zaterdag 28 februari 2009

Evolutie of schepping... (Een oproep!)

Kennelijk was de aleluya-mafia bang voor mijn commentaar op haar 'visie, want ik heb geen exemplaar ontvangen van de brochure die mij zou moeten overtuigen van de waarheid van het bijbelse scheppingssprookje. Toch zou die de afgelopen week huis-aan-huis verspreid moeten worden.

Is er misschien iemand die zijn/haar exemplaar nog niet naar Urk teruggestuurd heeft en die dat voor mij zou willen scannen? Ik zal, om problemen met auteursrechters te voorkomen, uiteraard de naam van de gulle copieerder niet bekendmaken. Graag mailen naar het adres: dwarslezer@terra.es.

Bij voorbaat dank! God zal het je lonen -)))

Wat hebben we aan Obama?

Obama gaf gisteren bij een toespraak op de legerbasis Camp Lejeune aan dat de gevechtshandelingen in Irak op 31 augustus 2010 beëindigd zullen zijn. Nadat duizenden in Irak gelegerde soldaten naar Afganistan zullen zijn overgebracht, moeten er gedurende anderhalf jaar toch 35.000 tot 50.000 soldaten in Irak achterblijven ter ondersteuning van het Iraakse leger en voor bestrijding van het terrorisme. "De toekomst van Irak is nu zijn eigen verantwoordelijkheid", in de woorden van Obama. "We zullen het nastreven van het volmaakte niet in de weg laten staan van haalbare doelen. [...] We kunnen Irak niet vrijmaken van iedereen die zich verzet tegen Amerika of die sympathiseert met onze tegenstanders. We kunnen niet blijven patrouilleren in de straten van Irak totdat ze helemaal veilig zijn, en we kunnen ook niet blijven totdat de eenheid van Irak vervolmaakt is." [...] De Verenigdestaatse soldaten hebben "jaar na jaar [gestreden] om de Iraki's deze kans te bieden om te kiezen voor een betere toekomst. Nu moeten we het Iraakse volk vragen die kans te grijpen." (N.Y. Daily, vandaag)

Ofschoon Obama in dezelfde toespraak te kennen gaf dat de Verenigde Staten moeten streven naar een beter contact met met name Syrië en Iran, is het duidelijk dat de koloniale oorlog in Afghanistan met verhoogde kracht moet worden voortgezet.

Waar ging de oorlog in Irak ook weer over? Volgens Colin Powell over massavernietigingswapens (die echter nooit gevonden zijn), later om het uit de weg ruimen van Sadam Hussein, die een dictator was (ook al werd hij eerder krachtig gesteund door de VS - en door Groot Brittannië) en om het Iraakse volk 'democratie' te brengen.

Uit Obama's toespraak krijg ik echter de indruk dat het ging (gaat) over het uit de weg ruimen van de tegenstanders van de Verenigde Staten, dus helemaal niet over het welzijn van de Iraakse bevolking. Daarom moeten die 35.000 à 50.000 soldaten natuurlijk in Irak blijven, om ervoor te zorgen dat de Verenigdestaatse olie- en andere belangen beschermd worden. De nieuwe Verenigdestaatse ambassade in Bagdad, bijgenaamd "Fortress America", die een terrein met een oppervlak van 42 ha beslaat in de "Groene Zone" in Bagdad, biedt mogelijkheden te over om ook na de genoemde anderhalf jaar nog een groot aantal Verenigdestaatse militairen in Bagdad te handhaven...

vrijdag 27 februari 2009

Lied voor Gaza (van Casper van Baarle)

Vier mei in Gaza

video
Wie zijn wij
Op vier mei
Zij aan zij
Met de minderheid
Solidariteit
Met degene die lijdt

De tirannie
Ik accepteer hem niet

Holocaust
Opgepast
Wie is fout
Uit zelfbehoud
Naast de macht
Het leven lacht

Een Palestijn
Mag er niet zijn
De tirannie
Ik kijk maar niet

Wie zijn wij
Op vier mei
Zij aan zij
Met de minderheid
Solidariteit
Met degene die lijdt
Weer gezwicht?
Dooft nu het licht?

(lied en tekst: Casper van Baarle)

Met toestemming van Casper van Baarle overgenomen van zijn blog Misschien Muziek.

Onheilspellende berichten

De volgende column werd gisteren gepubliceerd door Tweede Kamer-lid Sadet Karabulut (SP):Je zou denken dat deze crisis het moment is om het roer om te gooien. Daar merk ik nog bar weinig van bij het kabinet, bij politieke partijen, bij bankiers en werkgevers. Je zou nu onheilspellende berichten verwachten voor de verantwoordelijken van deze crisis. Maar niks van dat alles. Iedereen lijkt over te willen gaan tot de orde van de dag.

Minister van Financiën Bos heeft het bluswerk goed gedaan. Maar wanneer gaat hij bouwen aan het nieuwe systeem? Waarom hoor ik maar niks over het aanpakken van bonussen en topsalarissen? Waarom krijgt Zalm, manager van onze staatsbank, een salaris van maar liefst 750.000 euro per jaar?

Lees hier de volledige column.

Is 20% veel? Of toch weinig?

Uit twee onderzoeken (van onderzoeksbureau Synovate en van Maurice de Hond) is gebleken dat ongeveer 20% van de Nederlanders het scheppingsverhaal gelooft (Trouw, vandaag), dat sprookje van God die alles in zes dagen alles bij elkaar toverde en daarna een dagje ging liggen genieten van alles wat hij gemaakt had.

Het christelijke dagblad Trouw is daar erg blij over, want nu kunnen ze boven hun artikel zetten: Veel Nederlanders geloven in scheppingsverhaal. En goed, als je uitrekent wat 20% van 16 miljoen Nederlanders is, dan zijn dat er inderdaad ruim drie miljoen. In het artikel blijkt overigens dat Trouw toch een beetje verbaasd is over die hoeveelheid, want het gaat hier, nog steeds volgens het artikel, om "een opvallend groot aantal Nederlanders".

Je kunt een hoop doen met cijfers, maar 20% van de Nederlandse bevolking omtoveren tot "veel Nederlanders" vind ik eerlijk gezegd behoorlijk misplaatst. Het betekent immers tegelijk dat 80% van de Nederlanders dat sprookje niet gelooft. En als je 20% naast 80% zet, dan gaat het gelukkig toch maar om een relatief klein gedeelte van de bevolking - ofschoon natuurlijk toch nog zo'n 20% te veel...

Trouw hoopt waarschijnlijk dat de lezers alleen de kop zien en de rest van het artikel overslaan - en dat dan toch stiekem het idee blijft hangen dat 'de meeste Nederlanders' nog in sprookjes geloven...

donderdag 26 februari 2009

Dienstplicht 2.0

Dat hebben die nep-christenen, de nep-liberalen en de nep-sociaaldemocraten van de diverse Balkenbendes dan toch maar mooi voor elkaar. Binnenkort worden werklozen gedwongen om - als ze er niet in slagen ander werk te vinden (en dat wordt alleen maar moeilijker naarmate de werkloosheid stijgt) - gedwongen om voor het Ministerie van Oorlog te gaan werken. Ze zijn immers verplicht om passende arbeid te aanvaarden.

Artikel 26 van de Werkloosheidswet (te vinden bij Overheid.nl) legt uit wanneer het UWV, de instantie die de werkloosheidsuitkering betaalt, de uitkering "blijvend geheel" of "gedeeltelijk", weigert.

Artikel 24 legt verder uit wanneer "de werknemer" in de problemen komt, waarbij vooral de 4 onderdelen van punt b. van het eerste lid hier van belang zijn, namelijk wanneer hij "werkloos is of blijft, doordat hij:
 1. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;
 2. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid verkrijgt;
 3. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of
 4. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren."
Het derde lid van artikel 24 geeft verdere uitleg:
"Als passende arbeid, bedoeld in het eerste lid, wordt beschouwd alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd."
Ik vrees dat gewetensbezwaren tegen werken voor het Ministerie van Oorlog niet zullen gelden als "redenen van [...] geestelijke of sociale aard". En een beroep op Wet Gewetensbezwaarden Militaire Dienst is uiteraard niet meer mogelijk, omdat er in Nederland geen militaire dienstplicht meer bestaat.

In het laatste trimester van 2008 is het aantal vacatures bij het leger opgelopen tot ± 7600. Jack de Vries (de staatssecretaris van Oorlog) wil burgers proberen te vinden die 1500 van deze functies kunnen vervullen. Aldus heeft hij vandaag de Tweede Kamer schriftelijk laten weten. Degenen die een dergelijke functie aanvaarden hoeven geen militair te worden en zullen ook niet verplicht uitgezonden worden naar oorlogsgebieden. (re.public van vandaag).

Het zal er dus wel op uitdraaien dat binnenkort enkele duizenden werklozen een oproep zullen krijgen om zich te laten keuren voor "passende arbeid" bij het leger. En als je daar niet op wilt ingaan, dan krijg je gewoon geen uitkering meer. "Resistance is futile", zoals de Borg zegt...

Waar een economische crisis allemaal niet goed voor is!

woensdag 25 februari 2009

Mag nu die normen- en waardenloze Balkenbende eindelijk bij het grof vuil?

Bijna vanaf het eerste moment dat Balkenende II Nederland begon te verzieken was het duidelijk dat het alleen nóg maar erger zou kunnen worden dan onder Wim Kok Kots: niets dan gelieg, nietszeggend gebrabbel en gemanipuleer. Ik noem alleen maar de volstrekt niet te rechtvaardigen Nederlandse deelname aan de Bushiaanse koloniale oorlogen in Irak en Afghanistan. En het is alleen maar erger geworden, met als voorlopig dieptepunt het mensonterende wanbeleid rondom en in verband met de huidige kapitalistische crisis.

Donner heeft nog maar amper ingeademd, nadat hij de vakbonden onder druk gezet heeft om geen looneisen te stellen of hij meldt al dat er geen garantstelling komt voor pensioenfondsen. (Trouw, 24 februari 2009).

Natuurlijk, gepensioneerden mogen best wat uitgeperst worden. Ze werken niet (produceren dus geen meerwaarde) en kunnen daarom niet staken, zodat ze geen bedreiging vormen voor de gang van zaken in de bedrijven van de kapitalistische vriendjes van de Balkenbende. Er mogen tientallen miljarden euro's in de bodemloze put van het bankwezen gestort worden door de Nederlandse minister van financieel wanbeheer, Wouter Bos, zonder dat de hoofdschuldigen (de aandeelhouders en de directeuren) hun luxe leventje hoeven te onderbreken, maar de gepensioneerden, die hun hele leven gewerkt en gespaard hebben om nog wat van hun oude dag te genieten, moeten voorlopig maar op een houtje bijten.

Eén voordeel van deze crisis is in ieder geval, dat steeds duidelijker wordt waar het de neoliberale régimes in de EU om te doen is: niet om de burgers, maar om de winstcijfers van het kapitalisme. De arbeiders en de gepensioneerden interesseren hen geen biet. Het liefst zouden ze die helemaal laten verhongeren, maar ze begrijpen wel dat ze hen toch tenminste nog een huis en een TV moeten gunnen, anders gaan ze misschien wel de straat op om te protesteren, zoals in andere landen, waar nog klassebewustzijn bestaat. En die TV is so-wie-so nodig om de massa's duidelijk te maken waaraan ze hun schaarse centen moeten verspillen, want zonder consumptie is er óók geen winst...

dinsdag 24 februari 2009

De alleluya-mafia weet niet van ophouden.

(zie onder!)

In het februari-nummer van "hét magazine voor de overheid"
PM wordt een bladzijde besteed aan een interview met de CDA-senator Sophie van den Bijsterveld, die in haar recente boek Overheid en godsdienst, herijking van een onderlinge relatie te kennen heeft gegeven dat de Nederlandse overheid nauwere banden moet aanhalen met religieuze groeperingen. De scheiding tussen kerk en staat, vindt zij, is geen dogma: "De overheid heeft heeft religie lang gezien als een privéaangelegenheid, maar zij heeft ook een maatschappelijke dimensie", en daarvoor mag de overheid niet onverschillig zijn... Ze verwijst daarbij naar Rotterdam, waar de kerkelijke activiteiten "op het gebied van maatschappelijke zorg en hulpverlening de samenleving jaarlijks 110 miljoen euro" besparen. Ze is zelfs van mening dat de overheid godsdiensten moet kunnen subsidiëren.

Mevrouw is kennelijk vergeten waarom ooit de scheiding tussen staat en kerk is ingevoerd. Uiteraard is godsdienst een privé zaak, en uiteraard mag die niet uit gemeenschapsgeld gesubsidieerd worden. Godsdienst is iets tussen een individu en iets superieurs, waarin dat individu gelooft. Sterker nog, alle nog bestaande banden tussen de overheid en godsdienst moeten verbroken worden. Daartoe moet artikel 23 van de Nederlandse grondwet zodanig worden aangepast dat alleen het openbaar onderwijs nog door de staat (dus de belastingbetaler!) betaald wordt. Bijzonder onderwijs hoeft niet verboden te worden, maar dat moet particulier zijn en volledig betaald worden door de particulieren die dit onderwijs noodzakelijk vinden. Anderzijds moet ook dit bijzonder onderwijs voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die ook voor het openbaar onderwijs gelden.

Het argument dat maatschappelijke activiteiten van de kerken de samenleving een hoop geld besparen, is al helemaal een onfris argument, kenmerkend voor de stereotypische Nederlandse gruttersmentaliteit.

Ene Kees van Helden (uit Urk) heeft intussen bedacht dat het in het
Darwin-jaar nodig is om iedereen ervan te doordringen dat de Evolutieleer van Darwin niet wetenschappelijk is en dat het bijbelse sprookje uit het boek Genesis juist wel de volledige waarheid bevat. Daarom wordt deze week bij ieder gezin in Nederland Kees' folder Evolutie of Schepping bezorgd. Ik heb er al diverse verhalen over gehoord, maar de folder zelf heb ik nog niet gezien (Ik krijg hem toch wel?), dus voorlopig onthoud ik me maar van commentaar - al wil ik wel kwijt dat ik niet kan begrijpen hoe iemand bereid is zich op te hangen aan een oud sprookjesboek, om niet te hoeven toegeven dat de Evolutieleer niet onjuist kan zijn - sterker nog: voortdurend wordt zij bevestigd door nieuwe opgravingen en ontdekkingen...

Intussen is er een website ingericht voor mensen die zich geen achterhaalde ideeën willen laten opdringen. De naam van de site is "Terug naar je maker" en dat is precies wat de bedoeling is: de ongevraagde alleluya-spam retourneren naar de vervuiler, Kees van Helden. Klik voor meer informatie over hoe je de brochure kunt terugsturen, en ook voor steunbetuigingen voor de actie op de volgende banner:

Straks 'voor onze veiligheid' valium in het drinkwater?

Wie nog niet gemerkt had dat iedereen (en niet alleen in Nederland, maar in de hele EU; en trouwens ook daarbuiten, denk maar aan de Patriot Act van de Bush-bende) steeds meer gecontroleerd wordt door de régimes die in onze landen aan de touwjes menen te mogen trekken, kan beter maar terug gaan naar de kleuterschool.

Het enige wat misschien nog niet iedereen duidelijk is, is hoe veelomvattend die controle intussen al geworden is - en hoeveel verder het nog kán komen. Voor wie nog een kort overzicht wil, verwijs ik naar mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november 2008.

Vandaag wil ik het alleen hebben over de meest recente dreiging, en die komt van de Europese politieclub Eurojust [gewoon een ordinaire Europese tegenhanger van de Verenigdestaatse spionagedienst FBI]. Die wil namelijk onderzoeken of de VoiP-dienst Skype afgetapt kan worden, omdat er kennelijk steeds meer criminelen gebruik van maken. Het aftappen van die dienst is, volgens de woordvoerder van Eurojust, simpelweg "de prijs die we betalen voor onze veiligheid." (Webwereld van 20 februari 2009)

Ik wil kostverdomze geen veiligheid die gegarandeerd moet worden door iedereen te bespioneren. Ik wil bijvoorbeeld veiligheid die het dronken automobilisten onmogelijk maakt een auto te starten, die het onmogelijk maakt dat een sadist met 100 km door een dorpje scheurt; die het onmogelijk maakt dat aandeelhouders kunnen rotzooien met 'hun' bedrijven, waardoor een groot deel van de bevolking het risico loopt werkloos te worden en tot bittere armoede te vervallen; een veiligheid die het mogelijk maakt dat zieken behandeld en -zo mogelijk- genezen worden, waardoor hulpbehoevenden niet op een wachtlijst hoeven te komen; en ik wil politici die ons niet verkopen voor hun eigen geheime agenda, door bijv. aan misdadige oorlogen deel te nemen, door ons een Europese 'grondwet' op te dringen, door hun beloften keer op keer te verbreken. Dát is de veiligheid die ik wil, en daarvoor is geen misselijk gesnuffel nodig!!!

Het is trouwens opvallend dat het gesnuffel deze keer niet wordt verkocht in het kader van de "strijd tegen het terrorisme". Heeft de neoliberale internationale misschien begrepen dat wij inzien dat er wel een hoop geluld wordt over terrorisme en verijdelde aanslagen, maar dat de voor die 'verijdelde aanslagen' gearresteerde mensen allemaal na korte tijd, zonder enige vorm van proces, weer gewoon vrijgelaten worden - en niet alleen in de Verenigdestaatse concentratiekampen van Guantánamo.

Overigens heb ik me al vaak afgevraagd waarom de EU niet gewoon valium aan het drinkwater (en aan frisdranken) toe laat voegen. Wat ze nu immers uitsluitend willen is dat we ons als makke lammeren bang laten maken om ons nog gemakkelijker te kunnen laten misbruiken. Met dat valium wordt iedereen automatisch een zombie en zo kan er een hoop geld uitgespaard worden op het gespioneer en op het zogenaamd bestrijden van het terrorisme en bestaat er geen criminaliteit meer...

Zie bijvoorbeeld al hoe gemakkelijk we nu al accepteren dat de Balkenbende niet verhindert dat bankdirecteuren ongehinderd doorgaan met hun zakken vullen, dat miljarden van de door ons opgebrachte belastinggelden met een levensgroot gemak in de bodemloze put van het failliete kapitalisme gestort worden. Denk aan hoe de Nederlandse bevolking er kennelijk geen moeite mee heeft dat de leden van het 'koninklijk' huis gewoon doorgaan met het exhibitionistisch verspillen van de op onze salarissen ingehouden belastingcenten in Mozambique en Bariloche, het Argentijnse toevluchtsoord van Duitse nazi's na de Tweede Wereldoorlog.

En niet alleen dat slikken we, maar ook staan we toe tot een steeds verder uitgeklede werkloosheidsuitkering veroordeeld worden, wanneer we door het misdadige optreden van aandeelhouders en andere witteboord-criminelen werkloos geworden zijn (en laten we niet de medeplichtigheid van de régimes van dienst vergeten!); de vakbonden laten -vrees ik- zich weer een loonstop aanpraten door de zogenaamd-christelijke minister van sociale zaken Donner (zie NRC van vandaag), en de kiezers gaan intussen gewoon weer lekker voor de TV zitten voor de zoveelste soap of voor het zoveelste Olympische, tennis- of voetbalcircus.

Het is me intussen al wel duidelijk geworden waarom er geen valium in ons drinken zal komen. Dan krijgen namelijk de hoofdschuldigen aan het kapitalistische debacle het ook binnen, en dan kunnen ze natuurlijk niet meer sadistisch genieten van het verdere uitbuiten van hun slachtoffers, de arbeidersklasse...

zaterdag 21 februari 2009

Deze economische crisis is geen ramp, maar een zegen

Onder bovenstaande titel publiceert Trouw vandaag een zeer lezenswaardig artikel van Arnold Heertje, dat begint met de volgende woorden:
Economische groei is geen doel op zichzelf. Uiteindelijk draait het om de leefbaarheid van de samenleving. Die is sinds de crisis begon toegenomen.
Lees hier het volledige artikel

donderdag 19 februari 2009

'Big Brother' zit ons steeds meer op de huid...Naar aanleiding van het bovenstaande filmpje, zou ik graag nog even willen herhalen wat ik op 2 juli 2005 al schreef in mijn artikel Systeem voor betrouwbaarheidsselectie:
Het zou mij eerlijk gezegd niets verwonderen, wanneer de nieuwe digitale TV's voorzien zijn van een camera en een microfoon, zodat - zoals in George Orwells roman 1984 - het regime ('Big Brother') ons in de gaten kan houden.
In eerste instantie vroeg ik me bij de eerste verhalen over de digitale mogelijkheden af of wij -de consumenten- wel geïnteresseerd waren in de 'interactiviteit', die we hiermee zouden krijgen, maar ik denk dat ik nu begrijp dat het er niet om gaat dat daarvan door onszelf interactief gebruik gemaakt wordt, maar dat de diensten voor 'onpatriottistische activiteiten' dat kunnen doen.
Het wordt dus, als je een nieuwe TV hebt, zaak om niet alleen de uit-knop te gebruiken als je niet wilt kijken, maar ook de antenne en de stekker los te koppelen - ofschoon dat natuurlijk ook gedetecteerd zal worden, en automatisch verdenking zal oproepen...

Bericht voor Ineke (persoonlijk)

Mail me even wat meer (dwarslezer@terra.es) over wat je precies wilde zeggen, want een reactie met alleen je naam verduidelijkt mij niet veel...

woensdag 18 februari 2009

Eerst moet de voorraad spaarlampen op...

Het Europees parlement heeft gisteren ingestemd met een verbod op gloeilampen, want die verbruiken te veel energie. Volgend jaar mogen er al geen lampen van 100 W meer verkocht worden en vóór 2012 moeten ook alle andere lampen uit de handel zijn. Het is de bedoeling dat we eerst overschakelen op spaarlampen en dan "op termijn" op LED-lampen. (De Pers van vandaag, bladzijde 7 van de gedrukte editie)

Spaarlampen zijn, zeker wanneer ze voor korte perioden gebruikt worden (denk bijv.aan een toilet of een kelderkast) lang niet zo energiezuinig als geclaimd wordt. Er zijn -voorzover als ik weet- ook geen spaarlampen met een gelijke lichtopbrengst als een gloeilamp van 100 W. Verder leveren de uitgebrande spaarlampen kwikverontreiniging op, dus het is maar zeer de vraag of ze werkelijk een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Ook wordt er kennelijk geen rekening gehouden met het feit dat gloeilampen warmte afgeven en spaarlampen niet of nauwelijks: dat zal op koude dagen zeker verschil maken en dus mogelijk leiden tot meer energieverbruik voor verwarming.

Daarnaast worden spaarlampen in verband gebracht met allerlei gezondheidsklachten, van migraine, lupus, duizeligheid en problemen voor epileptici, tot zelfs huidkanker. (zie Mail Online van 4 januari 2008)

De vraag is daarom, waarom we niet gewoon kunnen wachten totdat de prijs van LED-lampen voldoende gedaald is om een goed alternatief te vormen voor de gloeilampen. Het antwoord is even voor de hand liggend: Philips en andere lampenfabrieken hebben voorraden aan spaarlampen, en die moeten eerst verkocht worden...

En zo zie je hoe mensen zijn...

Nadat de Nederlandse politiek ons maandenlang heeft proberen wijs te maken, dat het met de gevolgen in Nederland van de financiële crisis wel los zou lopen (omdat we een gezonde economie zouden hebben en veel reserves) kan het deksel dan toch eindelijk niet langer op de beerput blijven: Nederland zit in een zware recessie. Het NRC kopte gisteren zelfs: Cijfers CPB overtreffen zwartste scenario's: "Dit is veel ernstiger dan verwacht [...] De overheidsfinanciën slaan zwaar uit het lood," aldus Coen Teulings, de directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Teulings durft ook helemaal geen voorspellingen te doen over 2010 of later: "Over 2011 weten we al helemaal niets."

Aangezien de huidige CAO's zijn uitgegaan van een hogere inflatie, vindt Balkenende dat in de huidige situatie afspraken moeten kunnen worden herzien.

Van de andere kant gaan "economen" er -nog steeds volgens het NRC-artikel- van uit dat in 2010 het dieptepunt van deze recessie al bereikt lijkt te zijn. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) lijkt daarvan uit te gaan. [Ikzelf heb er een hard hoofd in...]

Wouter Bos denkt zelfs dat nu de bodem al bereikt is... (Trouw van vandaag)

Intussen wordt de crisis wel op allerhande manieren misbruikt om de arbeidende klasse nog verder te pakken. Zo komt de laatste dagen ook het argument van de hogere AOW-leeftijd weer regelmatig ter sprake. In het Reformatorisch Dagblad werd eergisteren de econonoom Ward Romp van de Universiteit van Amsterdam [vreemd genoeg plaatst het Reformatorisch Dagblad daar een plaatje bij van de Vrije Universiteit, mogelijk om ons te misleiden, alsof het over de 'christelijke' Vrije Universiteit zou gaan?] aangehaald. Hij stelt weliswaar dat het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar Nederland niet uit de crisis haalt, en dat de in deze discussie gebruikte argumenten niet kloppen. Wél vindt hij het "een goed gebruik van de crisis" om die maatregel nu door te drukken.
Ik zou het eerder misbruik willen noemen...

En natuurlijk grijpt De Pers nog steeds elke gelegenheid aan om weer eens tegen de SP te trappen, omdat die partij wél opkomt voor degenen die de slachtoffers zijn van welke crisis dan ook, de arbeidende klassen en de uitkeringsgerechtigden (of dat nu werklozen zijn of zieken). Het Pers-artikel (van de hand van Dirk Jacob Nieuwboer) begint dan ook: 'Alsof er niks is veranderd, verklaart de SP bezuinigingen op de sociale zekerheid taboe'.

En zo hoort het dan ook. Degenen die van de sociale zekerheid afhankelijk zijn, hebben die ondersteuning nodig. Er zijn in Nederland genoeg mensen die de afgelopen decennia hun zakken gevuld hebben door de arbeidsklasse uit te buiten. Door hun kapitalistische uitbuiting is de huidige crisis ontstaan, dus het is niet meer dan logisch dat de rekening voor de oplossing van de huidige crisis door hen betaald moet worden.

Is het Nederlandse volk écht zo dom?

Uit het kwartaalbericht van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau), dat eergisteren gepubliceerd werd, blijkt dat 55% van de Nederlanders vertrouwen heeft in de regering, terwijl dat drie maanden eerder slechts 44% was. Het aandeel van degenen die negatief oordeelden over de regering liep terug van 40 naar 32%. En dan blijkt dat een meerderheid toch vindt dat het in Nederland over het algemeen de verkeerde kant opgaat... (re.Public, 16 februari 2009)

Zijn Nederlanders écht zo dom dat ze met (door?) de huidige ellende meer vertrouwen krijgen in de club die in grote lijnen al zo'n 10 jaar de boel aan het verzieken is in Nederland? In Balkenende, die al die tijd al belooft dat het 'volgend jaar' beter zal gaan? In Wouter Bos, die nog geen half jaar geleden durfde te beweren dat Nederland geen directe gevolgen zou ondervinden van de financiële crisis? In Donner, die zelf toegeeft dat hij het ook allemaal niet meer weet? ("Het is niet zo dat ik een rood knopje heb waarmee ik banen tevoorschijn tover.") en die so-wie-so al jaren bezig is de sociale zekerheid uit te hollen?

En dan hebben we het nog niet over de opmerkingen van Balkenende, die ons vertelt dat "de problemen [...] zo groot [zijn] dat iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen"; in de electronische versie samengevat tot "iedereen moet een steentje bijdragen". (Metro, vandaag)
Hij zou minstens zo fatsoenlijk en eerlijk moeten zijn om de verantwoordelijkheid te leggen bij de schuldigen, zoals de bankdirecteuren (en aandeelhouders, want die hebben ook jarenlang hun zakken gevuld aan de schoftenstreken van 'hun' bedrijven), de directeuren van grote ondernemingen, die
over de rug van de arbeiders maar wat aangerotzooid hebben met 'reorganisaties' en 'outsourcing', en niet te vergeten de politici die deze misbruiken ongestraft hebben laten voortduren.

En kennelijk kan er bij de familie Von Amsberg ook nog wel wat af van de genoten uitkeringen, gezien de bouwplannen in Mozambique van Willem A. & Máxima en hun aankoop van een 'ranch' van minstens 1 miljoen euro (er zijn namelijk ook bronnen die het hebben over een aanzienlijk hoger bedrag) in het toevluchtsoord van tientallen Duitse nazi's. (zie mijn artikel Willem A in Bariloche... van 14 februari 2009). Volgens Calvinistische traditie (wie niet werkt, zal niet eten), krijgen deze mensen véél te veel geld (en secundaire arbeidsvoorwaarden).

dinsdag 17 februari 2009

Normen en waarden? Om te kotsen!

De o-zo christelijke Balkenbende met haar gezeur over 'normen en waarden' weet niets beters te bedenken om de door haarzelf (als medeplichtigen aan de neoliberale, d.w.z. kapitalistische uitbuiting) mede veroorzaakte financiële crisis "op te lossen" dan door bankdirecteuren bonussen te blijven geven en door te bezuinigen op zaken die voor de zwakken in deze samenleving van belang zijn, zoals nu de persoonsgebonden budgets (PGB's). De woordvoerder van staatssecretaris Bussemaker legt het allemaal duidelijk uit: "Alleen de zware gevallen krijgen nog PGB toegewezen [...] en het aantal uren kan voor hen minder zijn." (zie Trouw vandaag)

Om te kotsen! Meer woorden hoef ik daar niet aan vuil te maken!

maandag 16 februari 2009

Nadert het einde voor kroonprinselijke schoonvader?

De Argentijnse regering besliste in december verleden jaar de pensioenen te laten vervallen van degenen die hoge functies gehad bij de militaire dictatuur, die tussen 1976 en 1983 het land teisterde. Aangezien Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima, indertijd actief was onder Videla krijgt ook hij vanaf januari dit jaar geen pensioen meer. Tot op heden ontvingen deze medeplichtigen maandelijks een bedrag met een tegenwaarde van € 800 à 1.000. (Hola, 30 januari 2009)

Is dit een eerste stap naar gerechtelijke vervolging? Het worden nog spannende tijden, niet alleen voor Zorreguieta, maar ook voor de Nederlandse monarchie!

zondag 15 februari 2009

Leesadvies: Repressie in Nederland

Als je houdt van het snuffelen in antiquariaten, of als je iemand anders kent die voor je wil zoeken (of zoek het op in je plaatselijke bibliotheek), kan ik je het volgende boek sterk aanraden:

Els Nicolas, Paul van Tongeren e.a., Repressie in Nederland, Van Gennep (Amsterdam), 1980

De flaptekst luidt:
Is Nederland een rechtsstaat? We zijn geneigd, ons politieke bestel in dat opzicht op z'n minst het voordeel van de twijfel te gunnen. De stelling van dit boek is dat dat steeds minder gerechtvaardigd is, dat er reden te over is voor waakzaamheid en zelfs voor wantrouwen.
Een rechtsstaat, al is het begrip vaag, heeft de pretentie maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen, en haar burgers vrijheid en rechtsgelijkheid te garanderen. Nu de maatschappelijke tegenstellingen groter worden, blijkt de staat in toenemende mate te grijpen naar het wapen van de repressie.
Repressie in plaats van woningen voor woningzoekenden of werk voor werklozen. Repressie als enig antwoord op het protest tegen de gevaren van atoomenergie of tegen volkstelling en persoonsregistratie. Repressie omdat de overheid de verwachtingen die ze zelf op sociaal-economisch gebied heeft opgeroepen, niet meer waar kan maken. Repressie om technologische kwetsbaarheid af te schermen.
Tendenzen in onze buurlanden en in ons land zelf wijzen in de richting van toenemende repressie. 'Repressie in Nederland' is het eerste boek dat een poging doet om tal van op het eerste gezicht geïsoleerde verschijnselen tegen deze achtergrond met elkaar in verband te brengen, en op te roepen tot een alerte verdediging van de democratie.
Ofschoon het boek (of liever: juist omdat) het boek niet door één auteur geschreven is, maar een verzameling is van artikelen van verschillende mensen, biedt het een brede kijk op het onderwerp. De diverse artikelen, die nog steeds van een verrassende actualiteit zijn (ook al is intussen de repressie in Nederland al ettelijke stappen verder dan in 1980 te bevroeden was) zijn:
 • Het einde van de rechtsstaat? (Hein Stufkens)
 • Atoomenergie en repressie (Dave van Ooyen)
 • Registratie, repressie en privacy (Jan Holvast & Karel Sommer)
 • Repressie en etnische minderheden (Wietske Rinsampessy-Jetten & Elias Rinsampessy)
 • Een krakersoproer als einde en begin (Geert Mak)
 • Internationale ontwikkelingen (Anton Constandse)
 • Staat, economie en sociale strijd (Harrie Janssen & Arnoud Willem)

zaterdag 14 februari 2009

Willem A. in Bariloche...

Gisteren las ik in de Volkskrant, dat Willem A. en Máxima niet zomaar ergens in Argentinië een "ranch" gekocht hebben (zoals ik gisteren schreef) om daar een soort Centen Park op te zetten, maar juist in de omgeving van de plaats Bariloche, de plaats die bekend staat als een toevluchtsoord, waar zich na de Tweede Wereldoorlog veel nazi's vestigden (zie bijv. hier).
Lees ook (in het Spaans) een interessant artikel over Hitler in Bariloche in LaOpiniónCoruña van zondag 5 october 2008 (ik kan niet instaan voor de historische waarheid ervan!): Hitler zou gewoond hebben op het landgoed San Ramón op 15 km van Bariloche. Dat landgoed was het eigendom geweest van het Duitse vorstendom (en tot 1946 vrijstaat) Schaumburg-Lippe. Ook in De Groene Amsterdammer van 2 februari 2002 staat nog een interessant artikel in dit verband.


Verbaast het mij eigenlijk wel dat ze juist hier een "rancho" gekocht hebben, in aanmerking genomen dat prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld Willem A.'s grootvader is en Jorge Zorreguieta Máxima's vader?

Israel WIL gewoonweg GEEN VREDE met de Palestijnen!

Gisteren leek het er nog op dat er een bestand van achttien maanden gesloten zou worden tussen Israel en Hamas. De Egyptische regering, die bemiddelt tussen Hamas en Israel, zou na overleg met andere Palestijnse organisaties over enkele dagen het bestand afkondigen. Israel zou zich het recht voorbehouden om "met militair geweld" te reageren op schendingen van het bestand. Anderzijds zou Israel de afgrendeling van de Gaza-strook versoepelen en zou 80% van het vroegere goederenverkeer doorgelaten worden. De Israelische krant Yediot Ahronot maakte gisteren al melding van het geplande bestand, maar van officiële Israelische zijds is nog niets bevestigd. Een van de voorwaarden van Israel is dat er door Hamas geen wapens de Gaza-strook binnengesmokkeld worden. (zie hierover Ha'aretz en Het Parool van 13 en de Wiener Zeitung van 14 februari 2009.)

Toen ik gisteren het bericht in Ha'aretz las wou ik al woedend reageren op de eenzijdigheid van deze laatste eis. Israel zit tot de nok toe vol met de meest geavanceerde wapens (kan en mag moordtuig wel geavanceerd genoemd worden?), tot kernwapens toe, maar Hamas zou zich op geen enkele manier mogen verdedigen. Waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat bij een volgende invasie de Israelische moordrobots niet bang hoeven te zijn doodgeschoten te zullen worden...

Het maakt allemaal niets meer uit. Het Israelische standpunt ten aanzien van het verwachte bestand is duidelijk. Israel WIL GEEN BESTAND. Israel wil nog steeds de volledige beschikking hebben over heel Palestina. En het ergste is dat Israel zó zeker is van zijn zaak, dat het land niet eens meer moeite doet om het te laten lijken alsof Hamas geen bestand wil. De uitslag van de Israelische verkiezingen maakt wel duidelijk dat de Palestijnen niet op een verbetering van de situatie hoeven te hopen, en ik ga ervan uit dat het Israelische régime inmiddels van Obama & Co. ook de nodige steunbetuigen ontvangen hebben. Obama's minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, gaat in ieder geval op 2 maart naar Cairo voor een conferentie over hulp aan de Gaza-strook (El Universal, 12 februari 2009) en daarbij zal ze ongetwijfeld met vertegenwoordigers van het Israelische régime spreken.

Het Parool meldt vandaag uit de koker van het ANP dat bij een luchtaanval op Khan Younis (in de Gaza-strook) een lid van de "Volksverzetscomités" gedood werd en een andere man gewond raakte [ook lid van die comités? Dat meldt het ANP dan weer niet, dus het zal wel een gewone burger zijn geweest.] De mannen zouden een aanval aan het voorbereiden zijn geweest. [Waarop? Ook dat horen we niet van het ANP.]

Vervolgens bombardeerden de Israeli's nog zes plekken aan de grens met Egypte [volgens het ANP ging het om 'smokkeltunnels', maar het kunnen natuurlijk evengoed tenten zijn geweest, waar uit hun huis gebombardeerde Palestijnen woonden.]

Op de westelijke Jordaanoever werd nog een jongen van veertien doodgeschoten, omdat hij een groep aanvoerde die stenen gooide naar een Israelische wachttoren.

Volgens het ANP was het een "wachttoren bij een joodse ["Joodse?" Ik dacht toch écht dat het Israeli's zijn die Palestina aan het inpikken zijn!] nederzetting", maar dat is natuurlijk bullshit. Het was een wachttoren van de muur om het concentratiekamp waar de vermoorde jongen woonde. Maar als je met stenen gooit naar een toren, dan mag je natuurlijk gewoon doodgeschoten worden in de filosofie van het 'uitverkoren volk' [Hoe kan er in kotsnaam een god bestaan die dit soort tuig uitverkiest?].

La Repubblica meldde gisteren dat er bij deze moordaanslag molotov-cocktails naar de militairen geworpen werden, en dat er een onderzoek ingesteld wordt naar de gang van zaken.

Maar zelfs áls er molotov-cocktails naar de Israelische bezetters geworpen werden, dan is dat nog een legitieme verzetsdaad, want de Israeli's hebben volgens diverse, ook door Israel ondertekende, accoorden niets te zoeken op de Westelijke Jordaanoever!

vrijdag 13 februari 2009

En desondanks geloven we er nóg geen bal van!

Het Pentagon geeft ongelooflijke kapitalen uit om de publieke opinie te misleiden ten aanzien van de militaire avontuurtjes van het Verenigdestaatse régime. Een artikel van het Verenigdestaatse persbureau AP (Associated Press) -gepubliceerd in o.a. The Northern Virginia Daily van 5 februari 2009- meldt dat in de laatste vijf jaar het PR-budget van het Pentagon met 63% is gegroeid en in 2009 tenminste 4,7 miljard dollar bedraagt. Dit bedrag is berekend aan de hand van de begroting van het Verenigdestaatse ministerie van oorlog en andere documenten. Dit jaar heeft het Pentagon 27.000 mensen in dienst voor recrutering, advertenties en public relations.

Sheldon Rampton, de directeur van het Committee on Media and Democracy, dat de media-activiteiten van het leger volgt, zegt hierover: "We hebben een dusdanig massief apparaat dat het leger aan ons probeert te verkopen, dat het moeilijk is geworden om vragen te stellen over of dit niet te veel geld of overdreven is. [...] Naarmate de oorlog minder populair geworden is, hebben ze het nodig geoordeeld daar meer in te steken."

Militaire leiders vinden dat informatie een even belangrijk wapen is als tanks en geweren in een tijd waarin extremistische groepen websites hebben en video's verspreiden.

Pentagon-medewerkers zijn van plan dit jaar (via de Joint Hometown News Service) 5.400 persberichten, 3.000 televisieproducties en 1.600 radio-interviews uit te doen gaan (twee maal zoveel als in 2007). Deze worden aan de media aangeboden met de namen van de schrijvers/producenten, maar zonder vermelding van hun titels.

Ofschoon reclame en recrutering zijn toegestaan, is het bij wet verboden om propaganda los te laten op de Verenigdestaatse bevolking... De directeur van het Pentagon, Robert Hastings, ziet dat echter anders: "De rol van de PR is u de informatie te verschaffen, zodat u zelf een gefundeerde beslissing kunt nemen."

De inspecteur-generaal van het Pentagon publiceerde echter op 12 december 2008 een onderzoek, waaruit blijkt dat misschien toch de grenzen naar propaganda zijn overschreden.

Het zou me niks verwonderen als er naast al die binnenlandse propaganda informatie in de VS-media op alle Verenigdestaatse ambassade speciale leugenaars rondlopen, die niets anders te doen hebben dan de hele dag de Balkenendes, Merkels, Sarkozy's & Co. van deze wereld te hersenspoelen.
Misschien zou het een idee zijn als Obama de Pentagon-propaganda-afdeling zou laten sluiten in zijn Change-campagne. En natuurlijk de Verenigdestaatse oorlogen beëindigen, maar voorlopig lijkt hij daar niet veel voor te voelen.

Bereidt Willem A. zich voor op de Republiek der Nederlanden?

Gisteren werd gemeld dat het echtpaar Willem A. en Máxima von Amsberg in het Argentijnse deel van Patagonia ongeveer een miljoen Euro gestoken heeft in een "ranch" met vacantiehuisjes, die aan toeristen verhuurd kunnen worden.

De RVD (Rijksvoorlichtingsdienst, die beter koninklijke en prinselijke voorlichtingsdienst zou kunnen heten) heeft te kennen gegeven dat het hier niet gaat om een "tweede vacantiehuis", zoals ze op dit moment aan het bouwen zijn in Mozambique.

Een broer van Máxima heeft een restaurant in dezelfde buurt in Argentinië, maar het is niet duidelijk of hij het prinselijke vacantiecomplex gaat beheren. (NRC van gisteren)

Eerlijk gezegd denk ik dat Willem A. helemaal geen zin heeft om koning te worden (of misschien dat hij toch zo slim is dat hij inziet dat een monarchie iets is voor in een rariteitenkabinet, maar niet voor de 21e eeuw) en dat hij alvast wat van onze belastingcenten aan het investeren is om lekker iets met toeristen te doen in het land van zijn dubieuze schoonvader. En misschien wil hij daar nu eindelijk toch wel eens een gedegen onderzoek doen naar diens verleden. Er wordt tenslotte beweerd dat hij in Leiden afgestudeerd is in geschiedenis (op een geheim gebleven scriptie), dus misschien doet hij dan toch nog eens een keer iets nuttigs - als dat maar niet nadelig is voor de band met zijn schoonfamilie...

donderdag 12 februari 2009

Over 'oprotpremies' en journalistieke zorgvuldigheid

Vandaag wijdt Trouw een, ongetwijfeld goedbedoeld, artikel aan arbeidsmigranten en xenofobie, dat mij echter nogal vlug-vlug en slordig bij elkaar geraapt lijkt, althans voor het deel dat op Spanje betrekking heeft, het gedeelte over de situatie in Groot Brittannië heb ik niet nader bekeken.

Voor het Spaanse deel wordt vermoedelijk (Ik kan althans bij dit Instituut geen andere relevante publicatie vinden) "geciteerd" uit het rapport Migration and the Economic Downturn: What to Expect in the European Union van Demetrios G. Papademetriou, Madeleine Sumption en Will Sommerville van het Migration Policy Institute in Washington, ofschoon Trouw alleen Sumption noemt.

Volgens het artikel in Trouw belooft de Spaanse overheid een remigratie-uitkering van 40.000 dollar aan immigranten die terugkeren naar hun landen van herkomst. Ze moeten dan hun werkvergunning inleveren en mogen in ieder geval de eerste drie jaar niet terugkeren. Volgens Sumption (aldus nog steeds Trouw) zijn slechts 1400 immigranten hierop ingegaan.

Op de website van het INEM, de Spaanse instantie die deze uitkering voor 'vrijwillige terugkeer' (retorno voluntario) moet uitkeren, wordt helemaal geen bedrag genoemd, en dat kan ook niet, want de regeling, die op 11 november 2008 in werking is getreden (zie hier het betreffende Koninklijk Besluit N° 1800/2008) voorziet in een uitkering (die bestaat uit de opgebouwde waarde van het recht op een werkloosheidsuitkering) in twee delen, 40% in Spanje vóór het vertrek (zodra het recht is toegekend) en de overige 60% in het land van herkomst. Voor de tweede betaling moet de teruggekeerde werknemer zich aldaar melden bij de Spaanse diplomatieke vertegenwoordiging en zijn identiteitskaart voor buitenlanders (een 'werkvergunning' is niet van toepassing) inleveren. (Ziehier een brochure van het INEM met de belangrijkste punten van de regeling).

Het bedrag is ongetwijfeld afkomstig uit een Verenigdestaatse bron (in Spanje wordt immers gewoon met Euro's gerekend) en in de brontekst zal wel gesproken zijn van een "green card", wat voor het gemak dan maar met "werkvergunning" is vertaald.

Verder is er inderdaad eerder gemeld (op 14 januari 2009 door het Spaanse Ministerie van Arbeid en Immigratie) dat er zich 1.400 mensen hadden aangemeld voor deze remigratie-regeling, maar op 3 februari (dus ruim een week vóór het artikel in Trouw) was dat aantal al aangegroeid tot 2.213. (Europa Press, 3 februari 2009)

Overigens is het niet zo -ook al lijkt het artikel van Trouw dit te suggereren- dat de bovengenoemde Spaanse regeling zo uit de lucht is gevallen. Ook eerder, en ruim vóór de huidige economische crisis, bestonden er al regelingen, waarmee geprobeerd werd immigranten te stimuleren naar hun landen van herkomst terug te keren (zie bijv. een artikel in ABC van 16.04.2003).

Trouw
citeert in dit verband nog Henk van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research: „Wat Spanje doet heet social dumping. Het is moreel onverantwoordelijk en het legt de schuld bij de verkeerde personen. Migranten zijn niet de schuld van de economische crisis.”

Ik ben wel benieuwd hoe Van Houtum denkt over de Nederlandse remigratie-regeling, die voor veel vertrekkende buitenlanders heel wat kariger is. Afhankelijk van hun situatie krijgen ze een vergoeding voor verhuiskosten en een bedrag voor hun levensonderhoud in de eerste twee maanden na hun terugkeer. Of, wanneer ze aan verdere voorwaarden voldoen, krijgen ze recht op een vergoeding voor de verhuiskosten en een maandelijkse uitkering, die in principe levenslang is. (Zie de betreffende brochure van de Sociale Verzekeringsbank.)

Terwijl de Spaanse regeling voorziet in de mogelijkheid van terugkeer naar Spanje, is dit in Nederland alleen mogelijk tijdens het eerste jaar nadat Nederland verlaten is. Op een later tijdstip bevindt de remigrant zich -ten opzichte van het recht om in Nederland te verblijven- in dezelfde positie als elke willekeurige andere buitenlander.

In Spanje daarentegen kan iedereen die een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning had vóór zijn vertrek naar het land van herkomst na de periode van drie jaar het recht op verblijf in Spanje hervatten.

Ik denk dus dat Nederland heel wat asocialer dumpt dan Spanje.

En ook Van Houtum's opmerking over morele onverantwoordelijkheid geldt uiteraard niet alleen voor immigranten, maar voor alle werknemers die de dupe zijn van de huidige economische crisis. De werknemers zijn niet de schuld van de economische crisis. Dat zijn de bankiers, de multinationals en de regeringen van de kapitalistische landen. Desondanks zijn die niet de dupe van hun uitbuitingspraktijken. Dát noem ik nog eens 'moreel onverantwoordelijk'!

woensdag 11 februari 2009

Het recht van de brutaalsten... Pardon?!

De Balkenbende-partijen CDA en ChristenUnie hebben eergisteren, samen met oppositiepartij VVD, hun voorstel voor een kraakverbod ingediend bij de Tweede Kamer. Ze willen namelijk, volgens de parlementariërs Jan ten Hoopen (CDA), Arie Slob (ChristenUnie) en Brigitte van der Burg (VVD) "het recht van de brutaalsten niet langer voorrang geven als het gaat om kraken". (re.Public, 9 februari 2009)

Ze zijn wel zo slim (zeg maar: gehaaid) geweest om hun weerzin tegen het recht van de brutaalsten te beperken tot de krakers, want in andere situaties geven ze zonder problemen de brutaalsten wél hun zin:
 • als het gaat om op leugens gebaseerde aanvalsoorlogen steunen ze zonder enige moeite de vroegere Verenigdestaatse dictator George W. Bush;
 • als het gaat om moordpartijen op een in concentratiekampen opgesloten volk, blijven ze strak volhouden dat Israel alleen zichzelf verdedigt;
 • als het gaat om de invoering van een door een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk afgewezen Europese 'grondwet', drukken ze die met wat kletsargumenten gewoon door.
Er zijn natuurlijk nog talloze andere voorbeelden, maar ik wil alleen maar duidelijk maken dat woorden niets betekenen bij dat stelletje lui, dat vooral uitblinkt in het zich niets aantrekken van het feit dat ze door het Nederlandse volk "democratisch" gekozen zijn om onze belangen te vertegenwoordigen, en niet die van George Bush, Tony Blair, de ayatollah van Rome, Ehud Olmert of hun sprookjesgod.

Financiële crisis (overgenomen artikel)

Op 10 februari heeft het Nieuw Republikeins Genootschap onderstaande brief aan alle leden van het parlement verstuurd.


Het bestuur van het Nieuw Republikeins Genootschap is oprecht verheugd over de aankondiging van de regering dat zij "niets meer uitsluit in de aanpak van de crisis". "Alle opties", aldus het kabinet, "inclusief de politiek onwaarschijnlijke" zullen worden bekeken. Dat betekent dus dat alle taboes en alle heilige huisjes in deze tijd van "financiële nood van ongekende aard" op de schop komen. Het Nieuw Republikeins Genootschap voegt aan de genoemde opties nog een andere, een meer logische en voordeliger toe, en wel:

 1. De onmiddellijke afschaffing van de monarchie met al haar directe en indirecte kosten. De topambtenaren die al een tijdje onder leiding van de hoogste ambtenaar bij Financiën achter de schermen bezig zijn, zullen binnenkort precies kunnen zeggen hoe groot het financiële voordeel van het verwijderen van dit stuk antiek uit onze samenleving is. Niet alleen levert het afschaffen van de monarchie ieder jaar miljoenen contant op aan de aan mevrouw, haar familie en haar ambtenaren niet-uitgekeerde salarissen op, maar zij bespaart op ongeveer alle departementen nog eens miljoenen aan ingediende declaraties, die mevrouw samen met de heer Zalm nu nog aan het onderzoeken zijn.

 2. Bij politieke onhaalbaarheid van de voorgaande optie zal er een ernstig beroep gedaan worden op de individuele leden van het koninklijk huis en de koninklijke familie om zich solidair te gedragen met het Nederlandse volk door - net zoals iedereen - eindelijk gewoon eens belasting te gaan betalen. Obscure fiscale sluiproutes zullen niet worden getolereerd.

 3. Bij onmiddellijke beëindiging van de, overigens ongrondwettelijke, belastingvrijstelling van deze familie zal één enkele blauwe enveloppe vermogensbelasting, geadresseerd aan Noordeinde 68 te Den Haag, de gehele noodlijdende transportsector voor het komendedecennium er in één klap bovenop helpen. Waarschijnlijker is zelfs, dat meerdere sectoren hier financiële verlichting door zullen ondervinden.

Niet alleen Republikeinen zullen de opruiming van dit eeuwenoude, overbodige en perperdure obstakel toejuichen, er zijn ook monarchalen, die - zich gegeneerd voelend door de privileges en de toegeëigende andere financiële voordelen - zullen instemmen met deze moedige, hoogst noodzakelijke financiële maatregel van het kabinet. Het zal stil worden op en rondom paleis Noordeinde.

Aan de redacties van de dag- en weekbladen is een afschrift van dit schrijven gestuurd.

Hoogachtend,
Het Nieuw Republikeins Genootschap


Overgenomen met toestemming van het Nieuw Republikeins Genootschap

maandag 9 februari 2009

Niks aan de hand!

In Australië zijn grote bosbranden, die tot op heden (zoals ik elders las) al tientallen doden geëist hebben. We hoeven ons echter niet ongerust te maken, want volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers en zijn er ook geen Nederlanders "in de problemen [...] geraakt". (Brabants Dagblad, vandaag)

Een hele geruststelling!

zaterdag 7 februari 2009

Nederlandse pers ook vroeger niet bijster kritisch...

De onderstaande foto (afkomstig uit de Panorama van 26 augustus 1914) van een straat in het Belgische stadje Visé, een van de eerste plaatsen die in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers aangevallen werd, geeft al aan dat de Nederlandse pers ook toen niet al te kritisch was:


Het onderschrift luidt namelijk:
VISÉ TOTAAL VERWOEST.
Hoe het gebeurd is, is nog een raadsel, doch volgens de berichten is er door de inwoners van Visé op de Duitsche soldaten geschoten. Natuurlijk kon dit niet ongestraft blijven en het eertijds zoo prachtige plaatsje is nu één groote ruïne.
Dat is precies dezelfde reactie als die van de Nederlandse pers op de recente Israelische aanval op de Gaza-strook: Hamas schoot met opgevoerd vuurwerk en natuurlijk kon dit niet ongestraft blijven en de Gaza-strook is nu één grote ruïne.

De laatste stuiptrekkingen van de alleluya-mafia?

De alleluya-bendes konden niet nalaten grof geld uit te trekken om de vriendelijke vraag of god wel bestaat (zie Karin Spaink's artikel Atheïsten zijn stoerder van eergisteren) te overstemmen.

Aangezien christenen gewend zijn niet na te denken wordt er uiteraard geen vraag gesteld, maar gaan de bussen (50 stuks!) met reclame van de Christian Party de straat op met de reclametekst "There definitely is a God; so join the Christian Party and enjoy your life". De
Russisch Orthodoxe kerk is een campagne aan het voorbereiden voor 25 bussen, met de tekst "There IS a God, BELIEVE. Don't worry and enjoy your life".De Trinitarian Bible Society kiest daarentegen een bijbeltekst uit psalm 53.1: "The fool hath said in his heart, There is no God.". Ook de (BBC News gisteren)

Het is jammer dat de Trinitaire club de rest van het betreffende psalmvers niet meeneemt, want dan zou je de lezer zich toch af moeten vragen wat dan het goede moet zijn in de harten van prominente zelf-verklaarde christenen zoals George W. Bush, Tony Blair, Jan-Peter Balkenende, paus Rat, Silvio Berlusconi, José María Aznar, of bijv. bisschop Williamson... Het betreffende vers gaat namelijk verder als volgt: "zij verderven het en zij bedrijven gruwelijk onrecht; daar is niemand die goed doet."


Aangezien wij, atheïsten, gewend zijn aan de voortdurende aanwezigheid van alleluya-propaganda, zullen wij weinig last hebben van deze nieuwe reclame-stunts, maar gelovigen zullen zich misschien gaan afvragen waar deze plotselinge campagnes voor nodig zijn... en zij gaan misschien toch nadenken. Uitstekend!

De Italiaanse as van het kwaad buiten spel gezet?

Het Italiaanse meisje Eluana raakte in 1992 tengevolge van een auto-ongeluk in coma. Sindsdien wordt zij kunstmatig in leven gehouden. Haar hersenen waren ernstig beschadigd en, omdat zij zelf al eerder had aangegeven dat zij in een dergelijk geval (dat een vriend van haar was overkomen) niet in leven gehouden zou willen worden, probeert haar vader al lange tijd om haar waardig te laten sterven. Onlangs besliste de hoogste Italiaanse rechter dat haar voeding gestaakt mocht worden en ze is intussen overgebracht naar een kliniek in Udine, waar artsen hieraan willen meewerken. (La Repubblica, 6 februari 2009).

De dictatoriale Italiaanse eerste minister Silvio Berlusconi was het daarmee echter niet eens en vaardigde een decreet uit, omdat hij het vond dat hij
de verantwoordelijkheid voor de dood van Eluana niet kon dragen. Met dit decreet wou hij voorkomen dat het leven [vegeteren] van Eluana zou worden beëindigd. (Trouw, 6 februari 2009)
Het Vaticaan
[de laatste echte dictatuur in Europa] vond dit een "zeer moedige daad", maar de Italiaanse president, Giorgio Napolitano, weigert het decreet te ondertekenen, omdat het ongrondwettelijk zou zijn de uitspraak van de hoogste rechter door een decreet teniet te doen. En zolang als het decreet niet door de president is ondertekend, kan het niet ten uitvoer gebracht worden. (NRC, 6 februari 2009)

Het Vaticaan is intussen "in opschudding dat met al deze politieke verwikkelingen een mens gedood wordt". Kardinaal Renato Raffaele Martino "had veel verwacht van het decreet, omdat dat een directe manier was om een leven te kunnen redden. [...] Alles wat gedaan kan worden om een leven te redden en om niet langs een omweg de euthanasie in Italië in te voeren moet gedaan worden." (La Repubblica, 6 februari 2009)

En een dergelijke club zou de katholieke god moeten vertegenwoordigen? Een god, die volgens eigen zeggen van de katholieke kerk een god van liefde is? Als die god al zou bestaan, zou hij zich beslist niet willen laten vertegenwoordigen door een stelletje mensen die zich vastklampen aan dode woorden en geen waarde hechten aan menselijk geluk en menselijke waardigheid. Een dergelijke god, die almachtig is volgens de kerkelijke leer, zou deze misbruikers van zijn gezag al lang gestraft hebben. Ergo: deze god bestaat simpelweg niet!

VVD pruttelt weer eens een plannetje uit...

Ook de VVD heeft zo zijn ideeën over de bestrijding van de door het Nederlandse neoliberale bewind zo gevreesde 'vergrijzing', aldus een stuk van Mark Rutte en Stef Blok.

Zij vinden dat de AOW-leeftijd moet worden verhoogd naar 67 jaar. Alleen mensen die als ze 65 worden minstens 40 jaar gewerkt hebben, mogen nog steeds bij 65 jaar met pensioen. (NRC, 3 februari 2009)

En dat zeggen mensen die juist nauwelijks weet hebben van wat fysiek werk inhoudt, lui van de VVD, de partij waarvan de leiding vooral bestaat uit couponknippers en andere profiteurs (directeuren, commissarissen, e.d.).

Uiteraard hebben ze nog meer plannetjes (zo moeten bijv. bedrijven "hun activiteiten en werkgelegenheid in Nederland uitbreiden"). Het kapitalisme blijkt dan wel keer op keer een onmenselijke en milieubewusteloze ideologie te zijn, maar voor degenen aan de top (die aan de touwtjes trekken, want geld = macht en macht = geld) moet dat vooral zo blijven.

Het woord 'groen' wordt in het artikel niet genoemd, maar we mogen veronderstellen dat ze met "green deal" proberen iets milieubewusts te suggereren - waaraan ik overigens ernstig twijfel, want de realisatie "vraagt het vervallen van het taboe dat dit kabinet op kernenergie laat rusten". En dan kun je volgens mij toch niet meer spreken over milieubewustzijn...

De boodschapper straffen, of: persvrijheid in Groot-Brittannië

Vijf Britse economiejournalisten (met name Robert Peston van de BBC) krijgen -van een parlementaire commissie- de schuld van de sociale onrust in Groot-Brittannië door hun berichtgeving over de financiële crisis. Als ze bepaalde informatie achtergehouden hadden, zou veel onrust voorkomen hebben kunnen worden. Door hun berichtgeving zouden zij medeverantwoordelijk zijn aan de Britse bankcrisis. Zij hebben -uiteraard- de beschuldigingen verworpen. (BBC en NRC, 4 februari 2009; Times, 5 februari 2009)

Iedereen weet natuurlijk (ook het Britse parlement) dat het juist de taak van journalisten is om te informeren. Het zijn niet de journalisten die de financiële crisis veroorzaakt hebben, maar de criminele kapitalisten die steeds tot het uiterste proberen te gaan om zichzelf ten koste van alles en iedereen te verrijken. Het verschijnsel dat de boodschapper gestraft wordt, omdat de machthebber zijn berichten niet wil horen, bestaat echter al duizenden jaren en zal ook wel blijven bestaan. Het is tenslotte voor politici gemakkelijker anderen de mond te snoeren dan hun eigen beleid te corrigeren.

vrijdag 6 februari 2009

En koninginnedag moeten en zullen we vieren!

Ook zo'n gelegenheid waarop een groot deel van de Nederlandse bevolking zich overgeeft aan oranje parafernalia (en oplegde vrolijkheid) is koninginnedag, 30 april, de verjaardag van wijlen vroegere koningin Juliana.

Dat feest is bedoeld om het volk ervan te doordringen hoe gezellig het wel niet is om in een monarchie te leven. De gelegenheid wordt ook elke keer te baat genomen om weer een of andere halfslachtige enquête te publiceren, waaruit zou moeten blijken dat het grootste deel van het Nederlandse volk vindt dat het misschien met een president wel heel wat slechter zou gaan met Nederland (en 'dus' dat iedereen blij is met de monarchie). Tja, en misschien ook niet, dat ligt er maar net aan hoe de vraag gesteld wordt en hoe het antwoord geïnterpreteerd wordt.

Bovendien is koninginnedag een ideale mogelijkheid om te voorkomen dat op 1 mei de Dag van de Arbeid gevierd hoeft te worden ("Waarom zou je? We hebben toch op 30 april al een dag vrij!")

Toch vindt de Bond van Oranjeverenigingen dat er nog te weinig mensen deelnemen aan het nationale eenheidsgevoel. Dat komt -volgens die club- omdat de meivacantie de laatste jaren steeds om 30 april heen valt, en dan zijn er veel mensen die ergens anders heen gaan en dan dus niet mee doen met de oranjegekte. Daardoor zijn er niet genoeg vrijwilligers om de 'festiviteiten' te organiseren en "De inzet van veel vrijwilligers is goed voor het Oranjegevoel en de sociale cohesie in het land. Elke viering waarbij onvoldoende of geen rol is weggelegd voor vrijwilligers zal daaraan afbreuk doen." Daarom vindt de Bond dat de meivacantie maar op een ander tijdstip moet plaatsvinden, zodat koninginnedag weer een apart, zelfstandig, feest wordt. (Trouw, vandaag)

Eerlijk gezegd kan ik me maar al te best voorstellen dat mensen proberen om op 30 april buiten Nederland te verblijven. Dat is beter dan je in je eigen huis te moeten opsluiten om niet al te veel last te hebben van de oranje massahysterie.

