dinsdag 17 juli 2007

De maatschappelijke betrokkenheid van het Balkenkabinet IV

Even de eerste alinea citeren van het artikel Duizenden in zorg ontslag aangezegd in het NRC van vandaag:
Zorgondernemingen hebben de afgelopen weken enkele duizenden huishoudelijke hulpen ontslag aangezegd. Voor vele duizenden anderen dreigt op korte termijn hetzelfde.
De belangrijkste reden die wordt aangegeven is dat de zorgbedrijven verlies lijden op huishoudelijke hulp - en dat heeft allemaal weer te maken met de consequenties van de WMO (de officiële betekenis luidt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Schofterig genoeg is de ontslagenen gevraagd als alfa-hulpen te blijven werken (dat betekent: voor een lager uurtarief en zonder sociale rechten).

Dat is dus wat de sociale solidariteit van CDA, CU en PvdA waard is (en dan te denken dat Wouter Bos verleden week in zijn interview in Vrij Nederland nog durfde te beweren "Wat wij hebben en niemand anders is solidariteit." (Zie voor nog enkele bloempjes uit zijn gekakel mijn artikel Oja, dat Vrij Nederland-interview met Wouter Bos van 14 dezer.)

Voor alle duidelijkheid heb ik gezocht bij de "Standpunten" van het CDA. Daar vind ik wel dingen over "Ouderenhuisvesting", "Jeugdzorg", "Gezondheidszorg en zorgverzekering" ("Het nieuwe zorgstelsel is een verbetering" - en dan weet je eigenlijk al wel wat je kunt verwachten), "Gezin" en "Gezin centraal", "Maatschappelijke stage", "Moslimfundamentalisme" en "Terrorisme" (uiteraard), "Waarden en normen" - en "Abortus" natuurlijk, maar niets over Ouderenzorg, Sociale hulp, Huishoudelijke hulp of iets in die geest.
Alleen onder "Verzorgingsstaat" komen we dan toch nog iets tegen, maar dat komt ook niet veel verder dan dat "de overheid [...] niet [moet] doen wat mensen zelf het beste kunnen regelen. Voor degenen die echt niet kunnen, moet de overheid een vangnet creëren". De boodschap bij het CDA is dus duidelijk: als mensen
écht niet voor zichzelf kunnen opkomen, moet er een vangnet komen - en dat zijn dus de tot goedkope schoonmaakslavinnen gemaakte huishoudelijke hulpen.
Tekenend is dat het CDA geen "standpunt" heeft over "arbeiders" of "werknemers" of zelfs over "werkgevers", maar wel over "ondernemers". En dat is dan de club die een grote bek heeft over "waarden en normen".

Op de website van de PvdA heb ik ook een verzameling standpunten gevonden. Ook deze partij heeft al evenveel aandacht voor de ouderenzorg als het CDA. Ik kom daar wel tegen "AWBZ, verpleeghuiszorg" en "Gezondheidszorg" (daarin wordt tussen neus en wijsvinger aangegeven dat "Niet-directe zorg [...] zijn onderdeel van het gemeentelijk beleid en vallen onder de WMO, [...]."). De term "zorg" komt bij enkele onderwerpen terug, maar dan gaat het steeds over zorg in het kader van de AWBZ (dus in speciale woonvoorzieningen en niet voor zelfstandig wonenden, die zoals we weten uit de WMO vergoed moet worden - wat echter niet zo bijster goed lukt.).

