zaterdag 31 januari 2009

Die Zonnegod was nog niet zo slecht!

Zo'n ¾ eeuw geleden had ik, in mijn lagere-schooltijd, erg te doen met de volkeren uit de oudheid die zo simpel waren om de zon als god te aanbidden, terwijl iedereen kon weten dat dat niet kon, want het was duidelijk - dat werd ons althans door de pastoor verteld - dat er maar één god was, namelijk die uit de bijbel. Dat was ook wetenschappelijk vast te stellen, want dat stond immers in die bijbel. En die bijbel was, ook dat stond in die bijbel, het woord van god zelf.

Een opmerking terzijde: deze blog verbreidt de politieke en sociale waarheid, want dat staat in deze blog! Wie deze waarheid niet aanvaardt als de enige echte en authentieke waarheid, moet het verder zelf maar weten!

Intussen ben ik tientallen jaren ouder en heb ik gezien wat die officiële god allemaal voor de mensheid heeft opgeleverd, en dat dan afgezet tegen de zegeningen van de zon.

De zegeningen van de zon zijn bijna oneindig (en allemaal wetenschappelijk vastgesteld, en dan heb ik het over échte wetenschap, niet de wetenschap die in 'het boek van god' staat). Zonder zon was de mens niet ontstaan, want de zon zorgde voor de juiste omstandigheden voor de chemische processen waaruit het leven zou ontstaan. Verder zorgt de zon ervoor dat op aarde de juiste omstandigheden heersen voor plantaardig en dierlijk leven. Alle vormen van energie op aarde zijn di- of indirect aan de zon te danken (ook die van de fossiele brandstoffen, want zonder zon zouden er geen plantaardige resten zijn geweest die in de loop van de tijd omgevormd werden tot steenkool, aardolie of aardgas). Van de zon kun je inderdaad ook huidkanker krijgen, maar elk natuurlijk proces levert risico's op.

Wat heeft daarentegen die bijbelse god ons opgeleverd? Al zijn goede kanten moeten we op goed vertrouwen aannemen uit de bijbel, maar als we de bijbel nuchter bekijken is het niet meer dan een oud, rommelig geschreven verhaaltjesboek. Het enig goede aspect, dat misschien aan die bijbelse god kan worden toegeschreven, is de christelijke naastenliefde, die gebaseerd is op de ideeën van ene Jesus Christus, die mogelijk zo'n 2.000 jaar geleden in Palestina geleefd moet hebben, en over wiens belevingen een paar boeken (het Nieuwe Testament) zijn toegevoegd aan die bijbel.

Het is natuurlijk evengoed mogelijk dat die Jesus Christus gewoon een erg sociaal voelend mens was, die anderen kon overtuigen om solidair te zijn met anderen. De verhalen rond zijn leven zijn pas ruim na zijn overlijden geschreven, dus het is best mogelijk dat ze grotendeels op fantasie berusten. Andere verhalen, van zijn eigen tijdgenoten, moesten op last van de RK Kerk (Tweede Concilie van Nicea, 787) vernietigd worden, ongetwijfeld omdat ze uitgingen van een minder absolutistisch soort god, terwijl de RK kerk juist prijs stelde op een hiërarchisch gestructureerde godsdienst, die een ongebreidelde macht kon uitoefenen over grote delen van de mensheid. Bisschop Irenæus had overigens rond het jaar 150 al geklaagd over "ketterse" boeken, en ook paus Leo I (Leo de Grote, 440-461) had deze al veroordeeld als een "broeinest van veelvoudige perversiteit".

Wél historisch vast te stellen zijn de talloze wreedheden die met een beroep op het woord van de bijbelse god begaan werden. Ik noem er maar enkele (niet chronologisch), die me zo voor de geest komen, want anders zou de lijst véél te lang worden:
  • slavernij: in het Oude Testament worden op diverse plaatsen regels gegeven voor het houden van slaven. Het is alleen verboden om joden als slaven te houden (!).
    Paus Nicolaas V (1447-1455) keurde in zijn bullen Dum Diversas (1452) en Romanus Pontifex (1455) het houden van heidense en ongelovige slaven goed.
  • vervolging van andersdenkenden. De RK kerk begon daarmee voor het eerst bij de vervolging van de Katharen [het woord 'ketter' is hiervan afgeleid], waarvoor in 1184 bij het Concilie van Reims de pauselijke inquisitie werd opgericht. Later volgden nog de Spaanse Inquisitie (1478) en de Romeinse Inquisitie (1542). Ofschoon de vervolging van andersdenkenden door de RK kerk het bekendst is, werden ook katholieken vervolgd door andersdenkenden (mogelijk als reactie op de vervolgingen door de Inquisitie). De Romeinse Inquisitie bestaat nog steeds, zij het sedert 1965 onder de naam Congregatie voor de Geloofsleer. De huidige paus Rat was tot 2005 de prefect van deze Congregatie (!).
  • kruistochten (1095-1271) om te voorkomen dat het 'heilige land' in islamitische handen zou komen.
  • commerciële uitbuiting bij allerlei 'heiligdommen'. Denk bijv. aan de georganiseerde reizen naar Lourdes in Frankrijk, waar mensen voor onevenredig veel geld een flesje modderwater kunnen kopen.
  • de verdrijving van joden en moslims uit Spanje in 1492.
  • het conflict in Noord-Ierland, dat altijd wordt uitgelegd als een conflict tussen katholieken en protestanten - uiteraard om te voorkomen dat duidelijk wordt dat het een gevolg is van de Britse koloniale bezetting van Noord-Ierland.
  • de Israelische oorlogsmisdaden tegen de palestijnen. En dat alleen omdat dezen het waagden in het 'beloofde land' te wonen. Dat land was door de bijbelse god (althans volgens de tekst van dat boek) beloofd aan de joden, die zichzelf dan ook beschouwen als het 'uitverkoren volk'. En aangezien de staat Israel zichzelf met graagte 'de Joodse Staat' noemt (een term die maar al te enthousiast met regelmaat herhaald wordt in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers), meent Israel het recht te hebben het Palestijnse volk te verdrijven - en als de Palestijnen niet willen gaan, dan moeten ze maar uitgeroeid worden.
  • de oorlogsmisdaden van 'christelijke' regeringsleiders. Denk daarbij maar aan Franco, die in 1933 -met de steun van het Vaticaan- ten strijde trok tegen de democratische regering van de Spaanse republiek, omdat die volgens hem geleid zou worden door 'communisten en vrijmetselaars'. Of aan George W. Bush, die op basis van leugens oorlogen begon in Afghanistan en Irak, en aan de Nederlandse Balkenbende die diezelfde leugens verspreidde als waarheid om aan die oorlogen te kunnen deelnemen - en tot op de dag van heden de waarheid blijft verzwijgen. Diezelfde Balkenbende die de Israelische oorlogsmisdaden nog steeds steunt en ze beschouwt als 'zelfverdediging'.
Het moge duidelijk zijn dat ik meer respect heb voor mensen die goddelijke krachten toekennen aan de zon, dan voor hen die zich beroepen op een papieren god om de meest gruwelijke misdaden te plegen.

1 opmerking:

robheus zei

Het meest waarschijnlijke is dat die Jesus Christus helemaal niet geleefd heeft, maar gewoon een verhaal is, gebaseerd op talloze erop gelijkende verhalen uit culturen uit die tijd.
Er is vrijwel geen geschiedschrijving over Jesus Christus, waardoor de autenticiteit van de verhalen in de Bijbel waarschijnlijk niet op een historische waarheid berusten.
Zie bijv. ZeitGeist movie