maandag 30 april 2007

Wat is het gemiddelde IQ van de Nederlandse bevolking?

Eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe ik dat zou moeten berekenen, maar het ziet er niet best uit afgaande op wat ik vanmorgen onder het scheren op de radio hoorde, en wat ik voor de zekerheid nog eens nakeek op NOS Teletekst:

70% van de Nederlandse bevolking vindt dat Bea binnen drie jaar plaats moet maken voor Willem A;
80% vindt Willem A. geschikt voor het koningschap;
77% vindt dat Nederland een monarchie moet blijven.

Dit levert diverse nieuwe vragen op:
- Wat voor vragen zijn gesteld om tot deze conclusies te komen?
- Hoe objectief was de enquête en hoe manipulatief waren de vragen?
- Aan wat voor soort mensen is de enquête voorgelegd? Wellicht aan de duizenden nostalgici die paleis Soestdijk bezocht hebben?

Het is in ieder geval duidelijk dat de respondenten een somber beeld geven over het IQ van de gemiddelde Nederlander - én over de gevolgen van verscheidene decennia onderwijsvernieling. Ook duidelijk is dat de Nederlandse bevolking zich maar nauwelijks onderscheidt van de bevolking van Thailand, die er kennelijk geen moeite mee heeft om koning Gummibol als een soort halfgod te zien (een dronkemansactie wordt beschouwd als majesteitsschennis en wordt gestraft met 5 jaar bak; een filmpje, zoals er tientallen in een dozijn afleveringen van Spitting Image gaan, leidt tot censuur op het Thaise Internet).

Ook is duidelijk dat het geschiedenisonderwijs in Nederland waardeloos is, zodra het een beetje in de buurt komt van de Nederlandse monarchie:
• Willem van Oranje wordt immers nog steeds voorgesteld als een geweldige held die vermoord werd (in plaats van als een landverrader, die conform de indertijd geldende wetten vogelvrij verklaard werd en daarom gestraft mocht worden met de kogel).
• Zeerovers als Piet Heijn worden vereerd als helden.
• Bea en haar familie tot mijlen in de omtrek worden voorgesteld als afstammelingen van Willem van Oranje, terwijl ze in werkelijkheid afstammen van de Friese tak van de Nassaus
(net zoals de Marokkaanse en Jordaanse koningshuizen rechtstreeks af [zouden moeten] stammen van de profeet Mohammed).
• Het wordt -zonder [uiteraard] dieper in te gaan op de details- gebracht alsof Nederland vanaf Willem van Oranje bestuurd is door de 'Oranjes'. In werkelijkheid bestond Nederland in die tijd nog niet; in realiteit is 'Nederland' soms ook een republiek geweest. Na de val van Napoleon werd door een clubje oranjefans (onder leiding van Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam) de toekomstige Willem I uit Duitsland gehaald. Van 600 uitgenodigde Noord-Nederlandse 'notabelen' (we zouden tegenwoordig zeggen 'patsers' of 'kakkers') meldden er zich 474 in Amsterdam. Slechts 26 hunner waren dapper genoeg om de staatsgreep af te wijzen, en zo werd dus door een stelletje profiteurs beslist dat het Nederlandse volk verkwanseld werd aan deze neppe Oranjes. Van de Zuid-Nederlandse 'notabelen' was een meerderheid tegen samenvoeging van de beide Nederlanden, maar -en daar hadden ze toen geen stemcomputers voor nodig!- bij de telling 'bleek' er een misverstand te zijn geweest, waardoor de meerderheid toch werd geacht vóór te zijn.

En zo zitten we nu nog met een als half-goddelijk behandelde en bejegende monarchie zonder praktisch nut, die ook nog eens door een meerderheid van 'het volk' gewenst wordt.

Wie verder wil kijken dan het Nederlandse onderwijs mogelijk maakt, wordt geadviseerd het boekje Oranje zonder mythe van Anton Constandse (Pamflet, Amsterdam, 1980) te lezen. Hieraan heb ik ook bovenstaande gegevens ontleend. Daarin worden ook talloze andere bronnen genoemd ter onderbouwing van de diverse punten.

WAT zou nu de bedoeling zijn van (publicatie van) deze "enquête"? Een poging om de anti-monarchisten en republikeinen het idee te geven dat we een kleine minderheid van de Nederlandse bevolking vormen en dat we er ons maar bij moeten neerleggen dat Nederland nog steeds met een been in de feodale tijd staat. En de wens dat twijfelaars zich laten meeslepen door de slaafse vlaggetjeszwaaiers en volgende keer ook maar gewoon meedoen, tenslotte wil iedereen toch maar het liefste geïntegreerd zijn, nietwaar? Stel je eens voor dat men denkt dat je een eigen mening hebt!!!

zondag 29 april 2007

DE waarheid!...?

Gelezen in Mistress of the Catacombes (David Drake): "He'd learned young that you'd do better to argue with a sheep than with somebody who knows the Truth." (Hij had al op jonge leeftijd geleerd dat je beter met een schaap kunt redetwisten dan met iemand die de Waarheid kent.)

En dat maakt het érg moeilijk voor iemand die een ander idee heeft over DE waarheid in een wereld vol mensen die geloven in de Waarheid van de Alleluya's, de Ayatollahs, Bush, Stalin of wie dan ook die weten (althans claimen te weten) dat hun waarheid absoluut is - omdat ze die waarheid uit een boek halen, waarin staat dat dat boek de waarheid zegt.

Neem maar van mij aan, dat MIJN waarheid (de waarheid in mijn weblog) even waar (en mogelijk zelfs waarder) is dan de waarheid van alle fanatieke aanhangers van welke leer of doctrine dan ook. En mijn waarheid is in ieder geval beter dan die van Balk, Bos of Rouvoet of, laat ik het een beetje nuanceren, mijn waarheid is oprechter dan die van voornoemde machtswellustelingen!

donderdag 26 april 2007

Implodeert de PvdA nu al?

Ik had wel verwacht dat de PvdA op korte termijn behoorlijk in de problemen zou komen door de rare positie waarin de partij zich gemanoeuvreerd heeft door zitting te nemen in het vierde Balkenkabinet, daarbij het sociaal-democratische deel van de partijleden van zich vervreemdend. Dat het echter al zó snel zó ver zou komen dat het volledige partijbestuur nu al opstapt (Trouw van vandaag), verrast me toch wel een beetje - ik had de eerste grote problemen niet verwacht vóór juni.

Het is hoe dan ook een leuke ontwikkeling. Wie weet komt het deze herfst al zo ver dat met het vallen van de bladeren ook het kabinet valt! Maar misschien levert het gezeur over de Europese 'grondwet', die nu dan kennelijk weer geen grondwet gaat heten, maar ongetwijfeld nog steeds even eng zal zijn als de door ons afgewezen vorige versie, al eerder de aanzet tot de definitieve overbrenging van Balk en Bos naar de afvalverwerking.

maandag 23 april 2007

De Pers kwaliteitskrant? Maar dan toch wel erg eenzijdig!

Nadat de afgelopen weken De Pers uitvoerig de gelegenheid te baat heeft genomen om op welke manier dan ook de SP zwart te maken, wordt vandaag geprobeerd de PvdA de hemel in te prijzen. Desondanks luidt tóch de kop De SP maakt de postzegel' onbetaalbaar [vraag me maar niet wat de bedoeling is van het enkele aanhalingsteken achter "postzegel", want dat heeft De Pers zelf bedacht].