Ik vraag me trouwens af of het gebrek aan vrijwilligers het gevolg is van de samenval met de meivacantie, of gewoon erop wijst dat steeds minder mensen bereid zijn om hun vrije tijd te besteden aan het verheerlijken van een anachronisme van Middeleeuwse proporties... Kennelijk heerst er angst dat steeds meer mensen vinden dat dit soort nationalistische feesten achterhaald zijn. Bij veel gelegenheiden lijkt mij dat de consumptie van alcohol belangrijker is dan de formele bedoeling van de dag.

Lekker belangrijk!

Parlementariërs van GroenLinks vinden dat Balkenende zich een beetje meer moet inspannen om ervoor te zorgen dat het wereldkampioenschap voetballen in 2018 in Nederland en België wordt gehouden. (Brabants Dagblad, vandaag)

Hebben ze bij GroenLinks werkelijk niks anders om zich druk over te maken dan om een stelletje voetbalfans naar Nederland te halen? Misschien kunnen ze dat kampioenschap in Vaticaanstad spelen, dan kan de paus bijvoorbeeld met een vlaggetje langs de kant gaan staan. Misschien levert dat hem wel een beetje goodwill op. En de voetbalfans kijken maar gewoon naar de TV, daarbij kunnen ze zich ook, gekleed in oranje parafernalia, klem zuipen en schor schreeuwen.

donderdag 5 februari 2009

Atheïsten zijn stoerder (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd op 3 februari gepubliceerd op het blog van Karin Spaink:Een groep vrijzinnige en humanistische organisaties wil graag luchtig tegenwicht bieden aan al dat publieke uitventen van religie dat ons omringt. Goed plan: wij ongelovigen – om en nabij tweederde van Nederland – mogen gerust ’s wat meer aan de weg timmeren en onze ideeën uitventen. Vandaar dat het plan werd opgevat om bussen of bushokjes op te fleuren met de leus ‘Er is waarschijnlijk geen god. Durf zelf te denken en geniet van dit leven!’


In Spanje en Engeland heeft de locale versie van deze leus al voor veel commotie gezorgd. Woedende uitvallen van de katholieke kerk die de campagnemakers van godslastering beticht (maar hoe kun je nu iets belasteren waarin jijzelf niet gelooft?), gelovigen die zich gediscrimineerd en gekwetst voelen, debatten of zoiets wel thuishoort in de publieke ruimte, et cetera.

Klik hier voor het volledige artikel.

Niets nieuws onder de Vaticaanse zon!

Toen de conservatieve paus Ratzinger [in Spanje hoorde ik iemand hem Nazinger noemen] onlangs (de eveneens conservatieve) bisschop Williamson de-excommuniceerde, ontstond er heel wat opschudding in katholieke en andere kringen. Willamson ontkent namelijk de Holocaust en is van mening dat er geen zes miljoen joden vermoord werden door de nazi's, maar slechts 200.000 à 300.000. Ook ontkent hij dat er in de concentratiekampen gaskamers stonden. (Spits, 23 januari 2009)

De Nederlandse bisschoppen staan echter pal achter de paus... (de Volkskrant, 3 februari 2009). Zijn er toch nog een paar (oude) mensen in Nederland die hem niet laten vallen.

Volgens de Vaticaanse woordvoerder Lombardi was de paus vermoedelijk niet goed geïnformeerd en zou hij alleen maar begrepen hebben dat Williamson geëxcommuniceerd was omdat hij niet op de juiste wijze bisschop gewijd was. (de Volkskrant, 3 februari 2009)

Zeer vreemd vind ik het overigens dat iedereen zo verbaasd is over de laatste strapatsen van paus Rat. Hij heeft, in de paar jaar dat hij aan de katholieke touwtjes probeert te trekken, al diverse malen kwalijke opmerkingen gemaakt over de islam, over protestantse kerken die volgens hem geen kerken zijn en over homo's; en kwalijke beslissingen genomen, zoals het herinvoeren van de Latijnse mis.

En ook het Vaticaan als zodanig heeft de laatste duizend jaar geen blijk gegeven van bijzonder veel respect voor mensen. De kruistochten en de inquisitie (waarover de heer Ratzinger de leiding had totdat hij tot paus gekozen werd) zullen bekend zijn. Minder bekend is wellicht de uiterst kwalijke rol die paus Pius XII in de Tweede Wereldoorlog speelde door zich met betrekking tot de jodenvervolging op de vlakte te houden (uit angst dat Hitler de katholieken in de door de nazi's bezette gebieden zou gaan vervolgen).

Diezelfde Pius XII heeft na de Tweede Wereldoorlog een zeer belangrijke rol gespeeld bij het wegsluizen via allerlei katholieke instanties
van nazi-oorlogsmisdadigers naar Amerika, met name naar Argentinië. (Frank Garbely, Evitas Geheimnis. Die Nazis, die Schweiz und Perons Argentinien, Rotpunktverlag, Zürich, 2003)

Armitage, Balkenende en enge zaken...

Richard L. Armitage, voormalig Verenigdestaats onderminister van Buitenlandse Zaken (2001-2005) bevestigde onlangs dat de Bush-bende een formeel verzoek had ingediend bij de Nederlandse overheid om militaire steun bij de invasie en de bezetting van Irak (de Stentor, 29 januari 2009).

Dat blijkt dus toch niet waar te zijn geweest, zoals gisteren in het NOS-Journaal te zien was. Hij zou namelijk verkeerd begrepen zijn (Trouw, vandaag). Er bestaat echter, jammer voor hem, een geluidsopname van zijn bewering.

Dit betekent uiteraard niet dat Balkenende niet willens en wetens Nederland betrokken heeft bij een juridisch niet te rechtvaardigen oorlog - tenslotte zijn Balkenende's gedachten minstens even ondoorgrondelijk als de spreekwoordelijke 'gods wegen'.

Verder bewijst de houding van Armitage alleen maar dat hij even onbetrouwbaar is als we kunnen verwachten van iemand die indertijd driftig gelobbied heeft ten gunste van de invasie van Irak. Hij was bijvoorbeeld een van de mede-ondertekenaars van het
Project for the New American Century, waarin als belangrijkste taak voor president Bill Clinton werd voorgesteld de verwijdering van Saddam Hussein.
Hij was bovendien betrokken bij de "Iran-Contra-affaire" (alias "Irangate"), waarbij in het geheim door de Verenigde Staten via Israel wapens verkocht werden aan Iran. De opbrengst daarvan werd gebruikt om de Contra's (die hun acties ook betaalden uit de drugshandel) te steunen in hun strijd tegen de Sandinisten. Zie over Armitage ook een artikel in de
Guardian van 24 april 2006.

woensdag 4 februari 2009

De legale revolutie is in de USA begonnen (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd eergisteren gepubliceerd op de blog Alles Schall und Rauch:Honderdduizenden huizenbezitters in de VS kunnen hun hypotheken niet meer betalen en worden daarom door de banken met gedwongen verkoop bedreigd. Ze moeten hun huizen verlaten, maar weten niet waar ze terecht kunnen.

Nu heeft de afgevaarde voor het Congress voor Ohio, Marci Kaptur, de "daklozen" opgeroepen
"blijf in jullie huizen" en "kraak ze". Ze roept de slachtoffers van de financiële crisis op, een "legale revolutie" te voeren tegen het banksysteem.

Ze zegt dat ze er genoeg van heeft dat Wall Street met hulppaketten van de staat miljarden krijgt, maar de noodlijdende huizenbezitters niets.Commentaar: Goed idee. Honderdduizenden of miljoenen mensen kunnen niet allemaal met dwang uit hun huizen op straat gezet worden. Wanneer de slachtoffers van de financiële crisis eenvoudig weigeren en als krakers in hun huizen blijven, kan het systeem helemaal niets executeren. Er vindt een opstand plaats.

Bovendien kunnen de meeste banken, vanwege de bundeling en de doorverkoop van de hypotheekpaketten, helemaal de schuldbrieven voor de huizen niet aan de rechter tonen. Enkele rechtbanken hebben wegens het ontbreken van bewijzen, de verzoeken van de banken om gedwongen verkoop en uitzetting afgewezen.

De financiële haaien hebben zichzelf uit pure hebzucht een oor aangenaaid. Enerzijds krijgen ze geen hypotheekbetalingen, maar door het ontbreken van bewijsstukken en omdat de markt voor onroerende goederen ingestort is kunnen ze de huizen ook niet verkopen. De banken hebben geen "ontvangsten" uit de rente en tegelijkertijd zijn de "zekerheden" op hun balans waardeloos. Daarom is het hele kredietwezen in de VS bankroet.

Door een massale beweging en een algemene weigering, kan het onmenselijke en perverse uitbuitingssysteem op de knieën gedwongen worden. Daar zouden we een les uit moeten trekken.