Ook bij de Christen Unie vind ik een aantal Standpunten, waarbij ik o.a. (net zoals bij CDA en PvdA) wél "Dierenwelzijn" aantref, maar waarin al evenmin aandacht wordt besteed aan de zorg voor ouderen of andere hulpbehoevenden. Deze valt, ook bij de Christenunie, niet onder de "Gezondheidszorg". Onder het hoofd "WMO" wordt echter verklaard dat:
Een verdere overheveling van delen van de AWBZ-zorg naar de WMO is slechts mogelijk als zonder meer vast staat dat de WMO naar behoren functioneert. Deze overheveling mag ook niet ten koste gaan van het huidige niveau aan solidariteit in de zorg. Om die reden worden extra middelen voor de thuiszorg en de WMO-voorzieningen uitgetrokken.
Tenslotte heb ik ook nog gekeken wat er in het coalitie-accoord van 7 februari 2007 over dit onderwerp staat. Ook daarin krijgt "Dierenwelzijn" weer een prominente rol, en al evenmin komt "ouderenwelzijn" voor. Onder het hoofd "Volksgezondheid en zorg" vinden we in de inleiding de volgende wattige tekst:
[...] en het begin van de WMO. Van zowel burgers en patiënten als van de werknemers en professionals in de zorg heeft dat veel aanpassingsvermogen gevraagd. Daarom willen wij de komende jaren vooral investeren in draagvlak bij patiënten en professionals om samen te werken aan het bestrijden van onnodige bureaucratie, het vergroten van het plezier in werken in de zorg [door afnemen van sociale rechten en verlaging van hun inkomen?] en de ontwikkeling richting 'best practices' [De Christen Unie had in haar standpunten ook nog iets over de "Nederlandse taal": Voor de Nederlandse cultuur is de Nederlandse taal van fundamentele betekenis. Tegenover de druk van internationalisering dient de Nederlandse taal zorgvuldig en zelfbewust te worden onderhouden."]
Verder wordt er in dit onderdeel veel gekletst over marktwerking en besparingen, die gedeeltelijk moeten leiden tot lagere premies en investeringen [de mogelijkheid van kostenstijging is blijkbaar niet opgekomen bij de coalitie - teveel lijm gesnoven?], maar niet meer over de thuiszorg in het kader van de WMO.

Het is duidelijk, de zogenaamde christenen van het CDA en de CU, alsmede de zogenaamde socialisten van de PvdA (onder leiding van Wouter Bos, die zo trots is op zijn christelijke opvoeding) hebben lak aan de geest van de boodschap van hun profeet Jezus Christus, die juist zeer sterk de nadruk legt op de solidariteit met zieken, hongerigen, enz. (zie o.a. Mattheüs 25:35-36).

Sterker nog, gezien de grote aandacht en steun voor de neoliberale Europese Unie, lijkt het er sterk op dat ook Balk IV de weg van de Mammon gekozen heeft (zie Lucas 16:10 e.v.). Deze christenen hebben dus absoluut niets begrepen van de leer die zij claimen te volgen. Daarom mijn advies aan deze dwalenden om in ieder geval ook nog Mattheüs 7: 10 e.v. te lezen over de brede weg "die tot het verderf leidt" en over de enge poort en nauwe weg "die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden".

Echte volgelingen van Jezus Christus zijn in staat hen (de Balkelingen) te herkennen voor wat zij zijn: "valsche Profeten, dewelke in schaapskleederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hunne vruchten zult gij ze kennen." (Matheüs 7:14-15)
Bedenk, Balkenende en aanhang: "Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd en in uwen naam duivelen uitgeworpen en in uwen naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt." (Mattheüs 7:22-23)

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Voorwaar, ge zijt een kenner!

Ik vermoed dat de balkenclub toch eerder het katholieke element in het achterhoofd heeft:

Ik denk aan een Monty Python film, ik meen: "The meaning of life", maar het kan ook "Bedazzled" (ca 1970) zijn, waarin de Duivel moppert, want: Mussolini ligt op het sterfbed; de duivel handenwrijvend er naast; maar Mussolini zegt tegen de priester "Scuzi, mille pardoni"... "and up he goes" verzucht de geprikkelde Duivel die hoopte een verse ziel in de hel te krijgen... maar berouw op het sterfbed verlost de katholiek van alle zonden en de straf in de hel!

Ach, dat kan je van gelovigen verwachten. Solidariteit alleen met de goed boerende leden van de kerkeraad, maar zeker niet met het turfstekende gajes, ondanks dat je kachel er wel van brandt. (Ik plaats het maar waar het hoort, in ca 1800) terug naar 1950? Laat me niet lachen! 1850 lijkt me nauwkeuriger! (en dan zijn we al bijna in de tijd van de VOC ;-))

In de plaats Borne heb ik een heel mooie film gezien, opgenomen door dhr. Meijlink, ca 1930: er wordt op een discrete plaats in het bos brood uitgedeeld aan de behoeftigen en armen. Wellicht staat dat de balkenklub voor ogen?

Ik hoop nooit in de hemel te komen! Voor mij zou die de hel zijn, in dat gezelschap! Maar gelukkig bestaan hemel en hel niet en ben ik er mooi vanaf na mijn leven!

Off Topic: Hoedt u trouwens ook voor Christian Scientists! Dat zijn ook griezelige lieden! Lees vooral het dieptepunt van kletskoek van die slimme Ron Hubbard eens!

Anoniem zei

Pardon en excuus: Ik bedoelde niet de Christian Scientists, maar de Scientology adepten. Ik vergis me bijna altijd met die namen. Dit wetende, had ik dus beter moeten nadenken!