Het artikel, dat bijna de hele tweede bladzijde beslaat, bevat een interview met Frans Heemskerk, de huidige staatssecretaris van Economische Zaken, en hij wordt in de inleiding al meteen omschreven als voormalig 'links-liberaal PvdA-Kamerlid' en hij omschrijft zichzelf als 'sociaal-democraat' (wat meteen duidelijk maakt dat hij niet weet waar hij het over heeft). Hij is geen tegenstander van de "corrigerende werking van de overheid" en "de strijd tegen uitbuiting is de core-business van de PvdA", want "daar zijn we voor opgericht". Kortom, arbeiders en mensen met een socialistische blik op de wereld kunnen met Frans Heemskerk rustig verder slapen.

Niets is echter minder waar, zoals wel blijkt uit het vervolg van het interview, waaruit ook duidelijk naar voor komt dat de interviewer(s) maar wat uit de nek zit(ten) te lullen. Wat anders te denken van een opmerking als "De PvdA wordt steeds meer SP", terwijl het in werkelijkheid zo is dat de SP steeds meer opschuift in de richting van de PvdA van de jaren 1970. De SP krijgt het verwijt zich tegen de ontslagplannen van TNT te verzetten en daardoor de postzegel 'onbetaalbaar' te maken. Hij (Frans van H.) wijst erop dat "TNT zich [heeft] kunnen ontwikkelen tot een [...] bedrijf dat veel werkgelegenheid creëerde". Dat zal dan wel geweest zijn voordat het bedrijf de Posterijen overnam, want het ontslag van grote aantallen werknemers kan ik niet rijmen met het creëren van werkgelegenheid.

Wij (de SP-ers vermoedelijk en andere linkse Nederlanders) krijgen het verwijt dat we "vaak te weinig" beseffen dat "vrijhandel ons 400 jaar welvaart gebracht" heeft. En als bewijs stelt Fransje dat "Ricardo, de negentiende-eeuwse Britse econoom, [aan]toonde [...] dat vrijhandel goed is". Dat doet me denken aan een debat ergens rond 1980 aan de Tilburg Hogeschool tussen de Trozkistische econoom Ernest Mandel en Prof. Dr. Arnold Heertje, waarbij Heertje de marxistische economie belachelijk poogde te maken door zijn opmerking dat het Communistisch Manifest in 1848 (en dat ligt volgens mij toch ook in de 19e eeuw) geschreven was.

Karl Marx' Das Kapital werd tussen 1867 (deel I) en 1894 (deel III) gepubliceerd, terwijl het belangrijkste werk van David Ricardo (Principles of Political Economy and Taxation) al in 1817 gepubliceerd werd, dus een halve eeuw voor het eerste deel van Das Kapital, waarvan ik op het Internet helaas alleen een Engelse versie van het eerste deel gevonden heb. Wel is er nog een Nederlandse vertaling van een verkorte versie van Het Kapitaal door de Duitse internationalist Otto Rühle (1874-1943).

Analoog aan Heertje's opmerking, moet dus Ricardo wel hélemaal achterhaald zijn - en dat is hij ook, net zoals de momenteel nog steeds -zelfs door zogenaamde socialisten en sociaal-democraten- aangehangen uitbuitingsleer van het neoliberalisme, dat -laat ons dat niet vergeten- voor het eerst grondig werd uitgetest in Chili onder de dictatuur van Augusto Pinochet, waarbij werd uitgegaan van de ideeën van de econoom Milton Friedman. Das Kapital, dat overigens veel helderder is dan de Principles van Ricardo, toont op veel overtuigender wijze aan dat het kapitalisme (en de 21e-eeuwse variant, het neoliberalisme) juist functioneert op basis van uitbuiting van de arbeidersklasse (en de strijd daartegen was toch juist de 'core-business' [nieuw-Nederlands voor 'hoofddoel'] van de PvdA, nietwaar?).

Heemskerk wijst ons er 'fijntjes' op dat "door goedkope importproducten uit China [...] elke Nederlander bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld 300 euro koopkrachtvoordeel" heeft. Wat hij daarmee bedoelt is mij niet duidelijk. Een lid van de graaierskliek merkt niets van die € 300, en de talloze mensen die door de WAO-verziekingen van Balk (overigens al begonnen onder de paarse régimes van PvdA-er Wim Kok!) uit de WAO gewerkt zijn, zijn er maandelijks meer dan € 300 op achteruitgegaan, dus die hebben ook weinig aan een "koopkrachtvoordeel" van € 25 per maand.

Heemskerk wil het hoogste tarief van de belastingen (52%) niet verhogen, want "die [verhoging] stond [...] niet in ons verkiezingsprogramma. We zijn consistent." En dit is helemaal onduidelijk, want het regeeraccoord bevat talloze punten die niet in overeenstemming zijn met het PvdA-verkiezingsprogramma. Is dat dan consistent? Misschien wil Van H. ons eens een definitie geven van wat hij 'consistent' noemt...

Met een dergelijke staatssecretaris van Economische Zaken en dan nog Wouter B. als minus-ter van Financiën hoeft de VVD zich niet ongerust te maken over de neoliberale koers van Nederland onder Balk-IV... maar hopelijk wordt die club op korte termijn geaborteerd (en dan nu definitief!).

Zoals ik in mijn vorige stukje al schreef: het is hard nodig dat de fatsoenlijke PvdA-ers de touwtjes weer in handen nemen. Het is dringend tijd voor een paleiscoup - dan wel een totale leegloop van de partij. De PvdA is dusdanig ziek dat alleen euthanasie nog een oplossing kan bieden!


Christendom en fascisme

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er heel wat christenen blijk gegeven van onverzettelijke weerstand tegen het fascisme (en nazisme) - al waren er ook heel wat die daar niet zo'n moeite mee hadden.

Het huidige Nederlandse régime (en dan met name de clubs CU en CDA) zullen nooit openlijk toegeven dat ze pro-fascisme zijn, maar hun praktijken vertonen toch wel behoorlijk enge trekjes.

De CU is niet al te zeker van de onvermijdelijkheid van de onlangs alsnog verleende vergunning voor de 'abortusboot', nadat de onder een vorig régime door CDA-staatssecretaris Ross (van Volksverzieking) beperkende vergunning door de Raad van State was doorgeprikt. CU-juf Esmé Wiegman wil nu dat onderzocht wordt of juridisch de vergunning onontkoombaar is. Als dat het geval is, dan wil deze club onderzoeken 'of de wet zodanig kan worden aangepast dat alsnog de rem kan worden gezet op deze internationale abortushulp'. (Trouw van vandaag)

Na al het gezeur door en over zwartgekouste ambtenaren die geen homo-huwelijken willen voltrekken, wordt het steeds duidelijker dat deze gristenen -met behulp van de nep-socialisten van de PvdA- Nederland willen omvormen tot een theocratie (net zoiets als Iran).

We kunnen er bijna op wachten dat ze de grondwet ook nog aan willen passen om homosexualiteit te verbieden en om de "oog-om-oog, tand-om-tand" straffen uit het Oude Testament weer in te voeren.

Het is te hopen dat de PvdA toch gauw wakker schrikt en inziet wat voor een vreselijk stomme streek ze heeft uitgehaald door met de alleluya-mafia in één régime te gaan zitten - want laten we wel wezen: de christelijke naastenliefde en solidariteit zijn bar weinig te vinden in wat we de voorbije jaren bij zogenaamd christelijke politici hebben gezien. Nieuwe verkiezingen zijn gemakkelijk genoeg te forceren: wanneer de PvdA steevast met de oppositiepartijen SP en GroenLinks meestemt, zal Balk gauw genoeg de stekker eruit trekken. Hij zal dan wel klagen over kiezersbedrog (omdat de PvdA niet overeenkomstig het regeeraccoord handelt), maar hij heeft zelf al zo vaak de waarheid verdraaid, dat een klacht uit zijn mond bijna grappig overkomt... Vooruit, PvdA, ik ben ervan overtuigd dat er nog heel wat mensen met social(istisch)e ideeën bij jullie rondlopen. Laat dit een les voor jullie geweest zijn - en die Wouter Bush kunnen jullie beslist bij het CDA nog wel kwijt - hij heeft niet voor niets te kennen gegeven dat hij wel trots is op zijn christelijke opvoeding...

vrijdag 20 april 2007

Leuke omzetten in het verschiet voor de computer-industrie

Minus-ter Hirsch-Ballin van 'Justitie' vindt dat iedere politie-agent een zakcomputer moet krijgen om direct toegang te hebben tot politiegegevens. (Webwereld vandaag).

Ik moet toegeven dat dat voor de onderwereld leuke vooruitzichten biedt. Gezien het gemak warmee overheidsfunctionarissen (ook van de politie) computers bij het grofvuil zetten of geheugensticks verliezen, hoeven criminelen -als dit plannetje wordt ingevoegd- voortaan geen moeite meer te doen. In plaats van agenten om te kopen, kunnen ze nu gewoon een politie-agent zijn zak rollen.

Goed plan, inderdaad! En Zoete Lieve Gerritje zal het weer wel betalen!

Geschokte slijmjurken!

"Het Nederlandse kabinet is geschokt" (zoals ik zojuist hoorde in een vleug NOS Journaal, waaraan ik me niet kon onttrekken) door de dood van een Nederlandse militair in Afghanistan.

Enkele maanden geleden nog was toenmalig minus-ter Kamp (van Oorlog) trots op de Nederlandse soldaten die zo'n belangrijk werk deden in Afghanistan, waarbij ze bij diverse gelegenheden ook op Afghanen geschoten hadden. Kamp moest zelf achteraf wel toegeven dat niet duidelijk was of het bij de beschoten (en gedode) Afghanen om "opstandelingen" (dat is nieuwspraak voor 'verzetsstrijders') of om gewone burgers ging. Hij besefte dat dat verschil moeilijk vast te stellen was.

Maar nu is er een Nederlandse soldaat, die in ieder geval dus op een of andere manier actief bij de oorlog in Afghanistan betrokken is, dood en is het kabinet 'geschokt'. Een aantal dode Afghaanse burgers zijn kennelijk geen reden om geschokt te zijn, maar een dode soldaat wel.

En laten we daar niet om heen draaien, ondanks alle mooie praatjes over opbouwmissies en over minus-teries van 'Defensie' gaat het bij een leger altijd om een club die bedoeld is voor het voeren van oorlog.

Het is heel lullig voor de dode soldaat, en nog veel meer voor zijn familie, maar kil bezien is het niet meer dan eerlijk. Daarbij wil ik dan wel benadrukken dat de hoofdverantwoordelijkheid voor zijn dood ligt bij het Nederlandse régime dat besloten heeft om bij de Bushiaanse oorlogen mee te helpen en dat -via het minus-terie van Oorlog- ervoor zorgt dat er via spannende en avontuurlijk ogende reclame op TV mensen een kolossaal rad voor ogen wordt gedraaid.

woensdag 18 april 2007

Wij willen gewoon eerlijke en betrouwbare verkiezingen!

Enkele dagen geleden heeft de Commissie Hermans (in ambtelijk Nederlands de Commissie Besluitvorming Stemmachines) haar rapport uitgebracht over de in Nederland gebruikte stemcomputers (die ze echter systematisch 'stemmachines' noemen, wat erop wijst dat ook deze commissie eigenlijk nauwelijke beseft waar ze mee bezig is [geweest]).

Helaas wordt er in de media vooral vermeld dat de computers volgens dit rapport beter beveiligd moeten worden, zodat hun straling niet meer kan worden opgevangen. Op deze manier is het stemgeheim gewaarborgd en kunnen we weer rustig gaan slapen. We weten inmiddels allemaal dat een dergelijke geruststelling van minister-president Colijn zowat het startsein vormde voor de nazi-inval in Nederland in 1940.

Voor de zekerheid worden er ook nog enkele woordjes gewijd aan een 'paper trail' bij stemcomputers, maar de enige juiste conclusie wordt niet getrokken!

We hebben helemaal geen stemcomputers nodig: stemmen met papier en potlood is duidelijk, van het eerste tot het laatste moment controleerbaar en een stempotlood en stembiljet kunnen niet afgeluisterd worden.

Het enige plausibel klinkende argument ten gunste van stemcomputers (tijdwinst) is een hol argument. Toen bij de laatste twee verkiezingen in Amsterdam weer gestemd werd met papier en potlood, was de Amsterdamse uitslag desondanks al vroeg in de avond bekend.

Omdat er dus geen enkele goede reden is om toch vast te houden aan stemcomputers, moet er iets anders aan de hand zijn. Ik heb daar wel een paar ideeën over, maar helaas kan ik niet meer doen dan op mogelijke verklaringen te wijzen:

De voorstanders (de meeste politieke partijen, respectievelijk de uit die partijen afkomstige ministers) hebben belang bij het gebruik van stemcomputers. Waarom?
 • Wellicht krijgen ze smeergeld van Nedap (de maker van de in Nederland bijna monopolistisch gebruikte stemcomputers).
 • Of misschien hebben ze een mogelijkheid in laten bouwen om de uitslagen te manipuleren. Dat dat mogelijk is is op diverse plaatsen in de Verenigde Staten aangetoond, en ook in het Brabantse dorpje Zeeland is er met de computer-uitslagen gerotzooid, terwijl de electronische verkiezingsuitslag in Eindhoven bij de laatste verkiezingen -ondanks de zogenaamd onfeilbare apparatuur- ineens aangepast 'moest' worden. Die Eindhovense truuk is nog steeds niet onweerlegbaar verklaard, en zal dat ongetwijfeld ook nooit worden.
 • Of, en ik kan natuurlijk ook niet bewijzen dat dát zo zou zijn, misschien beschikt Nedap wel over informatie, waarmee de Nederlandse overheid onder druk gezet (gechanteerd) kan worden. Het is in ieder geval wel gebleken dat Nedap in zijn publicaties (persberichten e.d.) zich niet bepaald fijntjes uitdrukt, en dat daarbij bepaalde drukmiddelen niet geschuwd worden.
Voor meer (en meer gedetailleerde) achtergrondinformatie over deze materie, verwijs ik graag naar de website van Wij vertrouwen stemcomputers niet!

dinsdag 17 april 2007

Wat een gezeur over een paar dode studenten...

Hou me ten goede: iedere niet-natuurlijke dood is er één teveel, maar het is ronduit ongeloofwaardig om geschokt te zijn over iemand die naar aanleiding van een of andere persoonlijke frustratie anderen doodschiet (zoals nu weer in Virginia in de V.S.), terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking het in orde vindt wanneer haar president uit een of andere persoonlijke frustratie (die best het gevolg kan zijn van de op hem door de wapen- en de olie-mafia uitgeoefende druk) op bewust vervalste voorwendsels (in Afghanistan en Irak, en wellicht binnenkort ook nog in Iran) een oorlog begint, waardoor honderdduizenden onschuldigen uitgemoord worden.

En laat niemand zich voor de gek houden: ook de Verenigdestaatse "Democraten" hebben geen moeite met de Bushiaanse oorlog 'tegen het terrorisme' - die uiteraard niets te maken heeft met het terrorisme dat de VS en hun bondgenoten al decennialang uitoefenen over de hele wereld. Het enige wat ze minder leuk daaraan vinden is dat er Verenigdestaatse soldaten het leven bij laten en dat het enorm veel geld kost...

Overigens gaat het daarbij niet alleen om krokodilletranen bij een groot deel van de Verenigdestaatse bevolking, maar ook bij iedereen die in tal van andere landen (bijv. Nederland, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk) het beleid van de respectievelijke régimes steunt (steunde), en zeker diegenen die na de invasie in Irak tóch bij verkiezingen nog een stem hebben uitgebracht op de medeplichtigen aan de Verenigdestaatse oorlogsmisdaden - voor Nederland zijn dat alle stemmers, behalve degenen die op GroenLinks of de SP gestemd hebben..

Voor alle duidelijkheid: ik kan me voorstellen dat de titel van dit stukje een beetje misleidend is, maar ik ga ervan uit dat mijn weblog niet gelezen wordt door dat deel van de Nederlandse bevolking dat zijn 'mening' baseert op de vet-gedrukte en vet-onderlijnde koppen van De Telegraaf, de krant van bedwelmd Nederland.

dinsdag 3 april 2007

Groot Nationaal Anti-SP-Complot...

Gisteren wijdde ik al een stukje aan de schaamteloos opportunistische woede van de PvdA over een in De Telegraaf aangehaalde opmerking van Jan Marijnissen. Ik begin nu toch bang te worden dat er een groot anti-SP-complot is opgezet tegen de SP, waaraan alle politieke partijen van ultra-rechts tot nep-links (PvdA) deelnemen.

Dat bleek onlangs toen in alle provincies de SP uit Gedeputeerde Staten werd gehouden - waardoor nu zelfs de meest politiek bewustelozen er niet meer omheen kunnen. Het gaat alle politieke partijen (uitgezonderd de SP) uitsluitend om de macht en niet om het belang van de Nederlandse bevolking.

Vandaag haalde ook De Pers (het gratis dagblad dat zich afficheert als een serieus alternatief voor Metro en Spits) weer uit, door een artikel te wijden aan Barstjes in het SP-bastion, waarbij een aantal problemen in de SP worden aangehaald. Het eerste probleem is uiteraard de discussie over de opmerking van Jan Marijnissen over dubbele nationaliteiten.

De Pers citeert zelfs de weblog van Jan Marijnissen, maar is wel zo achterbaks om alleen het vervelendste gedeelte op te nemen. Zie hierna een uitgebreider citaat, woordelijk overgenomen uit Jan's weblog. Alleen de vette stukken werden overgenomen in De Pers:
Als een migrant of een kind van migranten kiest voor een toekomst in Nederland, en uit zichzelf kiest om zijn of haar [vervangen door de] andere nationaliteit op te geven, dan heb ik diep respect voor die moedige beslissing. En als het iemand is met een voorbeeldfunctie, vind ik het een extra dikke ‘plus’ omdat het kan helpen de beeldvorming te verbeteren. Namelijk de beeldvorming en bevestiging dat zij - en met hen vele migranten- definitief gekozen hebben voor een toekomst in Nederland, niet meer en niet minder. Maar ik zal het nooit iemand vragen, het zal altijd een beslissing van die persoon zelf moeten zijn en daar wil ik geen enkele druk op uitoefenen. Ook vind ik het geen ‘min’ als iemand besluit die tweede nationaliteit wel te houden. Daar kunnen heel goede en soms heel praktische redenen voor zijn. En een loyaliteitskwestie is het voor mij ook niet. Ik beoordeel mensen op hun doen en laten, niet op hun afkomst of nationaliteit.
De uiteindelijke boodschap die ik lees is: het zal altijd een beslissing van die persoon zelf moeten zijn [...] Ik beoordeel mensen op hun doen en laten, niet op hun afkomst of nationaliteit.

Misschien was de opmerking van Jan een beetje ongelukkig getimed en was het medium een beetje ongelukkig gekozen, maar het is werkelijk ten-hemel-schreiend dat zoveel mensen zich blind laten meeslepen door de waarheidvervalsers van de PvdA en een groot deel van de media. Zó ver is het al gekomen met Nederland. Een 'kenniseconomie', la-me-nie-lache! De gemiddelde Nederlander is nog maar amper in staat zelf te denken.

Het is misschien wel interessant en verhelderend te verwijzen naar Mein Kampf van Adolf H, indertijd zakenpartner van George Double-Me Bush' grootvader. H. legt in hoofdstuk 6 uit dat propaganda op de massa's gericht moet zijn en niet dient om het individu wetenschappelijk te vormen: Die Aufgabe der Propaganda liegt nicht in einer wissenschaftlichen Ausbildung des einzelnen, sondern in einem Hinweisen der Masse auf bestimmte Tatsachen, Vorgänge, Notwendigkeiten, usw., deren Bedeutung dadurch erst in den Gesichtskreis der Masse gerückt werden soll.

Propaganda moet, nog steeds volgens Adolf H. op het volk gericht zijn en moet zo min mogelijk wetenschappelijk beladen zijn, maar op het gevoel van de massa werken. De massa kan ook maar weinig bevatten en heeft weinig begrip, maar vergeet des te gemakkelijker. Propaganda moet dan ook beperkt worden tot enkele hoofdpunten, die zo vaak mogelijk herhaald moeten worden: Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür doch die Vergeßlichkeit groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen vermag.
En enkele bladzijden verder: Diese [die Masse] aber braucht in ihrer Schwerfälligkeit immer eine bestimmte Zeit, ehe sie auch nur von einer Sache Kenntnis zu nehmen bereit ist, und nur einer tausendfachen Wiederholung einfachster Begriffe wird sie endlich ihr Gedächtnis schenken.

Intussen zien we overal om ons heen hoe men ons van talloze kanten probeert te overtuigen van onwaarheden, waarbij de schwerfällige massa keer op keer in enkele woorden lam geslagen wordt met steeds herhaalde leugens. Ik noem er maar een paar (zomaar uit de losse mouw geschud):

 • moslims zijn terroristen (en dus bij uitbreiding meteen alle Turken en Marokkanen);
 • mensen met twee paspoorten zijn niet loyaal en dus onbetrouwbaar (en hoe zit dat met Máxima Zorreguieta?);
 • Al Q'aida heeft de Twin Towers in New York laten instorten;
 • Irak was medeplichtig aan de aanslag op de Twin Towers;
 • Irak had massavernietigingswapens;
 • Iran wil kernwapens maken;
 • Nederlandse soldaten helpen bij de wederopbouw van Afghanistan;
 • dankzij Balkenende en Zalm gaat het goed met de Nederlandse economie;
 • de PvdA is sociaaldemocratisch (of zelfs socialistisch).
Bedenk er zelf ook nog maar een paar. Dat hoeft je werkelijk niet veel tijd te kosten.

maandag 2 april 2007

PvdA is woedend... maar wat betekent dat?

Volgens een artikel in NRC van vandaag is de PvdA "woedend" op Jan Marijnissen, vanwege opmerkingen die hij volgens De Telegraaf gemaakt zou hebben in verband met de dubbele nationaliteit van PvdA-ers Aboutaleb en Albayrak.

Als ik moet kiezen tussen een citaat in De Telegraaf en de uitleg van Jan Marijnissen op zijn weblog, dan hecht ik toch meer waarde aan die uitleg.

Het meest walgelijke van dit alles is echter dat PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar het in dit verband heeft over "ronduit schaamteloos opportunisme", terwijl zijn partij om maar met Balkenende mee te mogen spelen de eis van een onderzoek naar de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak versjacherd heeft. Over "ronduit schaamteloos opportunisme" gesproken. Misschien moet Tichelaar nog eens terugdenken aan die oude zegswijze over "wel de splinter zien in het oog van een ander, maar niet de balk(enende) in het eigen oog...

Ach, waarom zou ik me druk maken? Dit is gewoon de zoveelste uitglijer van de PvdA, de partij die maar al te graag mee wil werken aan de uitbuiting van de arbeiders.