donderdag 24 december 2009

Weer eens verraden door de vakbonden... (?)

Op 18 december meldde het Nederlands Dagblad dat de FNV zich neerlegt bij verhoging van de AOW-leeftijd. FNV-voorzitter Agnes Jongerius laat in dit verband weten dat "Als een meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daar bij neer te leggen. Maar we gaan niet akkoord met de wijze waarop het kabinet de maatregel wil doorvoeren".

Alle beloften ten spijt, is ons dus weer eens een wortel voorgehouden. Het is niet de eerste keer - helaas.

Ruim 30 jaar geleden vergat de FNV haar maatschappelijke verantwoordelijkheid al door de plannen van Urenco voor een ultracentrifuge-fabriek in Almelo te steunen, ondanks de protesten in verband met de zeker indertijd omstreden kernenergie, maar ook ondanks de mogelijkheid dat bij het ultracentrifugeren vrijkomend plutonium in handen zou kunnen komen van mensen/regeringen die het zouden kunnen gebruiken voor kernbommen of voor de veel simpeler te produceren "vuile bommen". Zogenaamd omdat die plannen goed zouden zijn voor de werkgelegenheid in een streek die in een recent verleden was geconfronteerd met de decimering van de textielindustrie. De FNV had niet eens de moeite genomen om te zoeken naar andere mogelijkheden voor het scheppen van werkgelegenheid. (Leeuwarder Courant, 25 januari 1978).

Ook het NVV, de "socialistische" voorganger van de FNV (in 1976 ontstaan uit een fusie van het "katholieke" NKV en het NVV) had bepaald geen brede kijk op de maatschappij, want toen, na de invoering van de WAO (in 1967) de mogelijkheid onderzocht werd om de uitkering van voordien al arbeidsongeschikten (wier uitkering was gebaseerd op het minimumloon) op het peil te brengen van de WAO-uitkering (van 70% van het laatst genoten loon, verzette het NVV zich daartegen, "omdat dan de WAO-premie omhoog zou moeten. Dat vonden hun werkende leden niet leuk". Het kwam uiteindelijk toch nog goed, met dank aan de christelijke regering van dienst... (Marcel van Dam, Niemands Land, 2009, blz. 97).

Wat de beweegredenen van de leiding van de FNV (over het gristelijke CNV maak ik me nóg minder illusies) zijn, is me niet helemaal duidelijk, maar het is natuurlijk best mogelijk dat de leiders, net als de neoliberale politici, zich meer druk maken over hun latere carrière in de politiek en/of het bedrijfsleven - denk maar aan Wim Kok, die formeel bevestigde dat de PvdA zich van zijn ideologische veren moest ontdoen (en dat in feite al op veel punten gedaan had).

Steeds opnieuw blijkt dat vakbonden vooral gebruikt worden om de arbeidersklasse in het gareel te houden. De procedure is simpel: de ondernemers, daarbij trouwhartig gesteund door het neoliberale régime in Den Haag, maken een zeer ernstige verslechtering van de arbeidsvoorwaarden bekend, de vakbonden reageren verontwaardigd en organiseren acties. Die acties hebben min of meer succes en de plannen van de ondernemers worden gedeeltelijk teruggedraaid. De vakbond aait zich over zijn bolletje en claimt de overwinning, terwijl de ondernemers zich blij in de handen wrijven, omdat ze in eerste instantie (uiteraard) meer geëist hadden dan ze zelf wilden. En dankzij de vakbonden zijn er geen grootschalige acties of stakingen geweest. Zo zorgen de vakbonden ervoor dat de plannen van de Neoliberale Internationale zonder grote problemen doorgedrukt kunnen worden.

Ondanks het feit dat een groot deel van het middenkader van de FNV nog steeds nauw betrokken is bij de strijd van de arbeidersklasse voor een rechtvaardigere maatschappij, lukt het kennelijk niet om ervoor te zorgen dat het eindelijk een échte vakbond wordt, dóór en vóór de arbeiders, niet bereid tot compromissen: als het kapitalistische régime niet wil buigen, moet het maar barsten, met alle gevolgen van dien, vooral voor de nutteloze zakkenvullers.

Dat is uiteindelijk ook wat gesuggereerd wordt op de website van de FNV:
De FNV is er voor iedereen: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden.
en:
De FNV zorgt voor een goede cao. Dat is een collectief contract dat de bond namens u en uw collega’s afsluit met de werkgever, een goed loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, vermindering van werkdruk enzovoorts, Kortom, alle zaken die met werk en inkomen te maken hebben.
In de statuten van de FNV wordt dat nog verder uitgewerkt. Deze beginnen met:
De FNV werkt vanuit idealen als gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid.
Alleen al die eerste zin is meer dan voldoende om te constateren dat de FNV in slaap gesukkeld is en het spoor méér dan bijster is. Het is dus hoog tijd dat de FNV wakker wordt, en als dat niet spontaan lukt, zullen wij (dus: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden) de FNV wakker moeten schudden (of slaan of trappen?).
Dat kan al eenvoudig door een boze brief aan de FNV te sturen, bijvoorbeeld aan mevrouw Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV (Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer).

Maar... misschien heeft de FNV toch ook wel begrepen dat acceptatie van de AOW-plannen van de Haagse bluffers onder leiding van Balkenende, Bos en Donner niet goed zijn voor de toekomst van de FNV (en dus -maar misschien is dat een beetje gemeen- voor de eigen toekomstplannen van de vakbondsleiding), want in een vandaag ontvangen nieuwsbrief trof ik links aan naar een artikel met de titel FNV staakt AOW-verzet NIET (van 20 december), een brief aan de leden (ook van 20 december, die ik zelf overigens nog niet ontvangen heb!) en een artikel van vandaag met de titel FNV vindt Donners flankerend AOW-beleid "drie keer niks". Het interview in het Nederlands Dagblad zou verkeerd geïnterpreteerd zijn...?

Misschien moeten we dus nog even (maar niet te lang!) kijken wat de FNV van plan is, maar het moge in ieder geval duidelijk zijn dat WIJ wakker moeten BLIJVEN!

Geen opmerkingen: