woensdag 21 juli 2010

Een (bittere) lach, maar vooral dikke tranen door de absurditeiten en stommiteiten van de katholieke kerk

Een Nederlandse pastoor, die eens ooit iets gelezen had over PR, had begrepen dat je truukjes moet bedenken om gelovigen te lokken als de kerken leeglopen. Met succes, want zijn kerk zit altijd vol, en niet alleen met gelovigen uit zijn eigen parochie, maar zelfs uit andere dorpen tot op kilometers afstand (Zie het Nederlands Dagblad van 16 juli). Zo had hij voor 11 juli, in verband met de finale van het wereldkampioenschap voetbal het idee gekregen om het altaar te versieren met een goal en een bal en met veel oranje, de kleur die door Nederlandse sporters wordt misbruikt bij internationale kampioenschappen. Hij droeg zelfs een oranje kazuifel (zie bijv. de foto in de Volkskrant van 15 juli). De bisschop van zijn bisdom vond het niet leuk en schorste hem, omdat hij - volgens het communiqué van het bisdom van 15 juli - "onvoldoende recht [had] gedaan aan de heiligheid van de eucharistie", waarmee zijn gelovigen het dan weer niet eens zijn.
Het standpunt van de bisschop is logisch, want het maakt nogal wat verschil of je plechtige missen opdraagt tot meerdere eer en glorie van dictators als Franco en Pinochet of als je de wapens zegent van soldaten die zich gaan opofferen in koloniale oorlogen, of je anderzijds op het niveau plaatst van het gepeupel en de goddelijke zegen vraagt voor de 'nationale' voetbalploeg...

Iets anders, en héél anders, is dat het Vaticaan -zoals een kop in het Diario Crítico van 16 juli meldt- "kindermisbruik en sexueel misbruik gelijk [stelt] aan priesterwijding van een vrouw" (zie hierover ook de Volkskrant van dezelfde datum). Het beschouwt de drie misdaden -in de nieuwe versie van het document "De delicta graviora" uit 2001- als van gelijke zwaarte, namelijk "zeer ernstige misdaden" ('gravissimi') . Van dezelfde zwaarte worden ook beschouwd misdaden als ketterij en apostasie (uittreden uit de kerk), waarmee zich de Congregatie voor de Geloofsleer (dat wil zeggen de 21e-eeuwse Inquisitie) rechtstreeks bezighoudt.

In reactie op de verontwaardigde protesten van "progressieve katholieke sectoren" [over een 'contradictio in terminis' gesproken!], heeft de 'openbare aanklager' van de genoemde Congregatie aangegeven dat het weliswaar zowel bij het priesterschap voor vrouwen als bij kindermisbruik gaat om "zeer ernstige misdaden", maar dat die 'niet dezelfde mate van ernst' hebben, omdat kindermisbruik een "misdaad tegen de moraal" is en priesterwijding van vrouwen een "misdaad tegen een sacrament". (La Vanguardia, 17 juli 2010). Jaja, wat een gewauwel!...

Deze Vaticaanse travestietenbende steunt al sedert meer dan duizend jaar gruwelijke misdaden, zoals de kruistochten, de inquisitie, de rechtvaardiging van de slavernij en -in recentere jaren- de steun aan nazistische en fascistische (waaronder franquistische) oorlogsmisdadigers en haar houding ten opzichte van AIDS. Bovendien blijft ze ononderbroken haar "gelovigen" oplichten en chanteren opdat zij maar "pelgrimstochten" maken naar haar eigen amusementsparken, zoals Lourdes (waar ze dan flesjes, weliswaar 'gezegend', modderwater kunnen kopen) of Fatima, en dat allemaal -uiteraard- ter verrijking van de kerk, die toch nog steeds suggereert de leer van Jezus Christus te volgen, die indertijd zei dat het "lichter [is] dat een kemel ga door het oog van eene naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga" (Marcus, 10:25).

En het ergste is dat niet alleen de arme slachtoffers van de in hun jeugd opgelegde indoctrinatie zich laten manipuleren door die Vaticaanse dictatuur, maar ook veel regeringen en régimes, zoals in Spanje, ongetwijfeld door de consequenties voor hun politieke toekomst door de reactie van de Spaanse katholieke kerk in het geval dat die regering voor eens en voor altijd zou besluiten zich op te stellen zoals het een land betaamt waar -zoals in Spanje- de kerk en de staat formeel gescheiden zijn.

Enkele voorbeelden:
  • Het bezoek van paus Nazinger aan Santiago de Compostela in november dit jaar zal 4 miljoen euro kosten, geld dat uit de zakken komt van de belastingbetalers. Tegen dit bezoek kun je een petitie tekenen op het blog van Eu nom te espero! [= Ik zit niet op je te wachten!];
  • Na zijn bezoek aan Santiago, gaat hij ook nog even langs in Barcelona om de Sagrada Familia in te wijden. Ik heb nog niet kunnen ontdekken hoeveel dit bezoek de belastingbetalers zal kosten, maar als het in Santiago gaat om 4 miljoen voor een bezoek van 8 uur, dan hebben we al een idee van wat de bijna 24 voor Barcelona geplande uren gaan kosten, ook al zegt kardinaal aartsbisschop Lluís Martínez Sistach van Barcelona dat "dit bezoek niet duur [zal] uitvallen, want de Heilige Stoel heeft een sobere stijl" (Villaweb, 3 maart 2010). Misschien zal in "de details" die kardinaal Sistach -volgens La Información.com van eergisteren voor komende vrijdag aankondigt ook aangegeven worden hoeveel geld dit de belastingbetalers weer zal gaan kosten.
  • In augustus 2011 zal deze zelfde paus Maledictus ook de hoofdrol spelen in de Wereldjeugddagen in Madrid, die 50 miljoen euro gaan kosten. Ook al geeft de titel van een artikel in La República van 13 juli dit jaar dan aan dat 40 ondernemers [...] het bezoek van de Paus in 2011 [zullen] financieren, wordt in kleinere letters ook duidelijk gemaakt dat "de openbare diensten [...] 25 miljoen euro [zullen] uitgeven", dat wil zeggen de helft van de kosten.
Maar als je dan denkt dat daarmee de subsidiëring van deze secte door de Spaanse staat eindigt, ga er dan maar even goed voor zitten, want -zoals op 14 mei dit jaar aangegeven door de blog «Las malas lenguas»- de belastingbetalers laten zich jaarlijks bovendien ten gunste van deze zwartrokkenclub nog het het volgende uit de zak stelen:
  • 252 miljoen euro ('vrijwillige' kerkbelasting);
  • 750 miljoen euros (wegens BTW-vrijstelling);
  • 600 miljoen euro (salarissen voor de hersenspoelers ['godsdienstleraren']).
en dat in een tijd waarin de sociale uitkeringen en salarissen verlaagd worden, de sociale voorzieningen uitgekleed worden, en er elke dag meer mensen zonder werk op straat gezet worden.

De situatie in Nederland is minder duidelijk, mede omdat er in Nederland meer 'belangrijke' godsdiensten zijn, zoals de gereformeerde, die hare koninklijke Bea jaarlijks inspireert bij haar eindejaarsvoorleesuurtjes.

Dankzij artikel 23 (zesde lid) van de Nederlandse Grondwet wordt in ieder geval "de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd [algemeen vormend lager]  bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende [...] gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd." 
Het zevende lid gaat nog verder met: "Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bedragen uit de openbare kas worden verleend."

Dit betekent dus in ieder geval dat de katholieke hersenspoelers (en die van andere sectes) ook in Nederland door de belastingbetaler worden betaald.

Dit misbruik ten dienst van enge sectes kunnen jullie, als je lid bent van deze sekte, zélf corrigeren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je uit te laten schrijven (niet bij de Burgerlijke Stand!). Velen zullen dat nog niet gedaan hebben, vanwege de rompslomp, of omwille van hun ouders of om 'wat de buren wel niet moeten denken'.
Het is echter belangrijk om deze stap toch te nemen. Niet alleen omdat het al erg genoeg is om elke dag je koopkracht te zien dalen, maar ook en vooral omdat deze bendes misbruikmakende leeglopers gewoon doorgaan met zich te verrijken van ons steeds zuurder verdiende geld. De overheidssteun aan de diverse kerken is namelijk mede gebaseerd op het aantal officiële leden van deze 'verenigingen'.

Meer informatie over hoe je je kunt uitschrijven als lid van de katholieke kerk en enkele andere kerkgenootschappen vind je hier. Belgische lezers kunnen hier nog informatie vinden.

Geen opmerkingen: