zaterdag 30 juni 2007

Maar wat is terrorisme nou eigenlijk precies?

We weten allemaal (worden althans geacht dat te beseffen) dat het terrorisme vreselijk eng is. Zó eng zelfs, dat we bij een knipperend achterlichtje al een stevige boete krijgen als we geen legitimatiebewijs kunnen overleggen en dat we als we met het vliegtuig weg moeten niet eens een flesje water van huis mogen meenemen, omdat je daarmee volgens iemand met een overkokende fantasie in een handomdraai een vliegtuig kunt laten ontploffen.

Het interessantste is daarbij natuurlijk te bekijken hoe over terrorisme gedacht wordt in de Verenigde Staten, de natie die de grootste bek heeft over terroristen en die een wereldwijde "war on terrorism" ontketend heeft (nouja, eerst werd het gebracht als een "kruistocht", maar dat lag -zelfs voor George Boef- toch een beetje te gevoelig).

Ik ben zo vrij te citeren uit Noam Chomsky's boek 9-11. Ik zal proberen het betreffende fragment zo exact mogelijk in het Nederlands te vertalen (met enigszins aangepaste layout). Daarna geef ik de Engelse tekst met de oorspronkelijke bronvermelding:
"Een terroristische daad betekent elke activiteit die (A) met zich meebrengt een gewelddadige handeling of een daad die gevaarlijk is voor menselijk leven en die een schending is van de strafwetten van de Verenigde Staten of van welke Staat dan ook, of die -indien begaan binnen de jurisdictie van de Verenigde Staten of van welke Staat dan ook - een misdadige schending zou zijn en die (B) bedoeld schijnt te zijn om (1) een burgerbevolking te intimideren of onder druk te zetten; (2) de politiek van een regering door intimidatie of dwang te beïnvloeden; of (3) te pogen het gedrag van een regering te beïnvloeden door moord of ontvoering."
Het moge duidelijk zijn dat dit een nauwkeurige omschrijving is van de politiek die de Verenigde Staten al -voorzover als ik me zelf herinner- vanaf de jaren 1950 voert. Israel doet daar niet voor onder, zij het dan dat dat land zijn terroristische activiteiten grotendeels beperkt tot het Midden-Oosten. Uiteraard maken de landen die de Verenigde Staten en Israel steunen bij hun misdadige praktijken, zich daardoor tot medeplichtigen aan terrorisme...

Het citaat bij Noam Chomsky luidt als volgt:
[An] act of terrorism, means any activity that [A] involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States of of any State; and [B] appears to be intended [i] to intimidate or coerce a civilian population; [ii] to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or [iii] to affect the conduct of a government by assassination or kidnapping."
(United States Code Congressional and Administrative News, 98th Congress, Second Session, 1984, Oct. 19, volume 2; par. 3077, 98 STAT. 2707 [West Publishing Co., 1984])
Ja, ik weet dat er nog andere terroristische staten en régimes zijn, maar daar gaat het mij op dit moment niet om - al houd ik die ook in de gaten!

Gelukkig, nog een kritisch vakbondslid

Eergisteren schreef ik hier een artikel, onder de titel Vakbonden in dienst van het kapitaal over de belangrijke rol die de vakbond heeft in het reilen en zeilen van de kapitalistische naast-elkaar-leving.

In het juni-nummer ABVAKABO FNV-maandblad Aaneen, dat ik vandaag (nog nét in juni) in de bus kreeg, stond de nevenstaande brief van een kritisch vakbondslid. De inhoud spreekt voor zichzelf en ik heb er werkelijk niks aan toe te voegen.

Wél zou ik andere vakbondsleden willen oproepen ook 'hun' eigen vakbond niet te vertrouwen. Dankzij de vakbonden leven we weliswaar niet in vreselijk ellendige omstandigheden, maar vakbonden houden bij alles wat ze doen maar al te veel rekening met de gevestigde orde: als het régime van dienst klaagt dat de loonkosten zo hoog worden dat 'onze' economie eronder lijdt, worden de looneisen verlaagd.

En in al die jaren heeft nog geen enkel régime iets gedaan om een alternatief te bieden, terwijl het zo vreselijk simpel is: belasting voor patsers en vennootschappen verhogen (en NIET verlagen, zoals Gerrit Zalm zowat een decennium gedaan heeft).

Op die manier kunnen de belastingtarieven voor de laagstbetaalden omlaag en blijft er nog meer dan genoeg geld over om écht nuttige dingen te doen - zoals échte ontwikkelingssamenwerking, het onderwijs verbeteren, de zorg verbeteren (en bedenk zelf nog maar een aantal goede bestedingsmogelijkheden)...


Vakbond, blijf bij je leest!

Het lijkt wel alsof heel Nederland bestaat uit experts. Nu meent zelfs de redactie van Aaneen, het maandblad van ABVAKABO FNV (waarvan ik vandaag, nog net op tijd, het juninummer ontving) een duit in het zakje te moeten doen over het gedoe over "mobieltjes".

Noorse wetenschappers beweren dat je van mobiele telefoons geen hoofdpijn of verhoogde bloeddruk krijgt. Zij stelden een aantal (hoeveel, redactie?) slachtoffers van "gsm-hoofdpijn" bloot aan "gsm-straling", een ander deel kreeg geen "straling". Volgens de schrijver van het artikeltje in Aaneen, krijg je -blijkens dit Noorse onderzoek- alleen gsm-klachten "omdat je ze verwacht".

Als het redactielid een beetje meer gelezen had, zou hij weten dat in Nederland de discussie los kwam toen in een school in Amsterdam (met UMTS-antennes op het dak) op korte termijn ineens drie mensen tumoren in hun hoofd kregen. Tumoren, dat is beslist niet hetzelfde als verhoogde bloeddruk! Bovendien ging het in de discussie om UMTS-signalen, die een aanmerkelijk hogere frequentie hebben dan GSM-signalen. Misschien kun je het enigszins vergelijken met de dodelijkheid van een aanrijding met een fiets (GSM) en met een auto (UMTS). De UMTS-signalen beginnen in de buurt te komen van de straling van een magnetron, en ik denk toch niet dat het redactielid daar zelfs maar een vinger aan zal willen blootstellen...

Wie werkelijk geïnteresseerd is in de waarheid en alle leugens die in het afgelopen jaar over de mogelijke risico's van UMTS-signalen zijn verspreid, kan ik alleen maar lezing van mijn artikel Toch bang voor schadeclaims? van 23 juni aanbevelen. Die uitnodiging geldt zeker ook voor het geachte Aaneen-redactielid! Dat artikel bevat ook links naar de diverse artikelen, die ik vanaf 15 september 2006 over dit onderwerp geschreven heb - en waarvoor ík wél een zorgvuldig literatuuronderzoek uitgevoerd heb, anders dan vroeger staatssecretaris Van Geel (die van die gifschepen) althans liet blijken, en dus nu ook al de redactie van Aaneen.

De neoliberale internationale en ons eigen leven

Ik heb hier in deze weblog (en aan de borreltafel, ofschoon ik niet van borrelen houd) al regelmatig gesproken over de registratiezucht van de overheden in de EU (en dan heb ik het nog niet over de vérreikende lange vingers van de Verenigdestaatse overheid). Alles moet tegenwoordig vastgelegd (én bewaard) worden, of het nu gaat om onze e-mailgegevens, ons telefoongedrag, onze surfgegevens, maar ook ons reisgedrag gaat met de nieuwe OV-chip opgeslagen worden -volgens de NS voor "serviceverlening aan de klant" (als ik dus 4x per jaar mijn broer in Zwolle opzoek, krijg ik voortaan elke maand van NS speciale aanbiedingen voor musicals die in Zwolle vertoond worden, omdat het de NS geen bal interesseert dat ik gruwelijk de pest heb aan musicals). Voor de goede orde: ik noem de NS hier alleen als voorbeeld. Over de mogelijkheid van vergissingen bij de registratie (en de mogelijk dramatische gevolgen daarvan) maakt de overheid zich niet ongerust.

Trouw publiceert vandaag een opiniestuk met de titel Nederland Controlestaat van de hand van medewerkers van het College Bescherming Persoonsgegevens, waarin -ofschoon niet uitputtend- een aantal van de bezwaren tegen al dat geregistreer worden vermeld. Het is weliswaar een erg braaf stukje, want "het belang van terrorismebestrijding staat buiten kijf", terwijl eerst nog eens maar onmiskenbaar moet worden aangetoond dat er werkelijk zo'n terrorismedreiging bestaat, maar het is toch een interessante inleiding voor degenen die zich er totnutoe niet zo erg in verdiept hebben. En áls die terrorismedreiging al bestaat, zou het heel wat zinniger zijn iets te doen aan de aanleidingen voor die dreiging.

Het is een interessant artikel, maar je moet het vooral zien als startpunt, als aanleiding om verder na te denken over wat er voor belangen zitten achter de registratiezucht, achter de zogenaamde dreiging van het terrorisme, en over de achtergronden van dat terrorisme en hoe dat terrorisme wérkelijk voorkomen kan worden.

Als service geef ik jullie vast een puntje vanwaaruit je kunt gaan denken over hoe die terroristische dreiging weggenomen kan worden: door de oorzaken weg te nemen, m.a.w. door het Verenigdestaatse (en in het algemeen kapitalistische) kolonialisme te beëindigen, door een eind te maken aan de uitbuiting van de 'derde wereld', en dat komt allemaal neer op de noodzaak om iedereen een gelukkig leven te gunnen, niet alleen de zich superieur voelende 'westerlingen'.

Om nog even terug te komen op mijn opmerking in de eerste alinea over de vérreikende lange tengels van de Verenigde Staten: de Volkskrant gaf daarover gisteren twee duidelijke voorbeelden. Ik vermeld alleen de niets aan duidelijkheid te wensen overlatende koppen van de artikelen met de bijbehorende links:
- EU akkoord met delen passagiersgegevens met VS (van Associated Press);
- VS mogen bankgegevens EU inzien (van het ANP).

3 juli Binnenhof, Den Haag - Openheid over Irak!

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte overgenomen uit de e-mail nieuwsbrief van de Internationale Socialisten:

OPROEP AAN EERSTE KAMER TOT ACTIE INZAKE 'IRAK'
Meer dan 100-duizend handtekeningen voor 'Openheid over Irak'

Ladies and gentlemen: we've got them!

Meer dan honderdduizend handtekeningen voor 'Openheid over Irak'. We hadden ze beloofd, en we hebben ze. Dankzij honderd dagen zwoegen door talloze vrijwilligers van de SP, GroenLinks en coalitie Stop de Oorlog. Meer dan honderdduizend burgers zien een dwingende reden voor een parlementaire enquete naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog.

Desondanks zien onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer die zelfs na tien keer oefenen niet. Om die reden bieden wij de handtekeningen aan bij de Eerste Kamer: als niet mis te verstaan signaal aan de senatoren om recht te doen aan de wens van de bevolking, de ernst van het dossier, en het elementaire functioneren van onze democratie.

Het debat waarin dat aan de orde hoort te komen vindt plaats op dinsdag 3 juli a.s. Op die dag zullen wij de Eerste Kamer dwingen de 'doofpot Irak' aan gruzelementen te slaan. Wij nodigen u daar graag bij uit!

De handtekeningen zullen door Martijn de Rooi van Openheid over Irak worden aangeboden aan de voorzitter, de fractievoorzitters en de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer, in aanwezigheid van Harry van Bommel (SP), Femke Halsema (GroenLinks) en Bart Griffioen (Stop de Oorlog).

De Eerste Kamer debatteert op 3 juli over mandatering van toekomstige Nederlandse missies en betrokkenheid bij conflicten. De aanbieding vindt plaats op het symbolische tijdstip van vijf voor twaalf (11:55) bij de ingang van Binnenhof 22 in Den Haag. Kom ook!

[opmerking van Dwarslezer: Let even op de grondige kennis van de Teletekst-redactie op het gebied van de Nederlandse staatshuishouding: Volgens Teletekst is er waarschijnlijk in de Eerste Kamer geen meerderheid voor een "parlementair onderzoek". Dat dankt je de koekoek, want de Eerste Kamer is geen parlement!]

vrijdag 29 juni 2007

Bush droomt over verdere vrijheidsmissies

Bush, ongetwijfeld omdat hij wel merkt dat hij niet op veel enthousiasme zal kunnen rekenen voor een militair avontuur tegen Iran, is nu hardop aan het dromen over een nieuw project: wat er moet gebeuren met Cuba na de dood van Fidel Castro. Gezien het grote aantal mensen die Cuba ontvlucht zijn, overigens om heel verschillende redenen (beslist niet allemaal omdat ze zich om politieke redenen niet meer thuis voelden in het Cuba dat onder Fidel Castro in 1959 bevrijd was van de -met het VS-régime bevriende- dictator Fulgencio Batista), zou hij daarbij wel eens op meer welwillendheid kunnen rekenen.

Bush heeft daarover kennelijk met zijn grote vriend god (die hij overal met de haren bijsleept) gesproken, want hij begon gisteren een toespraak in het U.S. Naval Wat College in Newport met de woorden "Ooit, wanneer Onze Lieve Heer Fidel Castro wegneemt...", maar hij maakte zijn zin niet af, mogelijk
omdat hij toch wel besefte dat hij dat toch niet kon maken.

Toch droomde hij hardop verder en stelde zich daarbij een debat voor over hoe "agressief" de VS te werk zouden moeten gaan om het 'totalitaire systeem' in Havana open te breken: "Het is mijn standpunt dat we van deze gelegenheid gebruik moeten maken om de hele wereld bij elkaar te roepen om democratie te bevorderen als een alternatief voor de regeringsvorm waarmee zij geleefd hebben." (
Washington Post van vandaag).

Gezien zijn speciale band met 'the lord' weten we uiteraard niet of hij opdracht gekregen heeft om alsnog de CIA een poging te laten doen om Fidel Castro snel te vermoorden. Het lijkt me dat het voor Bush een buitenkansje zou zijn om, net als in 1898, Cuba te veroveren voor de VS. We weten in ieder geval hoe we de democratiseringsdrang van Bush moeten zien.

Condo Rice had een tijdje geleden al plannetjes gemaakt voor 'democratische verkiezingen' in Cuba na de dood van Fidel (zie mijn artikel
Respect voor Cuba's souvereiniteit! van 8 augustus 2006), dus als Bush een beetje voortmaakt krijgt hij het allemaal nog voor elkaar vóór het einde van zijn presidentschap.

Alternatieve Veteranendag (vervolg)

Tijdens mijn betoog bij de Alternatieve Veteranendag vandaag had ik al gesproken over het gegeven dat steeds meer duidelijk werd dat al vanaf het begin de Nederlandse deelname aan de oorlog in Afghanistan een gevechtsmissie was. De rode lijn van mijn betoog was echter dat politici nooit de waarheid vertellen. In het gunstigste geval vertellen ze een deel ervan en verzwijgen ze de rest.

Vlak voor de opening van de manifestatie hoorde ik nog van een van de organisatoren dat Van Baalen (VVD-defensiespecialist in een van de vorige Balkenkabinetten) gisteravond verklaard had dat al meteen bekend was dat de missie bedoeld was als een gevechtsmissie.

Min of meer toevallig liep ook Van der Knaap, al vier Balkenkabinetten lang staatssecretaris van "defensie", vanmiddag bij ons binnen en hij was maar al te bereid om wat vragen te beantwoorden. Zijn antwoorden leken echter vooral op een rondlopertje of een kapotte grammofoonplaat: de Nederlandse missie in Uruzgan is een opbouwmissie en we moeten daarmee doorgaan. Een duidelijker voorbeeld van mijn klacht over het gelieg en gedraai van politici had ik me niet kunnen wensen...

Voordat hij door zijn lijfwachten (? - mensen met een vaag uniform aan) werd meegenomen, zei hij nog dat wij bij hem altijd welkom waren voor een kopje koffie en dat we een hand van hem zouden krijgen...


Omdat ik vanavond, bij hoge uitzondering, om 20:00 naar het NOS Journaal keek (om te zien of ze iets zouden vertellen over onze
Alternatieve Veteranendag (nee dus!) hoorde ik nog dat Middelkoop (minus-ter van oorlog) verklaard heeft dat het kabinet "de intentie" heeft om in Afghanistan te blijven opbouwen. Wat ze opbouwen is mij onduidelijk, maar misschien proberen ze nóg meer goodwill op te bouwen bij George Boef...

En verder heb ik in de pers tot op dit moment nog nergens iets gelezen over onze manifestatie, ofschoon die heel wat zinniger was voor mensen die claimen vrede te willen dan de optocht met officieel geneuzel.


Waar was de pers bij de Alternatieve Veteranendag?

Ondanks de regen waren er vandaag op het plein toch nog een aantal belangstellenden aanwezig bij de Alternatieve Veteranendag in Den Haag, waarbij ongetwijfeld de regen een rol gespeeld zal hebben, maar vooral het feit dat het vandaag een vrijdag was, waardoor veel arbeiders en studenten niet aanwezig konden zijn.

Toch zat de trein, waarmee ik naar Den Haag toog, vol met mensen die dezelfde kant opgingen, maar te oordelen naar het metaalgehalte op hun kleding en de opmerkingen over "korting op veteranenpasjes" of de twijfel of X of Y er ook bij zou zijn, gingen ze naar de officiële Veteranendag, die ongetwijfeld bedoeld is om de belangstelling voor een 'carrière' bij het leger nóg aantrekkelijker te maken. Iets anders kan ik althans niet afleiden uit de strooplikkende woorden van Jan Peter Balk vandaag in de Ridderzaal: "Jarenlang zijn we in Nederland te stil geweest over onze veteranen. Het is goed dat wij u nu in ieder geval één dag per jaar openlijk kunnen bedanken voor uw inzet. Een dag waarop wij publiekelijk uiting geven aan ons respect voor alles wat u hebt gedaan." (de Volkskrant)

Degenen die zich niet de moeite genomen hebben om de Alternatieve Veteranendag te bezoeken, hebben de kans gemist om uit de mond van o.a. Sjors Beenker van de Non Violent Peaceforce) belanghebbende zaken te vernemen over een aantal verreikende en moeilijk oplosbare problemen waarmee veteranen ook geconfronteerd worden.

Ook gaf Henk van de Keur een angstaanjagende uitleg over de gevolgen van de inzet van munitie met verarmd uranium (depleted uranium). Hij vertelde tevens dat in België redelijk kort geleden bepaald werd dat geen clusterbommen en verarmd uranium gebruikt mogen worden. Krista van Velzen (SP-kamerlid), die min of meer toevallig langskwam, gaf te kennen dat ze de clusterbommen al op de kameragenda had gezet en dat ze daarna ook het verarmd uranium bespreekbaar gaat maken.

Verder vertelde Indië-veteraan Jan Glissenaar nog over zijn tijd in Indië, waarbij hij bekende dat hij zichzelf eigenlijk als oorlogsmisdadiger zou moeten beschouwen om waar hij toen bij betrokken was geweest. Hij vertelde hoe hij in 1991 naar Indonesië was gegaan om in de dorpen waarin hij toen geweest was zijn verontschuldigingen aan te bieden en hoe goed hij daar door de bevolking ontvangen was. Hij vermeldde ook hoe hij op een gegeven moment te horen had gekregen dat hij maar beter niet meer naar bataljonsreünies kon komen, omdat hij kritische opmerkingen maakte.

Naast een betoog door Dwarslezer waren er leuke, maar vooral ook scherpe gedichten van de Haagse stadsdichter Harry Zevenbergen en originele liedjes van singer/songwriter Timo de la Mar.
Mijn eigen betoog zal ik hier niet herhalen, omdat mijn lezers mijn meningen toch wel kennen. Bovendien zal het waarschijnlijk een dezer dagen wel ergens op de site van het Haags Vredesplatform te vinden zijn.

Verder waren er ook nog interessante presentaties van Jitske Ypma van de Stichting Nahid (over een vrouwenhuis in Afghanistan) en van Saskia Kouwenberg (over conflicthantering, die wel moeilijk, maar desniettegenstaande wel degelijk mogelijk is). En aan het begin van de dag was er nog een presentatie (verlicht met een deel van een VPRO-documentaire uit 2001) over Defensie als werkgever.


Ik vrees dat ik nog wel iemand vergeten zal zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het Haags Vredesplatform alle bijdragen zorgvuldig zal vermelden. Ook wil ik er nog op wijzen dat de erg korte beschrijvingen aan het eind van dit artikel beslist niet impliceren dat de betreffende bijdragen minder waardevol waren. De oorzaak van de korte vermelding ligt meer in de vrees dat ik me niet écht voldoende herinner om hen recht te doen.

En wie heeft de juiste oplossing? Juist, Dwarslezer!

Dries Knoppien, voorzitter van het Nederlandse Veteranenplatform heeft geconcludeerd dat er te veel veteranen komen: "We kunnen niet ongelimiteerd doorgaan. Het mag niet zo zijn dat de eerste eenheid al is teruggekeerd op het Malieveld, terwijl de laatste nog moet vertrekken. De vraag is alleen: wie wijs je straks af? Zelfs de oude veteranen willen per se meelopen." (Algemeen Dagblad vandaag).

Het is duidelijk, Dries Knoppien heeft ook niet vooraan gestaan bij het uitdelen van de intelligentie. Lullig voor hem, weliswaar, maar ik heb de perfecte oplossing. Hij krijgt die van mij gratis aangeboden en mag die zelfs aan de regering aanbieden alsof hij hem zelf bedacht heeft.

Alle Nederlandse legereenheden worden vanaf heden teruggetrokken uit welke oorlogsbestemming dan ook. Op deze manier komen er vanzelf geen veteranen meer en verdwijnt ook automatisch het pijnlijke dilemma van wie er afgewezen moet worden bij volgende gelegenheden.

Bovendien blijft er dan een onvoorstelbare hoeveelheid geld over, die overgepompt kan worden naar ontwikkelingssamenwerking, zodat Nederland eindelijk aan échte opbouwmissies kan beginnen.

Het is dus toch een veroveringsoorlog?

Zojuist lees ik in de RSS-feed van de Volkskrant dat de Verenigdestaatse legercommandant in Bagdad, generaal Joseph Fil, vandaag bevestigd heeft dat het Verenigdestaatse leger inmiddels 40% van Bagdad "in handen" heeft. Dat was in april nog maar 20%. Fil wil echter niet zeggen wanneer hij denkt héél Bagdad te beheersen. Volgens hem is de vijand (dat is dus de bevolking van Bagdad) 'deskundig, meedogenloos en vastbesloten'. De Volkskrant heeft dit bericht van Associated Press (AP), en daar vind je het hele bericht onder deze link.

Volgens het oorspronkelijke bericht zijn de Verenigdestaatse en Irakese troepen bezig met opruimwerkzaamheden ("clearing operations) in 36% van de wijken in de hoofdstad, ongeveer hetzelfde percentage als in april. In wijken die ze nog niet onder controle hebben, worden de opstandelingen ("insurgent forces", dat is nieuwspraak voor verzetsstrijders) ontwricht.

donderdag 28 juni 2007

Is nu zelfs ook de VPRO het spoor bijster?

De VPRO, de enige Nederlandse omroep met nog wat kritische mensen in dienst (mijn persoonlijke inschatting), wijdt op haar Geschiedenis website, vandaag een 'pagina' aan de Nederlandse Veteranendag die morgen in Den Haag wordt gehouden, versierd met een afbeelding van een lintje met een amulet of iets dergelijks en met de zeker nu, gezien de oorlogsactiviteiten van Nederlandse soldaten in Afghanistan, toch wel bizarre tekst "Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede."

Het ware te prijzen geweest als de VPRO, zoals je toch van een serieus medium mag verwachten, naast alle militaristische links (veelal nostalgisch over "ons Indië") een enkel woordje gewijd zou hebben aan de Alternatieve Veteranendag, die morgen ook gehouden wordt (van 10:30 tot 16:30 op het Plein, vlak bij het Centraal Station in Den Haag).

Omdat de VPRO het niet nodig vindt dat te doen, krijg je van mij alsnog een link naar de website van het Haags Vredesplatform, dat de Alternatieve Veteranendag organiseert. Je vindt daar ook het programma van die dag.

Als extra verrassing zal jullie bloedeigen Dwarslezer daar ook nog -zij het onwennig- enkele woorden spreken (voorlopig iets na 12:00 uur). Komt allen, al hoop ik dat je dan niet voor mij komt, maar voor de boodschap van het Haags Vredesplatform!

Waar blijft de christelijke visie van de Balkenclub nu?

Het Financieele Dagblad meldt vandaag dat uit een rapport van 'zakenbank' Merill Lynch en adviesbureau Cap Gemini gebleken is dat het aantal miljonairs in Nederland verleden jaar "fors gestegen" is. Aan het eind van 2006 zijn het er niet minder dan 117.400 en dat is meer dan het Europese gemiddelde (6,4%).

Volgens de onderzoekers is de groei te danken aan de 'economische groei' en de 'welgestelden' konden profiteren van de 'stijgende aandelenmarkten'.

Het is toch wel typisch dat het in Nederland zo raar gesteld is dat de arbeidersbevolking al jaren blij mag zijn er niet in koopkracht op achteruit te gaan (en dan wil ik niet al te lang stilstaan bij de grote groepen uitkeringsgerechtigden, die door diverse walgelijke maatregelen hun bestaanszekerheid danig zagen krimpen), terwijl juist de nuttelozen van de maatschappij zich steeds meer kunnen verrijken.

Het lijkt me dat het christocratische Balkenkabinetje toch eens iets moet doen aan deze steeds schever groeiende verhouding. Gewone mensen hebben het steeds moeilijker (voedselbanken, groeiend aantal schuldsaneringen en wanbetalers), terwijl de patsers steeds meer geld vergaren, ofschoon ze dat helemaal niet nodig hebben. Wat heeft het tenslotte voor zin om drie dikke Mercedessen voor de deur te zetten, terwijl een paar straten verder mensen uit hun huis gezet worden omdat ze enkele maanden hun huur niet hebben kunnen betalen.

Balk, Rauwvoet en Bos, met jullie hele alleluya-theater, doe er eens iets aan! Je hoeft je nou niks meer aan te trekken van die schaapachtige Zalm met zijn schraaptaktiek. Wij wisten al dat hij niet te vertrouwen was, maar als je je krant een beetje bijhoudt, heb je kunnen zien dat zelfs het ANP (zie o.a. het Brabants Dagblad van vandaag) meldt dat hij nu een functie heeft aangenomen bij de DSB, de grootste schuldige op het gebied van die TV-leenreclame. En dat terwijl juist hij het was die maatregelen tegen die reclame tegenhield. Maar dat is natuurlijk puur toeval...

Vakbonden in dienst van het kapitaal

Vakbonden zijn, laat ik daarmee beginnen, in onze op uitbuiting gebaseerde naast-elkaar-leving een noodzakelijk kwaad. Ze kunnen problemen voor individuele arbeiders oplossen en zorgen ervoor dat de al te scherpe kanten van de uitpersmaatschappij worden afgevijld.

Maar, hoewel werkgevers veel te vaak klagen over de vakbondseisen, ze zijn ook van belang voor het kapitalisme, omdat ze de kapitalisten beschermen tegen hun eigen gulzigheid. Wanneer immers de kapitalisten ongehinderd hun gang konden gaan, zouden ze de arbeiders in de kortste keren tot bittere armoede veroordeeld hebben. Uiteraard konden die arbeiders dan geen nieuwe plankton-TV's meer kopen (ik weet dat er nu alleen nog maar plasma-TV's zijn, maar onthoud maar dat ik al plankton-TV's voorspeld heb), niet meer elke drie jaar een nieuwe auto (sterker nog: ze kunnen zich niet eens meer een auto veroorloven, dus Shell zal een van de eerste slachtoffers zijn) en geen nieuwe vaatwassers of nieuwe bankstellen. Je ziet het al voor je: al die kapitalisten ineens met de handen in het kale haar, want ze hebben hun eigen gouden kalf tot de laatste druppel uitgeperst.

Vakbonden hebben dus een zeer belangrijke functie in het kapitalisme, mede omdat ze ook zorgen dat arbeidsconflicten al dan niet tot tevredenheid van de arbeiders "opgelost" worden. Probeer maar eens te volgen hoe vaak er geen accoorden uit onderhandelingen rollen, die niet naar de zin zijn van een groot deel van de vakbondsleden.

Die functie van de vakbond blijkt ook uit het feit dat het bestuur van de FNV zich in het algemeen sterk identificeert met de neosocioliberale PvdA, en uit de pro-houding van de FNV ten opzichte van de Europese 'grondwet'.

Vandaag meldt de Metro (uit eigen koker: van Jan-Willem Navis) dat 'Kabinet, werkgevers, vakbonden en gemeenten [...] in den Haag af[spraken] dat de komende jaren 200 duizend langdurig werklozen aan een baan geholpen moeten worden'. Jongeren die na hun opleiding geen baan vinden kunnen gedwongen worden productie-arbeid te verrichten, ook al zijn ze universitair opgeleid. Rutger Groot Wassing van FNV Jong vindt dat niet onlogisch: "En nu de vraag naar laaggeschoolde arbeid hoog is door de sterke economie, is de kans groot dat jongeren bijvoorbeeld theezakjes moeten plakken."

In plaats van zich af te vragen of al die laaggeschoolde arbeid sociaal (en vanuit milieu-oogpunt, niet te vergeten) wel noodzakelijk is, geeft deze FNV-er een nietszeggende reactie, die tegelijk wél de plannetjes steunt. Als de vakbond zich werkelijk om de samenleving als geheel zou bekommeren, zou hij hebben moeten voorstellen dat de werkweek verkort moest worden, waardoor de banen beter verdeeld zouden kunnen worden (om maar iets te noemen, want vooral met het oog op een verstandig milieubeheer zijn er nog véél betere opties).

RESPECT!, meneertje Balkellende!

De Pers meldt vandaag (uit eigen koker: van Joop Hazenberg), dat een meerderheid van de Tweede Kamer achter het nieuwe Europese verdrag staat. Maar, "de kritiek van SP en PVV op dat verdrag werd met hoongelach beantwoord, ook door het kabinet".

Is dat nou dat respect, dat Balkende Ellende er zou willen inrammen bij de Nederlandse bevolking?

Wat de beweegredenen van de PvdV zijn om kritiek te hebben weet ik niet (al kan ik me er iets bij voorstellen), maar ik weet wél wat de SP erop tegen heeft - precies hetzelfde als ik. Dit hele verdrag (in feite dezelfde hond als de door de Nederlandse en Franse kiezers afgewezen 'grondwet', maar dan met een andere halsband) is niet meer dan een strikt op te volgen handleiding voor een neoliberale Europese Unie met militair-koloniale trekjes (kijk maar wat de intenties zijn van de Europese strijdmacht).

Overigens begrijp ik, ook zonder een cursus psychotherapie voor gesjeesde politici, best wat er aan de hand is. De hoonlachers schamen zich een beetje omdat ze geen argumenten hebben om de kritiek te pareren en daarom lachen de onbeschofte lui maar hard, in de hoop dat de pers wél vergeet dat er kritiek was en dat de pers
niet vergeet dat de SP en de PvdV uitgelachen werden.

Misschien mag ik in deze context nog verwijzen naar wat Anton van Duinkerken (in 1903) zei: "Ronduit te lachen over de gebreken der menschen is het voorrecht van onnoozelen, die hun eigen gebreken niet voelen." Dát is wat er met deze mislukte clowns aan de hand is: ze denken een splinter te zien in het oog van de SP-kritiek, maar ze zien niet de balkellende in hun eigen oog.

Was ik nog bijna vergeten te refereren aan een opmerking van staatssecetaris Groenlinks-kamerlid Mariko Peters, die Harry van Bommel (SP) verweet: "U zit te bluffen en probeert het volk bang te maken met verlakkerij". Pardon, Oen-Linker? Wie probeerde de Nederlandse bevolking bang te maken met licht dat uit zou gaan, met Balkan-toestanden, met dreigementen dat Nederland niet meer zou meetellen in de EU? Was dat niet het Balkenkabinet zelf? En wie verlakte het volk met vreselijke propaganda-brochures waarin maar de helft van de waarheid vermeld was? Was dat ook niet datzelfde Balkenkabinet? Met de steun van de zogenaamd socialistische PvdA en de zogenaamd linkse GroenLinks?

Wat moet de Raad van Europa met dat geld?

Het ANP vermeldt vandaag -met zijn gebruikelijke tweeslachtigheid- dat de Raad van Europa een vergoeding wil voor slachtoffers van illegale CIA-kampen en ontvoeringen in Europa. Dat zou "de organisatie voor mensenrechten en democratie" gisteren gevraagd hebben. (zie o.a. het Noordhollands Dagblad vandaag)

Twee vragen:
1. Sinds wanneer is de Raad van Europa een mensenrechtenorganisatie?
2. Gaat de Raad van Europa dat geld in eigen zak steken? Het "voor" in het ANP-bericht is bepaald niet duidelijk in de gebruikte formulering.

woensdag 27 juni 2007

Nu ook al christenfundamentalisme in Straatsburg?

Dat volwassenen privatiter in sprookjes (willen) geloven, moeten ze wat mij betreft helemaal zelf weten. Dat ze het aannemelijk vinden dat een jager een wolf opensneed en dat er toen een meisje en haar grootmoeder dartel uithuppelden, dat die jager stenen in de buik van die wolf naaide en dat die wolf daarna zo'n dorst had dat hij door het gewicht van zijn besteende buik in de put viel, soit! Ikzelf heb af en toe ook rare fantasieën en dat zonder hallucinerende middelen, neem dat maar van mij aan.

Maar dat volwassenen van datzelfde goedgelovige allooi ons willens en wetens willen opleggen dat een of andere niet-bestaande entiteit, "god" genaamd, wiens bestaan (volgens diezelfde goedgelovigen) alleen bewezen wordt door een boek dat zegt het "woord van god" te bevatten, om de simpele reden dat dat boek dat beweert, de wereld, en eigenlijk zelfs alles wat er in de ruimte bestaat in zes dagen uit verveling in elkaar heeft geknutseld en de zevende dag ging zitten genieten omdat hij toch zo knap en zo leuk met klei, lego en mecano gespeeld had, dat gaat me toch werkelijk kotsverdommes veel te ver!

Toch blijkt uit een bericht in het "Christelijk betrokken" (heeft dat iets te maken met somber, zoals in "betrokken hemel"?)
Nederlands Dagblad dat de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa niet in staat is geweest te concluderen dat het creationisme (dat is het bijgeloof over die knutselende god) lulkoek is. (Sorry dat ik het zo formuleer, maar ik kan er geen duidelijker term voor vinden). De Parlementaire Assemblée heeft het rapport namelijk teruggestuurd naar de commissie van cultuur, wetenschap en onderwijs. Dat betekent in gewoon Nederlands dat die Assemblée eigenlijk wel vindt dat het creationisme bullshit (nogmaals sorry!) is, maar tegelijk ook bang is voor de reactie van de alleluya-mafia.

De Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM) -hoezo "Beweging"? Bij deze mentaliteit past alleen "Starheid"!- was bezorgd over de 'eenzijdigheid en de antireligieuze strekking van het rapport' en maakte zich bezorgd over de 'dreigende beperking van de vrijheid van meningsuiting door het rapport'.

Het is werkelijk net alsof ik de ayatollah Khomeini nog hoor spreken - en ik meende toch écht dat de EU (ongetwijfeld met instemming van de ECPM) het helemaal niet eens is met de in Iran gevolgde theocratische (of theocentrische?) politiek. Maar waar ligt dan het verschil tussen Iran, waarin afwijkende meningen (officieel althans) niet getolereerd worden en de door de alleluya-mafia gewenste EU, waarin exacte wetenschap weer bejegend zou moeten worden als in de middeleeuwen, toen de RK kerk bepaalde dat de aarde het middelpunt van de schepping was en dat mensen die over wat dan ook een eigen mening hadden vermoord mochten, of liever: moesten, worden?

Godsdienst, zoals elk ander soort bijgeloof of voorkeur, is iets privé's, niet iets dat je een volk kunt opleggen. De Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa zou GVD een voorbeeld moeten nemen aan Turkije, waar het geloof en de samenleving (formeel althans) strikt gescheiden zijn, ook al heeft daar de kerk een enorme invloed op het openbare leven, net zoals de RK kerk in bijv. Italië, Spanje, Portugal en Ierland ook een fnuikende invloed heeft.

Onderwijs, beste EU, goed onderwijs, dat is nodig! Onderwijs, dat mensen leert dat ze ZELF moeten nadenken, en dat ze zeker geen onwetenschappelijke sprookjes moeten slikken. Die zijn leuk als een soort voorbeeld, een soort metafoor. De laatste profeet van de Christenen, Jezus Christus zelf, sprak de helft van de tijd in vergelijkingen, in 'parabels', omdat dat -zo leerde ik in mijn jeugd- gebruikelijk was in de joodse cultuur. Hebben we nog een duidelijker aanwijzing nodig om aan te tonen dat de bijbel ook niet meer is dan een grote verzameling parabels?

Er zullen tegenwoordig niet veel mensen meer zijn die het bestaan van een verzonken werelddeel Atlantis nog letterlijk serieus nemen, terwijl het toch de grote Griekse filosoof Plato was, die gedetailleerd vertelde wat er met dat werelddeel gebeurd was. Hoe is het dan in kotsnaam mogelijk dat een kwart van de wereldbevolking nog in meerdere of mindere mate blind gelooft dat de sprookjes uit de bijbel uit historische feiten bestaan?

Als mensen die vertelseltjes serieus willen geloven moeten ze dat zeker doen. Sterker nog: ze hebben het recht om dat te doen en niemand mag hun dat recht ontnemen. Maar daar moet het dan ook bij blijven. Verder hebben ze in dit verband geen enkel recht, en al zeker niet om de rest van de mensheid langs hun eigen, op sprookjes gemodelleerde, meetlat te leggen of om het leven van de mensheid te beperken op grond van hun eigen (ver)blindheid.

In werkelijkheid gaat het echter helemaal niet om geloof, maar om macht en geld (of misschien in omgekeerde volgorde). Godsdienst, net als nationale trots en trouw aan een vaderland (of aan een koningshuis, of een vlag), zijn alleen maar middelen om de burgerbevolking waar dan ook te beïnvloeden, te manipuleren.

Voor wat betreft de paus in Rome is duidelijk waarom: hij is de baas (alleenheerser) over een groot bedrijf, dat in de hele wereld filialen heeft, die ervoor moeten zorgen dat de leden (de bijgelovige ondergeschikten) toch vooral maar zorgen dat het bedrijf (RK Vaticaan B.V. of zoiets) winst maakt.


Probeer zelf maar eens te bedenken waarom de Nederlandse christenfundamentalistische kliek rond Balkenende, Rauwvoet en Bos (die toch zó trots is op zijn christelijke opvoeding) het geloof zo belangrijk vindt (behalve natuurlijk als het gaat om het uitroeien van onschuldige kinderen in Libanon of Afghanistan met clusterbommen), of waarom Big Brother Bush vindt dat de -enkele jaren geleden door de CIA in Irak niet aangetroffen Al Q'aida- tóch in Irak moest worden uitgeroeid.

Nadenken, zélf nadenken, dat is de belangrijkste boodschap die ik heb. Als we dat allemaal doen, kunnen we samen zorgen voor een menselijkere wereld. Dat wordt nog een erg lange weg, zoals jullie wel begrijpen, maar om te wanhopen is het nog veel te vroeg. Beschouw het als je eigen bijdrage aan het geluk van de mensheid om je medeslachtoffers te leren zelf na te denken, zelf hun conclusies te trekken.

Wanneer komen nou die CIA-geheimen?

Al een tijdje gonst het van de gespannen verwachtingen naar de geheimen uit de CIA-keuken, die ons deze week te beurt zouden vallen. Tot op heden valt het bar tegen. Nouja, het valt natuurlijk niet tegen wat ze allemaal hebben uitgestoken, maar er is vooralsnog maar weinig nieuws bij.

De CIA heeft in de jaren 1960 geprobeerd Fidel Castro te vermoorden (Prensa Latina, gisteren). Dat heb ik rond 1975 al eens in de
Reader's Digest gelezen. Dat was helaas voordat ik blogde (voordat ik zelfs besefte dat er nog eens een internet zou komen) en die Reader's Digest las ik bij een inmiddels al lang overleden tante, dus het nummer en de bladzijde kan ik helaas niet noemen.

Ook zou de CIA met LSD getest hebben op burgers (De Pers van gisteren). Ook dat is niets nieuws. Stan van Houcke vraagt zich vandaag in zijn blog af wat voor belang de CIA daarbij had. Dat lijkt mij nogal voor de hand te liggen (of ligt het misschien té veel voor de hand?). Dankzij die LSD hadden jongeren niet meer zo'n zin in demonstraties tegen de Vietnam-oorlog, maar gingen ze gezellig trippen met bloemen in hun haar, naar leuke psychedelische muziek luisteren en natuurlijk, "make love, not war" (overigens een heel gezond uitgangspunt)!

Kijk, als nou de CIA geprobeerd had om Joop den Uyl te vermoorden, of als de CIA betrokken was geweest bij de Greet Hofman-affaire in 1956 - of misschien wel bij de druk om in Nederland oncontroleerbare stemcomputers in te voeren; of desnoods de dood van Paus Johannes-Paulus I op zijn geweten had gehad... DAT zou nog eens opzienbarend nieuws geweest zijn, maar voorlopig hebben ze niet meer gedaan dan een officieel CIA-stempeltje zetten op informatie die al lang circuleerde.
Het kan natuurlijk ook dat ze eerst willen kijken hoe de reactie is op de bovenstaande "onthullingen" van oud nieuws, voordat ze écht het deksel van hun beerput een beetje oplichten. Dat is misschien ook een mogelijkheid...

dinsdag 26 juni 2007

Wie zijn gat brandt...

Nadat in Palestina de leider van de vroeger terroristische (maar nu kennelijk -in ieder geval voorlopig- weer salonfähige) Palestijnse beweging Al Fatah Abbas met steun van de o-zo democratische EU, de o-zo mensenrechtensteunende VS en het o-zo bedreigde Israel erin geslaagd is de wettig gekozen Hamas-regering aan de kant te schuiven (in de Gaza-strook heeft Hamas nog steeds de macht, maar gezien de wapens die Al Fatah al bezit en die die club nog van de VS en Israel gaat krijgen gaat dat misschien niet lang duren), ontdekt Abbas dat de Israelische premier Olmert niet bijster veel rekening wil houden met zijn wensen.

Olmert wil dan wel -dat kondigde hij althans aan- 250 (van 10.000) Palestijnse gevangenen vrijlaten en hij wil Abbas 450 van de 610 miljoen aan geblokkeerd Palestijns geld (dat onwettig onttrokken was aan de wettige Hamas-regering!) deblokkeren, maar hij is niet van plan de in 2000 onderbroken vredesbesprekingen te hervatten. Olmert heeft ook geen zin om de Israelische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever te ontruimen en -uiteraard- wil hij niet denken over het delen van Jerusalem. (NRC vandaag, "door onze correspondent")

Ik adviseer echter iedereen om ook de berichtgeving in het NRC met de nodige korrels (zeg maar: pakken) zout te nemen, want ook deze 'kwaliteitskrant' manipuleert rustig mee met de gevestigde orde. Zo verwijst het bovengenoemde artikel naar "de machtsovername van de Gazastrook door de moslimfundamentalische [ze zullen wel bedoeld hebben: "moslimfundamentalistische?] beweging Hamas" en naar een veroordeling door 'Arabische staatshoofden en Israëlische regeringsleider [zonder lidwoord]' van 'deze "coup"'. Het gaat daarbij niet, dat blijkt uit de context, om de door EU, VS en Israel gesteunde staatsgreep van Abbas' Al Fatah, maar om de door Hamas -helaas alleen in de Gaza-strook- verijdelde couppoging van Al Fatah, terwijl nochtans verleden jaar bij de Palestijnse verkiezingen Hamas een overgrote meerderheid van de stemmen kreeg.

Verder vraag ik me werkelijk af, waarom Hamas steeds moet worden omschreven als "moslimfundamentalistisch"? Ik heb in nog geen enkele Nederlandse (of buitenlandse) krant het régime van Balkenende (of dat van George Boef, of zelfs dictator Maledictus van het Vaticaan) omschreven gezien als "christenfundamentalistisch", terwijl die omschrijving minstens even gerechtvaardigd zou zijn. Lekker «objectief» dat NRC, dat vindt de neoliberale internationale wel prettig!

Corruptie in en rond Irak? Hoe kan dat nou toch?

Toen de Verenigde Staten enkele jaren geleden besloten het risico op een nieuwe wereldoorlog nog groter te maken door Irak binnen te vallen, op grond van vervalst bewijsmateriaal over massavernietigingswapens (ongetwijfeld vanuit de gedachte dat de door de VS eerder geleverde gifgassen nog wel aanwezig zouden zijn, tenminste gedeeltelijk), ging het natuurlijk over iets heel anders. De belangen van de olie- en wapenindustrie heb ik in mijn weblog al vaker vermeld - en met mij diverse anderen die verder kijken dan wat het ANP en nagenoeg de hele gelijkgeschakelde Nederlandse pers voor ons voldoende vindt.

Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat de Washington Post gisteren onder de sarcastische titel Shhh... There is Corruption in Iraq een boekje opendeed over misbruik van Saddam Hussein-wetgeving om grof te profiteren van voor andere doeleinden bestemd geld. Ook een ander artikel van gisteren in dezelfde krant (Audit of KBR Iraq Contract Faults Records for Fuel, Food) benadert de corruptie in Irak, deze keer van de kant van het Verenigdestaatse aannemersbedrijf KBR, voorheen Halliburton, waarmee -voor alle duidelijkheid- vice-president Dick Cheney niets meer te maken heeft!

Kunnen ze nog wel eerlijk zijn?

Net als in Irak het marionettenrégime het niet altijd eens is met de door de Verenigdestaatse bezetters gehanteerde tactiek, begint nu in Afghanistan ook de voormalige adviseur van het Verenigdestaatse oliebedrijf Unocal, de Verenigdestaatse zetbaas Hamid Karzai, te klagen over het grote aantal burgerdoden dat veroorzaakt wordt door de NAVO-troepen, die zogenaamd de puinhoop moeten opruimen, die in dat land ontstaan is dankzij de door de CIA aan Al Q'aida gegeven guerrilla-training. Die club was zo brutaal om, nadat de Sovjet-troepen zich teruggetrokken hadden uit Afghanistan, niet terug te kruipen in de door de CIA zelf geopende Doos van Pandora.

NAVO-woordvoerder Nick Lunt probeert zich goed te praten door te reageren met: "Maar anders dan de Taliban zijn wij er niet op uit om burgerslachtoffers te maken, en dat is een cruciaal verschil." (zie o.a.de
Washington Post van eergisteren en de NRC van gisteren, die daarvoor zijn correspondent uit New Delhi een stukje liet schrijven; net zoals De Pers een tijdje geleden zijn Londense correspondent liet schrijven over de Ierse verkiezingen.)

De Pers gaat daar dankbaar op in, door middel van een filmpje onder de titel Taliban wilde kind inzetten voor aanslag. Dit is uiteraard niet, nooit te rechtvaardigen, maar het is toch heel iets anders dan suggereren dat het de bedoeling van de Taliban is om burgerslachtoffers te maken. De Taliban zullen, mogelijk door een andere benadering van leven en dood, of uit wanhoop, deze burgerdoden incalculeren als een noodzakelijk kwaad, dat onvermijdelijk is bij het verzet tegen de 'Westerse' bezetters. En dat is precies hetzelfde als wat de NAVO-troepen doen: die accepteren ook dat er in hun strijd tegen de Taliban burgerslachtoffers vallen.

Verder meldt de Pers in haar editie van vandaag nog in een klein berichtje op blz. 7 (het berichtje heb ik niet kunnen vinden op de RSS-feed, dus als je het wilt lezen zul je de PDF-editie moeten bekijken), dat volgens de Nederlandse generaal Dick Berlijn Karzai verleden week nog de Nederlandse troepen gevraagd had 'om stand te houden in de Afghaanse stad Chora en die niet in handen van de Taliban te laten vallen', daarmee ongetwijfeld suggererend dat Karzai die door de NAVO-acties gedode burgers minder belangrijk vindt.

Het gaat er hierboven allang niet meer om wie de waarheid vertelt (Karzai, Lunt of Berlijn), maar hoe de waarheid werkelijk luidt.

Er valt over Afghanistan overigens ook goed nieuws te brengen: de opiumproductie in dat land is, nadat de Taliban die had uitgeroeid, dankzij de bezetting door de Verenigdestaten en haar vazallen intussen weer tot "recordhoogte" gestegen. (De Pers vandaag)

maandag 25 juni 2007

Iets heel anders: browsers en OS-sen

Af en toe kijk ik eens wat verder dan naar de bezoekersaantallen van mijn weblog. Zo keek ik vandaag eens naar de browsers van mijn lezers - je wilt niet weten wat Statcounter allemaal voor gegevens opgeeft.
Wees overigens gerust: ik weet niet wie jullie zijn - behalve van mensen die ik wat beter ken. Ik weet niet meer van jullie indivueel dan via welke provider jullie op mijn blog komen...

Browsers dus:
45% gebruikt Firefox 2.0.0
11% gebruikt Firefox 1.5.0
3% gebruikt nog Firefox 1.04
1% zelfs nog Firefox 0.9.3
Dat maakt dus Firefox tot absolute winnaar met 60%.
Tel ik er nog de 3% met Mozilla 5.0 bij, dan kom ik eigenlijk op 63% voor Mozilla en daarvan afgeleide browsers.

22% gebruikt Internet Explorer 7.0
14% gebruikt Internet Explorer 6.0
Jammer voor Micro$oft, maar dat is in totaal toch maar 36%.

En het resterende procentje ... is voor Safari

---------------------

En als we dan toch aan het cijfergoochelen zijn:
90% gebruikt Windows XP
5% gebruikt nog steeds Windows 98
1% gebruikt Windows Vista (bij mijn lezers dus niet zo succesvol als Micro$oft zou willen!)
1% gebruikt Windows 2000
1% gebruikt Windows 2003 (wat is dat nou weer?)
2% gebruikt Mac OS X

En Linux, mensen?

Al vrij gevraagd voor komende vrijdag?

Vergeet niet dat tijdig te doen. Je wilt er toch niet aan denken dat je er niet op tijd aan gedacht hebt en daardoor komende vrijdag niet aanwezig kunt zijn bij de Alternatieve Veteranendag van het Haags Vredesplatform?

Zie voor meer informatie mijn bericht 29 juni a.s.: Alternatieve Veteranendag in Den Haag en uiteraard de website van het
Haags Vredesplatform.

The Beach Boys voor atheïsten

Al jaren erger ik me aan Verenigdestaatse films (met name uit Hollywood), omdat er op een willekeurig moment altijd wordt verwezen naar gods zegen of -de laatste jaren zeker- naar "het" terrorisme, met als schaamteloos -voorlopig- dieptepunt de remake van «The War of the Worlds». Terwijl de eerste filmversie uit 1953 van regisseur Byron Haskin nog vrij nauwkeurig de roman van H.G. Wells volgde en ook spannend opgebouwd was, verwerd de versie uit 2005 (van niemand minder dan Steven Spielberg, die af en toe best wel eens goede films maakte, ofschoon er toch ook vaak heel wat stroop langs het filmdoek naar beneden droop) met de vreselijke Tom Kruis (berucht van de enge Scientology secte) tot een anti-terrorisme pamflet, waarin het "Amerikaanse" leger de enige rots in de branding was, overal efficiënt en vriendelijk.

Om op de titel van dit stukje terug te komen: gisteren hoorde ik op een bepaald moment op de achtergrond het prachtige (vind ik tenminste) nummer «God Only Knows» van de Beach Boys, en net als altijd vond ik het vreselijk jammer dat die god er weer bij gehaald moest worden. Toen -ieder mens heeft soms van die verlichte momenten- bedacht ik een oplossing, die zowel atheïsten als de Bond tegen het Vloeken gelukkig moet maken.

Metrisch kan namelijk probleemloos de titel (en uiteraard de tekst van het nummer) gewijzigd worden in «Nobody Knows». De betekenis blijft hetzelfde (de "ik" houdt vreselijk van "haar"; of misschien wel "hem"?) en ik hoef niet elke keer "god" te gebruiken als ik meezing. Ook voor rechtgelovigen zal het een verlossing zijn, want de naam van hun god wordt niet meer zonder noodzaak gebruikt.

Welke groep waagt zich hieraan? Goed kunnen zingen is wel een pré.

zaterdag 23 juni 2007

Toch bang voor schadeclaims?

Minus-ter Cramer van Milieu (diezelfde van de spaarlampen) heeft gisteren laten weten dat er toch nog een onderzoek komt naar de gevolgen van electromagnetische straling op de volksgezondheid. Het gaat dan met name om de straling van GSM- en UMTS-zendmasten.

In het artikel wordt nog verwezen naar verzet van de bewoners van Kranenburg tegen een 35-meter hoge GSM-mast, ofschoon een gemeentelijk onderzoek had uitgewezen dat "er geen relatie was tussen een [...] radio- en tv-toren en het aantal mensen met kanker in die buurt".
Eerder was al door de Gezondheidsraad aangegeven dat een oorzakelijk verband niet kon worden aangetoond. (
NRC vandaag)

Zoals gebruikelijk in de Nederlandse media worden in dit artikel weer allerhande wetenschappelijk-achtige dingen beweerd en gesuggereerd. Zo is in deze context de verwijzing naar de relatie tussen de invloed van een radio/TV-toren en kanker zinloos en vooral oliedom. Die kan vergeleken worden met een opmerking dat auto's niet gevaarlijk zijn door te stellen dat er nauwelijks mensen doodgereden worden door een fiets.

De frequenties die bij radio en TV gebruikt worden zijn véél lager dan die bij GSM en vooral UMTS-signalen. Hoe hoger de gebruikte frequenties, hoe directer hun invloed is op de cellen in ons lichaam. Denk maar aan de risico's van ultra-violette straling (die is tenslotte ook electro-magnetisch!).

Ook de bewering van de Gezondheidsraad, die later dankbaar door staatssecretaris Van Geel gebruikt is om maar vooral de bouw van UMTS-masten niet te hoeven beperken, is onjuist (maar dat kan het
NRC niet helemaal worden aangerekend - al zou het een 'kwaliteitskrant' gesierd hebben als hierop was ingegaan).

Ikzelf heb dat verleden jaar al gedaan, op 15 (UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog?), 16 (UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door 'onze' regering) en 27 september (Cijfermatige belazerij), op 14 october (Geld telt, mensen niet!), 9 november (Weer halve waarheid verabsoluteerd) en 8 december (De GSM/UMTS-mafia kan weer rustig slapen), en dit jaar op 13 januari (UMTS nog steeds niet bewezen veilig).

Het Nederlandse régime wenst -zoals gebruikelijk in een kapitalistische samenleving (zeg maar naast-elkaar-langs-leving)- geen rekening te houden met het, niettemin erg verstandige, principe "bij twijfel niet doen!" (in dubio abstine) en kijkt alleen naar de financiële consequenties. De angst voor schadeclaims van de telecombedrijven was ongetwijfeld voor Van Geel de hoofdreden om gewetenloos de waarheid aan te passen.

Dat wijst er tevens op dat het régime intussen toch bang begint te worden voor schadeclaims van mensen die ondanks Van Geel's verzekeringen aantoonbaar ziek geworden zijn van UMTS-straling (misschien begint zich toch een statistisch relevant verband af te tekenen tussen UMTS en kanker of andere aandoeningen). De andere optie, dat Cramers slim en sociaal genoeg is om meer waarde te hechten aan de volksgezondheid dan aan de eventuele financiële consequenties, lijkt me na haar pleidooi voor de met kwik verontreinigde spaarlampen uitgesloten.

vrijdag 22 juni 2007

11 september 2001 wordt langzaamaan ontlogen...

En zo is er nu weer een nieuwe film met bewijsmateriaal gepubliceerd, waarmee aangetoond wordt dat het onmogelijk is dat er een Boeing in het Pentagon gevlogen is. Deze film is gebaseerd op een rapport van Pilots for 9/11 Truth, een internationale organisatie van luchtvaartprofessionals. Zij hebben o.a. de verschillen tussen de vluchtgegevens en het officiële verslag vergeleken.

Klik hiernaast voor de onthullende film Pandora's Black Box Chapter 2: Flight of American 77.

29 juni a.s.: Alternatieve Veteranendag in Den Haag

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte:


De officiële veteranendag op 29 juni is een “evenement”, waarin naast veteranen zelf, ook militaire werving en propaganda een rol hebben.

Vaak ontbreekt informatie over werkelijke gronden voor missies/oorlogen.
De redenen die worden aangedragen worden in werkelijkheid vaak overschaduwd door economische belangen en machtsverhoudingen.
Meer nog ontbreekt informatie over effecten op militairen nu en op lange termijn: trauma's, verwondingen, sterfte, schuldgevoel en gevolgen voor burgers in oorlogsgebieden. Daarnaast werft Defensie nieuwe soldaten met misleidende informatie en verheerlijking van het soldatenleven; de stoerheid en de opleidingsmogelijkheden.

Wij, samenwerkende vredesorganisaties, willen daarom "tegengeluid" laten horen met een eigen programma: "Veteranen; Bloed, Zweet en Tranen".
Deze alternatieve Veteranendag is uiteraard niet gericht tegen veteranen, maar tegen het politieke systeem dat deze dag “misbruikt” en tekort schiet in de steun aan militairen na missies.

Op het Plein in Den Haag, tegenover Tweede Kamer en het ministerie van Defensie, zal er een programma zijn vanaf half elf 's morgens tot half vijf 's middags.

Er zijn 3 thema´s in 3 debatten:

11.00 – 12.00 uur: Werving voor, en propaganda door het leger en campagnes daartegen;
13.00 – 14.00 uur: Beeld en werkelijkheid van het leger; ‘Veteranen voor, tijdens en na de missie‟;
14.30 – 15.30 uur: Geweldloze alternatieven voor conflictoplossing.

Verschillende deskundigen zullen een inleiding geven en aan het publieksdebat meedoen. Tussendoor zullen er muzikale en poëzie intermezzo´s zijn.
Er zal een raadsman aanwezig zijn, voor veteranen die daar behoefte aan hebben, bij de „Praatpaal‟ ihkv: “Luister eens naar een veteraan”

Actuele informatie hierover binnenkort op de website van het Haags Vredesplatform.

Houd er rekening mee dat het Plein, ivm de parade, afgesloten is voor autoverkeer vanaf 10.00 uur en voor voetgangers van rond 12.00 tot 14.00 uur.

Haags Vredes Platform, Humanistisch Vredesberaad, Kerk en Vrede, Amok, Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Tegen beter weten in...

Het Algemeen Dagblad had gisteravond twee gerelateerde, maar ook deels tegenstrijdige artikelen over de situatie in Afghanistan.

In het ene artikel (met de titel Afghaanse zomer wordt heet) vertelt de Pakistaanse wetenschapper/journalist Ahmed Rashid (die kennelijk 'internationaal groot aanzien geniet als Taliban-expert') dat de NAVO de risico's van de ISAF-missie teveel verzwegen heeft.

Hij wijst erop dat de aanslagen feller en frequenter zullen worden en dat anderzijds de Nederlandse "inktvlektactiek" veel te traag werkt. Hij gelooft wel in de ISAF-missie, maar zegt er tegelijkertijd bij dat het veeleer een karwei van tien jaar zal zijn. Door tekorten aan manschappen en materieel verliest de operatie aan kracht.

Defensie-expert Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies stelt daarentegen in een ander artikel dat de inktvlekmethode wel degelijk succes heeft. De problemen komen, volgens de voorzitter van de militaire vakbond VBM/NOW (Jean Debie), door een tekort aan manschappen en hij vindt dat "De Afghaanse overheid [...] meer soldaten [moet] leveren".

Debie kan zich ook wel vinden in de theorie dat er meer gerichte aanvallen op Nederlandse militairen worden uitgevoerd vanwege de discussie in Nederland.
Bedoelt hij daarmee dat de Taliban begrijpen dat veel Nederlandse doden de Nederlandse deelname zullen beëindigen? Met andere woorden, zijn degenen die niet achter de "opbouwmissie" staan verantwoordelijk voor de doden (en voor Debie gaat het dan ongetwijfeld om de Nederlandse doden)?

Het probleem met de drie bovenstaande sprekers is dat ze niet inzien (of niet kunnen of willen inzien?) dat voor de Taliban alle NAVO-soldaten hun land bezet houden en dat het vanuit die visie legitiem is verzet te plegen, op welke manier dan ook. Als een aanslag op Nederlandse soldaten een groter effect heeft dan een andere aanslag, dan zullen ze die uitvoeren, net zoals het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog ook liever een hoge SS-officier of een hard collaborerende NSB-er aanpakte dan een gewone Duitse soldaat.

De ellende in Afghanistan is niet gewapenderhand op te lossen. Netzomin als de Verenigde Staten er door Al Q'aida guerrilla-tactieken bij te brengen toe kon bijdragen dat Afghanistan vrij zou worden, ook al verdwenen dan uiteindelijk de (door de USA) o-zo gevreesde Sovjet-soldaten.

De VS hebben echter net zo'n grote blinde vlek als de meeste westerse landen, die denken dat "onze" normen beter zijn dan andere en dat we anderen helpen door hen die normen bij te brengen, op te leggen. Wat er niet bij verteld wordt - en wat minstens even belangrijk is voor "het Westen" - is dat het zakelijk ook erg interessasnt is om de "anderen" tot onze mentaliteit te bekeren (net zoals in de Middeleeuwen moslims en na 1500 Zuidamerikaanse Indianen konden kiezen tussen de dood en het christendom).

Anderen hebben evenveel recht op hun eigen leefwijze als wij. Wanneer "onze" leefwijze (voor hen!) werkelijk beter is dan de hunne, zullen ze hem vanzelf uiteindelijk (eventueel gedeeltelijk) overnemen. En anders blijven ze toch gewoon hun eigen leven leiden? Maar al te gemakkelijk wordt vergeten dat West-Europa 2000 jaar geleden nog bevolkt werd door relatief primitieve mensen, en dat het eeuwen geduurd heeft voordat we het huidige "beschavings"-peil bereikt hadden.

Het is heel simpel: de legers keren terug naar hun thuisland en bewaken daar de grenzen. Als er een dijk doorbreekt vullen ze zandzakken en als er ergens een aardbeving is, gaan ze daar helpen, MITS dat op prijs gesteld wordt. Als ergens hulp gevraagd wordt, door de wettige regering (dus als bijv. de Hamas-regering zou vragen om bescherming tegen het Israelische leger of tegen de nep-regering van couppleger Abbas) gaan ze daar militaire steun bieden. Wordt ergens om opbouwhulp gevraagd, dan gaan er opbouwwerkers heen. Op deze manier krijgt elk land de kans (en de tijd!) om zichzelf te ontwikkelen in de eigen richting en in eigen tempo.

Het probleem is echter dat veel mensen maar halve waarheden spreken.
Veel Nederlanders zijn voor milieubescherming, maar desondanks zijn er bijvoorbeeld maar weinigen bereid om hun auto weg te doen, of zelfs minder te gebruiken.
En zo gaat het ook met politici, die allemaal voor vrede (zeggen te) zijn, maar intussen kapitalen uitgeven aan bewapening, en die op basis van leugens een olierijk land aanvallen en bezetten, omdat tenslotte de auto's in hun eigen land toch moeten blijven rijden...

Je begrijpt dat ik niet veel vertrouwen heb op inzicht bij politici (en "gewone" mensen). We kunnen ons niet voorstellen dat we ook op een andere manier gelukkig kunnen zijn (zonder auto en zonder drie vliegvacanties per jaar naar exotische oorden) en al evenmin kunnen de goedwillenden zich voorstellen dat anderen niet gedwongen "bevrijd" willen en moeten worden.

We zullen dus voor een werkelijke oplossing moeten wachten totdat de aarde helemaal uitgehold is en we ons zelfs niet meer met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen en er zelfs geen rolstoelen meer gemaakt kunnen worden: dat wordt dus weer strompelen met krukken.

Maar vóór die tijd zal de mensheid nog heel wat moeten lijden, bijv. door bendes die zich gewapenderhand de laatste restjes benzine en ijzer toe willen eigenen. En eigenlijk is de Verenigdestaatse bezetting van Irak al een voorbeeld van zo'n bende-oorlog om olie...

donderdag 21 juni 2007

Hoezo VS-marionet?

De Verenigde Staten, de grote verdediger van de mensenrechten op de hele wereld (volgens eigen waanidee), heeft eergisteren, bij het bezoek van de Israelische premier Olmert aan Washington, de militaire hulp aan Israel verhoogd met maar liefst 600 miljoen dollar - een en ander blijkens verklaring aan de Israelische radio van een hoge Israelische functionaris die Olmert tijdens zijn bezoek vergezelde. (De Morgen van gisteren).

