maandag 17 september 2007

Koehandel over referendum

In het kader van aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte volgt hier de tekst van de Nieuwsbrief Ander Europa N° 9 van vandaag:

Vorige week werd bekend dat de Raad van State haar advies over het wel of niet houden van een referendum aan de regering had uitgebracht. De inhoud van het advies is nog niet bekend. De bekendmaking daarvan is aan de regering. Volgens berichten in de pers acht de Raad een referendum niet per se noodzakelijk. Dat is natuurlijk koren op de molen van het CDA dat tegen iedere prijs een nieuw referendum wil voorkomen.

Op zich verbaast dit advies van de Raad van State niet. Er is in Nederland geen wettelijke basis die een referendum verplicht of juist verbiedt. Al eerder hadden verschillende staatsrechtdeskundigen hun verbazing uitgesproken over de constructie waarbij de regering (nota bene voordat er een definitieve tekst van een nieuw Europees verdrag is) aan de Raad van State vraagt of deze een referendum noodzakelijk acht. Dat is immers een politieke, en geen juridische vraag.

Daarom pleitte Professor Voerman er in de Volkskrant van 19 juli voor dat de Raad van State ‘de hete aardappel terug zou gooien naar het kabinet’ omdat de Raad er niet is om politieke problemen voor de regering op te lossen. ‘De Raad heeft geen meetlat’ in de woorden van Voermans. Professor Roos betoogde enige dagen later in de Volkskrant (24-7) zelfs dat de Raad kon volstaan met een herhaling van het advies van 2005, omdat het nieuwe verdrag in essentie toch het zelfde is als de grondwet.

Na het advies van de Raad begonnen in de schoot van het kabinet de onderhandelingen. Volgens berichten in de media zou er sprake van zijn dat de PvdA af zou zien van het referendum in ruil voor een afzwakking van de plannen van Donner voor toch versoepelen van het ontslagrecht. In een verklaring en een persbericht werd dit door ons als "koehandel" bestempeld. (zie: wijwillenreferendum.eu/nieuws)

De argumenten die aangevoerd worden tegen een nieuw referendum zijn flinterdun. Het CDA voert aan principieel tegen referenda te zijn omdat die strijdig zijn met onze representatieve democratie. Daar vallen twee kanttekeningen bij te plaatsen.

Ten eerste: als een (raadgevend) referendum nu principieel in strijd is met de vertegenwoordigende democratie dan was dat ook in 2005 het geval. Toch heeft het CDA weliswaar tegen de initiatiefreferendumwet gestemd, maar daar vanuit de regering nooit het onaanvaardbaar over uitgesproken. Het was een kabinet-Balkenende dat het referendum van 2005 organiseerde. Dus zo principieel kunnen die bezwaren ook weer niet zijn.

Ten tweede: bij de laatste Kamerverkiezingen heeft een meerderheid van de kiezers gestemd op een van de partijen (PvdA, SP, GL, D66, PVV en PvdD) die zich voor een referendum hadden uitgesproken. Als er dus een mandaat is van de kiezers dan is dat vóór een referendum.

Het probleem voor de tegenstanders van een referendum is dat zij in het kabinet wel een duidelijke meerderheid hebben (CDA en ChristenUnie) maar dat de derde coalitie partner in haar verkiezingsprogramma pleitte voor een referendum en dat dit standpunt kan rekenen op een meerderheid van 77 zetels in de tweede kamer. Door de PvdA onder druk te zetten probeert men de Kamerfractie van deze partij nu zo ver te krijgen dat ze tegen een referendum zal stemmen.

Het enige dat wij daar tegenover kunnen stellen is druk vanuit de bevolking organiseren en duidelijk maken dat er nog steeds een meerderheid voor een referendum is. Daarom roepen we iedereen op om de petitie te tekenen, anderen daar op te wijzen en ook gebruik te maken van de papieren handtekeningenlijsten die via de site gedownload kunnen worden.

Steun ons
Het ontbreekt in Nederland niet aan informatiebronnen over Europa. Allerlei specifieke bladen en websites geven informatie over Europa. Een ding hebben (bijna) al deze informatiebronnen gemeen: ze worden (mede) gefinancierd door de Nederlandse en Europese overheid. Ze ontvangen geld uit het ‘Europafonds’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de Europese Commissie, van het Europese Parlement of van een combinatie daarvan.
De vele miljoenen per jaar die door deze instellingen aan ‘voorlichting en informatie’ worden besteed zijn niet beschikbaar voor critici van het huidige Europa.

Om toch ook een kritisch geluid over Europa te laten horen geeft het ‘Samenwerkingsverband Ander Europa’ deze nieuwsbrief uit. We besteden hierin met name aandacht aan de discussie over de toekomst van Europa en het nieuwe Europese verdrag dat in de plaats moet komen van de in 2005 gesneuvelde Europese Grondwet. Voor deze en andere activiteiten van “Ander Europa” ontvangen we geen cent subsidie.

U kunt ons steunen door deze nieuwsbrief verder te verspreiden. Het overnemen van (delen van) de nieuwsbrief wordt op prijs gesteld (uiteraard met bronvermelding). Graag worden we hier van op de hoogte gehouden.

U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief.

Geen opmerkingen: