervolgen wegens oorlogsmisdaden en vergrijpen jegens de mensheid, ook diegenen die 'alleen maar' ervoor gezorgd hebben, dat Israel zo afgrijselijk ongegeneerd zijn gang kon gaan, eigenlijk al zestig jaar.

Pintor Murales

De Spaanse Burgeroorlog revisited...

"Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben zoëven een brief gezonden aan Israel en Egypte om te zeggen dat zij alles zullen doen wat we kunnen om wapenhandel te voorkomen, die de grondoorzaak is van enkele van de problemen [...]. Ik denk dat zal helpen om een oplossing te vinden voor deze crisis", volgens Gordon Brown, de Britse premier. (The Telegraph, gisteravond)

En meteen zijn we weer terug bij de Spaanse Burgeroorlog, toen generaal Francisco Franco op 17 juli 1936, met de hulp van enkele generaals, en met de steun van de Rooms-Katholieke kerk en de Spaanse monarchisten, een staatsgreep pleegde tegen de wettige en democratisch gekozen republikeinse regering. Op voorstel van Frankrijk werd een Non-Interventie-Comité opgericht, om te voorkomen dat de oorlog zich zou uitbreiden. Tevens werd daarbij (o.a.) afgesproken dat er door de diverse daarin deelnemende landen voor gewaakt zou worden dat geen van de vechtende partijen in Spanje wapens zou krijgen.

Uiteraard hielden de fascistische régimes van Italië en Duitsland zich niet aan deze afspraak en zorgden ze er niet alleen voor dat de fascistische Franco wapens en vliegtuigen kreeg, maar leverden ze ook militairen, die bijvoorbeeld Gernika bombardeerden, bijna net zoals de Gaza-strook nu met door het kolonialistische régime van de Verenigde Staten geleverde straaljagers platgebombardeerd wordt.

Ook nu mag de wettige overheid (ik wijs er nog maar eens op, dat in januari 2006 Hamas op overweldigende wijze en zonder Bushiaanse truukjes de verkiezingen wonnen) op geen enkele manier aan wapens komen, terwijl Israel, al 60 jaar de agressor in Palestina, gewoon wapentuig kan blijven ontvangen uit de VS en uit de Europese Unie, met de steun van o.a. de schijnheilige Balkenbende.

zaterdag 17 januari 2009

Advertenties in de Israelische krant Ha'aretz van vandaag...

... die bewijzen dat er in de Israelische pers heel wat meer vrije meningsuiting en minder zelfcensuur bestaat dan in de Nederlandse pers...


De waarheid verzwijgen is net zo erg als liegen...

En dat geldt ook voor nieuwslezer Philip Freriks, die in het NOS-journaal van 20:00 wel melding maakt van twee door een Israelische aanval gewonde dochters van een arts, maar niet vermeldt dat bij dezelfde beschieting van zijn woning ook drie dochters en een nichtje van dezelfde man (Dr. Ezzeldeen Abu Al-Aish) vermoord werden, zoals AlJazeera (in het Engels) meldde, en zoals ook bleek uit het programma van de Israelische TV-zender nana10, die dagelijks sprak met Dr. Al-Aish om toch informatie uit de Gaza-strook te kunnen melden, ondanks het verbod van de Israelische overheid om daar Israelische journalisten toe te laten.

En het is natuurlijk net zo weinigzeggend (zij het op een ander niveau) dat "Twee- tot driehonderd mensen" vanmiddag op de Dam in Amsterdam "schoenen gegooid [hebben] naar beeltenissen van onder anderen premier Jan Peter Balkenende" (Trouw vandaag), want dit zegt niets over het aantal aanwezigen. Ik was er ook bij en er waren meer dan genoeg schoenenwerpers, zodat ik -en nog talloze anderen- daaraan niet meegedaan hebben. Hoeveel mensen waren er dus aanwezig? Ik schat dat er, op het moment dat het begon te regenen (ik schat rond 13:40, maar ik heb niet op de tijd gelet) tussen 350 en 500 mensen aanwezig waren, en om 14:10 schat ik dat er nog zo'n 200 mensen aanwezig waren.
Naast het portret van Balkenende waren er trouwens ook foto's van Ehud Olmert, George W. Bush en Hosni Mubarak.

Nog bonter maakt het echter het ANP, dat het bestaat om te spreken over "Ruim honderd mensen" (o.a. het Parool vandaag). Wiskundig gezien is dit natuurlijk juist, zelfs 100.000 kan met een beetje fantasie nog gezien worden als "ruim honderd", maar de bedoeling is duidelijk: we moeten vooral goed begrijpen dat van de 16.000.000 Nederlanders er maar 100 zijn, die de moeite namen om te gaan demonstreren.

De andere demonstraties, ook vanmiddag, tegen het moorddadige Israelische geweld in de Gaza-strook, worden niet genoemd in het bericht over de demonstratie in Amsterdam. Daarvoor moeten we in andere, regionale, kranten zijn:
1.000 demonstranten in Oss (Brabants Dagblad vandaag);
300 demonstranten (geschat) in Nijmegen (De Gelderlander vandaag);
ruim 300 demonstranten in Doetinchem (de Gelderlander vandaag);
500 demonstranten in Venlo (De Limburger vandaag);
ongeveer 70 bij CDA-receptie in Haarlem (Haarlems Dagblad vandaag); volgens het Reformatorisch Dagblad waren het er ongeveer 80.
ongeveer 450 in Lelystad (de Stentor vandaag);
ongeveer 200 in Enschede (TC Tubantia vandaag);
ongeveer 200 in Groningen en een onbekend aantal in Veendam (Blik op Nieuws, vandaag, met de vreselijk suggestieve titel Demonstranten steken vlag in brand).

De bedoeling hiervan is duidelijk: proberen ons de indruk te geven dat er in Amsterdam, waar immers altijd relletjes zijn, een stelletje mensen schoenen hebben gegooid naar een foto van "onze" premier (NIET de mijne!).

vrijdag 16 januari 2009

Er ís een oplossing voor het probleem Israel

De internationale gemeenschap moet alle banden met Israel verbreken, en als de Verenigde Staten dat niet doen, moeten ook de VS internationaal geïsoleerd worden. Er moet beslag worden gelegd op alle bezittingen van de staat Israel, óók buiten Israel. Dit beslag moet ook gelden voor de persoonlijke eigendommen van iedereen (politici, lobbies, enz.) die de zionistische kolonisatie van Palestina steunt en gesteund heeft.

Deze bezittingen moeten geveild worden en de opbrengst moet worden gebruikt om de gedeporteerde Palestijnen naar hun eigen land te laten terugkeren, hun te helpen aan goede woningen, infrastructuur en bestaansmogelijkheden. Een tegemoetkoming aan de nabestaanden van door de Israelische agressie vermoorden en aan degenen die daardoor invalide geraakt zijn is zeker
ook noodzakelijk.

Het land komt uiteraard onder Palestijns bestuur en heet weer Palestina. De Israeli's die in Palestina willen blijven, mogen dat, mits het Palestijnse bestuur daarmee instemt.

En tenslotte moeten de Verenigde Staten onder curatele gesteld worden om te voorkomen dat ze ooit nog direct of indirect een oorlog veroorzaken of ondersteunen, waar ook ter wereld.

Wat een gehufter...

Zit te luisteren naar een persconferentie van Condoleezza Rice en Tzipi Livni (de Verenigdestaatse en Israelische ministers van buitenlandse verzieking). Het is niets meer dan een voortdurende herhaling van de zieligheid van de Israeli's en het terrorisme van Hamas.

Verder kan ik er niet op ingaan, want dan ga ik dingen zeggen die ik later zou kunnen betreuren. Probeer zelf maar eens te horen/lezen wat ze te vertellen hebben, maar zorg wel dat je een (grote!) kotsbak naast je hebt staan.

En dan aan het eind nog die Judaskus tussen die twee...

Het Simon Wiesenthal Center probeert een slaatje te slaan uit oorlogsmisdaden

Zie hieronder hoe het Simon Wiesenthal Center (SWC), door middel van een mailtje aan zijn 'sympathisanten', probeert geld te verdienen aan de Israelische moordpartijen in de Gaza-strook.

Er zijn twee films die we -althans volgens het SWC- moeten zien, om te begrijpen wat er wérkelijk achter het huidige 'conflict in het Midden-Oosten' zit: films met Michael Douglas, respectievelijk Morgan Freeman als verteller.

Je zou denken dat als die films zo belangrijk waren, we ze via de website van het SWC zouden moeten kunnen bekijken, of dat het SWC ze zelfs gratis zou verzenden. Fout! We moeten ze wel zien, maar dan moeten we er wel voor betalen: $ 18.95 per stuk of $ 29.95 samen.

Zoals het spreekwoord zegt: de één zijn dood is de ander zijn brood...While Israeli troops are fighting Hamas terrorists in Gaza, learn more about the origins of the Middle East conflict through the Simon Wiesenthal Center’s must-see award-winning documentaries.

In Search Of Peace
Narrated by Michael Douglas, this film chronicles Israel’s first two decades and offers new insights on the origins of the Middle East conflict. The film weaves together historical narrative, anecdotes and dramatic personal stories, drawing on interviews

In Search of Peace & The Long Way Home
Set of 2 DVDs - $29.95
with the leaders who helped make that history.

The Long Way Home
1997 Academy Award™-winning documentary narrated by Morgan Freeman examines the critical post-World War II period between 1945 and 1948 and the struggle of the tens of thousands of displaced Jewish refugees to find dignity and renewal in the aftermath of the Nazi Holocaust.

Buy the 2-DVD set for $29.95
(also sold separately for $18.95 each)


donderdag 15 januari 2009

Nederlands onderwijs en de Israelische propaganda

Zonder het risico me te vergissen, durf ik te beweren dat elke onderwijzer en leraar in het lager, middelbaar en voortgezet onderwijs in Nederland minstens één maal per jaar de Tweede Wereldoorlog ter sprake bent en daarbij uitlegt hoe gruwelijk de vijf jaar durende nazi-onderdrukking waren voor de Nederlandse bevolking.

Ook met betrekking tot andere oorlogen en 'conflicten' in de wereld (Sudan, Somalia, Congo, Zimbabwe) zal ongetwijfeld benadrukt worden onder wat voor afgrijselijke omstandigheden de bevolking in die gebieden leeft.

Als het gaat om de door Bush en zijn medeplichtigen uitgevonden "oorlog tegen het terrorisme", zullen er waarschijnlijk verschillenden zijn onder hen die vinden dat de Bushiaanse bezetting van bijv. Irak en Afghanistan noodzakelijk is voor de vrijheid van de bevolking van bijv. die landen - al kan ik me niet voorstellen hoe iemand dit nú nog kan volhouden, nu duidelijk is dat die oorlogen onder valse voorwendsels begonnen zijn (de formele hoofdschuldige, George W. Bush, heeft zelf enkele dagen geleden zelfs toegegeven dat hij zich 'vergist' had over de massavernietigingswapens).

Graag zou ik weten hoe de Nederlandse docenten in hun lessen de problemen in Palestina/Israel bespreken, wat voor conclusies ze daarbij verbinden aan de Tweede Wereldoorlog. Zullen ze daarbij de Israelische bezetting van Palestina en de israelische houding jegens de Palestijnen vergelijken met de nazi-bezetting van Nederland en de houding van de nazi's jegens de Nederlandse joden, homo's, communisten e.d.? Of zullen ze het joodse leed onder het nazi-régime gebruiken als rechtvaardiging van de houding van Israel, waarbij de verzetsdaden van de Palestijnen worden uitgelegd als de voortzetting van de vervolging van de joden?