De krant vermeldt nog dat Israel al jaren verreweg de grootste ontvanger is van militaire hulp uit de VS. Dat mag ook wel wanneer je ziet hoeveel er afgeschoten wordt op Palestijnen en Libanon - en hoeveel wapens de Palestijnse dictator Abbas nog nodig heeft om namens het Israelische régime Hamas uit te roeien.

Volgende week al gaan Olmert en Abbas om de tafel zitten (zoals De Morgen gisteren eveneens meldde).

Als je overigens de foto bij het artikel ziet, vraag je je af of Bush zich schaamde om Olmert aan te kijken, of dat hij wellicht van de fotograaf goed naar het vogeltje moest kijken... Of zou zijn PR-adviseur hem geadviseerd hebben om niet te proberen slimmer te kijken dan hij is?

Liegen met twee vingers in zijn neus...

Het Parool meldt vandaag dat Abbas, de staatsgreeppleger, die met de steun van Israel, de VS en de EU zogenaamd de leiding heeft over de -met dank aan Israel- versnipperde Palestijnse gebieden, Hamas ervan beschuldigt een staatsgreep gepleegd te hebben om een eigen staat te kunnen stichten in de Gazastrook. Bovendien beschikt hij over bewijzen dat Hamas-leden geprobeerd hebben hem te doden...

Van wie zou hij die 'bewijzen' over die aanslag gekregen hebben? Van Colin Powell?

Welke fatsoenlijke politicus zou overigens niet stiekem blij geweest zijn als in 1973 Pinochet door een bomaanslag was uitgeschakeld? Abbas loopt dan wel niet in het uniform van een beroepsmoordenaar, maar hij heeft evengoed met buitenlandse hulp (net als Pinochet ook van de VS, zij het in dit geval via de VS-marionetten in Israel) de wettig gekozen Palestijnse regering buiten spel gezet. Niet door nieuwe verkiezingen, maar door een overmacht aan wapens - inderdaad afkomstig van de gulle Verenigdestaatse wapenindustrie.

En trouwens, hoe groot is de Gaza-strook dan wel, dat Hamas daar een staat zou kunnen stichten? Volgens mij is Amsterdam qua grondoppervlakte nog groter - en anders zal het toch niet veel schelen.

En nog zo'n deerlijk misleidende kop in de Volkskrant

De kop Lonen gaan komende jaren fors omhoog belooft heel wat. Als je een beetje goed bent van vertrouwen denk je meteen dat de soldijverhoging van het Minus-terie van Oorlog (7,95% + € 150 per maand als je jonge kinderen hebt) in alle sectoren wordt overgenomen.

Jammer, maar de Nederlandsche Bank heeft berekend dat de lonen volgend jaar 3% zullen stijgen en in 2009 zelfs 3,3%. Dit jaar en in 2006 schoot er niet meer dan 2% over. Althans, voor de gewone arbeiders: de Haagse Bluffers staken meteen 30% meer in hun zak (letterlijk: zelfverrijking) en wat de nuttelozen van de maatschappij (couponknippers, commissarissen, directeuren en consorten) allemaal bij elkaar graaien is niet in procenten uit te drukken - al is het alleen maar omdat maar een gedeelte van wat ze ritselen zichtbaar gemaakt kan worden.

De tweede alinea van het artikel (van "onze verslaggever") komt al meteen met een waarschuwing: de loonkosten zullen de komende twee jaar voor de werkgevers met 4% stijgen "voor iedere werknemer" [wat betekent dat: voor het collectief van alle werknemers meer? of minder?] en de arbeidsproductiviteit stijgt "veel minder hard". Bij loononderhandelingen wordt de bazen dus meteen al een stok aangereikt om de vakbondseisen omlaag te chanteren.

Verder meldt de Nederlandsche Bank (nog steeds volgens de Volkskrant) dat de arbeidersklasse de "loonwinst" [hoezo "winst"? Als een bedrijf niet meer winst maakt dan 3%, wordt het gesloten!] meteen weer kwijt is omdat door de hogere lonen de prijzen in de supermarkt ook gaan stijgen.

De Nederlandsche Bank (althans het krante-artikel) meldt niets over de premie voor de Zorgverziekingswet, die volgend jaar beslist gaat stijgen. Eigenlijk had die dit jaar al moeten stijgen, want de verzekeringsmaatschappijen hadden de premies verleden jaar te laag vastgesteld omdat ze klanten moesten lokken, maar dit jaar mochten ze hun premies van het Haagse régime nog niet verhogen.

Als je goed leest, komen we de komende jaren met héél veel mazzel niet lager uit dan dit jaar, maar 'loonsverhoging' kun je het in ieder geval beslist niet noemen, behalve als je Volkskrant heet, natuurlijk!

Wie heeft ooit bedacht dat misdaad niet loont?

Tony Blair, die zich medeplichtig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden door het Verenigd Koninkrijk zonder een spier te vertrekken in de olie-oorlog van George Boef te storten (zowel in Afghanistan als Irak), werd onlangs al (door de kersoude Franse president Nicolas Sarkozy) voorgesteld voor de post van president van de Europese Unie.

En nu meldt de Volkskrant (uit de koker van het ANP) -onder de kop 'Blair wordt speciaal gezant voor Midden-Oosten'- dat hij misschien speciaal gezant voor het Midden-Oosten wordt, d.w.z. volgens Verenigdestaatse en Britse media. De VS zouden hem graag zien (uiteraard als beloning voor zijn tomeloze inzet voor het karretje van Bush) als vertegenwoordiger van het 'Midden-Oosten kwartet', en dat bestaat dan weer uit de VS, de VN, de EU en Rusland. Israel en "de Palestijnen" zouden Blair in ieder geval al wel zien zitten.

Toch blijf ik, zoals zo vaak bij berichten in de Nederlandse media, zitten met de nodige vragen.

Zo meldt het betreffende artikel bijvoorbeeld dat "de overige leden van het kwartet" zich nog niet hebben uitgesproken over de beoogde rol van Blair. Welke die "overige leden" zijn wordt niet vermeld. Zoals ik het artikeltje lees, zijn alleen de VS (d.w.z. Bush & Co.) vóór. Als de VN, de EU en Rusland zich nog niet hebben uitgesproken, waarom staat er dan niet boven het artikel
Bush wil Blair in Midden-Oosten inzetten? Een koppensneller weet niet beter dan dat Blair de benoeming al in zijn zak heeft.

En trouwens, wie zijn "de Palestijnen"? Zou er werkelijk aan Hamas gevraagd zijn of die Blair zien zitten? Of hebben ze het alleen aan de staatsgreeppleger Abbas gevraagd? Of heeft misschien het Israelische régime maar meteen voor Abbas geantwoord, omdat hij voor zijn positie toch volledig van Israel afhankelijk is?

Democratie op z'n EU's...

Op de Duitse zender SWR 1 wordt op dit moment een verslag gedaan van de EU-top in Brussel. Verteld wordt dat Enge Merkel "wil" dat alle lidstaten het eens worden over het nieuwe verdrag, en José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft al uitgelegd hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen: "We gaan hier niet weg, voordat we het eens zijn!"

woensdag 20 juni 2007

Met zo'n vrienden heeft het Vaticaan geen vijanden nodig...

Berlusconi, die enkele weken geleden in Rome nog een demonstratie van homofoben steunde, die protesteerden tegen het enigszins verbeteren van de rechten van homo's, heeft -zo kunnen we zien in het onderstaande filmpje (van YouTube)- laten zien hoe beschaafd hij is.Ik hoop van harte dat hij nog vaak steun biedt aan organisaties van conservatieve katholieken. Verder commentaar is overbodig dunkt mij.

Bont en blauw

Het ANP informeert ons vandaag weer over de zoveelste schijnheilige beslissing. Het Europees Parlement heeft er namelijk gisteren met een grote meerderheid mee ingestemd dat per 31 december 2008 de handel in honden- en kattenbont in de EU verboden wordt. De Europese Commissie (EC) had dit voorgesteld omdat veel burgers daarover geklaagd hadden. (de Volkskrant)

Let op: het gaat alleen om bont van katten en honden. Niet om bont van konijnen, nertsen of andere dieren.

In andere landen worden katten en honden gewoon gegeten, zoals in Nederland veel mensen er ook geen been in zien om konijnen, varkens, koeien en kippen in vaak erbarmelijke hokken te laten fokken, zodat het vlees lekker goedkoop in de supermarkt te ligt en ze er lekker van kunnen smikkelen.

Het moge duidelijk zijn, degenen die bij de Europese Commissie geklaagd hebben zijn niet begaan met dierenwelzijn, anders zouden ze daarover wel geklaagd hebben. Maar nee, het gaat er alleen om dat veel mensen het wel leuk vinden om honden en katten in hun -voor dieren- onnatuurlijke omgeving te houden, omdat ze in huis zo "gezellig" zijn. Het feit dat nertsen alleen voor hun bont gefokt en vermoord worden, is kennelijk veel minder een bezwaar.

Dat is ook precies de schijnheilige reden waarom veel mensen rustig runderbiefstuk eten, maar er niet aan moeten denken paardenvlees te eten.

Laat het duidelijk zijn: ik ben tegen elke commerciële verwerking van bont (en in het algemeen tegen elk commercieel gebruik van dieren) en in die zin is de tekst van Urbanus nog steeds volledig actueel: "Ik hou nie van madammen mee 'nen bontjas" - alleen zouden er tegenwoordig ook wel "meneerkes" bij genoemd mogen worden.